Sicil İptal Davası

Sicil İptal Davası

İdare Hukuku/ Sicil iptal davası bakımından sicil Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan personel için oldukça önemlidir. Nitekim yurt dışı görevlendirmeleri, astsubay ya da subaylığa geçiş

Sicil İptal Davası

Sicil İptal Davası

İdare Hukuku/ Sicil iptal davası bakımından sicil Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan personel için oldukça önemlidir. Nitekim yurt dışı görevlendirmeleri, astsubay ya da subaylığa geçiş, ödül ve nişan için personelin sicil sıralaması ve sicili oldukça önemli yere sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ya da Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan rütbeli personelin sicilinin bozuk olması, disiplin cezaları ile tecziye edilip düşük sicil ile sicil sıra durumunun kötüleşmesi, yukarıda yer verdiğimiz örnekleri elde etme imkanını imkansızlaştıracaktır. Sicil iptal davası idari bir dava olup idare mahkemesinde açılacak idari işlemin iptali davasıdır. Sicil iptal davası için alanında uzman askeri dava avukatlarından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Ayrıa unutmayın sicil iptal davaları idari dava açma zamanaşımına tabi değildir. Sicil iptal davası zamanaşımı kural olarak olumsuz sicilin öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Konu hakkında uzmanına danışmanızı öneririz. Sicil Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan astsubaylar, subaylar, uzman çavuşlar için o kadar çok önemlidir ki. Hele ki mesleğe başlayalı çok olmamış olan yaklaşık 7-8 yıllık personel için olmazsa olmazdır. Çünkü yurt dışı- yurt içi görevlerinden tutun da dil kursları, tayin, terfi, astsubaylıktan subaylığa geçiş, uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş aşamaları gibi tüm aşamalarda sicillere bakılacaktır. 

Sicil iptal davaları;

  • Astsubay sicil iptal davası
  • Jandarma sicil iptal davası
  • Subay sicil iptal davası
  • TSK sicil iptal davası olarak bölümlere ayrılabilir.

Sicil işlemlerindeki hukuka aykırılığın kendisini gösterdiği durum ise; uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte, ayrıca birdenbire düşüşü açıklayan makul nedenler öne sürülmeksizin düşük sicil notları ile takdir edilmesi ve hakkında olumsuz kanaatler belirtilmiş olmasıdır.

Sicil Nedir?

Askeri sicil, bir ülkenin askeri kuvvetlerinde görev yapan askerlerin kayıtlarının tutulduğu resmi bir kayıt defteridir. Askeri sicil, askeri personelin rütbesi, görev yeri, askerlik hizmeti süresi, askeri eğitimleri ve disiplin cezaları gibi bilgileri içerir.

Askeri sicil, askeri personelin askerlik hizmeti boyunca tutulur ve emekli olduktan sonra da saklanır. Bu kayıtlar, askeri personelin disiplin davranışları, askeri hizmetleri ve kariyer gelişimleri hakkında bilgi sağlar. Ayrıca askeri personelin, gelecekteki terfi, ödül veya ödüllendirme için değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Askeri sicil, genellikle savunma bakanlıkları veya askeri birimler tarafından tutulur ve askeri personelin askerlik hizmetleri sırasında aldığı tüm görevler, eğitimler, ödüller ve cezalar, bu kayıtlarda bulunur.

Sicil İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Sicil iptal davası idari bir dava olduğundan mütevellit bu davanın çalışılan kuruma yöneltilmesi ve davalının çalışılan kurum olması şarttır. Örneğin jandarma genel komutanlığına bağlı olarak çalışan personel jandarma genel komuntanlığına karşı dava açabilecekken, kara kuvvetlerinde görev yapan asker kişiler milli savunma bakanlığına dava açacaktır.

Sicil İptal Davası Ne Zaman Açılır?

Sicil iptal davası sicilin düşük olduğunun öğrenilmesinden itibaren açılacaktır. Aslında idari davaların açılma süresi işlemin tebliğinden itibaren 60 gün olmasına rağmen sicil işlemlerine ilişkin yapılan işlemlerin personele tebliğ edilmemesi nedeniyle geçmiş dönemlerde düşük sicil verildiğini öğrenen personel bu tarihten itibaren gecikmeksizin dava açmalıdır.

Sicil İptal Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Sicil iptal davası idari bir işlem olduğundan dolayı idari yargılama usulü kanunu gereği idare mahkemesinde açılacak ve işlemin iptali talep edilecektir. İdare mahkemesi yapmış olduğu incelemede sicil işleminin yetki şekil amaç konu ve sebep unsurları bakımından hukuka aykırı olduğunu saptadığı vakit işlemin iptaline karar verecektir.

Sicil İptal Davası Nerede Açılır?

İdari yargılama usulü kanununa göre kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmaalarıyla ilgili davalarda davanın açılacağı mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

Sicil İptal Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Sicil iptal davasında avukat tutmak zorunlu değildir. Kişiler kendileri dava açabileceği gibi kendileri de dava sürecini yönetebilirler. Ancak her davada olduğu gibi bu tür davalarda da alanında uzman bir idari dava avukatından ya da asker kökenli avukatlardan hukuki destek alınması tavsiye olunur. Nitekim tüm davaların kazanılması yapılacak gerekçeli savunmaların etkinliğinden geçmektedir.

Sicil iptal davaları, bir kişinin sicil kaydında yer alan hatalı, yanlış veya haksız bir kaydın silinmesi veya düzeltilmesi amacıyla açılan hukuki bir davadır. Bu tür davaların sonucu, kişinin gelecekteki iş ve sosyal hayatında önemli bir rol oynayabileceği için, avukatın önemi oldukça büyüktür.

Sicil iptal davalarında avukat, kişinin haklarını savunmak, hukuki süreçte rehberlik etmek ve mahkeme sürecindeki adımları doğru bir şekilde takip etmek için önemlidir. Avukatın görevleri arasında, delilleri toplamak, mahkeme dosyasını hazırlamak, duruşma sırasında kişiyi temsil etmek ve mahkemede savunma yapmak yer almaktadır.

Sicil iptal davalarında avukatın deneyimi ve uzmanlığı, davayı etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine ve mahkeme sürecinde daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir. Avukatın, davayı takip etmek için gerekli yasal bilgi ve tecrübeye sahip olması, sicil kaydının düzeltilmesi veya silinmesi için daha iyi şanslar sağlayabilir.

Bu nedenle, sicil iptal davalarında bir avukat tutmanız, haklarınızı korumanıza ve hukuki süreçte en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olabilir.

FYDT Notları da Sicil Değerlendirmesinde Hesaba Katılmalıdır

Astsubay Sicil Yönetmeliğinin "Sicil Üstlerinin Görev Sorumluluğu" başlıklı 5'inci maddesinde;"Sicil üstleri; emrialtındakiler hakkında sicil düzenlerken; üstlük ve komutanlığın en önemli olan özel yetkilerinden birini kullanırlar. Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak, sicil belgelerindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdanî kanaatle değerlendirmekten sorumludurlar. Aksi durum, ehliyetli olmayanların lâyık olmadıkları rütbe ve makamlara yükselmelerini, dolayısıyla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yetenekten yoksun kişilerin elinde görevini yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurur. Hissî ve aşırı merhamet duygusuyla verilecek sicillerin, hak eden bir başka personelin hakkını ihlâledeceği , daima göz önünde bulundurulur. Sicil üstleri, haklarında sicil düzenleyecekleri astsubayları iyi tanımak zorundadırlar.

