Memur Davalarına Bakan Avukatlar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Memur Davalarına Bakan Avukatlar

 • Anasayfa
 • Memur Davalarına Bakan Avukatlar

Memur Davalarına Bakan Avukatlar

Memur davalarına bakan avukatlar; Memur davaları denilince akla sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gelse de memur kavramı çok geniş tanımlamaya tabidir ve devlet kurumlarında çalışan tüm görevlileri kapsamına almaktadır. Bundan dolayı sade 657

Memur Davalarına Bakan Avukatlar

İçindekiler

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Memur davalarına bakan avukatlar; Memur davaları denilince akla sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gelse de memur kavramı çok geniş tanımlamaya tabidir ve devlet kurumlarında çalışan tüm görevlileri kapsamına almaktadır. Bundan dolayı sade 657 sayılı kanun değil kendi özel kanunlarına tabi olma durumu da olduğundan mütevellit kapsam oldukça genişlemektedir. Örneğin öğretmeneler çatı kanun olarak memurlukları gereği 657 sayılı yasaya tabi olsalar da öğretmenlik meslek kanunu bakımından özel kanunlarına tabidirler. Bu bakımdan sınır oldukça genişlemekte mevzuatsal olarak hakimiyet de zorlaştığından ötürü uzmanlaşmak şart olmaktadır. Aynı durum askerler için de geçerlidir. Askeri davalar da kendi içinde çok fazla bölüme ayrılmıştır. Bundan mütevellit de davalar bakımından memur davalarına bakan avukatlar deyimi bu alanda uzmanlaşmış kendilerini bu alanda yetiştirmiş avukatlar için kullanılan bir tabir haline gelmiştir. Memur davalarına bakan avukatlar için diğer makalemiz için kamu davalarına bakan avukatlar başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. İdare avukatı, idari dava dosyalarıyla ilginen ve idari davalarla iş yapan avukattır. İdari dava avukatının özellikle idari işlemin iptali davası, idari işlemlerden doğan tam yargı davası ile idari eylemlerden doğan tam yargı davası hakkında yeteri düzeyde bilgiye sahip olması şarttır.

Memur Davaları İle İlgili Makalelerimiz

BUNU DA BİL; İdari davalar ile ilgili olarak kurum işleminin iptali davası hakkında çok yeterli bilgi düzeyine sahip olmak gerekir. Bundan dolayı idari işlemin iptali başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Memur davalarına bakan avukatlar, memurların işten çıkarılma, ceza alma, hak ihlali, ayrımcılık gibi konularda haklarını koruyan ve savunan avukatlar olarak tanımlanabilir. Bu tür davalarda avukatlar, memurun işten çıkarılmasının yasal olup olmadığını, ceza almasının adil olup olmadığını veya hak ihlali veya ayrımcılık olduğunu araştırmakta ve savunmaktadır. Ayrıca bu avukatlar, memurun haklarını koruyan hukuki yolları değerlendirir. Polis davalarına bakan avukatlar, polis memurlarının işten çıkarılma, ceza alma, hak ihlali, ayrımcılık gibi konularda haklarını koruyan ve savunan avukatlar olarak tanımlanabilir. Polis davaları, genellikle polis memurlarının yaptığı görevler sırasında yaptıkları işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkar. Bu tür davalarda avukatlar, polis memurunun yaptığı işlemlerin yasal olup olmadığını, ceza almasının adil olup olmadığını veya hak ihlali veya ayrımcılık olduğunu araştırmakta ve savunmaktadır. Ayrıca bu avukatlar, polis memurunun haklarını koruyan hukuki yolları değerlendirir. Memur davaları, devlet memurlarının işten çıkarılma, ceza alma, hak ihlali, ayrımcılık gibi konularda haklarını koruyan ve savunan davalardır. Memur davaları, genellikle devlet memurlarının görevleri sırasında yaptıkları işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkar. Bu tür davalarda, devlet memurunun işten çıkarılmasının yasal olup olmadığı, ceza almasının adil olup olmadığı veya hak ihlali veya ayrımcılık olduğu gibi konular incelenir. Memur davaları, genellikle yerel mahkemelerde veya yüksek mahkemelerde görülür. Memur davalarının sonucu, memurun işine geri dönmesi, cezasının indirilmesi, tazminat alması veya işten çıkarılması gibi sonuçlar doğurabilir. 

