Mil Hukuk: Ankara Ceza Avukatı - Haklarınızı Korumak İçin Profesyonel Destek!

Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı

Mil Hukuk: Ankara Ceza Avukatı, Suçlarla İlgili Hukuki Konularınızda Profesyonel Destek Sunan Güvenilir Hukuk Firması. Haklarınızı Korumak İçin Buradayız!

Ankara Ceza Avukatı

İçindekiler

Ankara ceza avukatı, bir suçluya hukuki danışmanlık ve savunma sunan bir avukattır.

Ceza avukatları, suçluların yargılama sürecinde savunmalarını yürütmekte ve haklarını koruma amacıyla hareket etmektedirler. Ayrıca, suçluya cezaevi ya da hapishane koşulları hakkında bilgi verirler ve tahliye sürecinde yardımcı olurlar. Ceza avukatları, genellikle bir hukuk bürosunda çalışırlar veya özel bir avukat olarak çalışırlar.

Ankara ceza avukatı, Ankara'da yaşayan veya işlemlerinin gerçekleştiği suçluya hukuki danışmanlık ve savunma sunan bir avukattır. Ankara ceza avukatları, suçluların yargılama sürecinde savunmalarını yürütmekte ve haklarını koruma amacıyla hareket etmektedirler. Ayrıca, suçluya cezaevi ya da hapishane koşulları hakkında bilgi verirler ve tahliye sürecinde yardımcı olurlar. Ankara'da birçok hukuk bürosunda veya özel bir avukat olarak çalışan ceza avukatları mevcuttur. Bu avukatların birçoğu Ankara Barosu üyesi olmaları gerekir.

Avukatlar, hukuki konularla ilgili danışmanlık ve savunma hizmetleri sunarlar. Ceza avukatı; insanların ve ceza almış olanların hukuki haklarını koruyan ve onların hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar. Ceza avukatı; hakaret davası, tehdit davası, ağır ceza davalarından olan dolandırıcılık suçu, zimmet suçu, irtikap suçu, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçu, güveni kötüye kullanma suçu, yüz kızartıcı suçlar, ısrarlı takip suçu, kasten yaralama suçu, iftira suçu gibi suçlar ile askeri ceza avukatının konularına giren üste fiili taarruz, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar suçu gibi davalara bakar. Bu suçların bazıları ağır ceza avukatının görevine girebilecektir. Ceza avukatı, ister suçlu olsun ister müşteki yani suçtan zarar göre kişinin avukatı olsun işini özen göstererek yürütmekle mükelleftir. Avukatın görevi müdafilik yapmaktır. İşte bu yüzden suçluyu savunan avukata müdafi denir. (Ceza avukatı hangi davalara bakar isimli makalemiz için tıklayın!)

Savunma makamı, bireysel müdafaada karşısında hukuk öğrenimi görmüş ve belli bir staj döneminden geçmiş donanımlı yargıç ve savcı bulunur. Herhangi bir kişinin böylesine bir hukuki donanıma sahip olması mümkün değildir. Bu nedenle sanığın hukuk bilgisine sahip bir kişi tarafından soruşturma ve kovuşturmada savunulması gerekir. Bu kişi, müdafiidir. Müdafii ile şüpheli veya sanığın arasındaki ilişki, müdafiin yaptığı görev kamusal olduğundan, vekalet ilişkisi değildir. Ceza davasında vekalet ilişkisi ancak katılan ile onun avukatı arasında bulunabilir. Müdafii ile şüpheli veya sanık arasındaki ilişki vekalet olmadığından, müdafii şüpheli veya sanığı temsil eden kişi değil, ona hukuki yardım veren kişidir. Bu nedenle CMK, bazı suçlarda ve bazı kişisel durumlarda mecburi müdafiiliği kabul etmiştir.

Müdafii, şüpheli veya sanığın ona yüklenen suçu işlemediği; işlemiş olsa dahi iddia edilen cezayı hak etmediği; işlediği iddia edilen fiilin hukuka aykırı olmadığı; şüpheli veya sanığın belli hukuki sebeplerle cezalandırılmasının gerekmediğini yetkili organ önünde ileri sürmek şeklinde tanımlanabilecek olan savunma faaliyetini, yasaların kendisine verdiği yetkiye göre soruşturma veya kovuşturmayı yürüten organlar önünde gerçekleştirdiği görev sebebiyle belli niteliklere sahiptir ve sanığın yardımcısıdır. CMK, sanığın bir müdafiiye sahip olma hakkını tanımakla yetinmemiş, bu hakkın olduğunu şüpheli ve sanığa ifade ve sorguda hatırlatma zorunluluğu getirmiştir.

Müdafi Olabilecek Kişiler

Müdafii olabilmenin önkoşulu, avukat olmaktır. Avukatlık sadece hukuk fakültesi mezunlarına münhasıran tanınmıştır. Avukatlık Kanunu’na göre gerekli koşulları haiz olan kişi, müdafii olabilir. Müdafii olamayacaklar da kanunda düzenlenmiştir. Buna göre: 1. Hakim veya savcı ile evlilik sebebiyle veya yakın hısımlık ilişkisinde ise, altsoy, üstsoy, kan ve kayın hısımlığı, 2. dereceye kadar yansoy hısımlığı varsa müdafii olamaz. 2. Avukatın aynı yerde daha önce hakim veya savcılık yapmamış olması gerekir. Hakim veya savcı, iki yıl süreyle emekli olduğu mahkemede müdafiilik yapamaz. 3. Avukat belli kamu görevleri görmekteyse, Örneğin: Belediye Meclisi üyesiyse, Belediye Meclisine karşı dava açıldığında müdafii olamaz. 4. Müdafii davada tanıksa müdafiilik yapamaz. Kişi avukatsa, şüpheli veya sanık durumuna düşmüşse, savcının veya hakimin önünde kendini savunuyorsa artık müdafii olarak değil, sanık olarak beyanda bulunur ve yaptığı da bireysel savunmadır.

Ankara ceza avukatının Görevi Nedir

Avukatların temel görevleri şunlardır:

 • Hukuki danışmanlık: Avukatlar, müvekkillerine hukuki konularla ilgili danışmanlık hizmeti sunarlar ve müvekkillerinin hukuki haklarını koruyan stratejiler geliştirirler.
 • Savunma: Avukatlar, müvekkillerinin yargılama sürecinde savunmalarını yürütürler ve müvekkillerinin haklarını koruma amacıyla hareket ederler.
 • Medya: Avukatlar, müvekkilleri için medya iletişimi yapar ve müvekkillerinin hukuki durumlarını açıklamak için basın toplantıları düzenler.
 • Tahliye: Avukatlar, suçlu müvekkillerinin tahliye sürecinde yardımcı olurlar.
 • Hukuki yazılım: Avukatlar, müvekkilleri için hukuki belgeler hazırlar ve hukuki dosyaların yönetimini yürütürler.

