İdari Dava Avukatı Hukuki Bilgi | Mil Hukuk & Danışmanlık

İdari Dava Avukatı Hukuki Bilgi
 • Anasayfa
 • İdari Dava Avukatı Hukuki Bilgi

İdari Dava Avukatı Hukuki Bilgi

İdari dava; idari işlemlerin iptali ile bu idari işlem ya da idari eylemlerden kaynaklı olarak zarara uğrayan kişilerin açtıkları dava türleridir. Bu davalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için 03122322645 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 

İdari Dava Avukatı Hukuki Bilgi

İdari Dava Avukatı Hukuki Bilgi

İdari dava; idari işlemlerin iptali ile bu idari işlem ya da idari eylemlerden kaynaklı olarak zarara uğrayan kişilerin açtıkları dava türleridir. Bu davalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için 03122322645 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 

İdari dava avukatının ilgilendiği konular idari yargılamaya konu olan dava tür ve işleridir. Nitekim idari dava avukatı ya da idare hukuku avukatı uzmanlaşmış olduğu idare hukuku konusu ile ilgili davaları idare mahkemesinde açacak ve kişilerin idare ile yaşamış oldukları mağduriyetlere son verebilecektir. Peki nedir bu hukuki ihtilaflar? 

 • İdari işlemin iptali davası,
 • Tam yargı davası,
 • Atamanın iptali davası,
 • Diploma denklik davası,
 • Vatandaşlık davası,
 • Sicil iptal davası,
 • EPDK idari para cezası iptali davası,
 • Sözleşme feshi iptal davası,
 • Kamulaştırmanın iptali davası,
 • Tayin İşleminin İptali Davaları,
 • Memur Sicil İptali Davaları,
 • Malpraktis Nedeniyle Oluşan Tam Yargı (Tazminat) Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • İmar Davaları 
 • Gümrük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin idari davalar
 • Mobbing davaları
 • Belediye hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Mecburi hizmete ilişkin idari davalar
 • Üniversite öğrencilerine ilişkin idari davalar
 • Sınavların iptaline ilişkin idari davalar
 • Ösym tarafından yapılan sınavlara ilişkin idari davalar
 • Yükseköğretim işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • İmar planı değişikliğinden kaynaklanan idari davalar
 • Aylıktan kesme idari davası
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması idari davası
 • Memurluktan çıkarma idari davası
 • Emeklilik işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Sağlık özrü nedeniyle atama idari davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar
 • Enerji idari davaları
 • Özel güvenlik görevlilerine ilişkin idari davalar
 • Çalışma süresi, nöbet ve mesaiye ilişkin idari davalar
 • Görevden uzaklaştırma ilişkin idari davalar
 • Rekabet hukukuna ilişkin idari davalar
 • İşyeri açma ve ruhsat alma işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Kamu ihale davaları
 • Terörle mücadele konusunda tam yargı davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Muvafakat verilmemesi nedeniyle atamama idari davaları
 • Atama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Paem, Pmyo ve Pomem sağlık idari davaları
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • Lojman işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Kademe derece ilerlemesine ilişkin idari davalar
 • Görevde yükselme sonucu yapılan atama idari davaları
 • Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakat idari davaları
 • Denklik verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Karayollarına ilişkin tam yargı davaları
 • 375 sayılı KHK kamu görevinden çıkarma idari davası
 • MSB mülakat davaları
 • MSB sağlık davaları
 • Yıkım işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Kentsel dönüşümden kaynaklı idari davalar
 • Memur özlük haklarına ilişkin idari davalar
 • Norm kadro nedeniyle atama idari davaları
 • İmar para cezasına ilişkin idari davalar
 • İlk atama, göreve başlama ve yeniden atama idari davaları
 • Meslekten ihraç davaları
 • Emniyet hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Yoksun kalınan parasal hakların iadesine ilişkin idari davalar
 • Müstafi sayılma ve istifa işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Geçici görevlendirmeye ilişkin idari davalar
 • İmar barışı ve yapı kayıt belgesine ilişkin idari davalar
 • Eş özrü nedeniyle atama idari davaları
 • Silah taşıma ruhsatı verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar

şeklinde sıralanabilir.

