Hakaret Suçu ve Hakaret Suçunun Cezası | Mil Hukuk

Hakaret Suçu ve Hakaret Suçunun Cezası

 • Anasayfa
 • Hakaret Suçu ve Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret Suçu ve Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunumuzun 125. maddesinde düzenlenmiş olup Şerefe karşı suçlar başlığı adı altında yer almaktadır. Hakaret suçuna tahkir suçları da adı verilmekte olup kanunun bu ve benzeri Tahkir suçlarını tek bir başlık adı altında toplama

Hakaret Suçu ve Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret Suçu ve Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunumuzun 125. maddesinde düzenlenmiş olup Şerefe karşı suçlar başlığı adı altında yer almaktadır. Hakaret suçuna tahkir suçları da adı verilmekte olup kanunun bu ve benzeri Tahkir suçlarını tek bir başlık adı altında toplama eğilimi olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim hakaret suçunda genel hakaret suçu ve 125. madde haricinde düzenlenmiş olan cumhurbaşkanına hakaret yabancı devlet bayrağına karşı hakaret şeklinde hakaret suçları olduğu da görülmektedir. Hakaret suçunda hakarete uğrayan kişinin yani mağdurun şerefi korunmaya çalışılmaktadır Zira hakaret suçu yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Türk Ceza Kanunumuzun Şerefe karşı suçlar başlıklı maddesi altında yer almaktadır. Kişiye hakaret cezası aşağıda da izah edeceğimiz şekilde 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken adli para cezasına ilişkin kısımdır. En az 20 TL en fazla 100 TL olmak üzere günlük olarak 5 günden az olamayacağı gibi 730 günden fazla da olamaz. Ancak hakaret suçunun cezası azmış diyip geçmemek gerek. Çünkü açılan hakaret davası sonrasında açılacak manevi tazminat ve adli para cezası düşünüldüğünde ekonomik olarak sıkıntı yaşatabilecek bir dava olarak karşınıza çıkabilir. Bir de tabi ki adli sicilinizin bozuk olması sizi memur, asker, polis olma yolunda da sıkıntıya sokabilir. Bundan dolayı ceza avukatınıza güvenin ve ceza avukatınızın sözünden çıkmayın, ona davanızı kazandıracak emareler verin. Unutmayın hakaret suçu her türlü hukuka uygun olarak elde edilmiş delille ispatlanabilir.

BUNU DA BİL; Bunun haricinde asker kişiler için üste hakaret suçu TCK daki hakaret suçundan farklı olup askeri ceza kanununa tabidir. Bundan dolayı üste hakaret suçu hakkında bilgi almak için makalemize göz atın.

Hakaret, bir kişiye karşı yapılan kırıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü veya saldırgan davranış, söz veya hareketlerdir. Hakaretin amacı, bir kişinin onur ve saygınlığını zedelemek, incitmek veya aşağılamaktır. Hakaret, sözlü olarak yapılabileceği gibi yazılı veya görsel olarak da ifade edilebilir. Kanunlarda da yer alan bir suçtur ve hakaretle suçlanan kişilere cezai yaptırımlar uygulanabilir.

BUNU DA BİL; Eşin hakareti boşanma davası konusu olup, eşin ettiği hakarete ilişkin açılacak boşanma davası için çekişmeli boşanma davası başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Bu makalemizde hakaret suçunun unsurları, Faili, mağduru, nitelikli halleri ile hakaret suçunun kanundaki cezası ile hakaret suçunun devlet memurluğuna ve diğer kurum ve kuruluşlarına girişlere etkisi hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Hangi fiillerin hakaret olduğunu öğrenmek için tıklayınız

Hakaret Suçuna ilişkin diğer makalelerimiz;

Huzurda Hakaret Suçu

Bir kimseye onur Şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte, Somut bir fiil veya olgu İsnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur şeref ve saygınlığına saldıran kişi cezalandırılır; hükmü Türk Ceza kanunumuzda düzenlenmiştir. Türk Ceza kanunumuzda yer alan hakaret suçunda ve özellikle 125. maddenin 1. fıkrasında yer alan hakaret suçu genel hakaret suçu olup huzurda hakaret suçunun tanımı yapılmıştır. Anlaşılacağı üzere huzurda hakaret suçunun maddi unsuru yüze karşı hakaret fiili olacaktır.