Bu görevlerin yanı sıra, avukatlar genellikle bir hukuk bürosunda çalışırlar veya özel bir avukat olarak çalışırlar. Avukatlar genellikle bir baroya kayıtlı olmaları gerekir, ve her baro kendi kurallarını ve yasalarını belirler. 

Mecburi Müdafiilik Nedir

Her şüpheli veya sanığın yanında, her aşamada bir müdafiin bulunması mecburidir. CMK, belli hâllerde müdafii tayinini şüpheli veya sanığın iradesine bırakmamıştır.

1. Şüpheli veya sanık çocuksa, sağır veya dilsizse, kendisini savunamayacak durumdaysa, mecburi müdafiilik bulunur.

2. Ayrıca, kişiye isnat edilen suçun cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla hapis cezasıysa, soruşturma ve kovuşturmada müdafii bulundurulmak zorundadır. Bu hâllerde soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki her muhakeme işlemi, sanığın müdafiin katılımıyla yapılmalıdır. Örneğin: Sulh ceza hakimi önünde sorgusu yapılan sanığın yanında müdafii bulundurulmak zorundadır. Bunun yanısıra, kanunda öngörülmüş diğer bazı özel hâllerde de sanık veya şüphelinin yanında müdafiinin bulunması zorunludur. Buna göre:

3. CMK md. 101 gereği kişinin tutuklanmasına karar verirken müdafiisi bulunmak zorundadır.

4. Duruşmanın sevk ve idaresi kapsamında hakim sanığın duruşma düzenini bozması hâlinde sanığı duruşma salonundan çıkarabilir ancak bu savunma hakkının kullanımını engellememek şartıyla olduğundan, duruşma salonunda müdafiin bulunması şarttır.

5. Kaçakların yargılamasında sanık veya şüpheli, duruşmada hazır bulunmasa dahi yargılaması yapılır; eğer daha önceden sorgusu alınmışsa müdafii hazır bulunmakla birlikte hakkında mahkumiyet kararı verilebilir

6. CMK md. 74/2 gereği, kişinin gözlem altına alınmasına karar verilecek ise yanında müdafiin bulunması şarttır. Tüm bu hâllerde sanık, müdafii atamak istemediğini beyan etse dahi kendisine mahkeme kararıyla barodan bir müdafii atanır. Zaten mecburi müdafiiliğin gündeme gelmesi için gerekli olan sanık veya şüphelinin kendisine iradi bir müdafi atamamış olması ya da atanmasını istememiş olması ve kanunda genel ve özel olarak sayılı hâllerin varlığıdır.

Mecburi Müdafiiliğin Sonuçları

TBB tarafından atınan müdafii, eğer sanık mahkum olur ve yargılama giderleri yükletilirse, baronun hükümlüden giderleri talep edebilme imkanı vardır. Şüpheli veya sanığın barodan temin edilen müdafiiyi seçme hakkı yoktur. Mecburi müdafiilikte müdafii duruşmalara gelmiyorsa, gereği gibi savunma yapmıyorsa baro tarafından derhal yeni bir müdafii atanır. Seçilen veya görevlendirilen müdafii hakkında TCK md. 220 ve md 214’te düzenlenen terör suçlarından ötürü kovuşturma açılmışsa, müdafiilik veya avukatlık görevinden yasaklanabilir. Bu hâlde de yasaklı kişi müdafii olamaz.

Avukatın Müdafiin Yetkileri Nelerdir

Müdafiin Yetkileri Soruşturma evresinde kural, her ne kadar aleniyet ilkesi geçerli olmayıp sadece taraflar arası aleniyet geçerli olsa da, müdafiin bedelsiz olarak tüm dosya muhtevasının kopyasını alabilmesidir. Soruşturmada esas olan soruşturmanın gizliliğidir. Ancak savcı CMK md. 153/2’de sayılı belli suçlar için müdafiin dosyayı incelemesi soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek ise, soruşturmayı geciktirebilme, engelleme, olayların aydınlatılmasının zorlaştırılması hâlinde, somut bir tehlike gereği sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

Sulh ceza hakimliği talebi kabul ettiği takdirde müdafii dosyayı inceleyemez ve kopyasını alamaz. Ancak müdafii, her halükarda yakalanan şüpheli veya sanığın ifadesini içeren tutanakları, bilirkişi raporlarını, yakalanan şüpheli veya sanığın katılmasının mümkün olduğu muhakeme işlemlerine ilişkin tutanakları inceleyebilir ve kopyasını alabilir.

Kovuşturma evresinde aleniyet ilkesi mutlak olarak geçerli olduğundan, hiçbir şekilde bu tür bir karar alınamaz. Mağdurun ve şüpheli veya sanığın vekil veya müdafiileri dosya muhtevasını tamamen inceleyebilir.

Müdafii, her duruşmada hazır bulunma hak ve ödevine sahiptir. İfade ve sorguda bulunabilir, sanık hazır olmasa dahi duruşmalarda hazır bulunabilir. Keşif, tanık veya bilirkişinin hakim tarafından erken dinlemesi söz konusuysa bu esnada hazır bulunabilir. Bunun başlıca sebebi sanık veya şüpheliye hukuki yardımda bulunmak, işkenceyi önlemektir. Müdafii ile şüpheli veya sanıkla görüşme ve yazışma yetkisi vardır. Görüşmelerin ve yazılmaların dinlenmesi veya kayıt altına alınması mümkün değildir. Sadece güvenlik açısından konuşmalar duyulmayacak şekilde yetkili kişiler bulundurulabilir. Bu, savunma hakkının güvencesidir. Müdafii ile sanık arasında güven ilişkisi bulunur. Üçüncü bir kişi, sanık ile müdafii arasındaki iletişime hiçbir şekilde muttali olamaz.

İfade ve sorguda bulunabilen müdafii, şüpheli veya sanığı bu esnada yönlendirmez. Sadece susma hakkını kullanabileceği, neleri söylemek zorunda olup olmadığına ilişkin haklarını hatırlatır. Müdafii, kolluğun yetkilerinin aşıldığı hâllerde müdahale etme ve şüpheli veya sanığın haklarını hatırlatma hakkına sahiptir. Sanık veya şüpheliye müdafiin verdiği belgeler hakim tarafından incelenebilir, bu belgelerin bir kısmının veya tamamının verilmemesine ancak hakim karar verebilir.

