Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Devlet Memurluğuna Etkisi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Devlet Memurluğuna Etkisi

  • Anasayfa
  • Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Devlet Memurluğuna Etkisi

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Devlet Memurluğuna Etkisi

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesi Ceza Muhakemesi Kanununun 171'inci maddesinde düzenlenmiştir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, Cumhuriyet savcısının, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Devlet Memurluğuna Etkisi

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Devlet Memurluğuna Etkisi

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesi Ceza Muhakemesi Kanununun 171'inci maddesinde düzenlenmiştir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, Cumhuriyet savcısının, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine denmektedir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile zarar görenin zararının karşılanması da amaç edinilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 171'inci maddesine göre Cumhuriyet savcısı, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup, üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Uzlaşma kapsamına giren suçların bulunması durumunda ilk olarak uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Uzlaşmanın uygulanması durumunda kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesinin uygulanmasına gerek yoktur. 

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine karar verilebilmesi için şu hususların bir kül olarak birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

- Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması,
- Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,
- Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması,
- Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde (mefhumu muhalifinden de anlaşılacağı üzere erteleme süresi içerisinde taksirli bir suç işlenmesi ertelemenin kaldırılmasına sebep olmaz), kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Erteleme süresi 5 yıldır.  Suçtan zarar gören, kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair kararın kendisine tebliğ
edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev
yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir. 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gereken nokta kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesinden sonra 5 yıllık erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan, azami hapis cezası bir yıldan fazla olmayan bir suç işleyen kişi hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi durumunda kişi devlet memurluğuna alınabilecektir. Kişi devlet memuru olarak görev yapıyorsa kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile birlikte devlet memurluğuna son verilemeyecektir. Kişi 5 yıllık erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemediği durumunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. 

İlgili Etiketler:
1