Bu nedenle, haklarında sicil düzenleneceklerin, günlük eğitim ve çalışmalarını, tavır ve hareketlerini, disiplin ve itaatini, sicil belgesinde yazılı diğer hususları aralıksız izleyerek; yapacakları haberli ve habersiz denetlemeler, özel yazılı veya sözlü sınavlar, verecekleri özel görevler,çeşitli tatbikat ve manevralardaki tutum ve durumu ile de yeterlik ve yetenekleri hakkında tam bir kanaat edinmeye çalışırlar. Maiyetini çok kısa zamanda gerçek durumu ile tanıyabilmek ve onun yeteneklerini ölçebilmek imkânına sahip olan komutan veya âmirin, iyi bir lider olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Düzenledikleri sicillerdeki isabet derecesine göre sicil üstleri hakkında hüküm verilir. Birinci sicil üstleri, astları hakkında mutlak kanaat sahibi olmaktan sorumludurlar. Daha üst sicil üstlerinin kanaat sahibi olmaları şahsî becerilerine, çalışma şartlarına, kuruluş bağlantısına ve görev fonksiyonlarına bağlıdır." hükmüne, "Sicil Belgelerine Personel Başkanlıklarında Yapılacak İşlemler" başlıklı 27'inci maddesinde; "Sicil belgelerinin Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıklar Personel Başkanlıklarına gelmesini müteakip, aşağıdaki işlemler yapılır. Sicil belgelerinin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı, sicil subaylarınca kontrol edilir. Belge eklenmesi gerekli olan durumlar için eklenen belgeler kontrol edilir, eksiklikler tamamlattırılır. Bu konuda yapılan hataların, sicil tanzim edilen personelin özlük haklarına menfi yönde etki edeceği daima dikkate alınır...Usulüne uygun olarak bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki esaslara göre düzenlenen sicil belgelerinde, bir sicil üstü sicil vermiş ise bu sicil üstünün; iki sicil üstü sicil vermiş ise, her iki sicil üstünün, sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması; üç sicil üstü sicil vermiş ise, her üç sicil üstünün sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o yılın sicil üstü değerlendirme notunu teşkileder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. Astsubaylarda, bu bende göre hesaplanan ortalama, o yılki sicil notunun hesaplanmasında esas alınacak sicil üstü değerlendirme notunu teşkil eder. 100 üzerinden hesaplanan sicil üstü değerlendirme notu 95’e tahvil edilir. Personelin o sicil döneminde aldığı FYDT sonucu 60 ve üzerinde ise FYDT notu 5, aksi takdirde 0 kabul edilerek sicil üstü değerlendirme notuna eklenir. Sicil üstü değerlendirme notu ile FYDT notunun toplamı astsubayların sicil notunu teşkileder. Hesaplamalarda notlar tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür." hükmüne yer verilmiştir.

Sicil İptal Davasında Harç ve Masraflar

Sicil iptal davası açacak olan kişi iptal davasına ilişkin dilekçe ile başvurduğunda ya da avukat vasıtası ile davasının takibini yaptırdığında mahkeme masraflarını ve harçlarını karşılaması şarttır. Nitekim sicil iptal davası bir idari işleme karşı açılan davadır. Bu tür davalarda açılacak sicil iptal davasında karar harcı, başvurma harcı ile posta masrafları ile giderlerin temini için bu parasal işlemlerin yerine getirilmesi ve idari dava veznesine yatırılması gerekir. Harç ve masraflar yatırılmaz ise mahkeme süre verir. Süre içerisinde tamamlanmayan giderler sonrasında mahkeme davayı reddeder. Davanın kazanılmasından sonra yatırılan harç ve masraflar faizleriyle birlikte davalı idareden alınacaktır.

Sicil İptal Davasında Savunma Nasıl Yapılır?

Sicil iptal davasında savunmalar gerekçeli ve hukuka uygun bir şekilde yapılmalıdır. Nitekim sicil iptal davalarında önemli olan husus sicillerin düşük verilme sebeplerini gösterecek ve mahkemeyi yönlendirecek emarelerin ve delillerin sunulmasıdır. Mahkeme buna ilişkin hususlarda kanaat getirir ise davanın kabulüne karar vererek geçmiş dönmedeki sicilleri iptal edecektir.

Sicil iptal davası, bir kişinin sicil kaydındaki hatalı, yanlış veya haksız bir kaydın silinmesi veya düzeltilmesi için açılan bir davaya denir. Sicil iptal davası, genellikle mahkemede görülen bir dava olduğu için, savunma yapmak için bir avukat tutmak önemlidir. Ancak, kişinin kendisi de savunma yapabilir. Aşağıda, sicil iptal davasında savunma yapmak için izlenmesi gereken adımlar verilmiştir:

  1. İlgili Belgeleri Toplayın: Sicil iptal davası için gerekli belgeler, kişinin sicil kaydı, kararlar, belgeler ve kanıtlar gibi dokümanlardır. Bu belgelerin tamamı, kişinin haklarını savunmak için mahkemede kullanılabilir. Bu nedenle, ilgili belgelerin doğru bir şekilde toplanması ve organize edilmesi önemlidir.

  2. Mahkemeye Yazılı Savunma Sunun: Sicil iptal davası sürecinde, mahkeme, yazılı savunma sunmanızı isteyebilir. Yazılı savunma, kişinin olayı, delilleri ve savunmasını özetleyen bir belgedir. Bu nedenle, yazılı savunmanın, doğru bir şekilde hazırlanması ve özenle sunulması gerekmektedir.

  3. Duruşmada Savunma Yapın: Mahkeme, sicil iptal davası sürecinde bir duruşma yapabilir. Duruşma sırasında, kişi, avukatı veya kendisi savunma yapabilir. Savunma, kişinin olayı, delilleri ve savunması hakkında mahkemeye açıklama yapmasıdır.

  4. Delilleri Sunun: Sicil iptal davası sürecinde, kişi, deliller sunabilir. Deliller, hukuki süreçteki gerçekleri desteklemek için kullanılan kanıtlardır. Bu nedenle, doğru delillerin seçilmesi ve mahkemede etkili bir şekilde sunulması önemlidir.

  5. Karar aleyhe ise itiraz edin: Mahkeme, sicil iptal davası sürecinde bir karar verecektir. Karar, kişinin haklarına ve mahkemenin yasal çerçevesine uygun olarak verilecektir. Kişi, mahkeme kararına saygı göstermeli ve gerektiğinde kararı temyiz etmek için uygun yasal yollara başvurmalıdır.

Bu adımlar, sicil iptal davası sürecinde izlenmesi gereken önemli adımlardır. Ancak, davada başarılı olmak için, konuyla ilgili yasal bilgi ve tecrübeye sahip bir avukatın yardımı da faydalı olabilir.

Sicil İptal Davasında Duruşma Yapılır mı?

Sicil iptal davası idari işleme karşı açılan bir davadır ve idari işlemlere karşı açılan davalarda görevli mahkeme yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi idare mahkemesidir. İdare mahkemelerinde duruşma yapılması ihtiyaridir ve tarafların talebi gerekir. Taraflar talep etmez ise mahkeme kendiliğinden duruşma düzenleyemez. Duruşma talep eden tarafın duruşma harcını da yatırması şarttır. Davanın kazanılmasından sonra yapılan bu ödemeler davalı idareden geri alınacaktır. 

