Kamu Davalarına Bakan Avukatlar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kamu Davalarına Bakan Avukatlar

 • Anasayfa
 • Kamu Davalarına Bakan Avukatlar

Kamu Davalarına Bakan Avukatlar

Kamu davaları dediğimiz tabir devlet organlarının yapmış olduğu işlemlere karşı açılan davaları ifade etmek için kullanılan ve idare hukuku kapsamında olan işlemlerin iptali için açılan davaları tanımlayan tabirdir.

Kamu Davalarına Bakan Avukatlar

Kamu davaları dediğimiz tabir devlet organlarının yapmış olduğu işlemlere karşı açılan davaları ifade etmek için kullanılan ve idare hukuku kapsamında olan işlemlerin iptali için açılan davaları tanımlayan tabirdir. Kamu davası; kişinin, kamuda çalışan kamu ajanları diye tanımladığımız memurlar tarafından yapılan işlemlere karşı açtıkları ve idare mahkemelerinin görevli olduğu davalardır. Örneğin kişi memur olmak için başvurduğu ve kazandığı kamu kurumuna atamasının yapılmaması sonrasında dava açmak isterse işte bu dava kamu davası niteliğinde olacak ve idarenin özel hukuktan kaynaklanan değil de kamu hukukundan kaynaklanan bir işlemi olduğundan mütevellit davalar idare mahkemesinde açılacaktır. Başka bir örnek verecek olursak, kişi eczane işletiyor ya da özelleştirmeden genel kapsamlı bir örnek verelim kişi bir mekan açıcak ve ruhsat için başvuru yapıyor ve belediye çalışma izni ve ruhsatı vermiyor. İşte bu durumda da kamu kurumu tarafından birel işlem dediğimiz ve sadece o ruhsat başvurusunu yapan kişiyi ilgilendiren bir işlem olması dolayısıyla birel işlemlerin iptali için açılacak davalar kamu davası niteliğinde olacaktır. Başka bir örnek verelim. Kişi memur statüsünde olsun ya da polis, asker de olabilir. Herhangi bir şekilde memuriyetten çıkarma cezası ile tecziye edilmiş kişi de kamu davası olarak idare mahkemesinde iptal davası açacaktır. İşte bütün bunların üst başlığı idare hukukunun konusunu oluşturduğundan dolayı dava açılacağı sırada kendisini avukat ile temsil ettirmek isteyen ve alanında uzman kamu davalarına bakan avukat arayışına giren kişiler bu avukatlık hizmletlerinden yararlanmak isteyeceklerdir. Burada dikkat edilmesini istediğimiz husus ise avukatların kanunen herhangi bir uzmanlık alanı seçme zorunluluklarının bulunmadığıdır. Ancak bir avukat hangi konuda kendisini yetiştirmek, uzmanlık elde etmek istiyorsa bunda özgürdür. Örneğin; müvekkil çevresi bakımından ve açılan davalar bakımından en çok idare hukuku alanında dava yoğunluğu bulunan bir avukat bu alanda da kendisini geliştirmek istiyorsa tabi ki de yetkinliği artacaktır. Bundan dolayıdır da kamu davalarına bakan avukat olarak adlandırılabilmektedir çevresi bakımından. 

