Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı | Mil Hukuk & Danışmanlık

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

  • Anasayfa
  • Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarının herhangi bir sabit değeri yoktur. Hakim, Hakaret nedeniyle manevi tazminat davalarında Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarını somut olayın özelliğine göre belirlemektedir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Hakaret suçu nedeniyle manevi tazminat miktarının herhangi bir sabit değeri yoktur. Hakim, Hakaret nedeniyle manevi tazminat davalarında Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarını somut olayın özelliğine göre belirlemektedir. Hakaret tazminat davalarında kusur oranı belirlendikten sonra hakim manevi tazminata hükmedecek ve manevi tazminat talep eden tarafın zararı karşılanmış olacaktır. Hakaretten dolayı alınacak manevi tazminat miktarı; hakaretin büyüklüğüne, alenen işlenip işlenilmediğine, hakaret dolayısıyla hakarete uğrayan kişinin manevi olarak uğradığı zarara, hakaret eden kişinin ekonomik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple tazminat davasına bakan avukatınızdan yahut ceza davanıza bakan ceza avukatınızdan bu konuda bilgi almanızı tavsiye ederiz. Hakaret nedeniyle tazminat davasında kusur şart olup, kusurlu hareket zaten edilen hakaret kelimeleri olduğundan bunun ceza davasında kanıtlanmış olması manevi tazminat davasında da avukatınız vasıtasıyla kullanılacaktır. Aynı hususlar sosyal medya hakaret tazminat davasında da kullanılır.

Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22/06/1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Hakaret Davası Tazminat Miktarı

Hakaret davası nedeniyle tazminat miktarı tazminat talep edilenin manevi zararının soyut olarak nasıl etkilendiğinin tespiti ile mümkündür. Hakim hakkaniyete göre, ekonomik koşullara göre bir tazminat miktarı belirleyecektir. Ancak bu tazmimnat miktarı kanun gereği zenginleşme aracı olarak kullanılamayacağından, manevi zararı giderici etki yaratacak, en azından kişinin huzurunu bir nebze olsun giderebilecek türden bir tazminat olacaktır. Örneğin hakaret uğrayan tarafın zenginleşmesini sağlamayan ancak onun maneviyatında meydana gelen yıpranmayı biraz da olsa giderebilecek bir miktara mahkeme tarafından hükmedilecektir. Manevi tazminat davası ile hakaret eden taraf hem hakaret davası ile ceza alacak, böylece sicili bozulacak hem de açılacak manevi tazminat davası ile ekonomik açıdan zarara uğrayacak ve cezasını bulacaktır. 

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Zamanaşımı 

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası aslında bir haksız fiile ilişkin davadır. Her hakaret suçu ayrıca bir haksız fiildir. Haksız fiil ise Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Buna göre hakarete uğrayan kişi ayrıca hakaret failine ceza davası açmış ve bu davada kişi cezalandırılmış ise zamanaşımı süresi 8 yıl olacaktır.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı Yargıtay Kararları

Yargıtayın hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarı bakımından önemli kararları bulunmaktadır. Esasında tazminat davasında tazminat davası avukatının tazminat miktarlarının belirlenmesi ve davanın ispatı konusunda çok büyük bir payı bulunmaktadır. Hak aramak uzmanlık gerektirir.

Hakaret ve İftira Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
2019/2963 E. 
2020/141 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 06/05/2015 gününde verilen dilekçe ile hakaret ve iftira nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/05/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildi. Soruşturma evraklarının gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi sonucu eksikliğin giderildiği anlaşılmakla tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 20/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Hakaret ve Tehdit Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Yargıtay
4. Hukuk Dairesi  
2019/2776 E. 
2020/1159 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki hakaret ve tehdit nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 30/04/2019 gün ve 2019/559-2019/2513 karar sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 5236 sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 4’e göre karar düzeltmeye konu bölümünün 19.680,00 TL’den az olması durumunda karar düzeltilmesi yoluna gidilemez. Somut olayda karar düzeltmeye konu olan tutar bu düzeye ulaşmadığından dilekçenin reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 09/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat Davası

