İdari Dava Avukatı | Mil Hukuk & Danışmanlık

İdari Dava Avukatı

İdari Dava Avukatı

İdari dava avukatı, idare hukuku avukatı, idari davalara bakan avukat, idare hukukuna bakan avukat, memur davalarına bakan avukatlar, kamu hukuku avukatı gibi tanımlamalarda bulunulsa da önemli olan idari yargının içeriğine hakimiyettir.

İdari Dava Avukatı

İçindekiler

İdari Dava Avukatı Güncel Bilgiler 2024

İdari dava avukatıidare hukuku avukatıidari davalara bakan avukatidare hukukuna bakan avukatmemur davalarına bakan avukatlarkamu hukuku avukatı gibi tanımlamalarda bulunulsa da bu tanımlamarlardan ziyade idare hukukunun özünün güncel bir şekilde işlenmesi önceliğimiz olmalıdır. Ayrıca idare hukuku avukatı, idari dava avukatı, memur davalarına bakan avukatlar kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. İdare hukuku, idari yargılama usulü kanununa tabi bir yargı koludur. Bu yüzden ne HMK (bazı atıflar hariç) ne de CMK hükümleri ile yargılama yapılmamaktadır. İdare hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran çok geniş kapsamlı bir hukuk kolu olmasıdır. Örneğin; askeri kanunlar için askeri konularda uzmanlaşmak ile güncel bilgiler dahilinde idari yapısını bilmek önem arz etmektedir. Yine Polis Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili davalara hakim olmak da önemli olup pomem davalarına bakan avukatlar arasında yer almak için güncel bir şekilde polis mevzuatına hakim olunmalıdır.  İdari davalarda avukat zorunlu olmasa da aşağıda anlatacağımız hususlar çerçevesinde konu hakkında hukuki destek almanızı önemle tavsiye ederiz. Ayrıca idari davaları hakları ihlal edilmiş olan herkesin açabileceğini bilmekte de fayda vardır. İdari davalar tabi ki de çok çeşitlidir. Ancak idari işlemin iptali davası yanında, idari eylemlerden kaynaklı tam yargı davası, idari işlemlerden kaynaklı tam yargı davası da önemli yere sahiptir. Ayrıca meslekten çıkarma davası da iptal davasının konusudur. Ancak yoksun kalınan parasal hakların iadesi de tam yargı davalarının içine girecektir. Bunun haricinde atama iptali davası, sicil iptal davası, akaryakıt istasyonlarının karşılaştırkları davalar, devlet memurluğundan çıkarma davaları da iptal davası içinde yer alacaktır. Eczane ruhsat iptalinden tutun da sgk tarafından karşılanmayan ilaçlara kadar, işyeri ruhsat iptalinden tutun da vatandaşlık davasına kadar tüm davalar idari yargı kapsamında olup iptal davasının konusunu oluşturur. İdare hukukunda bilinmesi gerekenler içinde yer alan durumlardan biri neye itiraz edilecek, nereye itiraz edilecek ya da nereye başvuru yapılacağıdır. Örneğin idari işlemin iptali davası açılmasından önce kuruma başvuru yapmak zorunlu mudur yoksa direkt dava açılabilir mi? Ya da kuruma yapılan başvuru sonrası dava açma süresi duracak mı? Bu konular tabii ki de idare hukuku bilgisi olmayanlar için muamma. Ancak davalrın profesyonelce yönetilmesi şart. Bir de örneğin kuruma başvuru yapmak gerekli olacak mı ya da yararlı olacak mı yoksa sadece zaman kaybı mı? Görüleceği üzere sorular çok ama cevaplar uzmanında gizli. İşte bu soruların cevabı aslında bizlere idari mahkemede avukat gerekir mi sorusunun da cevabınız vermekte. Anlaşılacağı üzere idare mahkemesinde avukat bizce şart. 

İdare Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İdare hukuku çok farklı bir hukuk dalıdır. Çoğu avukat idare hukukundan uzak durur. Üniversitelerde en korkulan derslerden biridir ve sonrasında da avukatlar farklı uzmanlık alanlarına yönelirler mesela boşanma avukatı olarak tanınabilirler. İdare hukuku bu bakımdan son derece önemlidir ve idare hukuku avukatı idari davaları açar. İdari dava açmadan önce başvuru yapılıp yapılmamasına karar verir. Zira idari işlemi yapan kuruma dava açmadan önce yapılacak başvuru belki de süre kaybına yol açacaktır. İdare hukukunda bir diğer önemli nokta da idare hukukundaki sürelerdir. Sürelerin uygun olması ve takibinin yapılması ve açılacak davalarda dilekçelerin idari dava konusu bakımından hukuka uygun olması gerekir. İşte idare hukuku avukatının en önemli yaptığı iş açılacak davalardaki dava dilekçeleerini hukuka uygun ve gerekçeli bir şekilde ortaya koymasından geçmektedir. 

