Devlet Memurluğunda Kademe İlerlemesi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Devlet Memurluğunda Kademe İlerlemesi

  • Anasayfa
  • Devlet Memurluğunda Kademe İlerlemesi

Devlet Memurluğunda Kademe İlerlemesi

Devlet memurluğunda kademe ve kademe ilerlemesine ilişkin hüküm 657 sayılı kanunun 64. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun metnine göre Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerleme olarak tanımlanmı

Devlet Memurluğunda Kademe İlerlemesi

Devlet Memurluğunda Kademe İlerlemesi

Devlet memurluğunda kademe ve kademe ilerlemesine ilişkin hüküm 657 sayılı kanunun 64. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun metnine göre Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerleme olarak tanımlanmıştır. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.  

Belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir.

Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Devlet memurlarının kademe ilerlemesine ilişkin yapılacak idari işlemlere karşı dava açma hakları bulunmaktadır. Memurlar kademe ilerlemelerine ilişkin olarak idare mahkemesinde iptal davası açabilir ve yapılan işlemin iptalini sağlayabilmektedirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

Kademe İlerlemesi Yapılmasına İlişkin Mahkeme Kararı

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE

E. 2018/...
K. 2019/...
T. 10.4.2019
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesi'nin 23/02/2016 tarih ve E:2015/196, K:2016/173 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ... Belediye Başkanlığında eğitmen olarak görev yapan davacı tarafından, lise eğitiminde normal öğrenim süresinden fazla olarak hazırlık sınıfı okuması nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin birinci fıkrasının "Ortak Hükümler" başlıklı A/6-b bendi uyarınca tarafına bir yıl kademe ilerlemesi uygulanması istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve işlem sebebiyle uğradığı tüm maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... 3. İdare Mahkemesince, hazırlık sınıfından sonra 3 yıl okuyarak, 2006 eğitim öğretim yılında ... Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olan davacının, 657 Sayılı Kanun'un 36. maddesinin birinci fıkrasının "Ortak Hükümler" başlıklı A/6-b bendinde aranan koşulları taşıması ve normal eğitim süresinden fazla olarak hazırlık sınıfı okuması nedeniyle anılan madde hükmünden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve işlem sebebiyle meydana gelen tüm maddi kayıpların başvuru tarihi olan 26/11/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, 657 Sayılı Kanun'un 36/A-12-d maddesiyle Devlet Memurları Genel Tebliğinde memuriyete girişte intibakın şartları olarak bir üst öğretimi memuriyette iken veya memuriyetten ayrıldıktan sonra bitirmek olarak belirlendiği ve 657 Sayılı Kanun'un 36. maddesinin sınıflar ve öğrenim durumları itibari ile belirlenen giriş ve yükselinebilecek derece ve kademelerin aşılmaması olarak belirlenmiş olduğu, intibak işlemlerinde memuriyete giriş öğreniminin esas alınacağının belirtildiği, ayrıca emsal farkının da araştırılması gerektiği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, 657 Sayılı Kanun'un 36. maddesinin A/6-b bendi uyarınca 1 kademe verilmesi durumunda yükselebileceği derece ve kademenin aşılması anlamını taşımayacağı, normal eğitim süresinden fazla olarak hazırlık sınıfı okuması nedeniyle anılan maddenin tarafına uygulanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, ... Belediye Başkanlığında eğitmen olarak görev yapan davacı tarafından, 2002-2006 yılları arasında dört yıl öğrenim gördüğü ... Anadolu Lisesinde 2002-2003 yılları arasında bir yıl hazırlık eğitimi alması nedeniyle 657 Sayılı Kanun'un 36/A-6-b maddesi uyarınca bir kademe verilmesi istemiyle yaptığı 26/11/2014 tarihli başvurunun zımnen reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin birinci fıkrasının "Ortak Hükümler" başlığı altında yer alan (A) bendinde, Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri gösterilmiş olup, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlayacakları ve 1. derecenin son kademesine kadar yükselebilecekleri, aynı bendin 6-(b) alt bendinde ise; "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuatın incelenmesinden, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademeleri 9. derecenin 1. kademesi olup, bu durumun, kişilerin iradeleriyle değiştirilemeyeceği açıktır. Ayrıca, Yükseköğrenim mezunu olarak memuriyete başlayıp intibakı yapılan kişilerin, artık gördükleri ortaöğrenim nedeniyle alabilecekleri derece ve kademelerine ek olarak verilen hakların uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Bu durumda, yükseköğrenim nedeniyle yapılan intibak ile yeni bir statüye giren ve ortaöğrenim mezunu olarak işe başlayanlara göre daha üst bir derece ve kademede olan davacıya, 657 Sayılı Kanun'un 36. maddesinin A/6-b bendi uyarınca bir kademe verilmesi yolundaki başvurusunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile ödenmesi yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ve işlem sebebiyle meydana gelen tüm maddi kayıpların başvuru tarihi olan 26/11/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin temyize konu ... 3. İdare Mahkemesi'nin 23/02/2016 tarih ve E:2015/196, K:2016/173 Sayılı kararının BOZULMASINA,

1