BUNU DA BİL; Sicil iptal davası idari yargıya has idare hukukuna ilişkin bir dava olduğundan dolayı idari işlemin iptali davası başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Sicil İptal Davasında Harç ve Masraflar Nasıl Hesaplanır?

Sicil iptal davasında harç ve masrafların da dava açılması ile birlikte yatırılması gerekir. Harç ve masrafların yatırılmaması ne yazık ki davanın reddi sebebidir. Bu bakımdan davacı harç ve masrafları yatırmalı ve bu duruma mahal vermemelidir. Davanın kazanılmasından sonra harç ve masrafların davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilecek ve kişinin maddi bir zararı da olmayacaktır.

Sicil İptal Davası Emsal Kararlar

Sicil İptal Davası Hukuka Aykırı Sicil Mahkeme Kararı

 

T.C. İZMİR

7. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO KARAR NO

DAVACI VEKİLİ. : AV. BİLGEHAN UTKU

DAVALI VEKİLİ

: İzmir ili 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı Bergama Komutan Yardımcılığı emrinde astsubay olarak görev yapmakta olan davacı hakkında tesis edilen 2021 yılı sicilinin; göreve başladığı 2017 yılından bu zamana değin görevini başarıyla devam ettirdiği, meslek hayatı boyunca üst ve amirleri tarafından gerek sözlü gerekse yazılı olarak takdir edildiği, meslek hayatı boyunca hiçbir disiplin cezası almadığı, ancak verilen sicil notuyla kıdem sıra listesinde emsalleri arasında gerilediği ve sicil eğiliminde bariz sapma yaratacak düzeyde düşüş olduğu, sicil üstünün kabul edilebilir nedenlere dayanmaksızın istikrarlı olan ve yüksek seviyede gerçekleşen sicil eğiliminden ani ve açık bir sapmaya yol açacak ve safahatıyla çelişecek bir şekilde sicil notu düzenlemiş olmasının, takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanıldığını gösterdiği, sicilinin düşürülmesine gerekçe olarak gösterilebilecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, buna ilişkin olarak idarenin elinde somut bilgi ve belgenin bulunmadığı, sicilinin, sicil verme kriterlerine aykırı davranılarak objektif kriterlerden uzaklaşılmak suretiyle düşürülmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, bir astsubaya yetkili sicil üstlerince sicil düzenlenmesinde, objektif ölçüt ve kriterlerin esas alınmasının, sicil yılı boyunca vaki başarı ya da başarısızlığın, görev zafiyeti hallerinin, disiplin bozucu tutum ve davranışların yargı denetimine elverişli somut neden ve gerekçelerinin ortaya konmasının gerektiği, tam bir tarafsızlık, adalet ve objektif vicdani kanaatle hareket etme halinin ise ancak bu halleri somut bir şekilde ortaya koyan yazılı bilgi ve belgelerin mevcudiyeti durumunda gözlenebileceği, salt "takdir yetkisi"ne dayanılarak verilmiş, hiçbir belgeye dayanmayan bir olumsuz sicilin, sübjektif bir sicil olmaktan öteye gidemeyeceği, kaldı ki "kamu yararı"na kullanılması zorunluluğu olan takdir yetkisinin "objektif" ölçütlere göre kullanıldığının kanıtlanmasında başkaca bir hukuki olanağın da mevcut olmadığı, belirtilen bu esaslara aykırı şekilde düzenlenen sicillerinin ise hukuka aykırı olacağı açıktır.

Bilindiği üzere, özünde değerlendirme unsurunu barındırdığı ve bir değerlendirme sürecinin sonunda ortaya çıktığı için, sicil işlemleri, idarenin diğer işlemlerine nazaran takdir yetkisini yoğun olarak kullandığı işlem grubu içerisinde yer alır. Bu bağlamda sicil işlemlerinin denetimi, takdir yetkisinin eşit, adil, objektif ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, bu yetkinin kullanımında hukuka aykırı bir durumun bulunup bulunmadığı yönünden yapılması gerekmektedir. Sicil üstünün, astı hakkında sicil düzenlemesi işleminin, tamamen üstün hareket alanı içinde kaldığını 

varsaymak da mümkün değildir. Zira Anayasanın 125'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında “takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği” belirtilmiş, takdir yetkisinin denetlenmesi konusunda bir kısıtlama getirilmemiştir. Buna göre; yargı yerince denetlenemeyecek olan, hukuka uygun kullanıldığı tespit edilen takdir yetkisi olup, bu yetkinin kullanılma sürecindeki hukuka aykırılık halleri ise denetlenebilecektir.

Sicil işlemlerinde, takdir yetkisinin kullanılma sürecindeki hukuka aykırılık ise; yıllar içerisinde belirgin bir çoğunlukla çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatlerle takdir edilmiş personele, genel safahatına ve uygulamaya istisna teşkil edecek ve göze çarpacak nitelikte (birden bire düşüşü izah eden makul ve kabul edilebilir nedenler öne sürülmeksizin) düşük sicil notları takdir edilmesi ve hakkında olumsuz kanaatler belirtilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği üzere; askerlik müessesesinde her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurtdışı kurs, öğrenim ve görevlendirmelerde personelin sicilleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sicil üstleri üstlük ve komutanlığın en önemli özel yetkilerinden olan sicil verme yetkisini kullanırken mutlaka objektif olmak durumundadırlar. Ayrıca her ne kadar sicil işlemlerinin idarenin diğer işlemlerine göre takdir yetkisinin daha yoğun olarak kullanıldığı işlemler grubunda olması ve T.C.Anayasa’sının 125/4 ve 1602 sayılı Kanunun 21/2’nci maddelerinde belirtildiği üzere, takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği göz önünde tutulsa da, takdir yetkisinin keyfi olarak ve objektiflikten uzaklaşılarak kullanılmasının onu hukuka aykırı hale getireceği şüphesizdir.

Sicil işlemlerindeki hukuka aykırılığın kendisini gösterdiği durum ise; uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte, ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul nedenler öne sürülmeksizin düşük sicil notları ile takdir edilmesi ve hakkında olumsuz kanaatlerin belirtilmiş olmasıdır. 

Olayda, dava konusu sicil dönemine ilişkin olarak sicil amirlerince, davacının 2021 yılı sicil notu, "Görevden ayrılma" sicil notları "66,86", "71,67", "71,00" ve "Normal yıllık" sicil notları "65,50", "65,50" olarak verilmek üzere ortalama "68,59" olarak belirlenmiş ve davacı hakkında anılan yıla ilişkin olumsuz kanaatlerde bulunulmuş ise de, Mahkememizin 01.11.2023 tarihli ara kararına istinaden davalı idarece 08.12.2023 tarihinde Mahkememize sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, sicil amirleri tarafından takdir edilen düşük sicil notuna ve olumsuz kanaatlere gerekçe olarak gösterilen ve davacı hakkında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 06.07.2018 tarih, ...sayılı ve "PERGİN İNCELEMESİ" konulu yazısına istinaden işleme konulan PERGİN kaydının 26.10.2021 tarihi itibari ile kaldırıldığının ve PERGİN işlemlerinin sonlandırıldığının görüldüğü, öte yandan, dava dosyasında bulunan davacıya ait sicil özet formuna bakıldığında, davacının PERGİN kaydının kaldırılmasından sonra düzenlenen 2022 yılı sicilinde, sicil notunun 100,00 olarak takdir edildiği ve sicil üstlerinin kanaatlerinin de olumlu olduğu, sicil amirleri tarafından, davacıya ait sicil belgesinde, 2021 yılı için takdir edilen düşük sicil notuna ve olumsuz kanaatlere dayanak olarak başka somut herhangi bir bilgi ve belgeden söz edilmediği gibi, bu konuda davalı idarece Mahkememize somut herhangi bir bilge ve belge de sunulmadığı anlaşıldığından, davacı hakkında tesis edilen 2021 yılı sicilinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,