İdare hukukunda idari işlemlerin çoğu merkez teşkilatı tarafından yapıldığı için davaların çoğu Ankara İdare Mahkemesinde açılmaktadır. Bu sebeple idari dava avukatına ve önemle ankara idari dava avukatına, idare hukuku avukatına çok ihtiyaç duyulmaktadır. İdari dava avukatı ile idare hukuku avukatı kavramları aynı kavramlardır.

İdare Hukuku Nelere Bakar?

İdare hukukunda idari işlemin iptali ya da tam yargı dediğimiz tazminat davaları yer alır. İdari işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklar davası genellikle birlikte açılır. İdare hukukunda bir işlem mahkeme tarafından iptal edildikten sonra artık işlem hiç yapılmamış gibi eski duruma getirilir. 

İdare Hukuku Avukatı Aynı Dilekçe İle Dava Açabilir mi?

Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir. İdare hukuku avukatı da bu husula ilgili olarak müvekkilinin başvurusu arasında kanuna uygun bir bağlantı bulursa davaları birlikte açabilecektir.

İdari Mahkemeyi Kaybedersem Ne Olur?

İdari davalar ilk derece mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve de danıştaydan oluşur. Danıştay temyiz mahkemesidir. Bazı kararlar bölge idare mahkemesinin verdiği kararlarla kesinleşirken bazırları danıştaya gider. İdare mahkemelerinde dava kaybedilmesi durumunda aynı hukuk ya da ceza mahkemelerindeki gibi karşı vekalet ücretiyle karşılaşılabilir. Bu kurumun insiyatifinde olduğundan dolayı kaybetme durumunda karşı vekalet verilmeme durumuyla da karşılaşılabilmektedir. İdari mahkemeyi kaybetmemek için idare hukuku avukatından destek alınması önemle tavsiye olunur.

İdari Dava Avukatı Dava Dilekçesinde Neleri Göstermelidir?

İdari dava avukatı dava dilekçesini kusursuzca hazırlamalı ve dava dilekçesinde;

  • Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve ad-resleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, 
  • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, 
  • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarasını göstermelidir.

İdari Dava Avukatı Davayı Ne Zaman Açmalıdır?

İdari dava avukatının, idare hukuku avukatının idari davayı açması için kanundaki sürelere uyması ve süreleri doğru olarak hesaplaması gerekmektedir. Dava açma süresi, idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

BUNU DA BİL; İdare hukukunda duruşma nasıl yapılır hakkında aşağıdaki videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

İdare Hukuku Avukatı Tanık Dinletebilir mi?

İdare hukuku avukatı idari davalarda tanık dinletemez. Nitekim idari davalarda tanık dinlenmesi kanunen mümkün değildir. İdari davalarda tanık deliline dayanlılamayacağından ve dava dosya üzerinden yazılı yargılama usulüne tabi olduğundan bütün delillerin dava dilekçesinde yazılarak belirtilmesi gerekmektedir. İdari dava avukatı idari davada kanun gereği tanık dinletemezse de mahkeme idari davanın türüne göre yaptığı araştırmalarda tanık ifadelerine ulaşabilecek ve davada karar verebilecektir.

İdare Hukuku Avukatı Davada Duruşma Talep Edebilir mi?

İdare hukuku avukatı idari davada duruşma talep edebilir. idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir.

İdare Hukuku Avukatı Yürütme Durdurma Talep Edebilir mi?

Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Bu sebeple davada yürütme durdurma isteyen taraf bunu mahkemeye dile getirmek zorundadır. İdari dava avukatı yürütme durdurma talep etmeden mahkeme kendiliğinden işlemin yürütmesini durdurmaz. İdari dava avukatı kanun gereği sadece iptal davalarında yürütme durdurma isteyebilir. Tam yargı davasında idare hukuku avukatı yürütme durdurma isteyemez. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi duru-munda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 

İdare Hukuku Avukatı Yürütme Durdurma Kararına Ne Zaman İtiraz Edebilir?