Ancak Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi huzurda hakaretle birlikte bu hakaret fiilinin işlendiği sırada aleniyet unsurunun da gerçekleşmiş olup olmadığıdır Nitekim Alenen hakaret, hakaret suçunun ağırlaştırıcı sebebi Olarak düzenlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus hakaret suçunun huzurda gerçekleşmiş olması için hakaret suçunu işleyen kişi ile hakarete uğrayan kişilerin birbirlerini görmelerinin şart olmamasıdır. Burada şu sonucu çıkartmak mümkündür. O zaman hakarete uğrayan kişinin hakaret eden kişinin söylediği sözleri duyması yeterli olacaktır. Ki hakaret eden şahsın da hakaret ettiği kişinin duyduğunu bilmesi yeterli olacaktır.

BUNU DA BİL; Sosyal medyada hakaret suçu ve bu suçun kovuşturulması ve hakaretin ispatı ile ilgili sosyal medya hakaret davası nedir başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Gıyapta Hakaret Suçu

Yukarıda anlatmış olduğumuz maddeler ışığında bir huzurda hakaret suçu, ikincisi de gıyapta hakaret suçu olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır Türk Ceza Kanununun 125. maddesinde düzenlenmiş olan huzurda hakaret suçu haricinde mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir şeklinde düzenleme Yer almıştır. Buradan çıkartılacak sonuç huzurda hakaretin yanında failin yaptığı hakaretin cezalandırılabilmesi için hakaret suçunun en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi şarttır. Anlaşılacağı üzere fail; yani hakaret suçunu işleyen kişi; hakaretamiz ifadeleri Örneğin sövme yahut Somut bir fiil veya olgu isnadını İsnat ettiği kişinin bulunmadığı ortamda gerçekleştirmiş ise cezalandırılabilmesi için hakaret ifadelerini en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi şarttır. İhtilafın niteliği fiilin başkaları tarafından duyulup bilgi edinilecek şartlar içinde işlenmesidir. Hakaret suçunun aleniyet halinde işlenmesinde ise esas olan şey suçun başkaları tarafından görülüp işitilebilecek suretli işlenmesidir. İhtilat unsurunda ise Hedef saldırılan kişilerce duyulması ve bilgi edinilmesi olduğu halde aleniyette umumi bir yerde işlenen fiilin başkaları tarafından görülüp işitilmesi şart olmayıp görülüp işitilebilir olması yeterli sayılır. Buradan Anlaşılacağı üzere evde topluluk halinde bulunan kişiler huzurunda işlenen hakaret suçunda aleniyet unsuru gerçekleşmemiş olacak aleniyet olması için daha fazla bir topluluk huzurunda hakaret suçunun işlenmesi aranacaktır. Gıyapta Hakaret suçunun oluşabilmesi için Türk Ceza kanununuzda yer alan düzenlemeye göre en az 3 kişinin hakaret suçunu işlendiğini ihtilat ederek öğrenmiş olması şarttır. 3 kişi gıyapta işlenen hakaret suçunu aynı anda gerçekleştiğini duymuş olmaları şart değildir. Örneğin hakaret eden kişi değişik zamanlarda değişik yerlerde hakaret eylemini en az 3 kişiye iletmiş ise gıyapta hakaret suçu gerçekleşmiş sayılacaktır. Kanun aradığı 3 kişilik ihtilat şartının gerçekleşmesi hususunda 3 kişinin içerisine hakaret eden kişi dahil değildir. Anlaşılacağı üzere hakaret eden kişi haricinde en az 3 kişinin suçun gerçekleştiğini öğrenmeleri yeterlidir.

Dikkat edilmesi gereken husus ise failin aynı hakaret suçuna ilişkin içeriklerin farklı üç kişi tarafından öğrenilmiş olması hususudur. Örneğin hakaret eden kişi 3 kişiden Birinin yanında "x" hakaretini gerçekleştirmiş, diğer ikinci kişinin yanında "y" hakaretini gerçekleştirmiş ise bu durumda gıyapta hakaret suçu oluşmayacaktır. Anlaşılacağı üzere fiillerin aynı olması şarttır. Gıyapta hakaretin illaki sözle işlenmesi gerekmez yazı ile işlenmesi, telefon, televizyon, internet, radyo ya da mail yoluyla işlenmesi de mümkündür. Örneğin hakaret eden kişi yazıyla en az 3 kişiye yazıyı göndermiş Hatta ve hatta aynı hakaret içeren yazıları göndermiş ise bu durumda gıyapta hakare suçu oluşacaktır. Önemli olan husus hakaret eden kişinin bu yazıyı o üç kişiye ulaştırmayı istemiş olması hususudur. Eğer hakaret eden kişi yazıyı bir kişiye göndermiş ancak o kişi hakaret eden kişinin bilgisi ve isteği dışında o yazıyı başkalarına da ulaştırarak mağdurun hakarete uğradığı hususunu açıklığa çıkartmış ise gıyapta hakaret suçu oluşmayacaktır. Gıyapta hakaret suçu Telefonla da işlenebilir. Nitekim hakaret eden kişi telefonla birini arayıp Orada bulunan kişilerin de duyacağı bir şekilde ve duymasını da isteyerek orada bulunmayan başka bir kişi hakkında hakaret eyleminde bulunur ise gıyapta hakaret suçu yine gerçekleşmiş olacaktır.