Soruşturma ve kovuşturmada müdafii, kamusal savunma makamı olması sebebiyle, tüm muhakeme işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelerin kendisine gönderilmesi gerekir. Şüpheli veya sanığa yapılan bildirim, müdafiiye yapılmış sayılmaz. Her ikisine de bildirim yapılmışsa ve süreye bağlı bir muhakeme işlemi söz konusuysa, bildirim en son kime yapıldıysa o tarih esas alınır. Birden çok müdafii varsa birine yapılması, hepsine yapılması anlamına gelir. Birden çok müdafiiye aynı anda bildirimde bulunulmuşsa, ilk müdafiiye yapılan bildirim tarihi esas alınır.

Kamusal bir kurum olması, kamu görevi yerine getiriyor olması ve özgürce müdafiilik görevini yerine getirebilmesi için yargılama makamı müdafiiye emir ve talimat veremez, tavsiyede bulunamaz. Müdafii, sanığın emri altında değildir. Savunmasını özgürce yapar. Avukatlar hakkında görev suçlarından ötürü dava açılabilmesi, Adalet Bakanlığı’nın iznine tabidir. TCK md. 128, savunma bağışıklığı tanımıştır. Müdafii, her gelen müdafiilik talebini kabul etmek zorunda değildir. Sır saklama yükümlülüğü bulunur.

Sanık aleyhine hiçbir şekilde davranamaz. Sanığın veya şüphelinin lehine olan bilgileri ve delilleri sanık istemese dahi ikame etme hakkı vardır. Müdafii, sanıktan farlı olarak tanık ve bilirkişilere kovuşturma aşamasında doğrudan doğruya soru sorma hakkına sahiptir. Müdafii bağımsız olarak delil ileri sürme, kanun yoluna başvurma yetkisine sahiptir. Bu yetkisini sanık adına kullanır ve bu nedenle kanun yoluna başvuruda adeta sanık vekili gibi hareket eder. Bu nedenle de sanığın iradesine rağmen kanun yoluna başvurma yetkisi yoktur.

Müdafii her zaman sanık lehine kanun yoluna başvurabilir. Bunun bir istisnası, mecburi müdafiiliğin bulunduğu hâllerde, yani baro tarafından bir atanmış bir müdafii söz konusuysa, kanun yoluna başvurulmuşsa, kanun yolundan vazgeçme söz konusuysa, sanık, şüpheli ve müdafiin iradeleri arasında çelişki varsa, sanığın kendi aleyhine olan iradesi değil, sanığın lehine olan müdafiin iradesi geçerli olur.

Ankara ceza avukatının Uyması Gereken Kurallar Nelerdir

Avukatlar, hukuki hizmetleri sunarken uymak zorunda oldukları birçok kural ve yasa vardır. Bu kurallar, avukatların etik ve profesyonel davranışlarını belirler ve avukatların müvekkillerine hizmet verirken uymaları gereken standartları tanımlar. 

Örnekler arasında:

Etik kurallar: Avukatlar, hukuki hizmetleri sunarken etik kurallara uymak zorundadır. Bu kurallar, avukatların dürüst ve saygılı olmasını, müvekkillerinin gizliliğini koruma yükümlülüğünü, müvekkilleri için objektif kararlar verme yükümlülüğünü ve müvekkillerinin haklarını koruyan adil bir savunma sunma yükümlülüğünü içerir.

Profesyonel davranış kuralları: Avukatlar, profesyonel davranış kurallarına uymak zorundadır. Bu kurallar, avukatların müvekkillerine hizmet verirken profesyonel ve saygılı olmasını, müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmesini, müvekkillerinin hukuki durumlarını açık ve net bir şekilde açıklamasını ve müvekkillerinin hukuki konularla ilgili bilgiye erişim sağlamasını içerir.

Yasalar: Avukatlar, hukuki hizmetleri sunarken uymak zorunda oldukları yasalar vardır. Bu yasalar, avukatların hukuki hizmetleri sunarken uymak zorunda oldukları hukuki standartları tanımlar ve avukatların hukuki hizmetleri sunarken uymak zorunda oldukları yasal yükümlülükleri tanımlar.
Bu kurallar ve yasalar, her ülkenin ve bölgenin hukuk sistemi tarafından belirlenir ve avukatlar genellikle baro tarafından denetlenir. Avukatlar, kurallara ve yasalara uymadıkları takdirde disiplin cezasına veya hukuk bürosunun kaydının silinmesine maruz kalabilirler.

Ceza avukatının yükümlülükleri arasında şunlar yer alabilir:

 • Müvekkilinin haklarını korumak ve ona en iyi hukuki hizmeti sunmak.
 • Müvekkilinin suçlu olduğunu inkar etmek ya da suçlamaları zayıflatmak için savunma sunmak.
 • Müvekkilinin cezanın azaltılması için mazeretler sunmak.
 • Müvekkilinin özelliklerini ve durumunu dikkate alarak, müvekkilinin kişiliğine uygun bir savunma sunmak.
 • Müvekkilinin adaletli bir yargılama alması için çalışmak.
 • Müvekkilinin sürecin her aşamasında bilgilendirilmesi ve onunla sürekli iletişimde olmak.
 • Profesyonel etik kurallara uymak ve avukat-müvekkil ilişkisi için güven oluşturmak.
 • Hukukun önünde tarafsız olmak ve müvekkilinin çıkarını koruyan kararlar almak.

Ceza avukatı, müvekkilinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yaparak, en iyi sonucu elde etmeye çalışmalıdır. Bu, müvekkilinin suçlu olduğunu inkar etmekten, suçlamaları zayıflatmak ya da cezanın azaltılması için mazeretler sunmak gibi farklı yollarla olabilir. Ayrıca, müvekkilinin özelliklerini ve durumunu dikkate alarak, müvekkilinin kişiliğine uygun bir savunma sunmalıdır.