İdare hukuku avukatı yürütme durdurma red kararının tebliğini izleyen günden itibaren işleyecek 7 gün içerisinde kararı veren idare mahkemesinin bağlı olduğu bölge idare mahkemesine itiraz edebilecektir. İdare Hukuku avukatı itiraz ettikten sonra yürütme durdurma itiraz harcını da yatırmalıdır. Harç yatırılmadan talep kabul edilemez. Bölge idare mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

BUNU DA BİL; Dolandırıcılık suçu hakkında detaylı bilgi için videomuzu izleyebilirisiniz.

İdare Hukuku Avukatı Olmanın Koşulları Nelerdir?

İdare avukatı olmanın bizce en önemli koşullarından bir tanesi müvekkilin yerine kendini koyabilmekten ve dosyasını benimsekten geçmektir. Bu bakımdan idare avukatı dosyayı takip etmek için müvekkili ile anlaştıktan sonra bu husumetin müvekkili üzerinde yaratmış olduğu olumsuz durumu içselleşirmeli hukuken yapılabilecekleri kendisine başından sonuna kadar güzel bir şekilde anlatmalıdır. İdare avukatı müvekkilinden aldığı bilgileri sır saklama yükümlülüğü gereği kimseyle paylaşmamalı, müvekkilinin zor duruma düşmesini engellemelidir. Bunun haricinde sır saklama yükümlülüğünün bilincinde olunmalı zarar verici hareketlerden kaçınılmalıdır. İdare avukatı idare hukukuna uzmanlık alanı olduğundan dolayı geniş bir biçimde hakim olmalı 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunundaki hükümleri her idari dava sürecinde uygulamalı ve zararlara mahal vermemelidir. 

İdari Dava Avukatının Yükümlülükleri Nelerdir?

İdari dava avukatının yükümlülükleri hem etik ve ahlaki olarak hem de kanuni olarak ele alınması gerekmektedir. Nitekim sadece kanuni yükümlülüklerin bulunduğunu söylemek böyle kutsal bir mesleğin etik değerlerinin varlığına ters düşmektedir. Zira müvekkiller hayatlarında belki bir kez karşılaşacakları olumsuzlukların giderilmesi için idari dava avukatına güvenmekte ve idari dava avukatına kendilerini emanet etmektedirler.

  • İdari Dava Avukatının Sır Saklama Yükümlülüğü

Her avukatın olduğu gibi idare avukatının da sır saklama yükümlülüğü mevcuttur. Bu bir yükümlülük olduğundan mütevellit bu yükümlülüğe aykırı davranılması sonucunda müvekkilin göreceği zararlar da giderilmelidir. Aslına bakılacak olunursa idare avukatı sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde zarar verme sebebiyle bu zararı giderme olgusu üzerinde takılı kalmaktan ziyade amaç müvekkile yönelik en iyi hizmetin verilmesi olduğundan bu amaçtan şaşılmamalı tek doğru yol bu olmalıdır.

  • İdari Dava Avukatının Aydınlatma Yükümlülüğü

İdare avukatı müvekkilini idari dava sürecinin her konusunda aydınlatmalı dava süreci hakkında genel kapsamıyla bilgi vermeli ancak yöntemleri uygularken müvekkilinin talimatarına bağlı kalarak hukuku uygulamalıdırı. Kendi düşüncelerinden çok hukuki düşünceye ve kararlara önem vermesi gereken idare avukatı deneyim ve tecrübelerini dosyaya yansıtmalı ve davanın bir an evvel kazanılması ile müvekkilinin zararının giderilmesine odaklanmalıdır. İdare avukatı müvekkilin sadece dava süreci ile ilgili de değil vekalet ücreti, ne zaman alınması gerektiği mahkeme harç ve masrafları konusunda da aydınlatmalıdır.

  • İdari Dava Avukatının Özen Yükümlülüğü

İdare avukatı dosyanın ve davanın yönetilmesinde müvekkili ile anlaşılmasına bağlı olarak dosyanın ne kadarlık kısmı takip edilecekse bu takip sırasında tüm hukuki bilgisini dosyaya sunmalı ve dosyayı tüm özen yükümlülüğü ile birlikte takip etmelidir. 