Sicil İptal Davasında Takdir Yetkisinin Kötüye Kullanılması

T.C. İSTANBUL
11. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO. 2022/3053

KARAR NO

DAVACI

VEKİLİ               AV. BİLGEHAN UTKU

DAVALI

VEKİLİ

: Davalı idare nezdinde bulunan Tuzla Piyade Okulu Lojistik Destek Taburu Bakım Bölük Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında 2022 sicil döneminde sıralı sicil üstleri tarafından verilen sicil notunun; hiç bir disiplin cezası bulunmadığı, takdirleri bulunduğu, istikrarlı olarak yüksek seviyede gerçekleşen sicil eğilimine aykırı not verildiği,

gerekçesiz ve hakkaniyete aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Sicil notu sicil üstlerinin gözlem ve kanaatlerine bağlı amire tanınan takdir yetkisi içerisinde kullanıldığı, takdir yetkisinin kötüye kullanıldığına dair bir emare bulunmadığı, sicil üstleri ile arasında kişisel bir husumeti ortaya koyar nitelikte veya tarafsızlıktan uzak subjektif değerlendirmelerle doldurulduğuna dair bir emarenin bulunmadığı, sicil notu ile takdir sayısı arasında doğrusal bir orantının olmadığı, amirleri ile yeterli çalışma süresini tamamladığı, dava konusu sicil notunun hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

Dava, davalı idare nezdinde bulunan Tuzla Piyade Okulu Lojistik Destek Taburu Bakım Bölük Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında 2022 sicil döneminde sıralı sicil üstleri tarafından verilen sicil notunun iptali istemiyle açılmıştır.

27.12.1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Subay Sicil Yönetmeliğinin; 5. maddesinde, sicil üstlerinin, emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken, uyması gereken görev ve sorumluluklarına; 6. maddesinde, Birinci sicil üstlerine, 7. maddesinde, İkinci ve üçüncü sicil üstlerine yer verilmiş, 15. maddesinde, Bir sicil üstü, asil veya her ne suretle olursa olsun vekil olarak, o görev yerinde sicili düzenlenecek kimse ile beraber o sicil dönemi içerisinde fiilen en az üç ay görev yapmadıkça sicil düzenleyemez. Muharebe hâlinde sicil verilebilmesi hususu Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir; 19. maddesinde, Sicil belgelerinin, personelin yeteneklerini, görevdeki başarı derecelerini saptamaya ve dolayısıyla her işi yeterli olana verebilmeye; yüksek seviyedeki işleri yapacak yetenekte olanları meydana çıkarmaya ve bu suretle Silâhlı Kuvvetlerin komuta zincirini düzenlemeye yaradığı; 26. maddesinde, Sicil belgelerinin, sicil üstlerince 2 Mayıs tarihi itibarıyla düzenleneceği ve gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından 30 Mayıs tarihinde Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası ile Kuvvet Komutanlıkları (...) Personel Başkanlıklarında bulundurulacağı; 29. maddesinde; (Değişik birinci fıkra:RG-21/8/2014-29095) Sicil üstlerinin; teğmen-albay sicil belgesindeki “Sicil üstlerinin değerlendirmesi” bölümünde yanında (*) işareti olan kıstasları işaretlemeleri hâlinde, 27 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde sicil belgelerine o sicil süresi içerisinde düzenlenmiş belge eklemek zorunda oldukları; 30. maddesinin (c/1) bendinde; (Değişik:RG-21/8/2014-29095) Teğmen-Albay Sicil Formu genel değerlendirme notu; ÜSTÜN BAŞARILI için 90.00-100 puan, BAŞARILI için 75.00-89.99 puan, YETERLİ için 60.00-74.99 puan ve YETERSİZ için 0-59.99 puan aralığını ifade ettiği, genel değerlendirme notu ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71 ve YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59.99 olarak alınacağı ve müteakiben genel değerlendirme notuna eğer ayırt edici nitelikler bölümünde işaretleme yapılmış ise bu işaretlemelerin ağırlık puanları eklenerek veya çıkartılarak sicil üstü değerlendirme notu hesap edileceği; düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idare nezdinde bulunan Tuzla Piyade Okulu Lojistik Destek Taburu Bakım Bölük Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında 2022 sicil döneminde sıralı sicil üstleri tarafından verilen sicil notunun iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Persononel hakkında her yıl düzenlenen sicil notları, personelin her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurtdışı kurs, öğrenim ve görevlendirmelerinde büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle her ne kadar sicil işlemleri özünde değerlendirme unsuru bulunması sebebiyle takdir yetkisinin kullanıldığı işlemler grubu içinde yer alsa da, bu yetkinin objektif, adil, eşit olarak kullanılması gerektiği, sicil üstlerinin sicil verme yetkisini kullanırken objektif kıstaslara göre değerlendirme yapması, sicil belgesindeki kanaatinin oluşmasına etki eden hususların somut bilgi ve belgeye dayanması, özellikle geçmiş yıllardaki sicil notundan daha düşük not takdir edilmesi halinde daha düşük not takdir edilmesinin makul ve geçerli bir sebebinin mevcut olması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta, Tuzla Piyade Okulu Lojistik Destek Taburu Bakım Bölük Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yapan davacının 07/12/2020 tarihinde astsubaylıktan subaylığa nasbedildiği, davacının 2015 tarihinden 2020 yılına kadar astsubay sicil notunun bulunduğu, 2021 ve dava konusu 2022 yılında ise subay sicil notunun bulunduğu, son 5 yıldaki sicil notları incelendiğinde; 2017 yılı sicil notunun birinci sicil amirince "100,00" puan, ikinci sicil amirince "93,00" puan olduğu, 2018 yılı sicil notunun birinci ve ikinci sicil amirince "100,00" puan olduğu, 2019 yılı sicil notunun birinci ve ikinci sicil amirince "100,00" puan olduğu, 2020 yılı sicil notunun birinci ve ikinci sicil amirince "100,00" puan olduğu, 2021 yılı sicil notunun birinci ve ikinci sicil amirince "100,00" puan, dava konusu 2022 sicil notunun ise; birinci sicil amirince "87,34" puan, ikinci sicil amirince "93,00" puan olarak toplamda "90,66" puan olduğu, diğer yandan 2022 yılı sicil döneminde davacı hakkında açılmış idari veya adli soruşturma bulunmadığı, yazılı veya sözlü ikazının bulunmadığı, 2022 yılı sicil döneminde 2 adet takdirnamesinin bulunduğu, sicil notunda menfi nitelik belirtilmediği görülmektedir.