Hakaret Suçunda Korunan Hukuki Değer

Hakaret suçunda korunan hukuki değer hakaret suçunun mağduru olan kişinin; Şeref, saygınlık ve onurudur. Ayrıca haysiyet, itibar ve namus da bu korunan hukuki değerler içerisinde eklenebilir. Mağdurun daha doğru ifade ile hakarete uğrayan kişinin gerçekten şeref, onur ve saygınlığını rencide edilmiş olması şartı aranmayıp suçun oluşması için hakarete uğrayan kişinin onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikli bir hususun gerçekleşmiş olması aranmaktadır. Bu yüzden hakaret suçunda korunan hukuksal yarar kişinin onur, şeref, haysiyeti ve saygınlığıdır.

Hakaret Suçunun Faili

Hakaret suçunun failliği için kanunda herhangi bir özel düzenleme bulunmamakta olup herhangi bir kişi de hakaret suçunun Faili olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hakaret suçunun Faili olabilmek sadece Gerçek kişileri özgü bir durum olup tüzel kişiler hakaret suçunun Faili konumunda olmaz. Örneğin bir tüzel kişinin sahibi olan kişi tarafından bir başka kişiye, şirket adına dahi olsa hakarette bulunmuş ise bu durumda hakaret eylemini gerçekleştiren gerçek kişi fail konumunda bulunacak tüzel kişilik herhangi bir cezaya konu olmayacaktır.

Hakaret Suçunun Mağduru

Türk Ceza kanununuzun 125. maddesinde düzenlenmiş olan hakaret suçunda kanun lafzından da görüleceği üzere hakaret suçunun bir kimseye denilmek suretiyle herhangi bir kişinin bu suçun mağduru olabileceği düzenlenmiştir. Ancak Mağdurun yaşıyor olması gerekmekte olup ölülerin bu suçun mağduru olma durumu mümkün değildir Nitekim Ölülere ilişkin olarak ölmüş bir kişinin hatırasına yönelik hakaret bir kimsenin öldükten sonra hatırasına hakaret eden kişinin cezalandırılmasından ötürü farklı bir kanun maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunda hakaret eden kişiye ceza verilebilmesi için mağdurun kanun gereği belirli ya da belirlenebilir bir kişi olması şarttır. Burada hakaret eden kişi her ne kadar mağdurun belirli ya da belirlenebilir bir kişi olması gerektiği ile illaki açık bir şekilde isim vererek hakaret etmek zorunda değildir. Zira Türk Ceza Kanununun 126. maddesinde hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya İsnat üstü kapalı gerçekleştirilmiş olsa bile Eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğuna duraksanmayacak bir durum varsa hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır hükmü gereği mağdurun açıkça ismi belirtilmemiş olsa dahi Eğer niteliğinde ve Mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa hakaret suçu açık bir şekilde işlenmiş olacaktır. Eğer mağdur kamu görevlisi ise bu durumda hakaret onun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle  işlenmişse de hakaret suçunun nitelikli hali oluşacaktır.

Hakaret Suçunun Maddi Unsuru

Hakaret suçunun maddi unsuru Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlendiği şekilde kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edilebilecek nitelikte Somut bir fiil veya olgu İsnat etmek ya da sövmek olgusu olduğundan mütevellit, başkasının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek içerikli hareketler olması şarttır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise kanun lafzından da görüleceği üzere bir kimseye onur, Şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte Somut bir fiil veya olgu İsnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur şeref ve saygınlığına saldıran kişiden bahsedildiğinden dolayı görüleceği üzere hareketin rencide edebilecek nitelikli olması yeterlidir. Görüleceği üzere hakaret eden kişinin, Mağdurun gerçekten onur şeref ve saygınlığını rencide etmiş olması şartı aranmaz.