İdari Dava Avukatının Önemi

idari dava avukatının önemli olan her idarenin kendi kanununu tüzüğünü yönetmeliğini yönergesini bilmek değil İdari yargıalama usulü kanununa hakim olmaktır. Nitekim idarenin işleyişi içerisinde bütün idari kanunları, yönetmelikleri yönergeleri bilmek mümkün değil, imkansızdır. Bu yüzden işleyişe ve idari yapıya hakim olmakla birlikte İYUK tam olarak bilinmeli ve buna göre dava takipleri yapılmalıdır. İdari yargının kendine has kuralı yazılı yargılama usulü kuralının uygulanmasıdır. İdari yargıda aslolan dosya üzerinden takip olup duruşma ihtiyaridir. İdare mahkemesi kendiliğinden duruşmaya karar veremez bunun için tarafların talebi gerekir. Bu yüzden en basit tanımıyla bunun bilinmesi dahi davanın seyrini değiştirebilir. Avukatın önemi dilekçe yazmak kadar usulünde iyi bilinmesinden geçmektedir. 

İdare Hukuku Avukatı Ankara

İdare hukuku avukatı ankara, Ankara da faaliyet gösteren bir hukuk bürosu olarak tabir edilebilir. İdare hukuku avukatı ankara da faaliyet gösterildiğni tam olarak yansıtmamaktadır. İdari davalar sadece Ankara da açılabilen davalar olmadığından ötürü aşağıda yer vereceğimiz şekilde de avukatlık faaliyetleri icra edilebilmektedir.

İdari davalar çeşitlilik gösteren tam yargı davaları ve idari işlemin iptali davaları olmak üzere uzmanlık gerektiren alanlardır. Bu alanlarda açılacak davalarda idari dava avukatının genel hukuku bilgisinin yanında idari yargılama usulü kanunu ile idari hukuk bilgisinin de bulunması olmazsa olmazdır. MİL hukuk bürosu olarak idare hukukunda uzmanlaşmış kadrosu ile faaliyet gösterilmekte olup hem tazminat davalarının idare hukukundaki görünümü olan tam yargı davaları hem de kişilerin idare ile hukuki ihtilafa düştükleri iptal davalarında kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla hizmet verilmektedir. Anlayışımız ve ilkemiz güven kaybetmeme üzerine kurulmuş olup kişilerin güçsüz durumda olduğu idareye karşı açacakları davalarda kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla dava takibi yapmaktır. 

En İyi İdari Dava Avukatı

En iyi idari dava avukatı kavramı göreceli bir kavramdır. Vatandaşların davalarını yönetim için arayış içerisinde oldukları en iyi idari dava avukatını genellikle internet üzerinden aramaktalar ve google arama çubuğunun içerisine bu tür kelimeler yazabilmektedirler. Ancak en iyi idari dava avukatı ya da en iyi idare avukatı olabilmenin yolları ve bu tür davaların türünün bilinmesi de önem arz etmektedir.

En İyi İdare Hukuku Avukatı Ankara

En iyi idare hukuku avukatı ankara, Ankara da faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun Ankara'da yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

BUNU DA BİL; İdari işlemin iptali hakkında aşağıdaki videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

En İyi İdari Dava Avukatı İzmir

En iyi idari dava avukatı izmir, İzmir de faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun İzmir'de yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Diyarbakır İdare Avukatları

Diyarbakır idare avukatları, Diyarbakır de faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun Diyarbakırda yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

BUNU DA BİL; Memuriyete engel suçlar hakkında aşağıdaki videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

İdari Davalara Bakan Avukatlar İstanbul

İdari davalara bakan avukatlar istanbul, İstanbul da faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun istanbulda yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

BUNU DA BİL; İdari davada duruşma hakkında ayrıntılı bilgi için videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

 

Kocaeli İdari Dava Avukatları

Kocaeli idari dava avukatları, Kocaeli de faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. Ancak bu kavram geniş yorumlanmalı ve hukuk bürosunun bulunduğu yerin öneminin bulunmadığı bilinmelidir. Nitekim İstanbul ya da Ankara da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunun farklı illerdeki dosyaları takip etmesinin önünde herhangi bir hukuki engel yoktur. Önemli olan ilgilenilen konularda tecrübe sahibi olmaktır. İdare hukukunun Kocaelinde yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Bursa İdari Dava Avukatları

Bursa idari dava avukatları, Bursa da faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. Ancak bu kavram geniş yorumlanmalı ve hukuk bürosunun bulunduğu yerin öneminin bulunmadığı bilinmelidir. Nitekim İstanbul ya da Ankara da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunun farklı illerdeki dosyaları takip etmesinin önünde herhangi bir hukuki engel yoktur. Önemli olan ilgilenilen konularda tecrübe sahibi olmaktır. İdare hukukunun Bursada yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Balıkesir İdare Mahkemesi Avukatları

