Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku | Mil Hukuk

Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku

Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku

Tıp Hukuku- Sağlık Hukuku- Hekim Hakları- Hasta Hakları- Malpraktis

Tıp biliminin gelişmesi ve hastaların tedavi süreçleri tıp hukukunda avukatlar bakımından da uzmanlaşmayı gerektirmiştir. MİL hukuk ve danışmanlık olarak hem hasta hakları bakımından hem de hekim hakları bakımından kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla hizmet verilmektedir. MİL hukuk sağlık hukuku, tıp hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Malpraktis davaları, doktor hatası davaları ya da doktor hatası tazminat davası alanlarıında hekim ve hasta haklarının kusursuzca savunulması davaların süreci bakımından çok ama çok önemlidir. Tıp avukatı ya da sağlık avukat vekalet sözleşmesi kurduğu müvekkillerinin haklarını özen yükümlülüğüne uyarak savunmalıdır. Hasta hakları, hekim hakları kusursuzca savunulmalı ve müvekkilin hakkı korunmalıdır. Tıp hukuku alanında doktor hatası tazminat davalarının yönetimi hekimin geleceği yönünden önemlidir. Malpraktis sebebiyle maddi tazminat, hekim hatası manevi tazminat davalarında görevli mahkeme ile yetkili mahkemenin tespiti de mühimdir. Ayrıca tıp hukuku avukatı ya da sağlık hukuku hukuk bürosunun tek görevi doktor hatası tazminat davasının yönetimi değil, özel hastane danışmanlığı da yapmaktır. Özel hastane danışmanlığında hasta ile hastane arasındaki sözleşmelerin yapılması, hastane çalışanlarının iş hukuku alanındaki davaları ile aydınlatılmış onam formlarının hazırlanması gibi bir çok hukuki danışmanlık çeşidi yerine getirilmektedir.

Tıp Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

Kadın Hastalıkları ve Doğum Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Çocuk Hastalıkları Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Plastik Cerrahi Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Kulak Burun Boğaz Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Organizasyon Kusuru Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