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Memur davalarına bakan avukatlar tabiri ile kamu davalarına bakan avukatlar tabiri arasında herhangi bir fark yoktur. Memur davalarına bakan avukatlar da kamu davalarına bakan avukatlar da idare hukukunu kendilerine uzmanlık alanı olarak belirlemiş avukatlardır. Ancak burada memur davaları kamu davalarının genel çerçevesine nazaran biraz daha dardır. Çünkü kamu davaları genel kapsamlı bir tabirdir. Örneğin yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi çalışma izin ve ruhsatının iptal edilmesi bir idari işlemdir ve memurları ilgilendirmez. Sadece o ruhsat alımı için başvuru yapan sivil vatandaşı ilgilendiren bir durumdur. Tacir olan kişi ruhsat başvurusu yapmış ise mekanın açılması için belediyenin çalışma ruhsatı vermemesi durumunda açacağı dava kamu davası niteliğinde olacaktır. Fakat memur davalarında memuriyeti ilgilendiren daha doğru tabir ile memurları ilgilendiren kamu davalarından bahsedilmektedir. Örneğin kişi memuriyetten çıkarma disiplin cezası ile tecziye edilmiş ise ya da herhangi bir disiplin cezası ile karşılaşmış ise açacağı dava kamu davası niteliğinde olacağından kamu davalarıan bakan avukatlardan ya da memur davalarına bakan avukatlardan hizmet alabilir. Çünkü dava yine idari dava niteliğinde olacaktır. Tabi burada kamu davalarına bakan avukatların da kendi içinde uzmanlaştığına rastlanılmaktadır. Örneğin sadece 657 sayılı devlet memurları kanunu ile 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanunu ya da 7068 sayılı kolluk disiplin kanunu alanlarında uzmanlaşma gibi. Tabi ki kapsam oldukça geniş olduğu için asker davalarına bakan avukatlar olarak da tanımlanan avukatlara rastalanılmaktadır. Örneğin askeri dava avukatları içinde de bir uzman çavuş sözleşme feshi durumunda 3269 sayılı Uzman Erbaş kanununa vakıf olunması üstüne üstlük askeri bir dava olduğundan dolayı 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa hakim olunması şarttır. Bundan dolayı alan daraldıkça uzmanlıkların daralması da gündeme gelebilmektedir. Fakat unutulmaması gereken tabi ki de bu tür davaların hepsinin kamu davası niteliğinde olup idare hukukunun alt unsurları olduğudur. Bundan dolayı da en başta hakim olunması gerekilen kanun tabi ki de 2577 sayılı İdari yargılama usulü kanunudur. Çünkü her idari dava ister memur davaları olsun ister başka bir işlemin iptali davası olsun bu usul kurallarına tabi olacaktır.

En İyi İdari Dava Avukatı Ankara

En iyi idari dava avukatı Ankara kavramı tabi ki de genel geçer bir yaklaşım bakımından herkes için değişkenlik gösterecek bir kelimedir. Bir avukatın o alanda kendisinin yetkinliğini arttırması, çevresinde bu konularda isminden bahsettirmesi ve tanınması tabi ki de kendisine yöneltilecek sıfatları ortaya çıkartabilmektedir. Bu tanımlama avukatın kendisini övmek için kullandığı bir yaklaşım şekli değildir bundan ötürü. Nitekim hiçbir avukat böyle bir sıfatla kendisini ön plana çıkartmaya çalışmayacaktır. Bakılan dava türlerinin çoğunluğu ve idari davalardaki dosyalarının fazlalığı ile bu yakıştırmaların halk arasında söylem şekline dönüştürülmesi aslında yetkinliğin üçüncü şahıslar bakımından dışa aktarılmış bir boyutu olacaktır. 

İdare Avukatı Ne İş Yapar?

