Meslekten Çıkarılan Kişi Yeniden Memur Olabilir mi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Meslekten Çıkarılan Kişi Yeniden Memur Olabilir mi

  • Anasayfa
  • Meslekten Çıkarılan Kişi Yeniden Memur Olabilir mi

Meslekten Çıkarılan Kişi Yeniden Memur Olabilir mi

Meslekten çıkarılan kişi yeniden memur olabilir mi- Devlet Memurları Kanununun 48/B maddesinde kişinin başvurduğu kurumun özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşıması gerektiği özel şartlar başlığı altında düzenlenmektedir.

Meslekten Çıkarılan Kişi Yeniden Memur Olabilir mi

Meslekten Çıkarılan Kişi Yeniden Memur Olabilir mi

Meslekten çıkarılan kişi yeniden memur olabilir mi- Devlet Memurları Kanununun 48/B maddesinde kişinin başvurduğu kurumun özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşıması gerektiği özel şartlar başlığı altında düzenlenmektedir. Bu kapsamda Devlet Memurları Kanununda genel olarak düzenlenen memurluktan çıkarma disiplin cezasının yanı sıra özel kanunlarda da kişinin başvurduğu kurumun aramış olduğu özel şartları taşıması ve memuriyetinin devamında da bu hususları taşıması gerekmektedir. Memurluktan çıkarma disiplin cezası ile meslekten çıkarma disiplin cezası, cezaların uygulanma usul ve sonuçları açısından birbirinden farklılık göstermektedir. Nitekim memuriyetten çıkarma cezası 657 sayılı Kanunun 98'inci maddesinin (a) fıkrasında; bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılma olarak tanımlanmış olup Kanunun 125'inci maddesinin (E) fıkrasında ve özel kanun ile yönetmeliklerde hangi suçların bu cezayı gerektireceği sayma yoluyla düzenleme altına alınmıştır. Meslekten çıkarma cezası ise, kişinin ilgili kurumda bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılması olup tanımdan da görüleceği üzere kişi memuriyetten değil görev yaptığı kurumdaki görevinden bir daha alınmamak üzere ilişiği kesilmektedir.

BUNU DA BİL; Memuriyete engel suçlar hakkında aşağıdaki videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

Görüleceği üzere verilen disiplin cezası sonrası kişi mesleğini bir daha yerine getiremeyecek ancak koşullarını sağlıyorsa mesleki kimliği hariç olmak üzere diğer kamu görevlerine atanabilecektir. Zira Danıştay Onikinci Dairesinin 2015/625 Esas ve 2018/3804 Karar sayılı kararında da; "Ceza yargılaması sonucunda davacı hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın davacının memuriyetine engel olacak nitelikte bir hüküm olmadığı, 1702 sayılı Kanun uyarınca meslekten çıkarılanların Bakanlığın diğer hizmet sınıflarında görev yapmasını engelleyici bir hüküm bulunmadığı, ancak, öğretmen olarak görev yapmakta iken meslekten çıkarma cezası alarak kamu kurumu ile ilişiği kesilen davacının, yeniden memur kadrosuna atanma istemi ile yapmış olduğu başvuru sırasında kamu görevlisi olmadığı ve uyuşmazlığın yeniden memur olarak atanma isteminden kaynaklandığı anlaşıldığından, dava konusu başvurunun açıktan atama niteliğinde olduğu kabul edilerek, bu istemin açıktan atama koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği..." şeklinde hüküm tesis edilerek öğretmen olarak görev yaptığı sırada meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılan kişinin diğer hizmet sınıfları kadrosunda yeniden devlet memuru olmasında hukuki bir engelin bulunmadığına yönelik karar vermiştir.

Özel Kanunlarda Düzenlenen Meslekten Çıkarma Cezaları

- Türk Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren haller 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunun "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler" başlıklı 20'nci maddesinde; 
a) Aşırı derecede borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık hâline getirerek Aşırı Borçlananlar (Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk hâlleri hariç olmak üzere),
b) Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiiller işleyerek Ahlaki Zayıflık gösterenler,
c) Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiiller işleyerek Hizmete engel davranışlarda bulunanlar,  
ç) Yetkisi olmadığı hâlde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara veren, ulaştıran veya açıklayanlar,
d) Siyasi partilere giren, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışan, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunarak İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışanlar, 
e) Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak bir yıldan fazla süre ile izin süresini geçiren veya firar hâlinde bulunarak uzun süreli firar edenler, 
f) Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmayı alışkanlık hâline getiren veya aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmayarak Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirenler; 
g) İffetsizliği anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı surette
yaşamakta ısrar ederek İffetsiz bir kimse ile evlenen veya böyle bir kimse ile yaşayanlar,
ğ) Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptıranlar,
h) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapanlar meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmaktadır.

- Genel Kolluk Kuvvetleri (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) meslekten çıkarma cezaları 7068 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin 6'ıncı fıkrasında sayılmış aynı kanunun "Ağırlatıcı nedenler" başlıklı 10'uncu maddesinde belirtilen hususların gerçekleşmesi durumunda da personel hakkında yine meslekten çıkarma kararı verileceği düzenlenmiştir.

- 1702 sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 27'nci maddesinde Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte muallimlik sıfatile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olanların, Talebeyi Vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsızlığa teşvik edenlerin veya Müdür başmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya verenlerin öğretmenlik mesleğinden çıkarılacağı düzenleme altına alınmıştır.

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53'üncü maddesin B/5 fıkrasında; Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarma olarak tanımlanmış Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller ise; 
a) Başkalarına ait özgün fikir, metot, veri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine ait gibi göstermek,
b) Atama ve yükselmelerde, unvan veya derece kazanılmasında; anket uygulama, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar dışında kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve çalışmalar kullanmak,
c) Özürsüz veya izinsiz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek olarak sayılmıştır.

- 4458 sayılı Gümrük Kanunun Geçici Madde 6'da Gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılarının; 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre kaçakçılık suçundan mahkumiyet kararı kesinleşmesi veya beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işlemesi durumunda meslekten çıkarma cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

1