Balıkesir idare mahkemesi avukatları, Balıkesirde  faaliyet gösteren idare hukuku avukatı olarak tanımlanabilmektedir. İdare hukukunun Balıkesirde yer alan dava dosyası takibinin yapılması gibi hususlar bu kavram içerisinde yer alabilir. Hem tam yargı davalarının hem de iptal davalarının takip ve analizi yönetimi duruşmalarının takibi gibi işlemler de tüm dava takiplerinin içerisinde yer alır. 

Kamu Hukuku Avukatı

Kamu hukuku avukatı aslında yukarıda yer vermiş olduğumuz kavramların çatı başlığı olarak nitelendirilebilir. İdare hukuku avukatı, idari dava avukatı aslında bir kamu hukuku avukatıdır. Nitekim Hukuk özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılmakta kamu hukukunun içerisine hem idare hukuku hem de ceza hukuku girmektedir. Kamu hukuku avukatı tabirinden de anlaşılması gereken ceza hukuku avukatı ya da idare hukuku avukatımemur davalarına bakan avukatlar tabiri olacaktır. Kamu hukuku avukatı kamu hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar için kullanılan genel bir tabirdir. 

İdare Mahkemesi Avukatı

İdare mahkemesi avukatı iadare mahkemesi konularına giren davalarda faaliyet gösteren bu konularda uzmanlaşmış avukatlara verilen isimdir. İdare mahkemesi avukatı yukarıda izah ettiğimiz kamu hukuku içerisinde yer alan idare hukukunda işlevsellik göstermektedir. İdare mahkemesinin yetki ve görevine giren konularda idari mercilere karşı açılacak idari davalarda ihtisas göstermiş, bu konularda faaliyet alanını şekillendirmiş örneğin idari davalara bakan avukatlar İstanbul da yer alan avukatlar ya da ankara idari dava avukatları gibi.

Pomem Davalarına Bakan Avukatlar

Pomem davalarına bakan avukatlar kavramı ise idari dava avukatlarının içerisinde yer alan özel nitelikli konu olan bu tür davalarda uzmanlaşmış avukatlardır. Pomem davaları ihtisaslaşmayı gerektirir. Mevzuata hakim olmayı gerektirir. Hem pomem mülakatın iptali gibi davalarda uzmanlaşılması gereken bu tür durumlarda kişilerin alanında uzman pomem davalarına bakan avukatlar ile çalışması tavsiye edilmektedir.

İdare Avukatı Ne İş Yapar?

İdare avukatı ne iş yapar- İdare avukatı idari dava türleri olan tam yargı ve iptal davalarının takibini yapan avukattır. İdare hukuku kamu hukukunun bir alt dalı olup gerçekten fazlasıyla ihtisası gerektirmektedir. Nitekim hem genel mevzuatlara hem de özel mevzuatlara hakimiyet ön plana çıkmaktadır. Örneğin güvenlik soruşturması nedir gibi bir sorunun cevabını bu alanda uzmanlaşmış bir idare avukatı bilebilmektedir. Çünkü hem idare hukukunu bilmek hem de güvenlik soruşturmasına ilişkin bilgi birikimine sahip olmak şarttır. Ya da memur davalarında örneğin disiplin cezalarına itiraz davalarında disiplin hukukuna vakıf olmak şarttır. Anlaşılacağı üzere idare avukatlığı uzmanlık içerisinde uzmanlık gerektiren bir husustur.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar

Memur davalarına bakan avukatlar idare hukuku içerisinde 657 ye tabi görev yapmakta iken idare ile husumet yaşamış olan memurların davalarını takip eden avukatlara verilen halk arasındaki isimdir. Aslında memur davalarına bakan avukat ve yukarıda yer verdiğimiz isimlerin karşılaştırması yapıldığında aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece idari davası bulunan kişilerin avukat arayışı içerisine girdiklerinde kullandıkları kelime farklılıkları bu tanımlamalara yol açmıştır. Memur davalarına bakan avukatların 657 sayılı devlet memurları kanununa hakim olmaları şart olmakla birlikte özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere de vakıf olmaları şarttır.

