Askeri Konularda Uzman Avukat | Mil Hukuk & Danışmanlık

Askeri Konularda Uzman Avukat
 • Anasayfa
 • Askeri Konularda Uzman Avukat

Askeri Konularda Uzman Avukat

Askeri ceza hukuku geniş bir kavram olup içerisine idari yargı ve ceza yargısını da almaktadır. Asker kavramı İç Hizmet Kanununda; Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (Erbaş ve erler) özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden ve resmi

Askeri Konularda Uzman Avukat

Askeri Konularda Uzman Avukat

Askeri ceza hukuku geniş bir kavram olup içerisine idari yargı ve ceza yargısını da almaktadır. Asker kavramı İç Hizmet Kanununda; Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (Erbaş ve erler) özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa verilen ad olarak düzenlenmiştir. Askerler meslek hayatları boyunca çeşitli idari ve adli sorunlarla karşılaşabilmekte olup bu sorunların hukuksal çözüm yolları ile giderilebilmesi için askeri konularda uzman avukata, askeri avukata ihtiyaç duyabilmektedirler. 

Askeri Avukat Hangi Dava Türlerine Bakar

Askeri avukat, yukarıda değinmiş olduğumuz ve asker kişilerin kendi kurumları yahut diğer kurumlar ile yaşamış oldukları idari uyuşmazlıklar ile askeri ceza davaları ile ilgilendiği gibi sivil vatandaşlarla yaşamış oldukları husumetlerin çözümü ile de ilgilenebilmektedirler. Ülkemizde avukatlığın hekimlerde olduğu gibi uzmanlık alanlarına ayrılma gibi bir zorunlulukları olmamakla birlikte dava yoğunluklarının kendilerini yönlendirmesi ile bir uzmanlık dalı elde edebilmektedirler. İşte bu durumda en çok dava çeşidi bakımından baktıkları davalar askeri davalar ile ilgili olduğunda askeri dava avukatı, askeri konularda uzman avukat olarak adlandırılabileceklerdir.

Hem alanı genişleyen hem de yeni düzenlemeler ile bambaşka bir hukuk alanı haline gelen askeri hukuk alanı askeri ilişkilerde gücü elinde bulunduran idare tarafının kamu gücü ile kişi yararı arasındaki dengeyi korumayı gerektirmektedir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile çift başlı olmaması ilkesi, askeri ceza mahkemelerinin kapatılmasını gerektirmiş bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, askeri ceza mahkemelerini kapatarak askeri davaların sivil mahkemelerde görülmesini sağlamıştır. Bu husus sadece askeri ceza mahkemelerinin kapatılması ile değil askeri idare mahkemelerinin kapatılması ile de sağlanmıştır. Askeri konularda uzman avukatlar kapsamı içerisinde askeri personel hakları konusunda faaliyetler yürütülmektedir.

Askeri Konularda Uzman Avukatın Başlıca Hizmetleri Nelerdir?

 • Disiplin hukuku bakımından savunmaların hazırlanması ve sürecin takibi,
 • Disiplin cezalarına itiraz ve dava sürecinin takibi,
 • Atama iptali davası,
 • Uzman erbaş sözleşme feshi davası,
 • Uzman erbaş sağlık davası,
 • Sicil iptal davası,
 • İl İçi Atama İptali Davası,
 • Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ayırma davası,
 • Ön sözleşme feshi iptali davası,
 • Subay sözleşmesinin feshi davası,
 • Devlet memurluğundan çıkarma davası,
 • Görevde yükselme davası,
 • Pergin takipli personel davası,
 • Sınıf değişikliği davaları,
 • Geçici görev iptali davası,
 • Lojman tahliye davası,
 • Sağlık raporu iptali davası,
 • İdari işlemin iptali davası,
 • Disiplin suç ve cezaları iptali,
 • Astsubaylığa geçiş iptali davası,
 • Subaylığa geçiş iptali davası,
 • Yedek subaylıktan erliğe düşürülme davası,
 • Emre itaatsizlikte ısrar ceza davası,
 • Firar suçu davası,
 • Üste fiili taarruz ceza davası,
 • Asta müessir fiil ceza davası,
 • Garnizon terk disiplin cezası,
 • Özlük hakların iadesi davası,
 • Parasal hakların iadesi davası

Askeri İdare Mahkemeleri Kaldırıldı

Askeri idare mahkemeleri 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumu'nun kabul edilmesi ile kapatıldı.Artık askeri idare mahkemelerinin görev alanına giren davalar sivil idare mahkemelerinin konularına girmiş olup askeri konularla ilgili idari davalara sivil idare mahkemeleri tarafından bakılacaktır. 

Askeri Ceza Mahkemeleri Kaldırıldı

Askeri ceza mahkemelerinin kaldırılması; 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumu'nun kabul edilmesi ile askeri ceza mahkemeleri de kapatıldı. Artık askeri cezanın kapsamına giren davalar sivil mahkemeler tarafından görülecek olup yine askeri ceza kanununa göre karar verilecektir. Bundan mütevellit artık askeri mahkemelerin bulunmaması yargılamaların daha şeffaf ve olması gereken gibi yapılmasına yol açacaktır. Askeri konularda uzman avukat artık müvekkillerini askeri ceza mahkemesinde değil sivil ceza mahkemelerinde savunacak ve savunmalarını sivil ceza mahkemeleri huzurunda verecektir. Askeri ceza avukatı olarak da adlandırabileceğimiz askeri konularda uzman avukat hem ceza muhakemesi kanununa hem de askeri ceza kanununa hakim olmak zorundadır. 

Askeri Konularda Uzman Avukatın Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

 • Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse ,Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısiyle öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.
 • Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur.
 • Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona erer.
 • Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.
 • İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.
 • Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder.
1