Yukarıda görülen dava türleri vatandaşların idare ile yaşamış olabilecekleri hukuki ihtilafların yani sorunların giderilmesi için açılacak iptal davalarıdır. Bu tür sorunların iptali için açılacak davalarda idari dava avukatının ya da idare hukuku avukatının öncelikli olarak bilmesi gereken kritik noktalar vardır ki bunlar tarafımızca kısaca izah edilmiştir.

İdari Davalar Hangi Usul Kanununa Tabidir?

İdari davalar özel hukuk davalarından farklı olarak kendi usul kanununa tabidir. Tüm iptal davaları ile tam yargı davaları bu kanunda yer alan maddelere uygun olarak yönetilmeli ve kararlar da bu kanunda yer alan usuli hükümlere göre belirlenmelidir. Bu kanun 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunudur. Ancak yine bu kanunda yer almayan ve hukuk muhakemeleri kanununa göre yapılacağı düzenlenmiş olan usuli işlemler de vardır ki bunlar sırasıyla;
Hakimin davaya bakmaktan çekilmesi ve reddi, 
Ehliyet Hükümleri, 
Üçüncü kişilerin davaya katılması, 
Davanın ihbarı, 
Tarafların vekilleri, 
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi, 
Feragat ve davanın kabulü, 
Teminat, 
Bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, 
Yargılama giderleri ve sair hususların icrasında Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygunlanır. 

İdari Davada Hangi Yargılama Usulü Uygulanır?

Danıştay, Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde incelemeler yani dosya hakkında esastan inceleme ve usulen tüm işlemler kural olarak evrak üzerinde yapılır ve yazılı yargılama usulü uygulanır. Bu bakımdan idare mahkemelerinde özel mahkemelere nazaran talep halinde duruşma yapılır. Bunun istisnası budur. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. Duruşma talep edilmezse evrak üzerinden işlem yapılma durumu gereği inceleme dosya üzerinden mahkeme tarafından re'sen yani kendiliğinden yapılır. Ancak mahkeme kendiliğinden de duruşma yapılmasına karar verebilir. Anlaşılacağı üzere taraflar duruşma istememiş ise mahkeme duruşma yapmayabileceği gibi kendiliğinden de duruşma günü verebilir. Ancak duruşma yapılmadan da karar verilebileceğinden duruşma zorunlu değil ihtiyaridir. Eğer duruşma yapılmış ise en geç onbeş gün içinde karar verilir. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir. 

İdari Dava Türleri Nelerdir?

İdari dava türleri;
İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, 

Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

İdari İşlemin İptali Hangi Unsurları Barındırır?

İdari dava avukatı açtığı idari işlemin iptali davasında idari işlemin sebep, yetki, maksat, usul ve konu unsurları bakımından hukuka aykırı olduğunu belirterek işlemin hukuka aykırılığını ortaya çıkarttırmalıdır. Şimdi bu unsurları kısaca anlatalım.

Sebep Unsuru;

Sebep unsuru işlemin yapıldığı yani dayandığı hususu ortaya çıkartmaktadır. Sebep adı üstünde işlemin yapılmasının sebebini bizlere gösterir. Örneğin kişi meslekten çıkartma cezası ile tecziye edilmiş ise bunun sebebi işlemiş olduğu bir suç ise işte sebep unsuru kanunda yazan madde olacaktır. Siyasi partiye üye olmak meslekten çıkarma sonucunu doğuracak hususlardan ise siyasi partiye üye olan kişi meslekten çıkartılma cezası alacaktır ve bunun sebep unsurunu siyasi partiye üye olmak oluşturacaktır. Başka bir örnek verecek olursak kanunda 8 yıllık çalışma süresini dolduran kişilerin başka gerekçelere bakılmadan atamasının yapılacağı düzenlenmiş ise ve kişi 8 yıllık çalışma süresini doldurmuş ise atamaya tabi tutulabilecek ve sebep unsurunu 8 yılını dolduması oluşturacaktır.