Ceza avukatı Nasıl Savunma Yapmalıdır

Ceza avukatları, suçlu olarak yargılanan kişilerin hukuki korunmasını sağlamak için çalışırlar. Ceza avukatları, suçlu olarak yargılanan kişilerin haklarını korur, savunmalarını hazırlar ve yargılamalar boyunca onları yönlendirir. Ceza avukatlarının önemi, şöyle özetlenebilir:

 • Hakların korunması: Ceza avukatları, suçlu olarak yargılanan kişilerin haklarını korur. Avukatlar, müvekkillerinin haklarının ihlal edilmemesi için çalışır ve müvekkillerinin haklarının korunmasını sağlar.
 • Savunma hazırlama: Ceza avukatları, suçlu olarak yargılanan kişilerin savunmasını hazırlar. Avukatlar, müvekkillerinin yargılamaları boyunca kullanabilecekleri delilleri toplar ve müvekkillerinin savunmalarını hazırlar.
 • Yargılamalar boyunca yönlendirme: Ceza avukatları, suçlu olarak yargılanan kişileri yargılamalar boyunca yönlendirir. Avukatlar, müvekkillerine yargılamalar boyunca nasıl davranmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunur ve müvekkillerine hukuki sürecin nasıl işlediği konusunda bilgi verir.
 • Pazarlık yapmak: Ceza avukatları, suçlu olarak yargılanan kişilerin cezalarını azaltmak için pazarlık yapabilir. Avukatlar, müvekkillerinin yargılamaları boyunca müvekkillerinin yararlarını dikkate alarak, yargıçlar veya savcılarla pazarlık yapabilir.
 • Bağımsız bir taraf olarak hukuki süreçte yer almak : Ceza avukatları suçlu olarak yargılanan kişinin savunmasını yaparken, tarafsız bir şekilde hareket etmelidir, yargılamanın doğru ve adil olmasını sağlamak için.

Ceza avukatının Önemi Nedir

Ceza avukatının önemi, hukuk sistemi içinde adaletin gerçekleşmesi için önemlidir. Ceza avukatları, suçlu olduğu iddia edilen kişilerin haklarını koruyarak, onlara en iyi hukuki hizmeti sunarlar. Ceza avukatları, müvekkillerinin suçlu olduğunu inkar etmek ya da suçlamaları zayıflatmak için savunma sunarlar ve müvekkillerinin adaletli bir yargılama alması için çalışırlar. Ayrıca, ceza avukatları müvekkillerinin kişiliğine uygun bir savunma sunarlar ve müvekkillerinin cezanın azaltılması için mazeretler sunarlar.

Ceza avukatlarının önemi, hukuk sistemi içinde insan haklarının korunması ve adaletin gerçekleşmesi için çok önemlidir. Bu nedenle, ceza avukatlarının tarafsız, profesyonel ve etik kurallara uygun bir şekilde çalışmaları çok önemlidir.

Ceza avukatı Davayı Nasıl Takip Eder

Ceza avukatı, davayı takip etmek için şu adımları izleyebilir:

Müvekkilinin dosyasını incelemek: Ceza avukatı, müvekkilinin dosyasını inceleyerek, suçlamaların doğruluğunu ve delillerin geçerliliğini değerlendirir.

Müvekkil ile iletişim kurmak: Ceza avukatı, müvekkil ile sürekli iletişim halinde olmalı ve müvekkilinin anlattığı hikayeyi dinlemelidir.

Delilleri inceleme: Ceza avukatı, davada kullanılacak delilleri incelemeli ve bunların geçerliliğini ve doğruluğunu değerlendirmelidir.

Savunma stratejisi oluşturmak: Ceza avukatı, müvekkilinin durumuna ve delillere göre savunma stratejisi oluşturmalıdır.

Hukuki araştırmalar yapmak: Ceza avukatı, hukuki araştırmalar yapmalı ve davalık olaylar ile ilgili mevzuatı incelemelidir.

Yargılamaya hazır olmak: Ceza avukatı, yargılamaya hazır olmalı ve müvekkilinin savunmasını hukuka uygun bir şekilde sunmalıdır.

Müvekkilinin haklarını koruyan kararlar almak: Ceza avukatı, müvekkilinin çıkarını koruyan kararlar almalı ve müvekkilinin haklarını koruyan önlemleri almalıdır.

Yargılamanın sonunda, müvekkilinin çıkarını gözeten kararlar almak. 

Ankara ceza avukatı ve Savunma Bağımsızlığı

Ceza avukatının savunma bağımsızlığı, avukatın müvekkilinin çıkarını koruyan ve adil bir savunma yapmasını sağlayan bir konsepttir. Bu bağımsızlık, avukatın müvekkilinin karşısındaki taraflardan, yargıçlardan veya hükümetten bağımsız olarak çalışmasını ve müvekkilinin haklarını koruyan kararlar almasını içermektedir.

Bu bağımsızlık, avukatın müvekkilinin çıkarını her zaman ön planda tutmasını ve müvekkilinin haklarını koruyan önlemleri almasını sağlar. Bu bağımsızlık, aynı zamanda avukatın hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruyan bir konsept olarak görülmektedir.

Savunma bağımsızlığı, avukatın müvekkilinin dosyasını incelemesi, savunma stratejisi oluşturması, delilleri incelemesi, hukuki araştırmalar yapmasını sağlar.

Ceza avukatının savunma özgürlüğü, avukatın müvekkilinin savunmasını yapmasının özgür ve serbest olmasını içerir. Bu özgürlük, avukatın müvekkilinin savunmasını yapmasını ve müvekkilinin haklarını koruyan kararlar almasını sağlar. Bu özgürlük, aynı zamanda avukatın hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruyan bir konsept olarak görülmektedir.

Ceza avukatının savunma özgürlüğü, avukatın müvekkilinin dosyasını incelemesi, savunma stratejisi oluşturması, delilleri incelemesi, hukuki araştırmalar yapması, yargılamaya hazır olması ve müvekkilinin haklarını koruyan kararlar alması gibi temel hukuki hizmetleri sunmasını içermektedir. Bu özgürlük, avukatın müvekkilinin çıkarını her zaman ön planda tutmasını ve müvekkilinin haklarını koruyan önlemleri almasını sağlar.

Savunma özgürlüğü, avukatın müvekkilinin dosyasını incelemesi, savunma stratejisi oluşturması, delilleri incelemesi, hukuki araştırmalar yapması, yargılamaya hazır olması ve müvekkilinin haklarını koruyan kararlar alması gibi temel hukuki hizmetleri sunmasını içermektedir.

Ceza avukatı, suçlu veya şüpheli olarak suçlandığında bir kişinin savunmasını yürütmek için yetkili bir avukattır. Soruşturma aşaması, bir suçun işlendiği iddiasının incelenmesi ve doğrulanması için yapılan bir araştırmadır. Ceza avukatı, soruşturma aşamasında şüpheli veya sanık olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır.

Ceza avukatı, bir kişinin suçlu olarak suçlandığında onun savunmasını yürütmek için yetkili bir avukattır. Ceza davası ise, bir kişinin suçlu olarak suçlandığı ve bu suçlamayı ispatlamak için yargı önünde yapılan bir davadır. Ceza avukatı, ceza davası sürecinde sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Bu süreçte avukat, sanık veya şüphelinin yanında olur, savunma yapar, delil analizi yapar, müdahale eder ve yargılamanın her aşamasında sanık veya şüphelinin yararını gözetir.