BUNU DA BİL; Anayasa mahkemesi bireysel başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Memur davalarına bakan avukatlar genellikle devlet memurlarının işten çıkarılma, ceza alma, hak ihlali, ayrımcılık gibi konularda haklarını koruyan ve savunan davalara bakarlar. Örnekler arasında:

Meslekten çıkarma davaları: Devlet memurlarının işten çıkarılmasının yasal olup olmadığını veya işten çıkarılma sebeplerinin adil olup olmadığını incelemeye ve savunmaya konu olabilir. Meslekten çıkarma, bir kişinin belirli bir meslekte uygulama hakkının elinden alınmasına denir. Bu, kişinin o meslekte çalışmasının yasaklanmasına veya sınırlandırılmasına neden olur. Meslekten çıkarma, genellikle profesyonel kuruluşlar tarafından uygulanır ve genellikle disiplin cezası olarak kabul edilir. Meslekten çıkarma, kişinin meslekte yaptığı hatalar, kurallara uymadığı durumlar, etik kurallara uymadığı durumlar veya yasal suçlar işlediği durumlarda uygulanabilir.

BUNU DA BİL; İdari yargıda istinaf hakkında ayrıntılı bilgi için makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Memur Suç ve Ceza davaları: Devlet memurlarının yaptıkları işlemlerle ilgili olarak ceza almasının adil olup olmadığını incelemeye ve savunmaya konu olabilir.
Hak ihlali davaları: Devlet memurlarının yaptıkları işlemlerle ilgili olarak hak ihlali olduğu iddiasını incelemeye ve savunmaya konu olabilir.

Mobbing Davaları: Devlet memurlarının ayrımcı bir şekilde muamele görme durumunda incelemeye ve savunmaya konu olabilir.

Memur Disiplin davaları: Devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar veya kurallara uymadıkları durumda disiplin cezası almalarının yasal olup olmadığını incelemeye ve savunmaya konu olabilir. 

Memur davalarına bakan avukatların çalışma koşulları, genellikle diğer avukatlar gibi bir avukat bürosunda çalışmalarına dayanır. Ancak, memur davalarının özel nitelikleri nedeniyle, bazı özellikleri mevcut olabilir.

BUNU DA BİL; polis davalarına bakan avukatlar hakkındaki makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Örneğin:

Yüksek miktarda yazışma: Memur davaları genellikle devlet kurumları ile ilgili olduğu için, avukatlar genellikle yazışmalar yapmak zorunda kalırlar.

Detaylı araştırma: Memur davaları genellikle hukuki konuların detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirir. Avukatlar, hukuki konuları ve mevzuatı ayrıntılı bir şekilde incelemeye ve anlamaya çalışırlar.

Resmi belgelerin okuma ve yazma: Memur davaları genellikle resmi belgelerle ilgili olduğu için avukatlar genellikle resmi belgeleri okumak ve yazmak zorunda kalırlar.
Mahkemelerde veya devlet kurumlarında sıklıkla çalışma: Memur davaları genellikle mahkemelerde veya devlet kurumlarında görülür, bu nedenle avukatlar genellikle bu mekanlarda çalışmak zorunda kalırlar.

Çoklu dava işlemleri: Memur davaları genellikle yalnızca bir dava değil, birden fazla dava işlemleri ile ilgili olabilir, bu nedenle avukatlar genellikle birçok dava ile aynı anda ilgilenmek zorunda kalabilir.

Özel hukuki bilgi: Memur davaları genellikle özel hukuki bilgi gerektirir, bu nedenle avukatlar genellikle bu konuda özel eğitim almış olmalıdır.

Ankara'da idare hukuku alanında uzman avukatlar bulmak mümkündür. Idare hukuku, devletin yürüttüğü kamu hizmetleri ve kamu yönetimi ile ilgili hukuk kurallarını kapsar. Bu alanda uzman avukatlar, devlet kurumlarının yaptığı işlemlerin hukuka uygunluğunu inceler, idari yargıda davalar açar veya kamu hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerle ilgili hukuki danışmanlık yapar. Ankara'da idare hukuku alanında uzman avukatları bulmak için, google arama motorunu kullanabilirsiniz.

BUNU DA BİL;  Memurluktan çıkarma cezasının iptali hakkında ayrıntılı makalemize ulaşmak için memurluktan çıkarma cezasının iptali başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Memur Davaları Nelerdir?