Bu durumda, davacının 2022 yılı sicil döneminde hakkında açılmış idari veya adli soruşturma bulunmaması, yazılı veya sözlü ikazının bulunmaması ve sicil dönemi içerisinde 2 adet takdirname almasına rağmen, son 5 yıl içerisinde davacının astsubay ve subay sicil notları dikkate alındığında; sicil notlarının büyük bir kısmının "100,00" tam puan olduğu, yüksek seviyede istikrar kazanmış sicil alma eğiliminden bu denli düşüşü izah eden disiplin, ve görev performansında düşme olduğunu gösterir mahiyette bilgi ve belgenin bulunmadığı, ortaya çıkan sicil notunun davacının genel sicil alma eğilimi ile uyumlu olmadığı, ayrıca birden bire düşüşü açıklayan somut bilgi ve belgelerle makul nedenler öne sürülmeksizin tesis edilen dava konusu 2022 sicil döneminde 90,66 sicil notu takdir edilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,

FYDT Notunun Hesaba Katılmaması İptal Sebebidir

T.C. ANKARA
8. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022

KARAR NO: 2023

DAVACI                            : ....

VEKİLİ                             : AV. BİLGEHAN UTKU

DAVALI                           : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KARAR              : 

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Fiziki Yeterlilik Değerlendirme 1. ve 2'nci testlerine mücbir sebeplerle katılamadığı, 15/06/2022 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Fiziki Yeterlilik Değerlendirme testine katıldığı, testte başarılı olduğu, test sonucunun Personel Yönetim Bilgi Sisteminine (PYBS) işlenmesini 12.10.2022 tarihinde talep ettiği, bu talebinin "FYDT'lerin sicil döneminde girilebildiği (en geç 30 Ağustos 2022) ve bu tarihten sonra yapılan müracaatların 2023 yılı FYDT girişlerinde dikkate alınabileceği göz önünde bulundurularak personelin 2022 yılına ait FYDT bilgilerinin girilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle davacının başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta davacının 2022 yılına ait sicil belgesinde davacıya 1. ve 2'nci sicil üstlerinin "100" puan ile Üstün başarılı seviyede yıllık sicil notu verdikleri, 2022 yılı sicil dönemi içerisinde görev yaptığı birliği tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen sicil belgeleri içerisinde FYDT sonucunun bulunmaması sebebiyle FYDT puanı "0" olarak kabul edildiği, hesaplanan 2022 yılı sicil notu ortalamasının '95' puan olarak düzenlendiği görülmektedir.

Mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden sicil üstlerinin emri altındakilerin sicil belgeleri düzenlenirken sicil belgesinde yazılı diğer hususları aralıksız izlemesi gerektiği, sicil belgesinde "Personel Başkanlığında Yapılan İşlem" başlıklı bölümde FYDT notunun da yer aldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacının davalı idare uhdesinde gerçekleştirilen FYDT testine katıldığı, test sonucunun davalı idarenin bilgisi dahilinde olduğunun kabulü gerektiğinden 2022 yılına ait sicil belgesi düzenlenirken sicil üstleri tarafından FYDT test sonucunun dikkate alınmamasından dolayı dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle ;
1- Dava konusuişlemin iptaline,

Açık ve Bariz Sicil Düşüklüğü İptal Sebebidir

T.C. KAYSERİ 1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/...

KARAR NO : 2022/...

DAVACI                            : ....

VEKİLİ                             : AV. BİLGEHAN UTKU

DAVALI                           : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

DAVANIN ÖZETİ              : Kayseri İli, Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yapan davacı hakkında tesis edilen 2021 yılı sicil işleminin; göreve başladığı 2015 yılından bu zamana kadar görevini başarıyla devam ettirdiği, mesleğinin 6 yılını çeşitli karakollarda başarı ile geçirdiği ve meslek hayatı boyunca üst ve amirlerinden gerek sözlü gerekse yazılı olarak takdir edildiği, şahsından kaynaklı siciline etki edecek hiçbir somut gerekçe mevcut olmamasına rağmen, 2021 yılına ait kıdem sıra listesinde emsalleri arasında gerilediği, sicil eğiliminde bariz sapma yaratacak düzeyde düşüşün hakka, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, sicil üstünün, kabul edilebilir nedenlere dayanmaksızın istikrarlı olan ve yüksek seviyede gerçekleşen sicil eğiliminden ani ve açık bir sapmaya yol açacak ve safahatıyla çelişecek bir şekilde sicil notu düzenlemiş olmasının takdir yetkisini hukuka aykırı kullandığını gösterdiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ           : Davacının sicil belgesinin, sicil dönemindeki çalışmalarını değerlendirmek maksadıyla kuruluş bağlantısına göre yetkili sicil amirince usulüne uygun olarak tanzim edildiği,sicil üstlerinin sicil alan personel ile üç aylık çalışma şartını sağladığı, sicil belgesindeki niteliklere ait kıstaslara yapılan işaretlemelerin geçerli olduğu, davacının 2015 yılında Jandarma Genel Komutanlığında çalışmaya başladığı ve mesleğinde az kıdemli bir personel olduğu, dava konusu sicil işleminin usul yönünden yasal düzenlemeye uygun suretle gerçekleştirildiği, esas yönünden ise, sicil amirlerinin sicil değerlendirmelerini takdir hakkı sınırları içerisinde ve objektif olarak yaptıkları, dava konusu sicil döneminde sicil üstleri, sicil düzenlenen personelin birlikte çalıştıkları süre içindeki çalışmalarını tarafsızlık ve vicdani kanaatle değerlendirdikleri ve dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava; Kayseri İli, Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yapan davacı hakkında tesis edilen 2021 yılı sicil işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4.maddesinde; " Uzman erbaş" 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları, "sicil yılı" Bir sicil yılını, o yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar olan süreyi ve "sözleşme yılı": Sözleşme başlangıç tarihinden sözleşme bitiş tarihine kadar birer yıllık süreleri ifade edeceğinin düzenlendiği, "Sicil işlemleri, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi" başlıklı 10.maddesinde; "(Değişik:RG-12/11/2008-27052) Uzman erbaşlar, aşağıda belirtilen esaslara göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yaparlar. a) Kademe ilerlemesi yapılabilmesi için; 1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 2) O yıl içinde olumlu sicil almış olması, 3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması, şarttır. b) Derece yükselmesi yapılabilmesi için; 1) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış olması, 2) Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması, 3) Yükselebileceği bir üst derecenin bulunması, şarttır. Uzman erbaş hakkında sözleşmenin imzalanıp göreve alınmalarını takip eden ilk "2 Mayıs" tarihi itibarıyla, (EK-C) de örneğine yer verilen sicil belgesi tanzim edilir. Eğer göreve alınma tarihi ile takip eden "2 Mayıs" tarihi arasında geçen süre üç aydan kısa ise, ilk sicil belgeleri üç ayın doldurulduğu tarihte, müteakip sicil belgeleri her yılın "2 Mayıs" tarihi itibarıyla düzenlenir. Sicil belgesinde her niteliğe on üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Sicil tam notu 100 dür. Sicil üstleri bütün niteliklere ayrı ayrı not vermek zorundadır. Sicil üstlerinin verdikleri notların toplamının ortalaması, o yılın sicil notunu teşkil eder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Uzman erbaşlar için sicil yazmaya yetkili sicil üstleri ile ilgili olarak, bu Yönetmelikte belirtilmiş olan istisnalar haricinde, 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 5 ila 18 inci madde hükümleri uygulanır. Uzman erbaşların birinci sicil üstleri; Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki haller hariç en az kısım, unsur, top, tim, takım, karakol, bölük komutanı veya bunların eşiti görev yerlerinde komutan veya amir olan en az astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki kişilerdir. Astsubaylar, uzman erbaşların ikinci sicil üstü olabilirler, üçüncü sicil üstü olamazlar. İkinci sicil üstünün astsubay olması hâlinde, üçüncü sicil üstü yetki devri yapamaz, sicil düzenlemek zorundadır. Sicilin olumlu olabilmesi için sicil notunun, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısı olması gerekir. Kademe ilerlemesi işlemleri asgarî üçüncü sicil amirliği seviyesinde, derece yükselmesi işlemleri sözleşme yapmaya yetkili komutanlık veya kurum amirleri tarafından yapılır ve ilgili komutanlıklara bildirilir.