TCK, belli saiklerle suçların takibini ikiye ayırmıştır: re’sen takip ve şikayet üzerine takip. Re’sen takip genel kuraldır; bir suçun re’sen takip edilmemesi şikayete bağlı olmasına bağlıdır ve yasa koyucu bunu açıkça TCK’nın ilgili hükmünde düzenler. Örneğin: Hakaret suçu, güveni kötüye kullanma.

Yasa koyucu, söz konusu fiillerin özellikleri ve sosyal ilişkiler nedeniyle bu fiilin re’sen takip edilmesini istememektedir. Topluma, şahsa verdiği oranında zarar verilmediği tespit edildiğinde suçun takibi şikayete bağlı olur. Şikayet ve izne tabi suçlarda suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişi, adeta savcıya yetki vermektedir ve davanın açılması için kovuşturmanın kamusallığına yalnızca belli bir sınır getirilmiş olur.

Savcı, kamu davası açmak için gerekli koşulların varlığı hâlinde iddianame hazırladığında, bu iddianamenin kabulüyle açılan dava yine kamusal nitelikte olacaktır. Şikayet edildiği anda savcılık makamı soruşturma aşamasına başlayabilir.

Ceza avukatı ve Savcı Arasındaki Farklar Nelerdir

Ceza avukatı ve savcı, ceza davası sürecinde önemli rol oynayan iki farklı profesyoneldir. Ceza avukatı, sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin savunmasını yürütmek için yetkili bir avukattır. Savcı ise, suç işlendiği iddiasını inceleme ve kanıtları toplama sürecinde yetkilidir. Savcı, suç işlendiği iddiasını doğruladıktan sonra suçlamaları içeren bir mütalaa hazırlar. Mütalaa, suçlamaların gerçekliğini ve sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin sorumlu olduğunu kanıtlamak için gerekli delilleri içerir.

Ceza avukatı ise, sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Bu süreçte avukat, savcının hazırladığı mütalaa karşısında sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin savunmasını yapar ve yargılamanın her aşamasında sanık veya şüphelinin yararını gözetir.

Ceza avukatı, bir kişinin suçlu olarak suçlandığında onun savunmasını yürütmek için yetkili bir avukattır. Hukuki delil, suç işlendiği iddiasını doğrulamak için yargılamada kullanılan kanıtları ifade eder. Ceza avukatı, suç işlendiği iddiası karşısında sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin savunmasını yapar ve delil analizi yapar. Bu süreçte, avukat delillerin geçerliliğini, doğruluğunu ve sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin suçlamalar karşısında nasıl savunacağını belirler.

Ceza avukatı, delilleri inceler ve sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin suçlamalar karşısında nasıl savunacağını belirler. Bu süreçte avukat, delillerin geçerliliğini, doğruluğunu ve sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin suçlamalar karşısında nasıl savunacağını belirler. Ayrıca avukat, delillerin yargılamada kullanılmasına itiraz edebilir, yanıltıcı veya geçersiz delilleri sorgulayabilir ve sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır.

Ceza avukatı, suçlu olarak suçlandığında sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin savunmasını yürütmek için yetkili bir avukattır. Bu nedenle, ceza avukatı genellikle cinayet, hırsızlık, trafik suçları, uyuşturucu suçları, saldırı veya tecavüz gibi suçlarla ilgili davalara bakar.

Ceza avukatı ayrıca, ceza davalarının yanı sıra, yasal takip veya yargılamaların her aşamasında sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. 

Ceza avukatı, sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Bu nedenle, ceza avukatının itiraz hakkı, yargılamanın her aşamasında sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır.

Bu süreçte, avukat sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Bu nedenle, ceza avukatı genellikle cinayet, hırsızlık, trafik suçları, uyuşturucu suçları, saldırı veya tecavüz gibi suçlarla ilgili davalara bakar.

Ceza avukatı, yargılamanın her aşamasında sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Bu nedenle, ceza avukatının itiraz hakkı, yargılamanın her aşamasında sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır.

Bu süreçte, avukat, sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Ayrıca avukat, delillerin yargılamada kullanılmasına itiraz edebilir, yanıltıcı veya geçersiz delilleri sorgulayabilir ve sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır
Ceza avukatı, sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Bu nedenle, ceza avukatının en önemli görevi, sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin adil yargılanma hakkını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır.

Ankara ceza avukatı ve Adil Yargılanma Hakkı

Adil yargılanma hakkı, bir kişinin suçlu olarak suçlandığında, hakkının korunmasını ve yargılama sürecinde tarafsız bir şekilde yargılanmasını sağlar. Ceza avukatı, sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin adil yargılanma hakkını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Bu süreçte, avukat sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin haklarını koruyan ve onun adına savunma yürüten bir avukattır. Ayrıca avukat, delillerin yargılamada kullanılmasına itiraz edebilir.

İddianame, bir kişinin suçlu olarak suçlandığında, suçun niteliği, deliller ve suçlu olarak suçlandığı kişinin kimliği gibi bilgilerin yer aldığı bir belgedir. İddianame, suç duyurusu yapıldıktan sonra açılan bir davada, savcı tarafından hazırlanır ve mahkemeye sunulur.

İddianame, suçun niteliği, deliller ve suçlu olarak suçlandığı kişinin kimliği gibi bilgilerin yer aldığı bir belgedir. Bu belge, savcı tarafından hazırlanır ve mahkemeye sunulur. İddianame, suçlu olarak suçlandığı kişinin yargılanması için gerekli olan tüm bilgileri içerir ve suçlu olarak suçlandığı kişinin yargılamasına hazırlık yapmasına olanak tanır.

Ayrıca, iddianame, sanık veya şüpheli olarak suçlandığı kişinin suçu işlediğine ilişkin savcının iddiasını içermektedir. Ayrıca, iddianamede, suçun niteliği, deliller ve suçlu olarak suçlandığı kişinin kimliği gibi bilgiler yer alır. İddianame, yargılamanın başlangıcında okunur.

Ankara ceza avukatı

Ankara ceza avukatı kavramı Ankarada bulunan ceza hukukçusu avukatın nitelendirilmesi için kullanılan bir kavramdır. Ceza avukatlığı savunmanın en önemli unsurlarından birisi olup Ankara ceza avukatı da ankaradaki ceza avukatlığının bir parçası niteliğinde olacaktır. 

Kişi herhangi bir suç işlediğinde bu suçun soruşturulmasına ya savcılık makamı tarafından kendiliğinden ya da şikayet üzerine başlanır. Suç işleyen kişiyi şikayet halinde savcılık makamı suç unsurlarını inceler. Suçun oluşup oluşmadığı hakkında tüm delilleri toplar. Suçun oluştuğunu düşündüğü takdirde iddianame hazırlayacağı gibi suçun oluşmadığı kanaatine varırsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (takipsizlik kararı) verir. İşte burada Ankaradaki ceza davaları bakımından Ankara ceza avukatının önemi oldukça fazladır.