Konu Unsuru;

Konu unsuru yapılan idari işlemin hukuki sonucudur. Yukarıda vermiş olduğumuz örneklerden gidecek olursak 8 yıllık çalışma süresini dolduran kişinin atama işlemine tabi tutularak atanması işlemi bu işlemin konusunu oluşturacaktır. Yani konu kişinin yeni bir yere atanmasıdır verdiğimiz örnekte. Sebep gerçekleşmiş ise ancak kişi atanmamış ise işlem konu unsuru bakımından hukuka aykırı olacaktır. Ya da 8 yıl çalışan kişinin ataması yapılır denmesine karşılık kişinin ataması yerine işten çıkartılması konu unsuru bakımından hukuka aykırı olacaktır. İşlem sebep bakımından hukuka uygundur. Kişi 8 yılını doldurmuştur. Ancak sonuç atama olarak değil işten çıkarılma şeklinde gerçekleştiğinden işlem konu unsuru bakımından hukuka aykırı olacaktır.

Amaç Unsuru;

Her idari işlemin tek bir amacı vardır o da kamu yararı ve kamu güvenliğidir. Bu amaçlar haricinde siyasi ya da kişisel herhangi bir amaç güdülerek yapılan işlemler hukuka aykırı olacaktır. Örneğin askere alma kriterlerini taşıyan birisinin akrabasının hukuk kurallarına uygun olarak kurulmuş bir partiye üye olmasından mütevellit askere alınmaması durumu siyasi amaç taşıyan bir işlem niteliğinde olacak ve kamu yararına hizmet etmediğinden dolayı amaç unsuru bakımından hukuka aykırılık teşkil edecektir.

Şekil Unsuru;

Her idari işlem belirli ve kanunda belirtilmiş şekil şartlarına tabi olmak zorundadır. Şeklen kanunun belirlediği hususlar haricinde yapılan idari işlemler de şekil yani usul unsuruna aykırılık taşıdığından dolayı iptali gerekecektir. 

Yetki Unsuru;

Her idari işlemin yapılması kanun tarafından yetkilendirilmiş makamlar tarafından gerçekleştirilmektedir. İdari işlemin yetkili olmayan kişi tarafından gerçekleştirilmesi o işlemi yetki unsuru bakımından sakatlayacaktır. İdare hukukunda yetkide paralellik unsuru bulunmakta olup her idari işlemi yapan mercii kimse o idari işlemi geri alacak olan merci de aynı merci olmak zorundadır. Örneğin disiplin cezası vermekle görevli kişiler disiplin amiri iken personelin disiplin amiri konumunda olmayan kişi tarafından verilen disiplin cezaları ortada bir disiplinsizlik olsa dahi hukuka aykırı olacaktır. Çünkü yetki unsuru bakımından yetkisi olmayan kişiler tarafından verilen bir ceza açık bir şekilde hukuka aykırılık teşkil edecektir.

İdari Dava Dilekçelerinde Neler Bulunmalıdır?

İdari dava dilekçelerinde bulunması gerekenler sırasıyla;

Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 

Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi yer almalıdır. Aksi durumda mahkeme otuzgün içinde uygun şekilde yeniden düzenlenecek ve noksanlıkların tamamlanması ile yeniden dilekçe verilecek şekilde dilekçeyi reddedecek ve kişi 30 gün içinde tekrar başvuru yapmak zorunda kalabilecektir. Fakat unutulmamalıdır ki dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilecektir.

İdari Dava Zamanaşımı Ne Kadardır?

İdari Dava açma süresi 60 gündür. Bu süreler İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. Ayrıca sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. Peki çalışmaya ara verme nedir ve ne kadar sürer? Bölge idare ve idare mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Çalışmaya ara verme süreci içinde idare mahkemeleri sadece ve sadece Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler ile Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işleri yerine getirebilir.

İdari Davalarda Dava Nerede Açılır?

İdari yargılama usulü kanununa göre idari davaların açılacağı yer mahkemesinde de usulen değişiklikler olmakta ve açılacak dava türüne göre nerede açılacağı belirlenmektedir. Bunlardan birincisi genel yetki dediğimiz ve davanın açılacağı yer mahkemesinin genel olarak düzenlendiği husustur ki o da kanuna göre işlemi yapan idari birimin bulunduğu yer mahkemesidir. 