Sicil dönemi içinde sicil üstünün veya sicil alan personelin görevinden ayrılması halinde ayrılış sicili düzenlenmesine ilişkin hususlar için, 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ayrıca uzman erbaşların sicil belgeleri, ikinci sicil amirinde açılacak özel bir dosyada muhafaza edilir. Bu maddede belirtilen istisnalar haricinde üçüncü sicil üstleri; not verme ve yazılı kanaat yazma yetkisi hariç olmak üzere diğer yetkilerini, lüzum gördükleri takdirde her sicil döneminde yazılı emirle ikinci sicil üstlerine devredebilirler. Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların muvazzaf askerlikte geçen süreleri aylığa esas kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükselmesinde de değerlendirilir. Yapılan intibaktan dolayı aylık veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödemesi yapılmaz. " hükümlerine yer verilmiştir. Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Kayseri İli, Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak olarak görev yaptığı, 2021 yılı sicil notunun sicil vermeye yetkili amirlerin sicile yönelik kanaatleri doğrultusunda 65,66 olarak belirlendiği, anılan sicil işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yetkili sicil amirlerince düzenlenen sicil raporlarının doğurduğu hukuki sonuçların ağırlığı dikkate alındığında her yıl için yeniden düzenlenmek suretiyle ilgili memurun o yıl içindeki mesleki bilgi ve tecrübesini, tutum ve davranışlarını ortaya koyan ve tüm bu hususların değerlendirilmesinden sonra oluşan hukuki bir belge niteliği taşıyan sicil raporlarında, "Sicillerin Objektifliği" ilkesi çerçevesinde yetkili sicil amirlerinin kanaatinin oluşmasına etki eden hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılmasının bir zorunluluk arzedeceği, sicil üstlerinin hukuken kabul edilebilir nedenlere dayanmaksızın astlarının istikrarlı olan ve yüksek seviyede gerçekleşen sicil eğiliminden ani ve açık bir sapmaya yol açacak ve safahatıyla çelişecek şekilde not ve kanaat belirtmeleri durumunda takdir yetkisinin objektif sınırlar dışında ve hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı sonucuna varılacaktır.

Uyuşmazlık konusu olayda; Mahkememizin 10.02.2022 tarihli ara kararına cevaben sunulan bilgi ve belgelerden, dava konusu 2021 sicil dönemi içerisinde davacı hakkında herhangi bir soruşturma ve disiplin cezasının bulunmadığının anlaşıldığı, 2021 yılından önceki sicil notları incelendiğinde, 2020 yılı sicil notunun 94,50, 2019 yılı sicil notunun 92, 2018 yılı sicil notunun 98, 2017 yılı sicil notunun 98 ve 2016 yılı sicil notunun 100 olarak belirlendiği, dava konusu 2021 yılı sicil notunun ise önceki yıllara ait sicil notlarından açık ve bariz bir şekilde düşüş gösterecek şekilde 65,66 olarak belirlendiği, ayrıca sicil belgesine sicil üstlerince olumsuz bir kayıt eklenmediği gibi sicil notunun geçmiş yıllara göre bu derece düşmesini haklı kılacak nitelik ve ağırlıkta bir durumun da bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda; davacının 2021 yılı sicil notunun geçmiş yıllara nazaran düşük takdir edilmesinin tüm kriterler yönünden objektif ve somut sebeplere dayandığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, ilgili dönemde davacı hakkında açılmış herhangi bir disiplin soruşturması bulunmadığı gibi davacıya herhangi bir disiplin cezası da uygulanmadığı, bunun haricinde de dava konusu sicil notunun 65,66 puan olarak düzenlenmesine neden olabilecek kanaatin oluşmasına etki eden hususa ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin de dava dosyasına ibraz edilmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının 2021 yılı sicil notunun objektif esaslara uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından, davacıya 65,66 sicil notu takdir edilmek suretiyle tesis edilen dava konusu sicil işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 14/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Objektiflikten Uzak Sicil Verilemez

T.C. İSTANBUL

10. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/

KARARNO :2023/

DAVACI :             ...
VEKİLİ   :            AV. BİLGEHAN UTKU

DAVALI:             MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

DAVA KONUSU : Tekirdağ ili, Çerkezköy 3'üncü Zh. Tugay 1'inci Tank Taburu Komutanlığı'nda astsubay rütbesinde görev yapan davacı tarafından; 86,73 olarak verilen 2021 sicil notunun, hukuka aykırı olarak düşük verildiği, emsalleri arasında hak kaybına uğradığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, davacının 2021 yılı sicilinin genel sicil safahatıyla uyumlu olduğu, kuruluş bağlantısına uygun, yetkili sicil üstlerince tanzim edildiği, sicil notlarının şekil, yetki ve usul yönlerinden hukuka uygun olduğu iddialarıyla davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nce; dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Tekirdağ ili, Çerkezköy 3'üncü Zh. Tugay 1'inci Tank Taburu Komutanlığı'nda astsubay rütbesinde görev yapan davacı tarafından 2021 sicil notunun iptali istemiyle açılmıştır.