Ankara ceza avukatı soruşturma esnasında müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamak maksadıyla savcılık makamına göndereceği bir savunma ile bu durumu ortaya koyar ve müvekkili hakkında iddianame düzenlenmesini engelleyerek takipsizlik kararı alabilir.

Savcılık makamı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması durumlarında kovuşturmaya yer olmadığına yani takipsizlik kararı verir. Suçtan zarar gören kişinin avukatı örneğin ankara ceza avukatı, takipsizlik kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren savcılık makamının bulunduğu yerdeki yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. 

Şayet savcılık makamı kişinin suçu işlediği hususunda kanaate vardığı takdirde bu durumda iddianame hazırlar. Aslında ceza yargılamasının iki ayağı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi soruşturma savhası ikincisi ise kovuşturma safhası adını verdiğimiz mahkeme safhasıdır. Soruşturma aşaması savcılık makamı tarafından yürütülür.

Savcı iddianame hazırlayıp iddianame mahkeme tarafından kabul görürse bu durumda kovuşturma safhasına yani mahkeme huzurunda yargılama aşamasına geçilecektir. Kamu davasını açma görevi, savcılık makamı tarafından yerine getirilir. Soruşturma evresi sonunda elde edilen kanıtlar ile, suçun meydana geldiği hususunda yeterli şüphe oluşmuş ise savcılık makamı tarafınan iddianame düzenlenir. 

Yukarıda da görüleceği üzere örnek verdiğimiz üzere Ankarada gerçekleşen bir suç olayında ankara ceza avukatı şüphelinin avukatlığını üstleneceği gibi suçtan zarar gören ya da müştekinin de avukatlığını üstlenebilir. Ankara ceza avukatı soruşturma aşamasında yaptığı savunmalar neticesinde takipsizlik kararı alamamış ise bu durumda açılacak ceza davasında yapacağı savunmalar ile müvekkilinin ceza almaması için savunma yapacak ve öncelikli olarak beraatini talep edecektir. Ankara ceza avukatının yapacağı gerekçeli savunmalar ile mahkeme durumu inceleyecek ve duruma göre savunmaları kabul ettiği takdirde ankara ceza avukatının talepleri doğrultusunda beraat hükmü verecektir. 

 • Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
 • Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
 • Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,
 • Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,
 • Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,
 • Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,
 • İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,
 • Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade etmektedir.

Ankara ceza avuakatı, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.Şüpheli veya sanık, vekaletname aranmaksızın Ankara ceza avukatı ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin Ankara ceza avukatı ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz.

Ankaradaki ceza davasında savunmaları kabul edilen Ankara ceza avukatının talepleri doğrultusunda mahkeme duruşmanın sona erdiğini açıklandıktan sonra hüküm verir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür.

Ankara ceza avukatının talebi ile mahkeme Beraat kararını aşağıdaki durumlarda verebilir;

 • Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,
 • Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,
 • Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
 • Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,
 • Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmamasıdır.

Ankara ceza avukatı Ankarada meydana gelen ceza davalarına bakmaya yetkili olduğu gibi Türkiyenin her yerindeki ceza davalarına da bakmaya yetkilidir. Ankara ceza avukatının yukarıda yer vermiş olduğumuz gibi görevlerine değinecek olursak; (ankara ceza avukatı kimdir isimli makalemiz için tıklayınız!)

- Ceza Davalarının takibi ile beraber gerekli işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Hukuki konular açısından gerek görüldüğü takdirde hukuki görüş beyan etmek,
- Anlaşmazlıkları önleyecek hukuki tedbirler almak,
- Ceza davasında Kişi ya da kurumun menfaatlerini korumak,
- Ceza davası süreçlerini
(soruşturma aşamasından itibaren anlaşılmış ise soruşturma aşaması da dahil olmak üzere) uygun şekilde yerine getirmektir.

Ceza avukatının Yükümlülükleri Nelerdir

İster Ankara ceza avukatı ister Türkiye'nin başka bir ilinde faaliyet gösteren ceza avukatı olsun ceza avukatının yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Ceza avukatı Büro Edinme Yükümlülüğü

Avukatlar, levhaya yazıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadırlar. Bir avukatm buden fazla büro edinmesi yasak olduğu gibi, birlikte çalışan avukatların ayrı büro edinmeleri de yasaktır. Bürosunu değiştiren avukatm, yeni adresini bir hafta içinde baroya bildirmesi gerekmektedir.

Ceza avukatının Dosya Tutma ve Evrakı İade Yükümlülüğü

Avukat, üzerine aldığı her iş veya yazılı mütalâasma başvurulan her husus hakkmda düzenli olarak dosya tutmak ve kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür. Avukat kendisine teslim edilen her türlü değerli eşyayı, parayı, kıymetli evrakı olası ziya ve tahrip olma tehlikelerine karşı en iyi şekilde korumak ve bunları istek halinde en kısa zamanda iş sahibine iade etmekle yükümlüdür.

Ceza avukatının Sır Saklama Yükümlülüğü

Avukatların, kendilerine verilen işler dolayısıyla veya gerek avukatlık görevi, gerekse TBB ve baroların organlarmdaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. Avukata bu görevin yüklenmesinde sadece sır sahihinin çıkarı değil, kamu yararı da gözetilmiştir. Gerçekten, iş sahibinin, sırrının açıklanacağından korkmaksızın avukata başvurabilmesinde kamu yararı bulunmaktadır. Avukatın sadece mesleği dolayısıyla veya mesleğini icra ederken öğrendiği hususlar “avukatlık sırrı” sayılabilrr. Şu halde, sırrın öğrenilmesi ile mesleki faaliyet arasında illiyet bağının bulunması gerekir.

Ceza avukatı, avukat-müvekkil ilişkisi içerisinde sır saklama yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük, avukatın müvekkilinin güvenliği için gerekli olan bilgileri saklamasını ve kimseye açıklamamasını içermektedir. Bu sır saklama yükümlülüğü, hukuk sistemi içinde insan haklarının korunması ve adaletin gerçekleşmesi için önemlidir.

Bu yükümlülük, avukat-müvekkil ilişkisi süresince geçerlidir ve müvekkilin izni olmadan avukat bilgileri açıklamayamaz. Sır saklama yükümlülüğü, avukatın müvekkilinin gizliliğini koruyan bir önlem olarak görülmektedir. 