Memur davaları her türlü memuriyet ile ilgili konular hakkında kurum ile memur arasındaki ihtilaflı durumların hepsi için açılan davalardır. Ancak tabi ki de en çok karşılaşılan memur davaları; 

 • Devlet Memurluğundan Çıkarma Davaları,
 • Memur disiplin cezalarının iptali davaları,
 • Meslekten çıkarma cezası,
 • Memur atama davaları,
 • Sicil iptal davaları,
 • Yoksun kalınan parasal haklara ilişkin davalar,
 • Özlük haklarına ilişkin davalar,
 • Polis disiplin cezası iptali davası,
 • Malüllük davaları,
 • Güvenlik Soruşturması davası,
 • Yüksek Disiplin Kurulu Sözlü Savunma,
 • Merkez Disiplin kurulu sözlü savunma,
 • Uzman erbaş sözleşme feshi davası,
 • Disiplin cezalarının iptali davası,
 • Her türlü memuriyete ilişkin kuruma açılacak davalar,

 

Memur Davalarında Davalı Kurum 

Memur davaları önemli dava çeşitleri içinde yer almaktadır. Bu tür davalar ister çalışılan kurumun idari işleminden kaynaklı olsun ister eyleminden kaynaklı olsun görevli mahkeme 2577 sayılı İdari yargılama usulü kanunu gereği idare mahkemeleri olacaktır. Anlaşılacağı üzere yukarıda yer verdiğimiz tüm dava çeşitleri idare hukukunun konusu içinde girdiğinden mütevellit davalar da idare mahkemesinde açılacaktır.

Memur Davalarında Dava Nerede Açılır?

Memur davalarında davaların açılacağı yer mahkemesi dava konusuna göre değişkenlik gösterecektir. Buna göre memur davalarına bakan avukatlar açacakları davalarda 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa istinaden davaları açabileceklerdir. 

Buna göre, Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki başlıklı 33. maddeye istinaden;

Atama, Nakil Davalarında Yetkili Mahkeme;

Memurların atama ve nakil işlemlerine karşı açacakları davalarda yetkili mahkeme yani davanın açılacağı yer mahkemesi, devlet memurunun yerini veya eski görev yeri idare mahkemesi olacaktır.

BUNU DA BİL; Meslekten çıkarma cezası ile ilgili makalemize ulaşmak için meslekten çıkarma cezasının incelenmesi başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Meslekten Çıkarma Davalarında Yetki;

Devlet Memurluğundan Çıkarma yahut meslekten çıkarma davalarında açılacak iptal davaları devlet memurunun, polis memurunun, jandarma genel komutanlığında çalışan rütbeli kişilerin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

Devlet Memurunun Emeklilik İşlmelerinde Yetki;

Devlet memurlarının, kamu görevlilerinin emekli edilmeleri, görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili işlemlerine ilişkin davalarda yetkili mahkeme devlet memurunun son görev yaptığı yer mahkemesi olacaktır.

Memur Disiplin Cezalarında Yetki;

Devlet Memurlarının, jandarma genel komutanlığı personelinin, polis memurunun, askerlerin ve diğer kamu görevlilerinin devlet memurluğundan çıkarma, meslekten çıkarma cezaları haricinde aldıkları diğer disiplin cezalarının iptali davalarında yetkili idare mahkemesi görevde bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Sicil İptal Davalarında Yetki;

Devlet memurlarının, jandarma genel komutanlığı personelinin, polis memurunun, askerlerin ve diğer kamu görevlilerinin sicil iptal davaları görevli bulundukları yer idare mahkemesinde açılacaktır.

Yoksun Kalınan Parasal Haklar Davasında Yetki;

Devlet memurlarının, jandarma genel komutanlığı personelinin, polis memurunun, askerlerin ve diğer kamu görevlilerinin yoksun kaldıkları parasal haklara ilişkin davalar, kişinin görevli bulunduğu yer idare mahemesinde açılacaktır.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar ve İdare Hukuku