28.12.1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Astsubay Sicil Yönetmeliğinin "Sicil üstlerinin görev ve sorumluluğu" başlıklı 5. maddesinde; "Sicil üstleri; emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken; üstlük ve komutanlığın en önemli olan özel yetkilerinden birini kullanırlar. Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak, sicil belgelerindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdanî kanaatle değerlendirmekten sorumludurlar. Aksi durum, ehliyetli olmayanların lâyık olmadıkları rütbe ve makamlara yükselmelerini, dolayısıyla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yetenekten yoksun kişilerin elinde görevini yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurur. Hissî ve aşırı merhamet duygusuyla verilecek sicillerin, hak eden bir başka personelin hakkını ihlâl edeceği, daima göz önünde bulundurulur. Sicil üstleri, haklarında sicil düzenleyecekleri astsubayları iyi tanımak zorundadırlar. Bu nedenle, haklarında sicil düzenleneceklerin, günlük eğitim ve çalışmalarını, tavır ve hareketlerini, disiplin ve itaatini, sicil belgesinde yazılı diğer hususları aralıksız izleyerek; yapacakları haberli ve habersiz denetlemeler, özel yazılı veya sözlü sınavlar, verecekleri özel görevler, çeşitli tatbikat ve manevralardaki tutum ve durumu ile de yeterlik ve yetenekleri hakkında tam bir kanaat edinmeye çalışırlar. Maiyetini çok kısa zamanda gerçek durumu ile tanıyabilmek ve onun yeteneklerini ölçebilmek imkânına sahip olan komutan veya âmirin, iyi bir lider olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Düzenledikleri sicillerdeki isabet derecesine göre sicil üstleri hakkında hüküm verilir. Birinci sicil üstleri, astları hakkında mutlak kanaat sahibi olmaktan sorumludurlar. Daha üst sicil üstlerinin kanaat sahibi olmaları şahsî becerilerine, çalışma şartlarına, kuruluş bağlantısına ve görev fonksiyonlarına bağlıdır. (Mülga fıkra:RG-21/8/2014-29095)(1) (...) (Değişik altıncı fıkra:RG-21/8/2014-29095) Sicillerde görülen eksiklikler veya bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş siciller, sicil üstleri tarafından gerektiğinde imza, işaret, gerekçe ve kanaat hariç olmak üzere, geri çevrilmeyerek düzeltilir ve ilgili sicil üstüne bilgi verilir." düzenlemesine, aynı Yönetmeliğin "Sicil belgelerinin düzenlenmesi" başlıklı 21. maddesinde; (Değişik:RG-21/8/2014-29095)(1) Sicil belgeleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: a. Birinci sicil üstleri; sicil doldurma zamanında emri altında bulunan bütün astsubayların sicillerini doldurur. Bir astsubay hakkında sicil düzenlenebilmesi için; o astsubayın, o sicil süresi içinde, sicil verecek amir ile birlikte en az üç ay fiilen görev yapması şarttır. b. Sicil belgesinde bir astsubayın değerlendirilmesini sağlayacak nitelikler ve bu niteliklerin astsubayda bulunma derecesini ölçmeye imkân veren kıstaslar bulunmaktadır. Sicil üstlerinin astlarında değerlendirecekleri nitelikleri tanımlamak, bu suretle terim birliği ve sicil verilen personelin aynı şartlarda değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla, sicil belgesinde yer alan niteliklerin tanım ve standartları Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak “Türk Silâhlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu”nda belirtilir. Sicil üstleri astsubaylar için not takdiri yapmaz, niteliklerin astsubayda bulunma derecesini, niteliğe ait kıstaslardan birisini işaretlemek suretiyle belirler. Sicil belgesindeki personele ait bilgilerin, tam ve doğru olarak doldurulması sorumluluğu, birinci sicil üstüne aittir. c. Birinci sicil üstü, astsubay sicil belgesinde yer alan “Personelin Başarılı Olabileceği Görevler”i, sicil alan personelin performansını ve potansiyelini dikkate alarak işaretler. d. Sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler bunları açıklayan kıstaslar yardımıyla değerlendirilir. Sicil üstleri, sicil belgesi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda yer almayan hususlarla ilgili varsa ilâve kanaatlerini yazabilirler. Bu kanaatler, ihtiyaç duyulması halinde, sonraki sicil üstleri ve/veya ilgili birimler tarafından, personel hakkında yapılacak değerlendirmeler ile atama, seçim, görevlendirme vb. konularında personel hakkında verilecek kararlarda kullanılabilir. Astsubay sicil belgesinde birinci sicil üstleri tarafından ÜSTÜN BAŞARILI ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE ile YETERSİZ ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA olarak değerlendirilen Ortak Nitelikler için tek, Görev Alanı Niteliklerinin her biri için ayrı olacak ve öncelikle NE ZAMAN, NEREDE ve NEDEN sorularına cevap verecek şekilde en az 20 kelimeden (150 karakter) oluşan gerekçe yazılması zorunludur. Gerekçelerin şekil ve anlamlılık uygunluğu sıralı sicil üstleri ve Kuvvet Personel Başkanlıklarının uygun göreceği birimler tarafından incelenir. Birinci sicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip ikinci sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması durumunda ilgili bölümleri doldurur, imza eder ve ikinci sicil üstüne gönderir. e. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstleri tarafından doldurulan, maiyetindeki personele ait sicil belgelerini inceler. Birinci sicil üstünün işaretlemelerinin tamamına katılıyorsa, nitelikleri işaretlemez, “2 nci Sicil Üstü Değerlendirmesi” bölümündeki “Birinci Sicil Üstüne Katılıyorum” bölümünü işaretler ve “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler” bölümünü doldurur, sicil belgesi matbu ise imza eder. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstlerinin işaretlediği niteliklerden herhangi birisine, bir kısmına veya tamamına katılmadığı takdirde; aynı bölümdeki “Birinci Sicil Üstüne Katılmıyorum” bölümünü işaretler ve değerlendirmesini yapar, “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler” bölümünü doldurur, sicil belgesi matbu ise imza eder.

Aşağıda belirtilen durumlarda ikinci sicil üstü mutlaka niteliklerin tamamını işaretlemek zorundadır: 1) Birinci sicil üstü, sicil düzenlemek için yeterli süre o personel ile çalışmamışsa, 2) 2 Mayıs tarihindeki birinci sicil üstü, sicil düzenlemek için yeterli süre o personel ile çalışmamış ise, 3) Görevden ayrılma ve kanaat değişikliği nedeniyle sicil belgelerinin tanziminde. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen birinci sicil üstünün sicil düzenleyemeyeceği hallerde de ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler. İkinci sicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip üçüncü sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması durumunda ilgili bölümleri doldurur, imza eder ve üçüncü sicil üstüne gönderir." düzenlemesine, "Belge eklenmesi zorunluluğu" başlıklı 26. maddesinde; "(Değişik birinci fıkra:RG-21/8/2014-29095)(1) Sicil üstleri astsubay sicil belgesindeki “Sicil üstlerinin değerlendirmesi” bölümünde yanında (*) işareti olan kıstasları işaretlemeleri halinde, 24 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde sicil belgelerine o sicil süresi içerisinde düzenlenmiş belge eklemek zorundadırlar. Belge; mahkeme kararları, disiplin cezaları, sicil üstlerinin kanaatlerini ve gözlemlerini ihtiva eden tutanak ve benzeri dokümandır. Belgeler, kıstasın işaretlenmesini belirtebilecek nitelikte olmalıdır. " düzenlemesine, "Sicil belgelerine personel başkanlıklarında yapılacak işlemler" başlıklı 27/1-(c) maddesinde; "Sicil üstlerinin yaptığı işaretlemeler, bilgisayar yardımıyla nota tahvil edilir ve böylece sicil üstlerinin vermiş olduğu notlar bulunur ve hesap edilir. Kıstasların nota tahvilinde Astsubay Sicil Formu genel değerlendirme notu; ÜSTÜN BAŞARILI için 90.00-100 puan, BAŞARILI için 75.00-89.99 puan, YETERLİ için 60.00-74.99 puan ve YETERSİZ için 0-59.99 puan aralığını ifade eder. Genel değerlendirme notu ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71 ve YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59.99 olarak alınır ve müteakiben genel değerlendirme notuna eğer ayırt edici nitelikler bölümünde işaretleme yapılmış ise bu işaretlemelerin ağırlık puanları eklenerek ve/veya çıkartılarak sicil üstü değerlendirme notu hesap edilir. Personelin görev alanlarına göre farklılaşan “Ayırt Edici Nitelik Ağırlık Puanları” EK-5’de belirtilmiş olup bu ağırlıklar 100 puan üzerinden tespit edilen ağırlıklardır. EK-5’de belirtilen ağırlıklar KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen niteliklerde; ÜSTÜN BAŞARILI kategorisi için 7, BAŞARILI kategorisi için 5, YETERLİ kategorisi için 4’e, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde işaretlenen niteliklerde ise; ÜSTÜN BAŞARILI kategorisi için 3, BAŞARILI kategorisi için 10, YETERLİ kategorisi için 11’e, YETERSİZ kategorisi için 59’a tahvil edilir ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen nitelikler için artı, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde işaretlenen nitelikler için ise eksi olarak alınır. YETERSİZ kategorisindeki personelin ayırt edici niteliklerinin değerlendirilmesinde sadece KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde bir değerlendirme yapılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, askerlik müessesesinde her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurtdışı kurs, öğrenim ve görevlendirmelerde personelin sicilleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sicil üstleri üstlük ve komutanlığın en önemli özel yetkilerinden olan sicil verme yetkisini kullanırken mutlaka objektif olmak durumundadırlar. Ayrıca her ne kadar sicil işlemlerinin idarenin diğer işlemlerine göre takdir yetkisinin daha yoğun olarak kullanıldığı işlemler grubunda olması ve T.C. Anayasası'nın 125/4 ve 1602 sayılı Kanunun 21/2’nci maddelerinde belirtildiği üzere, takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği göz önünde tutulsa da, burada denetlenemeyecek olan husus hukuka uygun kullanıldığı tespit edilen takdir yetkisi olup, bu yetkinin hukuka aykırı kullanıldığının anlaşılması halinde, idarenin sicil tanzimi konusundaki takdir yetkisi de denetlenebilecektir.