Ceza avukatı, müvekkilinin çıkarını koruyan özenli bir şekilde çalışma yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük, avukatın müvekkiline hukuki hizmetlerin en iyi şekilde sunulmasını ve müvekkilinin haklarının korunmasını içermektedir. Bu yükümlülük, avukatın müvekkilinin dosyasını incelemesi, savunma stratejisi oluşturması, delilleri incelemesi, hukuki araştırmalar yapması, yargılamaya hazır olması ve müvekkilinin haklarını koruyan kararlar alması gibi temel hukuki hizmetleri sunmasını içermektedir.

Ceza avukatı, ayrıca müvekkilinin çıkarını gözeten kararlar alması için özenli olmalı ve müvekkilinin çıkarını her zaman ön planda tutmalıdır. Bu yükümlülük, avukatın müvekkilinin çıkarını her zaman ön planda tutmasını ve müvekkilinin haklarını koruyan önlemleri almasını içermektedir. Bu yükümlülükler, avukatın etik ve profesyonel bir şekilde çalışmasını ve müvekkilinin haklarının korunmasını sağlar.

Ceza avukatının İşi Reddettiğini Bildirme Yükümlülüğü

Kural olarak avukat kendisine teklif olunan işi kabul etmek zorunda değildir; avukat işi reddederken herhangi bir gerekçe göstermek zorunda da değildir. Bununla birlikte, işi reddeden avukatın, işin rededildiğini gecikmeksizin' iş sahibine bildirmesi gerekmektedir.

Ankara ceza avukatı Olarak İlgilendiğimiz Ceza Davalarına Örnek Verecek Olursak

Asliye ceza davaları ve ağır ceza davaları için igili makalelerimizi okuyabilirsiniz.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN DİĞER MAKALELERİMİZİ OKUYABİLECEĞİNİZ GİBİ BÜROMUZLA DA İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.

Ankara ceza avukatı Ücreti Ne Kadardır

Ceza avukatı ücretinin sabit bir değeri yoktur. Avukatlık asgari ücret tarafesinde düzenlenen vekalet ücreti bedelleri bulunur ancak bu bedeller değinildiği üzere asgari seviyedir. Bu bedellerin altında dava alınması yasaktır. Ancak üst tutara ilişkin herhnagi bir azami bedel olmadığından taraflar ceza avukatı vekalet ücretini aralarında serbestçe belirlemelidirler. 

Ceza avukatına Vekalet Nereden Verilir

Ceza avukatına vekalet vermek isteyen kişi ceza avukatının bilgilerini aldıktan ve aralarında ücret tutarında anlaşıp yazılı veya yazısız vekalet sözleşmesi koşullarını sağladıktan sonra noterden bu bilgiler ışığında vekalet verecektir. Noterden alınan bu vekaletname ile ceza avukatı müvekkilinin ceza davası sürecini takip edecek ve ceza almaması beraat etmesi yahut en kötü ihtimalle en az cezayı alması için görevinin gereğini yerine getirecektir.

Ankara ceza avukatı Tüm Dava Sürecini Takip Eder mi

Ceza avukatının tüm dava sürecini takip edip etmeyeceği müvekkili ile yapacakları anlaşmaya göre belli olacaktır. Nitekim yapılacak anlaşmaya göre taraflar bunu serbestçe kararlaştırmakta özgürdür. Kişi ceza avukatının tüm dosyayı sonuna kadar takip etmesini istiyor ve ücret konusunda da anlaşıyorsa ceza avukatı anlaşma gereği tüm dosyayı takip edecektir. Ama taraflar bunun aksini de kararlaştırabilirler. Örneğin sadece savcılık aşamasını ya da savcılık aşaması ile birlikte tüm sürecin yönetilmesine de karar verilebilir. 

Ceza avukatı Tutmak Zorunlu mu

Ceza davalarında özel ceza avukatı tutmak, davaları bu avukat vasıtasıyla takip ettirmek zorunlu değildir. Ancak ceza davalarının hürriyeti bağlayıcı özelliği gereği davalarda ceza avukatı ile takip yaptırmak önemle tavsiye olunur. Zira hukuki sürecin önceden tahayyül edilmesi kişilerin kendi kendilerini savunmaları sırasında kestirilmesi güç bir durumdur. Ceza davalarında yapılacak gerekçeli savunmalar kişilere özgürlüklerini vereceği gibi yanlış bir durum ceza almalarına ve hapis cezası ile karşılaşmalarına yol açabilecektir.

Ceza avukatı İçin En Önemli Husus Gerekçeli Savunma Yapmaktır

Ceza avukatı için en öneli hususlardan birisi özellikle sanık müdafiiliği yaparken gerekçeli savunmalar yapmaktır. Nitekim sanık bir kez ceza aldı mı hürriyeti bağlanacak, bir daha belki de hayatı normale dönemeyecektir. Olması gereken gerekçeli ve hukuka uygun savunma yaparak müvekkilin ceza almamasını sağlayıp beraat ettirmek en kötü ihtimalle lehe olan hükümlerden yararlandırıp cezasında indirim yaptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldırmaktır. Bunların hepsi iyi ve gerekçeli savunma yapmakla ortaya çıkacaktır. 

Ceza avukatı Nasıl Savunma Yapar

Ceza avukatı ceza yargılamasının sözlü yargılama olması nedeniyle sözlü savunma yapmakla birlikte yazılı olarak da savunmalarını sunabilir. Duruşma esnasında sözlü savunmalarını mahkeme huzurunda yapan  ceza avukatı duruşma haricinde yazılı savunma yaparak savunmaların kalıcı olmasını da sağlayabilir. Önemli olan mahkeme üyelerinin ve mahkeme başkanının dikkatini çekerek vicdani kanaatlerine göre karar vermelerini sağlamaktır. 

Ceza avukatı Bakımından Delillerin Değerlendirilmesi

Delil Serbestisi İlkesi Ceza muhakemesindeki muhakeme, geçmişin bugüne temsilî olarak getirilmesidir ve burada araç olarak deliller kullanılır. Bu nedenle ispat konusunda ceza muhakemesiyle medeni muhakeme temelde ayrılır. Ceza muhakemedenin amacı şeklî değil maddi hakikate ulaşmak olduğundan, delil serbestisi ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla ispata ilişkin ilkeler buna göre şekillenmiştir. Delil serbestisinin belli sonuçları bulunur: 1. Ceza muhakemesinde yargıç, doğrudan doğruya delil elde edebilme imkanına sahiptir.