Cerrahi Müdhale Malpraktis Davası Uzmanlık Alanlarımız

 • POST PARTUM KANAMA İNTRAABDOMİNAL HEMATOM
 • CİSİM UNUTMA
 • FİSTÜL
 • ANOMALİ TESPİTİNDE HATA
 • OMUZ DİSTOSİSİ
 • NÖROLOJİK HASARLI BEBEK (SP-HİE)
 • TÜPLERİN BAĞLANMASI
 • MYOMEKTOMİ HİSTEREKTOMİ(TAH) / BSO
 • ENFEKSİYON
 • AYDINLATMA
 • MEKONYUM ASPİRASYONU NEONATAL ÖLÜM
 • TÜP BEBEK
 • KÜRTAJ KARARINDA – UYGULAMADA HATA
 • MYOMEKTOMİBAĞIRSAK – MESANE-ÜRETER HASARI
 • SEZARYEN KOMPLİKASYONLARI
 • EKTOPİK GEBELİK
 • OVER KİSTİ HİSTEREKTOMİ(TAH)
 • İNTRAUTERİN ÖLÜM
 • BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
 • MEKONYUM ASPİRASYONU SP-HİE
 • PLASENTA DEKOLMANI
 • KOTER YANIĞI
 • KORDON DOLANMASI SP- ÖLÜ DOĞUM
 • PREEKLAMPSİ
 • SPİRAL (RİA)
 • GEBELİĞİ TEŞHİS EDEMEME
 • AMNİYOSENTEZ
 • YARDIMCI YÖNTEMLER (VAKUM-FORSEPS)
 • ASFİKSİ
 • HASTA KARIŞMASI
 • HİDROSEFALİ
 • KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE HATA
 • KONSEY KARARI-GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI
 • MESANE PROLAPSUSU
 • KIZLIK ZARI
 • İLAÇİLAÇ ALERJİ-YAN ETKİ
 • KANSER TEŞHİSİ
 • MYOMEKTOMİ ÜRETERO-VAJİNAL FİSTÜL
 • OVER KİSTİ ÜRETER YARALANMASI
 • KAN UYUŞMAZLIĞI
 • ROP
 • PNÖMONİ (ARDS)
 • HOSPİTALİZASYON EKSİKLİĞİ
 • YOĞUN BAKIM TAKİBİNDE EKSİKLİK
 • YENİ DOĞAN MUAYENESINDE HATA
 • ENFEKSİYONDİĞER
 • BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI
 • İLAÇUYGULAMA HATASI
 • KONJENİTAL KALP ANOMALİSİ
 • ANAL ATREZİ
 • APANDİSİT
 • CİSİM YUTMA
 • ENFEKSİYONERKEN YENİ DOĞAN ENFEKSİYONU
 • TANI KONULAMADAN EX
 • AMBULANS – SEVKTE HATA
 • ANİ BEBEK ÖLÜMÜ
 • ENFEKSİYONHASTANE ENFEKSİYONU
 • ENJEKSİYON-SİNİR HASARI
 • GASTROENTERİT
 • HİDROSEFALİ
 • MEKONYUM ASPİRASYONU
 • RADYAN ISITICI YANIĞI
 • SEREBRAL PALSİ
 • TESTİS TORSİYONU
 • EPİLEPSİ
 • ANİ İŞİTME KAYBI
 • BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
 • BEYİN TÜMÖRÜ
 • ENFEKSİYONEPSTEİN-BARR VİRÜS (EBV)
 • ENFEKSİYONMENENJİT
 • ENFEKSİYONMYOKARDİT
 • HATALI RAPOR-HATALI TANI
 • HİPOKSİ
 • KAN UYUŞMAZLIĞI
 • KANSER TEŞHİSİ
 • KRANİOSİNOSTOZ (KAFA TASINDA ÇÖKME)
 • OMUZ DİSTOSİSİ
 • SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA)
 • SÜRFAKTAN UYGULAMASI
 • SÜT ALERJİSİ
 • TURNER SENDROMU
 • YENİ DOĞAN SARILIĞI
 • MEME BÜYÜTME-KÜÇÜLTME
 • RİNOPLASTİ- SEPTOPLASTİ
 • LİPOSUCTİON
 • KARIN GERME
 • LAZER YANIĞI
 • FASİAL TRAVMA
 • GÖZ ALTI TORBASI
 • SAÇ EKİMİ
 • YÜZ GERME
 • AYDINLATMA ONAM
 • DOLGU
 • POPO ESTETİĞİ
 • BOTOX
 • BURUN DOLGUSU
 • CİSİM UNUTMA
 • ENJEKSİYON- SİNİR HASARI
 • GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ (PİTOZİS)
 • KARIN GERME
 • KOL GERME
 • KOMPARTMAN SENDROMU
 • KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE HATA
 • KONSULTASYON EKSİKLİĞİ
 • SİNİR YARALANMASI
 • VAJİNA ESTETİĞİ
 • ENFEKSİYON
 • RİNOPLASTİ -SEPTOPLASTİ
 • CİSİM UNUTMA
 • FASİAL SİNİR HASARI
 • MASTOİDEKTOMİ- OTİTİS MEDİA
 • BADEMCİK (TONSİLLEKTOMİ)- GENİZ ETİ
 • ENFEKSİYON
 • HATALI TANI
 • SİNİR YARALANMASI
 • SİNÜS CERRAHİSİ
 • TİROİD KANSERİ
 • TORP UYGULAMASI
 • UVULA KÜÇÜLTÜLMESİ
 • KOTER ALETİ ZARARLARI
 • CERRAHİ MÜDAHALE / OPERASYONDA CİSİM KIRILMASI
 • HASTANE ENFEKSİYONU
 • HATALI ORGANA MÜDAHALE
 • AMBULANSLA SEVK HATALARI
 • TIBBİ DONANIM- MALZEME EKSİKLİĞİ
 • HASTA GÜVENLİĞİ İHLALİ
 • NÖBET ORGANİZASYONU
 • HASTANE MAHREMİYETİ İHLALİ
 • BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
 • SAFRA KESESİ- SAFRA KAÇAĞI
 • MİDE KÜÇÜLTME
 • APANDİSİT
 • VOKAL KORD PARALİZİSİ (SES KISIKLIĞI)
 • GUATR
 • KASIK FITIĞI
 • YABANCI CİSİM UNUTMA
 • KANSER TEŞHİSİ
 • KOLONOSKOPİ
 • MASTEKTOMİ
 • ENJEKSİYON- SİNİR HASARI
 • KOLONOSKOPİ
 • KOTER YANIĞI
 • ASİSTAN SORUMLULUK
 • GÖBEK FITIĞI
 • REFLÜ CERRAHİSİ
 • UZMANLIK ALANI DIŞINDA MÜDAHALE
 • DAMAR YARALANMASI
 • DİYAFRAM FITIĞI
 • HATALI RAPOR – HATALI TANI
 • HEMOROİD
 • MİDE PERFORASYONU (DELİNME)
 • SİNİR YARALANMASI
 • EMBOLİ
 • ENFEKSİYON

Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku

Size nasıl yardımcı
olabiliriz?

Hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak ister misiniz?

İletişim
1