Burada üzerinde durmamız gereken hususlardan biri de sövme eyleminde Somut bir fiil veya olgu isnadı olmayıp bir kimse hakkında olumsuz bir değer yargısının belirtilmesidir. Örneğin aptal, gerizekalı, şerefsiz, karaktersiz sözlü biçimde işlenebileceği gibi El kol hareketi yaparak da hakaret suçu işlenebilir. Örneğin Yargıtay 5 Ceza dairesinin 12.05.2008 tarih 2008/ 1435 E 2008/4255K sayılı ilamından bir kişinin bir Hakkını almak için herhangi bir kamu görevlisini rüşvet teklif etmesi şeklindeki hareketin, kamu görevlisinin Şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde olması hususuyla ilgili olarak kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturduğu açıklanmıştır. Ancak Burada da şu hususu belirtmekte fayda var ki benzer durumlarda hakaret suçunu işleyen veya işlediği iddia edilen kişinin söylemiş olduğu ve sarf etmiş olduğu kelimelerin gerçekten kişinin maneviyatına, şerefine, saygınlığına zarar vermek amacıyla mı yaptığı yani bir kastı olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır.

Hakaret Suçunun Manevi Unsuru

Hakaret suçunun oluşması için kast yeterli olup gizlice veya rastlantısal bir şekilde duyulan sözlerde ihtilafa yönelik bir kast olmadığı için hakaret eden kişi cezalandırılamaz.

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir

 • Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi,
 • Hakaret suçunun dinsel sosyal felsefe inanç düşünce siyasal ve kanaatlerini açıklamasından değiştirmesinden yahut yaymaya çalışmasından mensup olduğu dinin yasaklarına ya da emirlerine uygun davranmasından dolayı işlenmesi,
 • Hakaret suçunun kişinin mensubu bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahsedilerek işlenmesi
 • Hakaret suçunun alenen işlenmesi,
 • Hakaret Suçunun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi,

Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi durumunda ister huzurda hakaret olsun ister gıyapta hakaret suçu olsun, hakaretin sövme ya da şeref veya Onur saygınlığına aykırı bir davranışla işlenmesi durumuna ilişkin olarak kanunda herhangi bir farklı düzenlemeye gidilmemiş her hususta da kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi durumunda verilecek cezanın artırılacağı Yani bir nitelikli hal olarak belirtilmiştir. Bu hakaret suçunun kamu görevlisine karşı kamu görevinden dolayı işlenmesi hususunun gerçekleşmesi için kamu görevlisine karşı gerçekleştirilen hakaret eyleminin kamu görevlisinin görevi Dolayısıyla işlenmesi şarttır. Anlaşılacağı üzere neden sonuç ilişkisinin yani illiyet bağının gerçekleşmiş olması durumunda hakaret suçunu işleyen kişiye Ceza verilebilecektir.

 • Hakaret suçunun kişinin dinsel siyasal sosyal felsefi İnanç vesair dinin Emir ve yasaklarına uygun davranılmasından dolayı işlenmesi,

Hakaret suçunun kişinin dinsel siyasal sosyal felsefi inanç düşünce ve kanaatleri açıklamasında değiştirmesinden yaymaya çalışmasından mensup oldu dinin Emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi halinde hakaret suçunun nitelikli hali gerçekleşmiş olacağından hakaret suçunu işleyen kişiye basit halinden ziyade fazla ceza verilecektir.

 • Hakaret suçunun kişinin mensubu bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi

Hakaret suçunun kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi durumunda belli bir kişiye güvenlik olarak kutsal sayılan değerlere hakaret edilmesi, hakaret eden kişinin hakaret suçundan dolayı nitelikli hal olarak cezalandırılacağı sonucunu bizlere göstermektedir

 • Hakaret suçunun Alenen işlenmesi

Hakaret suçunun alenen işlenmesinde ister hakaret eden kişinin hakaret eylemini huzurda gerçekleştirmiş olması isterse gıyapta gerçekleştirmiş olmasının herhangi bir farkı bulunmamakta olup her iki durumda da hakaret eden kişi suçu alenen işlemiş ise  fazla ceza ile cezalandırılacaktır. Örnek vermek gerekirse hakaret eden kişi, hakaret ettiği kişiye; sokak ortasında, herhangi bir kamu kurumunda, herhangi bir kafede hakaret suçunu işlemiş ise bu durumda alenilik unsuru gerçekleşmiş olacak ve hakaret eden kişi alenen hakaret suçunu işlemiş olacaktır.