Delil serbestisi ilkesi benimsendiğinden, re’sen delil araştırması yapılabilir. Mülga CMUK’ta açıkça hükme bağlanan bu ilke, yeni CMK’nın metninde açıkça yer almamaktadır. Bu nedenle doktrinde belli tartışmalar bulunmaktadır. Azınlık görüş, delillerin re’sen araştırılması açık bir hükme bağlanmadığı için yargıcın böyle bir yetkisinin olmadığını kabul eder. Çoğunluğun görüşüne göre ise açıkça hüküm altına alınmış olmasa dahi, muhakemenin amacı itibariyle yargıcın re’sen araştırma yetkisine sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiği benimsenir. Nihayetinde CMK da yargıcın re’sen tanık çağırabileceğini, bilirkişi atayabileceğini, yeniden keşif ve muayene kararı verebileceğini belirtmektedir. CMK md. 217/2 amaçsal yöntemle yorumlanacak olursa, taraflara her türlü delille ispat yetkisi verildiğine ve yargıcın söz konusu yetkilere sahip olduğuna göre, açık bir hüküm bulunmasa dahi delil serbestisi ilkesinin sonucu olarak yargıcın re’sen delil araştırması yapma yetkisi bulunduğu kabul edilmelidir.

Örneğin: Yargıç duruşma sırasında tekrar keşif yapılmasına, tanık ifadesine istinaden başka bir tanığın çağırılmasına, DNA testinin yapılmasına karar verebilir. 2. Delil serbestisinin bir diğer sonucu, yargıcın savunma ve iddia makamlarının talepleriyle bağlı olmamasıdır; CMK md. 225/2 buna amirdir ve bu duruşmanın her safhası için geçerlidir. 3. Delil serbestisi ilkesine göre ceza muhakemesinde her şey delil olarak kullanılabilir; yeter ki bilim ve mantığa ters düşmesin ve hukuka uygun olarak elde edilmiş olsun. 25 Herhangi bir şeyin delil olma gücünde hiçbir kısıtlama yoktur ve suç fiiliyle ilgili herkes delil ileri sürebilme imkanına sahiptir. Her konu delille ispata müsaittir ve delil ileri sürmede zaman kısıtlaması yoktur. Savunma makamının ileri sürdüğü delil ile iddia makamının ileri sürdüğü delil arasında ispat gücü bakımından fark yoktur. Bu nedenle uygulamada “kamu delili” teriminin kullanılması oldukça yanlıştır. 4. Duruşmada ileri sürülen delillerin doğrudan doğruya olma özelliği vardır.

Yargıç, ancak duruşmada ortaya konulup değerlendirilen delilleri hükme esas alabilir. Delil eğer değerlendirilmemişse, hükme esas olamaz ve bu bir bozma sebebidir. Yargıç, bir tutanak veya belgeyi delil olarak okunmadan dosyaya koymuşsa buna istinaden hüküm kuramaz. Delillerin ikamesi ile delil serbestisi ve vicdani delil sistemi (ilkesi) birbirinden farklı incelenmelidir. Delil serbestisi, her şeyin delil olabilmesi, her şeyin her şeyle ispat edilebilmesi ve herkesin delil ileri sürebilmesi unsurlarından oluşur. Vicdani ispat ilkesi, yargıcın duruşmada doğrudan doğruya duyu organlarıyla tecrübe ettiği delillere dayanarak cezai uyuşmazlık hakkında hüküm vermesini ifade eder.

Bağlı delil sistemi olmadığı için birçok tanık ifadesi veya belirti duruşmada ortaya konmuş olmasına rağmen, failin o suçu işlediğine ilişkin o delillerden elde edilen vicdani kanaat, o filiin o kişi tarafından işlenmediği yönündeyse, yargıç beraate karar verebilir. Ancak bu yargıcın keyfî bir karar vermesi anlamına gelmez. Verilen hükmün mantıklı, gerekçeli olması gerekir; delillerin neden vakıanın ispatı konusunda yeterli olmadığı veya olduğu ortaya konmalıdır.

Ceza avukatı Olarak Bilgilendirici Videolarımız

Ceza avukatı olarak bilgilendirici videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Nitekim Türkiye’de 1961 ve 1982 anayasaları, temel hak ve özgürlükleri ve ceza muhakemesi kanununun içerisinde yer alması gereken birçok hususu anayasal güvence altına almıştır, zira Türk hukukunda anayasalar sert niteliktedir. Hiçbir kanun anayasaya aykırı hüküm taşıyamayacağından, anayasal hükümlerde yer alan güvenceler ceza muhakemesi açısından büyük önem taşır. Masumiyet karinesi, idari savunma hakkı, tabii yargıç ilkesi, yakalama ve tutuklama, adil yargılanma hakkı, mahkemelerin bağımsızlığı, duruşmaların aleniyeti gibi hususlar salt ceza muhakemesi olmasına rağmen CMK’da değil anayasada düzenlenmiştir.  

Ceza hukukunda kanunilik ilkesi mutlak anlamda geçerli olduğu için kanunsuz suç ve ceza olamayacağından, kıyas mutlak olarak yasaktır. Bununla birlikte, özgürlük lehine yorum gereği ana kural olarak yasaklanmayan şey serbest olacağından, ceza muhakemesinde kıyas yasak değildir. Ancak kıyasın iki sınırı vardır: sınırlayıcı ve istisnai hükümler. Sınırlayıcı kurallar, hak ve özgürlüklere sınırlama getiren kuralları ifade eder. Örneğin: Tüm koruma tedbirleri hak ve özgürlüklere sınırlama getirir. Sınırlayıcı hükümler temel alınarak benzer olaylara temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı şekilde kıyas yapılamaz. Örneğin: Soruşturma ve kovuşturma kural olarak re’sen yapılması gereken muhakeme süreçleridir. İstisnai olarak şikayete bağlı suçtan zarar gören kişinin iradesi rol oynar. Dolayısıyla re’sen takip edilecek bir suçta savcının benzer olaylarda şikayete bağlı olduğundan hareketle mevcut olayın da kovuşturmasının şikayete bağlı olduğu sonucuna varması yanlıştır.

Örneğin: CMK, savcıya yeterli delil elde ettiği takdirde kamu davası açma mecburiyetini yüklemiştir. Md. 171’de, etkin pişmanlığın veya şahsi cezasızlık sebeplerinin olduğu hâllerde kamu davasının açılmayabileceği kabul edilmiştir. Md. 171’de yer alan bu istisnai hüküm, kıyasen başkaca suçlara uygulanamaz.

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım

 

Tehdit Suçu ve Tehdit Suçunun Cezası

 

Kasten Yaralama Suçu ve Kasten Yaralama Suçunun Cezası

 

Şikayet Nedir Ceza Davasında Şikayet Nasıl Yapılır

 

İrtikap Suçu ve İrtikap Suçunun Cezası

 

Devlet Memurluğuna Engel Suçlar

 

Hakaret Suçu ve Hakaret Suçunun Cezası

 

Uzman Erbaşlığa Engel Suçlar

 

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu

1