Yargıtay
4. Hukuk Dairesi  
2019/2732 E.
2019/4691 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/11/2015 gününde adli yardım talepli olarak verilen dilekçe ile haksız eylemden kaynaklanan manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece adli yardım talebi kabul edilerek yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 17/05/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, hakaret eylemi nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Karar gününde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10. maddesinde manevi tazminat davalarında avukatlık ücretinin, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirleneceği, manevi tazminat davasının kısmen reddi durumunda ise, karşı taraf vekili yararına Tarife'nin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücretin, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Aynı Tarifenin 13. maddesinde de, Tarife'nin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarife'nin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarife'nin üçüncü kısmına göre belirleneceği ancak, hükmedilen ücretin kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, dava kısmen kabul edildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin yukarıda anılan maddeleri gereğince davalı taraf yararına hükmedilecek vekalet ücreti miktarı davacı lehine verileni geçemeyeceğinden, davalı yararına daha fazla vekalet ücreti takdir edilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekirse de belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi gereğince kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenle, hüküm fıkrasının 6. bendinde yer alan "5.410,00 TL" ibaresinin çıkarılarak, yerine "2.725 TL" ibaresinin yazılmasına, davacının diğer temyiz itirazlarının (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA 16/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay
4. Hukuk Dairesi 
2019/1666 E.
2019/3745 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 11/02/2015 gününde verilen dilekçe ile tehdit ve hakaret sebebiyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 05/02/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Tarafların diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, tehdit ve hakaret sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş hüküm, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, davalının kullanmış olduğu cep telefonuna muhtelif tarihlerde tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini, mesaj içerikleri sebebiyle manevi olarak zedelendiğini belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuştur.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.Dosya kapsamından; mahkemece 12/01/2016 tarihli ilk kararında davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın taraflarca temyizi üzerine Dairemizin 09/05/2018 gün 2016/7810 Esas ve 2018/4013 Karar sayılı ilamı ile hükmedilen manevi tazminatın fazla olması ile faiz başlangıcında dava dilekçesindeki talebe göre şikayet tarihinin dikkate alınması gerektiğinden bozulmasına ve tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ve davanın kısmen kabulü ile vekalet ücretleri bakımından temyiz sebeplerinin reddedilmiş olması gerekçesi ile taraflar bakımından kazanılmış hak teşkil edeceğinden bahisle taraflar yararına ayrı ayrı 600,00 TL vekalet ücretine dair hüküm tesis edilmiştir.

Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesinde “ (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.” ve aynı tarifenin 13. maddesinde “(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

Şu halde, Dairemiz ilamı ile hükmedilen manevi tazminatın fazla olması sebebiyle kararın bozulduğu ve karardaki tazminat miktarını değiştiren bir hal söz konusu olduğu dikkate alındığında, bu durum hükmedilecek vekalet ücretlerine de direkt etki edeceğinden, bozma ilamındaki diğer temyiz itirazlarının reddedilmesine ilişkin kısmın taraflar bakımından usuli müktesap hak teşkil ettiğinden bahsedilemeyecektir. Şu durumda, taraflar lehine hükmedilen vekalet ücreti takdirinde hataya düşülmüş olması kararın bozulmasını gerektirir ise de, belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan HMUK'un 438. maddesi uyarınca kararın yukarıda belirtilen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ilgili maddeleri doğrultusunda düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün 7. ve 8. bentlerinde yer alan “600,00 TL” yazı ve sayıların çıkarılarak yerlerine “2.000,00 TL” yazı ve sayılarının eklenmek suretiyle kararın düzeltilerek ONANMASINA, (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine ve taraflardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarı

Hakaret davası tazminat miktarı

Sosyal medya hakaret tazminat davası

Gıyapta hakaret manevi tazminat

Sosyal medyada hakaret tazminat

Hakaret manevi tazminat Davası dilekçe örneği hakkında bilgi edinmek için tazminat davası avukatlarına danışmanız tavsiye olunur.

1