İdare avukatının öncelikle bir avukat olmasından dolayı sahip olması gereken vasıflar Avukatlık Kanununda düzenlenmiştir. Bunlardan bizce en önemlisi tabi ki de işini vekalet sözleşmesi gereği özenli bir şekilde yerine getirmesi ile müvekkilinin şahsi bilgilerini ve anlattığı mahremini üçüncü kişilerle paylaşmaması anlamına gelen sır saklama yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük ahlaki bir ödevin yerine getirilmemesinden ziyade kanun tarafından güvence altına alındığından mütevellit her iş sahibi denilen müvekkilin hakkıdır. Avukat öncelikle aldığı dosyadaki bilgileri kimseyle paylaşmamalıdır ve müvekkilinin haklarını sonuna kadar korumalı özen gösterme borcunu yerine getirmelidir. Düşünsenize, memurluktan çıkarma disiplin cezası ya da meslekten çıkarma disiplin cezası ile tecziye edilmiş olan bir kişinin gerekçesi olarak ahlaki zayıflıktan dolayı ilişiğinin kesildiğini düşünelim. Bu durumda o kişi tarafından avukata anlatılacak ya da avukatla paylaşılacak evrak, resim fotoğraf ve sair hususların mahkeme haricinde üçüncü kişilerle paylaşılması avukatın yükümlülüğüne aykırı davrandığını ortaya çıkartacaktır. Hatta avukatın sır saklama yükümlülüğünün istisnası dahi yoktur ve bu durum tanıklıktan çekinme hakkı kapsamında avukata verilmiş bir ayrıcalığı da gündeme getirmektedir. Nitekim Ceza Muhakemeleri Kanununda avukat tanıklıktan çekinmek istemiş ise müvekkil tanıklık yap dese dahi bu hakkını kullanabilir. Yani müvekkil hayır tanıklık yapmanızı istiyorum dese dahi avukat sır saklama yükümlüğünün kendisine verdiği bu yetkiyi yine kanun gereği sonuna kadar kullanabilir ve yine tanıklık yapmayabilir.

Bu yükümlülükten bahsettikten sonra gelelim idare avukatı ne iş yapar sorusunun cevabına;

İdare avukatı öncelikle yükümlülükleri haricinde kendi sorumluluklarını da yerine getirmeli ve 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu ile diğer özel kanun ve yönetmeliklere hakim olmalıdır. Müvekkilinin sorununu anladıktan sonra davayı hangi idare mahkemesinde ve nerede açacağına karar verir. Dilekçeyi hazırlarken hangi işlemin hangi gerekçelerle iptal edilmesi gerektiğini açık bir şekilde mahkemeden talep eder. Yürütmenin durdurulması talebi var ise bu talebin gerkçelerini açıklar. Örneğin telafisi güç ve imkansız zararın ne olduğu ile işlemin açık bir şekilde hukuka aykırılık taşıdığını mahkemeye tek tek izah eder. Bir diğer husus da tabi ki de idari işlemin hangi unsurunun sakat olduğunu mahkemeye sunar. İdari işlem sebep, konu, amaç, usul ya da yetki unsurlarından hangisi bakımından hukuka aykırı ise bunu ortaya çıkartır. İşlem sebebiyle ortaya çıkan bir olumsuzluk varsa örneğin kişinin maddi zararı da ortaya çıkıyorsa bu durumda idari dava ile tam yargı davasını birlikte açabileceği gibi iptal davasının sonuçlanmasına müteakip süresi içinde tam yargı davasını da açabilir. Yoksun kalınan parasal haklar, kişilerin işlem sonrasında hak mahrumiyetlerinin önüne geçmek için idare avukatı tarafından talep edilen hususlardan yalnızca biridir. 

İdari Mahkeme Avukat Ücretleri

İdari mahkeme avukat ücretleri her yıl çıkartılan avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenmektedir. Avukatlar burada yazan ücretlerin altında avukatlık ücreti alamazlar. İdare hukukunda da idare avukatının kamu davalarına bakan avukatların idari davalarda alacakları ücretlerin alt sınırları belirtilmiştir. Bundan dolayı memur davalarına bakan avukatlar müvekkilleriyle anlaşma yaparken avukatlık asgari ücret tarifesinin altında avukatlık ücreti alamayacaklardır. 

Türkiyenin En İyi İdare Avukatı

Türkiyenin en iyi idare avukatı tabiri de aslında halk ağzındaki bir tabirdir. Böyle bir sıralama yapılması mümkün olmamakla birlikte baroların da bu tür bir kıstas belirlemesi mümkün değildir. Kimin hangi dava türünde iyi olduğunun sonucuna aslında davanın kazanılıp kazanılmadığına göre değil sürecin nasıl yürütüldüğüne göre sonuç yüklenebilecektir. Nitekim memur davalarına bakan avukatlar ya da kamu davalarına bakan avukatlar hiçbir zaman idari davanın kazanılması hususunda garanti veremez. Avukatın vekalet sözleşmesi gereği sonuç garanti etmesi mümkün değildir. Avukat hiçbir zaman sonuç garantisi veremez. Kesin kazanılacak diye bir yönlendirme yapamaz. Sadece kanun gereği süreci olması gereken gibi özen gösterme yükümlülüğünü yerine getirerek yönetmekle mükelleftir avukat. Zaten süreç olması gerektiği gibi yönetilip de kanun gereği gerekçeli savunmalar yapıldığında sonuç olumlu olabilecektir. 