Sicil işlemlerindeki hukuka aykırılığın kendisini gösterdiği durum ise; uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte, ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul nedenler öne sürülmeksizin önceki sicil dönemlerindeki sicil alma eğilimine göre düşük sicil notları ile takdir edilmesi ve hakkında olumsuz kanaatlerin belirtilmiş olmasıdır.

Dosyanın incelenmesinden; Tekirdağ ili, Çerkezköy 3'üncü Zh. Tugay 1'inci Tank Taburu Komutanlığı'nda astsubay rütbesinde görev yapan davacı tarafından 2021 sicil notunun, iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, dosyadaki bilgi belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacıya ait 30/08/2020-30/08/2021 dönemini kapsayan 2021 yılı Sicil Belgesinden, davacının davaya konu 2021 yılı siciline ilişkin olarak, 1'inci sicil üstü tarafından 87,88 puan ve 2'nci sicil üstü tarafından 87,19 puan, 3'üncü sicil üstü tarafından 85,12 puan takdir edilerek davacının 2021 yılı sicil puanı ortalamasının 86,73 olarak verildiği, söz konusu puanın " Başarılı'' nota tekabül ettiği, "Ortak Nitelikler" kısmında " Temel askeri kurallara (kılık, kıyafet, tavır ve davranış, tertip ve düzen vb.) uyar. Görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. Yönlendirilme ve takibe ihtiyaç duymadan görevini yapar. Kordineli bir şekilde çalışır. Görevinin getirdiği zorlukları çevresine yansıtmaz. Ruh halinde hızlı iniş- çıkışlar yaşamaz." şeklinde sicil üstü tarafından değerlendirmelerde bulunulduğu, 2021 sicilinde ayrıca "Kanaat" Kısmının; sicil üstleri tarafından; "Cumhuriyetin temel nitelikleri ( Anayasanın 1'inci, 1'nci ve 3'üncü maddelerine) ve Atatürkçü düşünce sistemine bağlılığı ve özümsemesi: şüphelidir. Müstakil görev yapamaz. Sicil üstü olamaz. Personel PERGİN kapsamındadır." olarak işaretlendiği, "Görev Alanı Nitelikleri" kısmında da davacı hakkında olumlu ifadeler kullanıldığı yine davacının 2020- 2019- 2018 dönem sicil notlarının 100 puan olduğu görülmektedir.

Askerlik mesleğinde her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurtdışı kurs, öğrenim ve görevlendirmelerde personelin sicillerinin büyük önem arzettiği, bu nedenle sicil üstlerinin, üstlük ve komutanlığın en önemli özel yetkilerinden olan sicil verme yetkisini kullanırken objektif olmalarının gerektiği, her ne kadar sicil işlemleri idarenin diğer işlemlerine göre takdir yetkisinin daha yoğun olarak kullanıldığı işlemler grubunda olsa da idarenin sicil tanzimi konusundaki takdir yetkisinin de hukuka uygunluğu yönünden denetlenebileceği, bu yetkinin keyfi olarak ve objektiflikten uzaklaşılarak kullanılmasının onu hukuka aykırı hale getireceği açıktır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden; bir personele yetkili sicil amirlerince sicil düzenlenmesinde, objektif ölçüt ve kriterlerin esas alınması, sicil yılı boyunca vaki başarı ya da başarısızlığın, görev zaafiyeti hallerinin, disiplin bozucu tutum ve davranışların yargı denetimine elverişli somut neden ve gerekçelerinin ortaya konması gerektiği, tam bir tarafsızlık, adalet ve objektif vicdani kanaatle hareket etme halinin ise ancak bu halleri somut bir şekilde ortaya koyan yazılı bilgi ve belgelerin mevcudiyeti durumunda gözlenebileceği, salt takdir yetkisine dayanılarak verilmiş, hiçbir belgeye dayanmayan bir sicilin, sübjektif bir sicil düzenlemesinden öteye gidemeyeceği, kaldı ki kamu yararına kullanılması zorunluluğu olan takdir yetkisinin objektif ölçütlere göre kullanıldığının kanıtlanmasında başkaca bir hukuki olanağın da mevcut olmadığı, belirtilen bu esaslara aykırı şekilde düzenlenen sicillerinin ise hukuka aykırı olacağı değerlendirilmektedir.

Uyuşmazlıkta; davacı hakkındaki PERGİN kapsamında olduğu dışında hakkında devam eden adli veya idari bir soruşturma bulunup bulunmadığı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmediği, UYAP kayıtlarının incelenmesinden, davacı hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan veya başka bir suçtan açılmış adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunmadığı, bunun dışında dosya içeriğinde davacının başarısızlığına, performansının zayıflığına veya görevini yerine getirmede zaafiyet gösterdiğine dair herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı gibi, aksine sicil üstleri tarafından olumlu kanaatlerin yer aldığı, geçmiş üç yıl sicilin 100 olduğu netice olarak, sicil safahatına uygun düşmeyen, geçmiş yıllar sicillerinden ani ve açık düşüşü haklı kılacak nitelik ve yeterlilikte somut bir veri sunulmayan dava konusu 2021 yılına ait sicil notunda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 508,40-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 19/01/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sadece PERGİN Kaydına Göre Düşük Sicil Verilemez

T.C.

İSTANBUL
10. İDARE MAHKEMESİ

Davacı:                

DAVACI VEKİLİ: Avukat Bilgehan UTKU

Uyuşmazlıkta; davacı hakkındaki PERGİN kapsamında olduğu dışında hakkında devam eden adli veya idari bir soruşturma bulunup bulunmadığı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmediği, UYAP kayıtlarının incelenmesinden, davacı hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan veya başka bir suçtan açılmış adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunmadığı, bunun dışında dosya içeriğinde davacının başarısızlığına, performansının zayıflığına veya görevini yerine getirmede zaafiyet gösterdiğine dair herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı gibi, aksine sicil üstleri tarafından olumlu kanaatlerin yer aldığı, geçmiş üç yıl sicilin 100 olduğu netice olarak, sicil safahatına uygun düşmeyen, geçmiş yıllar sicillerinden ani ve açık düşüşü haklı kılacak nitelik ve yeterlilikte somut bir veri sunulmayan dava konusu 2021 yılına ait sicil notunda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafından karşılanan, 550,40-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, aşağıda dökümü yapılan ve davalı tarafından karşılanan, 277,50-TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 14/07/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

1