Atama işlemine karşı yetkili mahkeme; Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.

Meslekten çıkarma işleminde yetkili mahkeme; kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir. 

Görevden uzaklaştırma işleminde yetkili mahkeme;kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir. 

Disiplin cezası işleminde yetkili mahkeme; ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Sicil işleminin iptali davasında yetkili mahkeme; ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Yoksun kalınan parasal haklar davasında yetkili mahkeme; ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili davalarda yetkili mahkeme; e taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme; taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

İdari Dava Askeri Hizmete İlişkin İse Dilekçe Nasıl Olur?

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine
getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında dava dilekçelerinde davacının sicili, varsa sınıfı ve rütbesi de gösterilir. Dava dilekçeleri ile her türlü dava dilekçesinde yer alan ekler ilgili idari yargı merciine gönderilmek üzere en yakın amirlere de verilebilir. 

İdari Davada Kararda Neler Bulunur?

Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri,

Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti istem sonucu ile davalının savunmasının özeti,

Danıştayda görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri,

Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları,

Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm: tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı,

Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,

Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği,

Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa karşı oyları,

Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası bulunur.

İdari Davada Yürütme Durdurma Kararı Nasıl Verilir?

İdari davalarda yürütme durdurma talebi sadece iptal davalarında talep edilebilir. Bir işlemin iptali için açılan davada kişi yürütme durdurma talebinde de bulunabilmektedir. Bu bakımdan 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda yer alan 27. madde gereği yürütme durdurma talebinde bulunulmuş ise yine bu maddede yer alan usul gereği yürütme durdurmaya hükmedilebilecektir. Unutulmamalıdır ki tek başına idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Yürütme durdurma için idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi şarttır. Mahkeme davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. Ancak çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir husus ise uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği hususudur. Fakat, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Mahkeme dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığına kanaat getirir ise davalı idarenin savunması alınmaksızın istemi reddedebilir. 

Yürütmenin durdurulması istemli davalarda mahkeme kanunda belirtilen savunma verme sürelerini kendiğinden kısaltabileceği gibi tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.

İdare mahkemesi tarafından verilen yürütme durdurma kararına karşı kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bölge idare mahkemesi, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine bölge idare mahkemesi tarafından verilen kararlar kesindir. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır. Ancak unutulmamalıdır ki aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.

Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu
kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya istinaf başvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. 

Davanın reddine ilişkin kararlara karşı temyiz ya da istinaf yoluna başvurulması halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin
durdurulması kararı verilebilmesi için idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi şarttır. Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar kesindir. Unutmayınız ki kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur.

İdari Davalarda Delillerin Tespiti ve Dosyaların İncelenmesi Nasıl Yapılır?

Taraflar, idari dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak davaya bakan idare mahkemelerinden isteyebilirler. Davaya bakan idare Mahkemeleri istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahalli idari veya adli yargı mercilerince yaptırılmasına da karar verebilir.Delillerin tespiti istemi, derhal karara bağlanır. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

İdari Davada İstinaf Başvurusu Nasıl Yapılır?

İdare mahkemelerinde idari dava sonrasında aleyhe meydana gelen ve reddedilen dava sonucunda kişiler kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilk derece mahkemesinin bağlı bulunduğu istinaf mahkemesine istinaf talebinde bulunabilirler. Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu durumda bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir.

İdari Davalarda Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bölge idare mahkemelerinin; 

Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davalarında,

Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda,

Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davalarında,

Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları,

Atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında açılan iptal davalarında,

Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın icrası veyahut kamu hizmetine giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalarda,

verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir.

İdare Mahkemelerinde Adli Tatil Ne Zaman Başlar?

Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Çalışmaya ara verme süresi içinde nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi mahkeme, çalışmaya ara verme süresi içinde Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler ile Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işleri yerine getirir.

İdare Mahkemeleri Adli Tatilde Hangi İşleri Yapar?

Çalışmaya ara verme süresi içinde nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi mahkeme, çalışmaya ara verme süresi içinde Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler ile Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işleri yerine getirir.

atama iptali davaları hakkında bilgi edinmek için atama iptali davası başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

1