En İyi İdari Dava Avukatı İstanbul

En iyi idari dava avukatı istanbul yakıştırması da halkın avukatların verdiği hizmet bakımından avukatı bu konuda tanımlaması ile ortaya çıkan bir kavramdır. Avuktların bulundukları ildeki baroya kayıtlı olması şarttır. Bu bir zorunluluktur. Avukat, bürosunun bulunduğu ildeki baroya kayıtlı olmadan iş alamaz. Avukatların şirketleşmesi ve tacir sıfatını alması mümkün değildir. Avukatlık kutsal bir meslek olup ticari bir iş olarak nitelendirilmeyen kamu görevi yapan serbest bir meslek türüdür. Bundan dolayı avukatın bulunduğu ildeki baroya kaydı sonrasında o ildeki davalara bakma hakkı olduğu gibi başka ildeki davaları alma hakkı da vardır. Yani Ankara Barosuna kayıtlı olan avukatın İstanbul ilindeki idari davayı alma hakkı olduğu gibi tam tersi de mümkündür. İlla Ankara Barosuna kayıtlı olunduğundan dolayı başka bir ilde dava alınamyacağı çıkarımı mümkün olmadığı gibi böyle bir şey kanuna da aykırılık teşkil etmeyecektir. Nitekim her avukat bulunduğu ildeki baroya kayıtlı olmakla birlikte Türkiye'nin her yerinde iş alabilir, davasını açabilir, dava takibini yapabilir ve müvekkil elde edebilir. Bunun aksi mümkün değildir. Bundan mütevellit Ankara'da bulunan idari dava avukatı, memur davalarına bakan avukat ya da kamu davalarına bakan avukatlar İstanbul'da da idari davalar alabilir ve en iyi idari dava avukatı İstanbul şeklinde il bazında avukatlık yapabilir. Buna engel bir durum yoktur. 

İdari Dava Avukatı

Özetleyecek olursak ister kamu davalarına bakan avukatlar ister memur davalarına bakan avukatlar ister idari dava avukatı isterse de idare hukuku avukatı olarak tanımlansın ya da tabir edilsin idare hukuku ile ilgilenen tüm avukatların idari yargılama usulü kanununa hakim olması şarttır. Bunun yanında malpraktis sebebiyle kamu hastanesine karşı açılacak idari davada idare hukukundan tutun da Avrupa biyotıp sözleşmesinden tıbbi deontoloji nizamnamesine, hasta hakları yönetmeliğinden sağlık hizmetleri kanununa hatta Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine hakim olunması şarttır. Ya da eczane muvazaası sebebiyle açılacak eczane ruhsatı iptal davasında eczacıların tabi oldukları kanun ve yönetmeliklere hakim olunmalıdır. Yukarıda da izah ettiğim üzere asker ve polis davalarında da askeri mevzuatın iyi bilinmesi polisler için ise hem tabi oldukları 7068 sayılı kolluk disiplin hükümlerine hem de özlük hakları bakımnıdan Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa hakim olunmalıdır. Ya da aile hekimlerinin kurumlarıyla yaşamış olduğu hukuki ihtilaflarda aile hekimliği kanunu ile aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği ve aile hekimliği uygulama yönetmeliğine hakimiyet şarttır. 

