Tesis Güvenlik Belgesi Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir

  • Anasayfa
  • Tesis Güvenlik Belgesi Nedir

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir

İdare hukukunda iptal davası türlerinden birisi de Tesis güvenlik belgesinin verilmemesi işlemine karşı açılan idari işlemin iptali davasıdır. 

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir

Tesis Güvenlik Belgesi Davası

İdare hukukunda iptal davası türlerinden birisi de Tesis güvenlik belgesinin verilmemesi işlemine karşı açılan idari işlemin iptali davasıdır.

Tesis Güvenlik Belgesi; Bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgeyi ihtiva etmektedir.

Savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli projeye; sadece bunların gizlilik derecesine uygun Kişi Güvenlik Belgesine sahip şahıslar tarafından bilmesi gereken prensibine göre nüfuz edilebilir. Ayrıca; bahse konu proje, uygun seviyeli Kişi Güvenlik Belgesi bulunmayan şahıslara ya da Tesis Güvenlik Belgesi olmayan kuruluşlara verilemez ve açıklanamaz.

Savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli proje, gizlilik derecesine uygun Tesis Güvenlik Belgesine sahip tesis veya yerde muhafaza edilir veya üzerinde işlem yapılır.

Uygun seviyede Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi olmayan şahıs ya da kuruluşlar, savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli projeye erişemez, bunların bulunduğu ya da yürütüldüğü gizlilik dereceli yerlere ve tesislere giremez ve bunlarla ilgili andlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edemez.

Tesis Güvenlik Belgesi Verilme Şartları Nelerdir

Şahıs şirketi statüsünde olan kuruluşların hissedarlarının tamamı, anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ise ortaklarından, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesine yönetim kurulu kararı ile izin verilen hissedarlar ile bu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi muhtemel personeli için yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması zorunludur.

Kişi Güvenlik Belgesi başvurusunda bulunmayan kuruluşlar, Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu da yapamaz. Tesis Güvenlik Belgesinin süre bitiminin sonunda yenilenmesi maksadıyla altı ay önceden, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına başvuruda bulunulur.

Tesis Güvenlik Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır

Tesis Güvenlik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Tesis Güvenlik Belgesi sadece, verildiği adreste yer alan tesisler için geçerlidir.

Tesis Güvenlik Belgesi İptali Sebepleri Nelerdir

Kuruluşun, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık bakımından sakınca doğuran hâllerinin tespit edilmesi,

Kuruluşa ait tesisin yerinin veya adresinin değiştirilmesi, tasfiyesi, kuruluşun iflâs etmesi veya tüzel kişiliğinin değişmesi,

Savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli projenin uygun Kişi Güvenlik Belgesi bulunmayan şahıslara ya da Tesis Güvenlik Belgesi olmayan kuruluşlara verildiğinin veya açıklandığının tespit edilmesi,

Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemenin, diğer ülkelere ya da gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine izinsiz olarak satışı veya bunlara ait teknoloji transferi yapıldığının tespit edilmesi,

Tesiste, tesis güvenliğini etkileyen grev veya lokavt hareketleri olduğunun tespit edilmesi,

Tesis Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen tesiste, basın ve yayım organları vasıtasıyla, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının izni olmaksızın çekim ve tanıtım yapılması,

Kuruluşun tüzel kişiliğinde, sermaye yapısında ve ortaklık durumunda değişiklik olması halinde, değişikliği takip eden bir ay içinde Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilmemesi,

Kuruluşun Tesis Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen tesisinde, bir veya birden fazla farklı tüzel kişiliğin konuşlanması ve aynı adresin farklı tüzel kişilikler ile paylaşılması sebeplerinden dolayı iptal edilir.

Tesis Güvenlik Belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda; iptal edilen Tesis Güvenlik Belgesi kuruluş tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına iade edilir. Tesis Güvenlik Belgesinin iptal edilmesini müteakip Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Millî Savunma Bakanlığının tedarikten sorumlu makamları ve ihtiyaç duyulan diğer ilgili makamlara bilgi verilir.

Tesis Güvenlik Belgesi İptal Davası Nerede Açılır

Tesis güvenlik belgesi iptal davası idari bir işleme karşı açılan dava olduğundan mütevellit davanın açılacağı mahkeme hukuki tabiri ile görevli mahkeme idare mahkemesi olacaktır. Nitekim 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda idari işlemin iptali davalarında görevli mahkemenin davanın açılacağı mahkemenin idare mahkemesi olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.

Tesis Güvenlik Belgesi İptal Davasında Davalı Kurum

Tesis güvenlik belgesi iptal davasında davalı kurum tesis güvenlik belgesi düzenlemeyen ya da tesis güvenlik belgesini iptal eden kurum olan Milli Savunma Bakanlığı olacaktır. Zira tesis güvenlik belgesi iptal davasında bu işlemi yapan devlet kurumu Milli Savunma Bakanlığı olduğundan davalı da ilgili kurum olacaktır.

Tesis Güvenlik Belgesi İptal Davasında Zamanaşımı

Tesis güvenlik belgesi iptal davasında dava açma süresi idari işleme karşı açılan bir dava olduğundan dolayı 60 gündür. 60 günlük süre tesis güvenlik belgesinin iptal edildiği ya da düzenlenmeyeceğine ilişkin işlemin ilgilisine tebliğini izleyen günden itibaren başlar. Hafta sonları da sürenin hesaplanmasına dahildir. Ancak sürenin son günü tatil gününe gelmiş ise süre tatil gününün bittiği günün mesai saati sonunda bitmiş olacaktır. Eğer sürenin sonu ara verme süresine denk gelmiş ise süre ara vermenin bittiği günden itibaren 7 gün sonra son bulacaktır.

Tesis Güvenlik Belgesi İptal Davasında Tazminat Talebi

Tesis güvenlik belgesi iptal davasında tazminat da talep edilebilir. Zira idari işlemin iptali davası ile birlikte tam yargı davası dediğimiz tazminat davası da birlikte açılabileceği gibi idari işlemin iptali davası sonlandıktan sonra da tazminat davası açılabilecektir. Tazminat talebi olarak idarenin hukuka aykırı işlemi dolayısıyla ilgili işletmenin iş yapamadığı ve kazanç kaybı yaşadığı parasal değerler tazminat olarak idareden talep edilebilecektir. İdare yapmış olduğu hukuka aykırı işlemin iptali ile bu işlem iptal olmadan önce vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulacak ve tazminat yükümlüsü olabilecektir.

1