Adli Para Cezasının Memuriyete Etkisi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Adli Para Cezasının Memuriyete Etkisi

  • Anasayfa
  • Adli Para Cezasının Memuriyete Etkisi

Adli Para Cezasının Memuriyete Etkisi

Adli para cezası nedir? Adli para cezası suç karşılığında uygulanan yaptırımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmakla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52'nci maddesinde düzenlenmiştir. Adli para cezası,  beş günden az ve kanunda aksine hükü

Adli Para Cezasının Memuriyete Etkisi

Adli Para Cezasının Memuriyete Etkisi Nedir?

Adli para cezasının memuriyete etkisi- Adli para cezası nedir? Adli para cezası suç karşılığında uygulanan yaptırımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmakla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52'nci maddesinde düzenlenmiştir. Adli para cezası,  beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. Adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir. Adli para cezası her ne kadar ceza yargılamasının sonunda verilen bir hüküm niteliğinde olsa da aşağıda yer vereceğimiz hususlar gereği memurlar için büyük önemi haizdir. Bundan dolayı memur davalarına bakan avukatların da ilgi alanına girmektedir.

BUNU DA BİL; Adli para cezası hakkında video için adli para cezası başlıklı videomuza da göz atabilirsiniz.

Adli Para Cezası Memuriyete Engel mi?

Adli para cezası memuriyete engel mi- Adli para cezasının memuriyet üzerinde etkisine gelecek olursak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda bulunması gereken genel ve özel şartlar düzenlenmiştir. 48'inci maddenin 1'inci fıkrasının A bendinin 5'inci alt bendi; "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." şeklinde düzenlenmiştir. Görüleceği üzere devlet memurluğuna alınmada adli para cezasına mahkum olanların durumunu bir yıldan fazla hapis cezası alanlar ve kanunda tahdidi olarak sayılan suçlardan dolayı mahkum olanlar bakımından ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Maddeden de anlaşılacağı üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı bir hükmolunan bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası adli para cezasına çevrildiği takdirde devlet memurluğuna alınmada engel bir durum ortaya çıkmayacaktır. Maddede adli para cezalarının kamu görevine girmeye engel teşkil edeceğine dair bir hüküm yer almamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ise yukarıda yer vermiş olduğumuz kanun maddesinde yer alan ve tahdidi olarak sayılmış olan suçların işlenmesi sonucunda adli para cezasına hükmedilmesinin devlet memurluğuna etkisidir. Nitekim maddede; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaktan bahsedilmiştir. Bu suçların işlenmesi nedeniyle hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi halinde ortaya bir mahkumiyet kararı çıkacağından memuriyete engel bir durum meydana gelecektir. Zira adli para cezası da bir mahkumiyet kararıdır ve kanun mahkumiyetten bahsetmektedir. Bundan ötürü 48'inci maddenin 1'inci fıkrasının A bendinin 5'inci alt bendinde tahdidi olarak sayılan suçların işlenmesinden ötürü adli para cezasına mahkum olmuş olmak devlet memuru olmaya engel olacak eğer kişi memur ise memurluğuna da son verilecektir. Tahdidi olarak sayılan suçlar haricinde işlenen bir suçtan ötürü adli para cezasına hükmedilmesi durumunda memuriyete engel bir durum söz konusu olmayacağından diğer şartları da taşıması koşulu ile kişinin devlet memurluğuna ataması yapılabilecektir.

BUNU DA BİL; Hükmün açıklanmasının geri bırakılması devlet memurluğuna engel mi hakkında ayrıntılı bilgi için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının devlet memurluğuna etkisi başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

İdare Hukuku Avukatı Değerlendirme

Memurluk kutsal bir hizmettir. Memur olmak isteyen kişilerin 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununda yer alan ve 48. maddede belirtilen genel ve özel şartları taşıması zaruridir. Adli para cezasının memuriyete etki etmesi durumunu ele aldığımız bu makalede yukarıdaki hususlar çerçevesinde adli para cezasının katalog suçlar sebebiyle hüküm altına alınması durumunda kişinin devlet memuru olamayacak olmasıdır. Ancak sıklıkla hukuk büromuza yapılan başvurularda adli para cezası almış ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile hükmün geriye bırakıldığı durumlarda da aynı sonucun doğup doğmayacağı hakkında sorular yöneltilmektedir. Adli para cezası bir hüküm yani mahkumiyet kararı olmakla birlikte hagb kararı hukuki anlamda mahkumiyet kararı olmayıp sanığa devlet tarafından bir daha suç işlememesi yönünde tanınmış bir haktır. Kişi almış olduğu adli para cezasını hagb kararının varlığı müddetince ödemeyeceğinden ve hükmün açıklanması geriye bırakıldığından mahkum olmamış olacak 5 yıllık denetim süresi içerisinde de kasten bir suça karışılmadığı müddetçe düşme kararı verilecek ve tamamen ortadan kaldırılacaktır. Bu sebeple adli para cezası almış bir vatandaşın bu mahkumiyeti mahkeme kararı ile cmk daki 231. madde hükmü gereği hagb ye çevrilmiş ise kişi devlet memuru olabilecek ve ataması yapılabilecektir.

BUNU DA BİL; Memuriyete engel suçlar hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

1