Hakaret Suçunda Ceza İndirim Halleri Nelerdir

 • Hakaret Suçunun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi

Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi durumunda kanımızca düzenlenmiş olan genel Haksız tahrik düzenlemesinden farklı olarak cezanın azaltılması yahut hemen ortadan kaldırılması sonucunu doğurabilir. Kişinin, daha doğru ifade ile hakaret eden  şahsın, indirimden yahut cezasızlıktan yararlanabilmesi için haksız bir fiilin olması gerekmektedir ve bu haksız fiilen illaki suç niteliğinde bir fiil olması ise aranmaz. Önemli bir nokta ise haksız fiilin doğrudan doğruya hakaret eden şahısa yönelik olması da şart değildir. Üçüncü bir kişiye karşı işlenen haksız fiil eylemine karşı hakaret edilmiş ise hakaret eden şahıs Türk Ceza kanununuzun 129 maddesinde düzenlenen haksız fiil nedeni ile hakaretten dolayı indirim alabilecek, Hatta ve hatta ceza vermekten de vazgeçilebilecektir. 

Üzerinde durmamız gereken husus ise hakaret suçunun kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde hakaret eden kişiye Ceza verilemeyeceğidir.

 • Karşılıklı Hakaret Suçu

Kanunumuza göre daha doğru ifade ile Türk Ceza Kanunun 129. maddesinin 3. Fıkrasına göre hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın durumuna göre hakim karşılıklı hakaret durumunda indirim yapabileceği gibi her iki tarafa da ceza vermekten de vazgeçebilir.

 • Hakaret Suçunda Savunma Dokunulmazlığı 

Hakaret suçuna ilişkin olan iddia ve savunma dokunulmazlığı için bu dokunulmazlıktan yararlanabilecek olan kişiler kanunda açık bir şekilde düzenlenmemiş olduğundan herhangi bir hakim, savcı, Avukat, bilirkişi, tanık bu maddeden açık bir şekilde faydalanabilecektir.

Hakaret Suçunda Şikayet Süresi

Hakaret suçu kanun gereği şikayete tabi olup bunun tek istisnasını; kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu oluşturmakta olup bunun haricindeki hakaret suçuna ilişkin tüm unsurlar için soruşturma ve kovuşturma mağdurun daha doğru ifade ile ile hakarete uğrayan kişinin şikayet etmesine bağlanmıştır. Önemle belirtmek gerekir ki hakarete maruz kalan kişi hakaret eylemini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde durumu savcılığa bildirmek zorundadır. Aksi halde daha doğru ifade ile 6 aylık süre geçtikten sonra artık şikayet etme hakkı zamanaşımına uğrayacak ve kişi hakarete uğramış olduğuyla kalacaktır. Hakaret suçundan ötürü savcılığa suç duyurusunda bulunan kişi bunu savcılık makamına ilettikten sonra savcılık makamı suçun olup olmadığını araştıracak, suçun oluştuğuna ilişkin olarak kuvvetli şüphe unsuru oluştuğunu gördüğü takdirde ise ceza muhakemesi kanununa göre iddianame hazırlayacak, hazırlamış olduğu iddianame Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilirse artık soruşturma aşaması bitmiş, kovuşturma aşamasına geçilmiş olacaktır. Kovuşturma kamu hukuku bünyesinde olduğundan mütevellit kendiliğinden takip edilen ve kişinin; savcılık makamının iddianameyi kabul etmesinden sonra herhangi bir şekilde tekrardan ceza davasını kendi şahsıyla açmasını ortadan kaldıran bir husustur. Burada dikkatinizi çekmek isteriz ki, herhangi bir şekilde şikayet olmadan savcılık kendiliğinden soruşturmaya başlamış ve iddianame hazırlamış ise ancak kovuşturma aşamasına geçildikten sonra hakaret edilen kişinin yani mağdurun şikayetinin olmadığı ortaya çıkmış ise mahkeme tarafından kendiliğinden kovuşturma yapılamayacağıdır.

Hakaret uğradıysanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız bir avukata danışmanızı tavsiye etmekle birlikte hakaret davası nasıl açılır başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Hakaret Suçunda Ceza Avukatının Önemi

Hakaret davaları, mağdurların kişisel itibarlarına ve saygınlıklarına yönelik saldırılar olduğundan, mağdurların haklarını korumak için dikkatli bir şekilde ele alınması gereken ciddi bir konudur. Bu nedenle, bir hakaret davası için bir avukat tutmanın önemi oldukça yüksektir.

Bir avukatın hakaret davasında rolü, müvekkilinin haklarını korumak ve onların adaletli bir şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Avukatlar, müvekkillerinin davayı açmadan önce, davaya neden olan olayların gerçekleştiği koşulları, mağdurun zararının derecesini ve olası tazminat tutarını değerlendirebilirler.

Ayrıca, avukatlar, mahkemede müvekkilleri adına konuşarak, müvekkillerinin haklarını savunurlar ve karşı tarafın iddialarını çürütmek için gerekli belgeleri ve kanıtları sunarlar. Avukatlar ayrıca, müvekkillerinin davalarının, yargılamanın başarısı için gerekli olan yasal prosedürleri izlediğinden emin olurlar.