İdare hukuku biraz önce de değindiğimiz üzere önemli ve çok kapsamlı davalar içinde yer almaktadır. Bundan dolayı idare hukuku avukatı idari bir davada işemin hukuka aykırı olduğunu sebep konu maksat amaç ve yetki unsurları bakımından ortaya koymalı ve ilemin iptal edilmesini sağlayabilecek emareleri değerlendirme altına almalıdır. Buarada önemli olan konu sebep maksat yetki şekil unsurlarının iyi analiz edilmesi ve aykırılıkların ortaya çıkartılmasıdır.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Memur davalarına bakan avukatlar yukarıda bahsetmiş olduğumuz şekilde avukatlar arasında böyle bir ayrım olmamasına karşın kendilerini bu alanda yetiştiren avukatları tanımlamak için kullanılan bir tabi olmakla birlikte memur davalarına bakan avukatlar Ankara ise Ankara'da faaliyet gösteren memur davalarına bakan avukatları tanımlamak için kullanılmaktadır. Ankara'nın Başkent olması ve kurumların genel merkezlerinin burada bulunması nedeniyle çoğu memur davası Ankara'da açılmakta ve bu yüzden Ankara idare mahkemelerinin dosya yoğunluğu oldukça fazla olmaktadır. 

Memur hukuku, kamu hizmeti görevlilerinin hak ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, hem devlet memurlarının hak ve ödevlerini belirlerken hem de kamu kurumlarının memurlarına karşı davranışlarını düzenlerken kullanılır.

Memur hukuku, özellikle memurun işe alınması, terfi etmesi, görevden alınması ve disiplin cezalarının uygulanması gibi konularda önemli kurallar içermektedir. Bu hukuk dalı ayrıca, memurların çalışma saatleri, ücretleri, sigorta hakları ve emeklilikleri gibi konuları da düzenlemektedir.

Memur hukuku, genellikle devlet memurlarının statülerine göre ayrı bir düzenleme yapmaktadır. Örneğin, memurların çalışma koşulları, emeklilik hakları ve disiplin cezaları gibi konuları belirleyen kamu personeli statüsü, devlet memurları için geçerlidir.

Memur hukuku, idari yargı hukuku ile de yakın bir ilişki içindedir. Çünkü memur davaları, genellikle idari mahkemelerde görülmektedir ve idari yargı kuralları ile çözülmektedir.

Sonuç olarak, memur hukuku, devlet memurlarının hak ve ödevlerini düzenleyen ve kamu hizmeti görevlilerinin çalışma koşullarını belirleyen önemli bir hukuk dalıdır.

BUNU DA BİL; Meslekten çıkarılan kişi yeniden memur olabilir mi hakkında bilgi almak için meslekten çıkarılan kişi yeniden memur olabilir mi başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar ve İptal Davası

Memur davalarına bakan avukatlar idari işlemin iptali davasında 2577 sayılı kanuna tabi olarak hareket ederler ve davaları bu usul kanununa göre takip etmelidirler. Memur davalarına bakan avukatların idari işlemin iptali davasında ki bu dava tüm kamu kurumlarına karşı açılacak davalarda idare mahkemesinin görevine girmekte olduğundan dolayı işlemin sebep, konu, amaç, yetki ve usul unsurları bakımından eksikliklerini ortaya çıkartmaktadırlar. İdari işlemin iptali davasında bilinmesi gereken ve dikkat edilmesi şart olan hususların başında tabii ki de zaman aşımı süreleri gelmektedir. Bundan dolayı işlemin tebliğ tarihleri ile özellikle de işleme karşı kuruma itiraz edilmiş ve kurum tarafından süresinde cevap verilmemiş ise takipleri oldukça önemlidir. Tabii ki de bunun haricinde diğer önemli bir husus davanın esası hakkında gerekçeli savunmaların yer alması ve işlemin iptalinin sağlanması bakımından mahkemenin bu konularda ikna edilmesidir. 

İptal davasının açılması gereken genel süre, idare mahkemelerinde 60 gün olup vergi mahkemelerinde ise 30 gündür. Belirtmiş olduğumuz süreler kanunen hak düşürücü süre olup zamanaşımı süresi değildir. Unutulmamalıdır ki idari bir işleme karşı açılacak iptal davasında dava açma süresi genel dava açma süreleri olacak ve belirttiğimiz gibi 60 gün olacaktır.