İdari Dava Avukatı Dava Türleri

İmar Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • İmar Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • İmar Planı Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Plan Tadilatı veya Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar),
 • İmar Planı Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),
 • İmar Durumu, Ruhsat ve Kamulaştırma İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Yıkım ( Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Affı Uygulamalarından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları,
 • Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri ( Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)

Kamu Görevlileri ile ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar;

 • Kamu Görevlilerinin Açıktan ATAMA, İLK ATAMA, ATANMAMA, Aday memur iken İLİŞİK KESME işlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü Parasal(Maddi) Haklarından kaynaklı İdari davalar( Harcırah(Yolluk), Emeklilik işlemleri, Banka Promosyon vs.),
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü DİSİPLİN işlemlerinden doğan İdari Davalar( Göreve son verme, aylıktan kesme, vs. ),
 • Gümrük Müşaviri ve Müşavir Yardımcıları Hakkında tesis edilen her türlü disiplin ve diğer iş ve işlemlerden kaynaklı idari davalar.
 • Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Dolmuş Güzergâh Tayini, D, K1 Taşıma Belgeleri )
 • Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar(sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil),
 • Eczane Muvazaası nedeniyle ruhsat iptaline ilişkin idari işlemin iptali davası.

Maden Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)

 • Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ( EPDK, BBDK, SPK vs.)

Tazminat Davaları Tam Yargı(Tazminat) Davaları;

 • İdarenin Her Türlü Kusurundan Kaynaklanan Tazminat Davaları,
 • Sağlık Mevzuatından Doğan Tazminat Davaları
 • Sağlık Personelinin(Doktor, Hemşire, Ebe vs.) kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan Tazminat Davaları,
 • Normal doğumda, ebenin çocuk doktorunun gözetimi olmadan yaptırdığı doğumda oluşan zararların tazminine ilişkin Tazminat Davaları,
 • Hatalı enjeksiyon sonrası oluşan zararın tazminine ilişkin Tazminat Davaları,
 • Erken doğum sonrası göz muayenesi yapılmayan çocukta oluşan prematüre retinopatisinden kaynaklanan tazminat davaları
 • Devlet hastanesine karşı açılacak tazminat davası, her türlü malpraktis davası.

Memur Davaları

 • Polis Disiplin Cezalarına İtiraz ve Dava Yolu
 • Askeri Disiplin Soruşturmasının Usul Ve Esasları
 • 375 Sayılı KHK ya Göre Kamu Görevinden Çıkarma
 • Polis Memuru – Kamu Görevinden Çıkarma – İptal Kabul Kararı
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Memuriyete Etkisi
 • Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavından Elenme ve İptal Davası
 • Vergi Müfettişi – Geç Atanma – Maaş Farkı İadesi
 • Disiplin Soruşturması Memur Disiplin Soruşturmasının Usul ve Esasları
 • Devlet Memurları Kanununa Göre Görevden Uzaklaştırma Tedbiri
 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası ve İptal Davası
 • Memurların Disiplin Cezaları – Aylıktan Kesme Cezası ve İptali
 • Memurların Disiplin Cezaları – Kınama Cezası ve İptali
 • Memurlara Verilen Uyarma Cezası ve İptali

İmar Barışı (İmar Affı) Nedir? Hangi Yapıları Kapsar?
Tapu Tahsis Belgesi Nedir?
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma(İskan) İzni Nasıl Alınır?
Uygulama İmar Planı Nedir?
Nazım İmar Planı Nedir?
Riskli Alan ve Riskli Yapı Nedir? Nasıl Dava Açılır?
Kamulaştırma, Usulü ve Şartları
Acele Kamulaştırma ve Usulü
İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının İptali
Danıştay Kararları Işığında Sözlü Sınav (Mülakat) Kriterleri
Hukuki El Atma (Kamulaştırmama)
Yürütmenin Durdurulması ve Şartları
Maden Grupları, Maden Ruhsatları ve Davaları
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Ohal Komisyonu Ret Kararına İtiraz
OYAK Maluliyet Yardımına İlişkin Davalar
Her türlü maluliyet davaları.

Memur davalarına bakan avukatlar hakkındaki makalemize ulaşmak için tıklayınız.

1