Sonuç olarak, bir hakaret davası açarken veya savunurken bir avukatın önemi oldukça büyüktür. Ceza avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak ve adil bir sonuç elde etmek için gereken yasal bilgi, beceri ve deneyime sahiptirler.

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu

Kişinin hatırasına hakaret suçu Türk Ceza kanunusun 130. maddesinde düzenlenmiş olup Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçundan, mağdur bakımından farklılıklar taşımaktadır. Nitekim Türk Ceza Kanunu'nun 130. maddesinde düzenlenen hakaret suçunda bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az 3 kişiyle ihtilat ederek hakaret edilmiş ise hakaret eden kişinin cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az 3 kişiyle birlikte İhtilat ederek hakaret edilmiş ve bu hakaret alenen toplum huzurunda işlenmiş ise bu husus cezanın arttırılma sebebi olarak düzenlenmiştir. Kanun maddesinden de görüleceği üzere bir kimsenin öldükten sonra hatırasına hakaret eden kişinin cezalandırılabilmesi için bu hakaret edilen hususların en az 3 kişiyle ihtilat ederek gerçekleştirilmiş olması şarttır.

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Korunan Hukuki Değer

Kanun Maddesinde açık bir şekilde bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az 3 kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişinin cezalandırılacağı düzenlendiğinden ötürü korunan hukuki değer açık bir şekilde ölen kişinin ruhuna saygı duygusudur. 

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Maddi Unsur

Suçun maddi unsuru ölen kişinin hatırasına hakaret etmek olduğu gibi ceset veya kemikleri almak yahut ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunmaktır.

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçunda Manevi Unsur

Kişinin hatırasına hakaret suçunda manevi unsur kastın varlığıdır. Kişinin hatırasını hakaret suçu kasten işlenmekle birlikte olası kastla da işlenebilir.

Hakarete Uğradım Ne Yapmalıyım

 

Eğer bir kişi tarafından hakarete uğradıysanız, yapabileceğiniz bazı adımlar şunlar olabilir:

 1. Sakin kalmaya çalışın: Hakaret, genellikle kişisel bir saldırı olduğu için, hemen sinirlenmek kolay olabilir. Ancak, mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışın ve tepkisiz kalmaya özen gösterin.

 2. Konuyu netleştirin: Hakaretin ne olduğunu netleştirin ve ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini hatırlamaya çalışın. Bu, daha sonra konuyu tartışmak için somut bir dayanak noktası sağlayabilir.

 3. Hukuki yardım alın: Hakaretin şiddetli olduğu veya tekrarlandığı durumlarda, hukuki yardım almak en iyi seçenek olabilir. Hukuk danışmanınızla iletişime geçin ve hakaret davası açmak için uygun adımları atmaya başlayın.

Hakaret, kişisel hayatınızı etkileyen ciddi bir konu olduğundan, bu tür durumlarla başa çıkmak için kendinize zaman tanıyın ve olası çözümler hakkında iyi düşünün.

Hakaret Suçunun Cezası Ne Kadardır

Hakaret suçudun basit hali olan ve bir kimseye Onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte Somut bir fiil veya olgu İsnat eden yahut sövmek suretiyle bir kimsenin onur şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya Adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Gıyapta hakaret suçunda ise hakaret eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis yahut Adli para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçunun hakaret edilen kişiyi muhatap alabilecek şekilde sesli görüntülü yahut yazılı bir ileti aracıyla işlenmesi halinde hakaret eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı; 

Dini siyasi sosyal felsefi inanç düşünce ve kanaatlerini açıklamasında değiştirmesinden yaymaya çalışmasından mensup olduğu dinin Emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı;

Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle;

işlenmesi halinde hakaret eden kişiye verilecek cezanın sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaret Suçunun alenen işlenmesi halinde hakaret eden kişiye verilecek ceza altıda bir oranında arttırılır.

Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklamasının geri bırakılması Müessesesi ceza muhakemesi kanununuzun 231. maddesinde düzenlenmiştir. Bu bakımdan hakaret suçunu işleyen kişi bu hakaret suçundan dolayı yapılan yargılama sonucunda, 2 yıl yahut daha az süreli hapis yahut Adli para cezası ile cezalandırılmış ise Ceza Mahkemesi hakimi tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus İşe Hakimin bu konuda takdir yetkisinin olduğudur. Nitekim kanun maddesi açık bir şekilde "verilebilir" diyerek durumu hakimin takdirine bırakmıştır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için bazı şartların da gerçekleşmiş olması aranmaktadır.

Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İçin;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için hakaret suçundan alınan cezanın 2 yıl ya da daha az süreli hapis cezası yahut Adli para cezası olması hususları dışında hakaret suçunu işlemiş olan kişinin daha önceden kasıtlı başka bir suçtan mahkum olmamış olması;

Ceza Mahkemesi hakimi tarafından hakaret suçunu işleyen kişinin özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda açık bir şekilde kanaate varılmış olması;

Hakaret suçunun işlenmesi ile mağdurun yahut kamunun uğradığı zararın aynen iade yahut suçtan önceki hale getirme yahut Tazmin sureti ile tamamen giderilmiş olması;

Hakaret eden Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunda mahkeme huzurunda bu durumu kabul etmiş olması;

Hususlarının hepsinin birden gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

Hakaret Suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık hakkında yani hakaret eden kişi hakkında 5 yıl süreyle denetimli serbestlik Tedbiri uygulanır.

Unutmayın ki hakaret suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve denetim süresine tabi tutulmuş ise Denetim süresi içinde hakaret suçunu işleyen kişi hakkında kasıtlı bir suç işlemişse bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyecektir.

Hakaret suçunu işleyen kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sonrasında uygulanan Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimi serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı durumda Hükmün açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.

Hakaret suçunu işleyen kişi yargılama sonrasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı almış Ve bu karar sonrasında 5 yıl süreyle denetimin süresine tabi tutulmuş ise Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi yahut denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlüklere aykırı davranması durumunda Ceza Mahkemesi hükmü açıklayacaktır.

Hakaret Suçu ve Memuriyete Etkisi

Hakaret Suçu ve Memuriyete etkisi hakkında aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

 

 

 

Hakaret Suçunda Manevi Tazminat Davası

Hakarete uğrayan kişi Kanuni ifadesi ile mağdur, hakaret eden kişiyi şikayet etmiş ve cezalandırılmasına da yol açmışsa kendisine Yapılan bu kişilik haklarına ilişkin saldırıyı manevi tazminat davası konusu da yapabilir. Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan bütün ceza davasında ilişkin hususlar Ayrıca bir haksız fiil niteliğindedir ve her haksız fiile karşı haksız fiile uğrayan kişinin yani mağdurun, manevi tazminat davası adı altında kişilik haklarına yapılan saldırıyı bertaraf etmek maksadıyla manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Nitekim hakarete uğrayan kişi ceza davası ile hakaret eden kişinin cezalandırılmasına yol açmakla adli bir işlemi tamamlamış olmaktadır. Ancak özel hukuk anlamında kendisine yapılmış olan kişilik haklarına saldırı niteliğindeki bu fiillerin giderilmesi maksadıyla hukuk davası da Açabilir ve hakaret etmiş olan kişinin kendisine tazminat ödemesi ile ilgili olarak tazminat yükümlüsü olmasını sağlayabilir. Nitekim  benzer suç tiplerinde mağdur karşı tarafın cezalandırılmasını sağladığı gibi maneviyatın da yaşamış olduğu acı, Elem, kederi de manevi tazminat davası açarak giderme yolunu tercih edebilir. Mahkeme uygun bir tazminata hükmedecek ve hakaret eden şahsın ceza kanunlarına göre cezalandırılması ile birlikte manevi anlamda da zarara uğrayan kişinin kişilik haklarına yapılmış olan saldırıyı bir nebze olsun gidermesini sağlayacaktır.

Hakaret suçuna ilişkin manevi tazminat davası hakkında ayrıntılı bilgi için hakaret tazminat başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Bir hakaret davası, bir kişinin bir başka kişiye hakaret ettiği iddiası üzerine açılan bir dava türüdür. Hakaret, bir kişinin onur ve saygınlığına yönelik saldırgan veya aşağılayıcı ifadeler veya davranışlarla zarar verme eylemidir.

Bir hakaret davası, kişinin itibarına yönelik zarar verdiğini iddia eden mağdur tarafından açılabilir. Mağdur, genellikle açıklamaların ve davranışların kendisine yönelik olarak gerçekleştirildiğini kanıtlamak zorundadır. Mahkeme, davayı incelerken, söz konusu ifadelerin ve davranışların, normal bir kişinin onur ve saygınlığına yönelik bir saldırı olup olmadığını değerlendirecektir.

Hakaret davası, genellikle maddi tazminat talebiyle açılır. Maddi tazminat, mağdurun uğradığı zararın telafisi için talep edilen maddi bir ödemedir. Tazminat tutarı, davaya neden olan olayların şiddetine ve mağdurun maruz kaldığı zararın derecesine bağlı olarak değişebilir.