Ancak bir de unutulmaması gereken başka süreler vardır ki onlar da idari yargılama usulü kanununda ayrıksı olarak düzenlenmiş olup idari işlemlerin özellikleri gereği özel yasalarda veya özel maddelerde, genel dava açma zamanlarının haricinde ayrı dava açma zamanları da yer almaktadır. Bu durumda yukarıda yer vermiş olduğumuz genel dava açma zamanlarına değil, idari yargılama usulü kanununda ya da özel kanunlarda özel düzenleme yeri bulmuş olan o özel süre uygulanır. İşte bu durumlarda 60 günlük süre değil tabi ki de kanunda yer alan ayrıksı dava açma süreleri uygulanacaktır. 

İdari işlem, kamu idarelerinin kamu hizmetini yerine getirirken kamu yetkisini kullanarak tek taraflı eylemleridir. İptal davasına konu olabilecek idari işlemler aşağıdaki özelliklere sahiptir.

İdari işlem, kamu yönetiminin eylemi olmalıdır.

Bir idari işlemin iptal davasına konu olabilmesi için kamu hizmetini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olması gerekir. Kamu hizmeti, kamu yönetiminin bizzat veya özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla toplumun ortak ve sürekli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetleridir.

Kamu idaresinin tek taraflı irade beyanına dayalı bir idari işlem olmalıdır. İdari işlemin en belirgin özelliği, ilgili kişinin talebine bakılmaksızın idarenin tek taraflı iradesi ile ilgilinin hukuki durumunu etkileyebilmesidir.

Bir idari işlemin iptal davasına konu olabilmesi için gereken en önemli özellik, "kesin" ve "idari" bir dava olmasıdır.

İdari kurumlar, kanunla açıkça yetki verilmeyen bir idari işlem yapamazlar. İdare hukukunda idarenin "yetersizliği" esas, yetkisi istisna olarak kabul edilmektedir. Yetkisiz bir idari merci tarafından yapılan idari işlemin daha sonra yetkili merci tarafından kabul edilmesi dahi hukuka aykırı idari işlemin hukuka uygun olmasını gerektirmeyecektir. İdari işlemlerin yetki unsuru hakkında hukuka aykırılığı belirlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Her idari birimin yargı yetkisi bir coğrafi konumla sınırlıdır. İdarenin yetkilendirildiği alanlar dışında işlem yapması mümkün değildir. 

Memur Davalarına Bakan Avukatların Yükümlülükleri 

Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü mesele ve tartışmaların adalet ve hakkaniyete uygun olarak tasarlanmasını ve eğitime tam olarak nasıl kavuşturulacağını kurumlardan yardım almak, yönlendirmeler, resmi ve özel kişiler, kurul ve nezdinde olduklarından. Bu amaçla avukat hukuki bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine ve şahıslara kullanabilir, kullanımına tahsis eder.

Yargı organları, kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamu bankaları, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin ifasında yardımcı olurlar. olmak zorunda. Bu kurumlar, kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak üzere, İncelemesi için gerekli bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek vekaletname ibrazına bağlıdır. Bekleyen davalarda duruşma günü yazıyor beklemeden mahkemeden alınabilir.

Hukuk mesleğine kabul edilmek için:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinden veya yabancı hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak Hukuk Fakültesinden mezun olanlar ile Türk hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik olanlar derslerden başarılı bir sınavdan geçmek,
c) Stajını tamamlamış ve staj bitirme belgesini almış olmak,
D) Sicilde baro alanında ikametgahı olmaktır.

Avukatlar, kendilerine emanet edilen veya hem avukatlık görevleri hem de Türkiye Barolar Birliği ve barolardaki görevleri nedeniyle öğrendikleri konular ifşa yasaktır.

Avukatlar yukarıda yazılı durumlar hakkında şahitlik yapabilirler, bu müvekkilinin rızalarına bağlıdır. Ancak bu durumda bile avukat tanıklık etmekte serbesttir geri çekilebilir

İdari davalar ve idari dava avukatlığı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için idari dava avukatı hukuki bilgi başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

BUNU DA BİL; Devlet memurluğundan çıkarma iptal davası hakkında bilgi almak için devlet memurluğundan çıkarma iptali başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Memur Davalarında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Memur davalarında bilinmesi gereken en önemli şey yapılan işlemin gerekçesidir. Memur davaları idareye karşı açılan ve idarenin yapmış olduğu işlemlerin hukuka aykırılığını ortaya çıkartmaya çalışan davalar olduğu için bu tür davalarda idarenin sebep unsurununun hukuka aykırılığını mahkemeye izah etmek davanın kazanılması için son derece önemlidir. Memur davalarına bakan avukatların da önemi burada ortaya çıkar. Memur davaları spesifik davalardır. Usul hukuku bakımından kendine has kuralları vardır. 2577 sayılı kanuna göre usul hukukuna tabidir ve bu kanun hükümlerine binaen yargılama yürütülür.  Memur davalarında bilinmesi gerekenleri başlıklar halinde incelersek;