Bir kişi hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açabilir. Manevi tazminat, bir kişinin haklarının ihlali nedeniyle yaşadığı acı, ızdırap, üzüntü, huzursuzluk, saygınlık kaybı ve benzeri duygusal zararlardan kaynaklanan bir tazminat türüdür.

Hakaret, bir kişinin onur ve saygınlığına saldıran bir davranış olduğundan, bu tür bir davranıştan kaynaklanan duygusal zararlar nedeniyle manevi tazminat talep edilebilir. Bununla birlikte, bir manevi tazminat davası açmak için hakaretin ciddi ve öznel bir rahatsızlık yarattığını, zararın büyüklüğünü ve süresini kanıtlamak gereklidir.

Manevi tazminat davaları, genellikle hakaret eden kişinin maddi durumu, davranışının şiddeti ve tekrarlanma olasılığı gibi faktörler de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, manevi tazminat davası açmadan önce bir hukuk danışmanıyla görüşmeniz önerilir.

Sonuç olarak, hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açmak mümkündür. Ancak, bu tür bir davaya karar vermeden önce, durumu değerlendirmek, kanıtları toplamak ve hukuk danışmanıyla görüşmek önemlidir.

Hakaret suçunun psikolojik etkisi de bulunmaktadır. Bu da manevi tazminat davasında tazminat miktarını etkileyecek hususlardan bir tanesidir.

Hakaret suçu, bir kişinin onur ve saygınlığına saldırarak, psikolojik etkilere neden olabilir. Hakaret edilen kişi, kendine olan güvenini kaybedebilir, özsaygısında düşüş yaşayabilir, kendisini yetersiz hissedebilir ve hayat kalitesi azalabilir.

Hakaretin psikolojik etkileri arasında şunlar yer alabilir:

 1. Özsaygı kaybı: Hakaret edilen kişi, kendisine yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözler veya davranışlar nedeniyle özsaygısında kayıplar yaşayabilir.

 2. İntihar eğilimleri: Hakaret, ağır ve tekrarlanan bir şekilde yaşandığında, kişinin intihar eğilimleri gösterme olasılığı artabilir.

 3. Stres ve kaygı: Hakaret edilen kişi, sürekli aşağılanma ve saldırılara maruz kalma durumunda stres, kaygı ve depresyon yaşayabilir.

 4. Sosyal çekilme: Hakaret edilen kişi, kendine güvensiz hissedebilir ve diğer insanlarla ilişki kurmakta zorlanabilir, sosyal çekilme eğilimi gösterebilir.

 5. Travma sonrası stres bozukluğu: Hakaret edilen kişiler, özellikle şiddetli hakaretler yaşayanlar, travma sonrası stres bozukluğu yaşama olasılığı artabilir.

Bu nedenle, hakaret suçunun psikolojik etkileri önemlidir ve kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar, tedavi edilmesi gereken ciddi bir konu olabilir. Bu durumda, bir psikolojik danışman veya terapistten yardım almak faydalı olabilir.

Boşanma Davasında Hakaret 

Boşanma davasında hakarete ilişkin hususlar hakkında bilgi almak için boşanma davasında hakaret nasıl ispatlanır başlıklı videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

 

 

Hakaret Suçuna Örnekler

Hakaret, bir kişiye ya da grubu aşağılama, küçük düşürme, saygısızlık etme veya kötü niyetli ifadeler kullanarak onların onur ve saygınlığına zarar verme eylemidir. Aşağıdaki örnekler hakaret suçu kapsamına girebilir:

 • Bir kişiye karşı argo veya küfürlü sözler kullanmak
 • Bir kişinin cinsiyet, ırk, din, yaşı, fiziksel görünümü, zeka seviyesi veya diğer kişisel özelliklerini alay etmek
 • Bir kişiyi kötüleyici yorumlar veya iftiralarla suçlamak
 • Bir kişinin itibarına yönelik yanlış beyanlar veya söylentiler yaymak
 • Bir kişinin özel hayatını ifşa ederek onu utandırmak veya küçük düşürmek
 • Sosyal medyada bir kişiye yönelik saldırgan yorumlar yapmak veya mesajlar göndermek
 • Bir kişiye karşı fiziksel tehditlerde bulunmak veya şiddetle tehdit etmek

Bu örnekler sadece genel olarak hakaret suçu kapsamına girebilecek davranışlar hakkında bilgi vermek içindir. Hakaret suçunun ne olduğu ve hangi durumlarda meydana geldiği, her somut olaya göre değişebilir.

1