 • Öncelikle sakin olun ve davanın konusunu anlamaya çalışın,
 • Sebep unsurunu kendiniz belirlemeyin ve hukuki yardım alın,
 • Memur davalarına bakan avukatlardan destek alarak sebep unsurunu oluşturun,
 • İdari işlem meslekten çıkarma gibi büyük bir yaptırım ise strese girmeden araştırma yoluna gidin,
 • Sakin kalmaya özen göstererek konunun çözümüne odaklanın,
 • Avukatınıza ispat vasıtalarını ve bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz onun arayışına girin,
 • Avukatınızla omuz omuza bu mücadeleyi verdiğinizi unutmayın, kendisine destek olun
 • Ekonomik boyutu yıkıcı olan işlemlerin iptali için açılan davalarda yürütme durdurma talebi ve duruşma talebi hakkında memur davalarına bakan avukatlardan hukuki mütalaa alın, görüşlerine değer verin,
 • Hiçbir zaman olumsuzluğa kapılmayın,
 • Bu durumun geçici olacağını ve olumlu olarak sonuçlanacağını unutmayın,
 • Olumlu düşünün ve memur davalarına bakan avukatlardan randevu alarak görüşme talep edin.

Memur Davaları İle İlgili Videolarımız

Memur davaları yukarıda da değindiğimiz üzere son derece önemli davalardır ki meslekten çıkarma cezası yahut devlet memurluğundan çıkarma cezası almışsanız buna karşı açılacak davalarda yapılacak gerekçeli savunmaların oldukça önemi vardır. Dikkatli olunmalı ve yapılacaklar hakkında çalışma yapılmalıdır. Verimli çalışma, gelecek savunmalara karşı gerekçeli savunmaların yapılmasının önünü açacaktır. Verimli çalışma davanın yönetilmesini de kolaylaştıracak sonucunu da oldukça fazla etkileyecektir. İşte memur davalarına bakan avuaktların profesyonelliği de buradan gelecektir. Yukarıda da değindiğimiz üzere her idari işlemin sebep unsuru vardır ve bu sebep unsurlarının ortaya konulması, mahkemeyi bu konuda ikna etmek, yönlendirmek, duruşmada hal ve hareketler ile savunmayı gerekçelendirip dikkati hukuka aykırı sebep unsuru üzerinde toplamak önemlidir. Bundan dolayıdır ki aşağıda yer verdiğimiz başlıklar altında yer alan videolarımızı izlemenizi önemle tavsiye ederiz. Çünkü bu konular hem memur davalarına bakan avukatlara ilişkin sizde bir fikir yaratacak hem de açacağınız idari davanızla ilgili olarak nasıl hareket tarzı içine gireceğinizi tam anlamıyla gösterecektir. 

Memur Disiplin Soruşturması ve Disiplin Cezaları

 

Askeri Tazminat Davası

 

Memur Soruşturma Aşamaları Nelerdir?

 

Memur Atama İptali Davası

 

Meslekten Çıkarma Cezası Polis ve Jandarma

 

 

Kasten Yaralama Suçunun Memuriyete Etkisi

 

Tehdit Suçunun Memuriyete Etkisi Nedir?

 

Hakaret Suçunun Memuriyete Etkisi

 

İdare Hukukunda Gerekçeli Savunma

 

Memuriyete Engel Suçlar Nelerdir?

 

Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Şartları Nelerdir?

 

İdare Hukukunda Duruşma Nasıl Yapılır?

 

İdari İşlemin İptali Davasında Yürütmenin Durdurulması

 

Disiplin Kurulunda Savunma Nasıl Yapılır?

 

İdari İşlemin İptali Davası

 

Uzman Erbaş Disiplin Cezaları Nelerdir?

 

İdari İşlemin Sebep Unsuru

 

BUNU DA BİL; Hakkını yedirtme ve izle, Uzman Çavuşlar İçin

1