İdari davaların çeşitliliği uzmanlık gerektiren bu dalda tecrübe kazanmakla oluşmaktadır. Memur davalarına bakan avukatın yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 657 sayılı devlet memurları kanununa hakim olması gerekir. Ancak sadece memur davalarına bakan avukat olarak 657 sayılı devlet memurları kanununa hakimiyet bu dalda uzmanlaşıldığı anlamını da tam çıkarmamaktadır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere idare hukuku çok geniş bir yelpazedir ve her konuda uzmanlaşmak çok zordur. Örneğin aile hekimleri de kamu görevlisi olmakta olup bu alanda uzmanlaşmak için aile hekimliği kanununa hakim olmanın yanı sıra aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğine de hakim olmak gerekmektedir. Örneğin aile hekimi ihtar puanı iptal davasında aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğine hakim olmak ve buna göre savunmaları hukuki olarak genişletmek şarttır.

Memur davalarına bakan avukatlar- Her ne kadar idari davalarda avukat bulundurmak zorunlu olmasa da kişiler davalarının takibinde idari dava avukatlarından profesyonel destek almaktadırlar. Yargının özelellikle de idari yargının karmaşık yapısı sebebiyle dosya takiplerinin ve mevzuat takibinin iyi yapılması davanın sonucunu fazlasıyla etkileyecektir. Her idari işlem yargısal denetime tabidir. Bu yargısal denetimin emin bir şekilde gerçekleştirilmesi kişinin memuriyet hayatında yer alan olumsuzluklarını temizlemesi anlamına gelmektedir. Nitekim kişi almış olduğu memur disiplin cezaları ile başa çıkamıyor amirinin usulsüz disiplin cezaları sebebiyle psikolojik baskı hissediyor olabilir. Bu durumun giderilmesi çalışma ortamını daha huzurlu bir hale sokacağından aslında fazlasıyla elzemdir. Hele ki özellikle memurlar yaşamlarının büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirmektedirler ki yaşanılan bir olumsuzluğun ruhsal olarak kişiyi etkilememesi mümkün değildir. Bu sebeple hak arama özgürlüğü çerçevesinde idari yargı avukatına idari dava avukatına fazlasıyla ihtiyaç vardır. Hukuksuzluğun önüne geçmek çaba harcayarak hak aramaktan geçmektedir. Profesyonel yönetim bundan dolayı çok ama çok önemlidir.

İdarenin karmaşık yapısı ve idari birimlerin merkezleri Ankara'da olduğundan ötürü kişiler ankara idari dava avukatıankara idari yargı avukatı bakımından arayış içerisine girebilmektedirler. Zira yapılan işlemin temeli merkezi idare tarafından gerçekleştirildiğinde açılacak davalarda görevli mahkeme Ankara İdare Mahkemesi olacak ve dosya takibi Ankara'dan yapılacaktır. Bu sebeple özellikle idare hukuku avukatı, idari dava avukatının, memur davalarına bakan avukatların büyük çoğunluğunun Ankara'da bulunmasının sebebi de budur.

İdari Dava Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

İdari dava avukatı tutmak zorunlu değildir. İdari dava avukatı yerine kişiler davalarını kendileri de takip edebilirler. Ancak idari davaların konuları derya deniz olduğundan mütevellit bu davalarda alanında uzman idari dava avukatlarından hukuki destek alınması önemle tavsiye olunmaktadır.

İdari Dava Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

İdari dava avukatı ücreti hakkında net bir ücret belirlemesi yapılması mümkün değildir. Avukatlık asgari ücret tarafesinde idari davalara göre ücretin ancak asgari tutarı belirlenmiş ve bu ücretin altında vekalet ücreti alınması yasaklanmıştır. Buna göre asgeri tutar belirli olsa da üst sınır belirli değildir. Bundan dolayıdır ki kişiler idari dava avukatı ile anlaşırlarken vekalet ücretini kendi aralarında serbestçe belirleyeceklerdir. Örneğin idari işlemin iptali davası için anlaşılan idari dava avukatı ile x ücretine anlaşılmışken başka bir dava konusu için y ücrete anlaşılabilecektir. Taraflar bu hususu kendi aralarında anlaşarak her zaman kararlaştırabilirler.

İdari Dava Avukatı Tüm Süreci Takip Eder mi?

İdari dava avukatının tüm dava sürecini takip edip etmeyeceği hususu da tamamen tarafların aralarında bu durumu serbestçe kararlaştırmalarına bağlıdır. Nitekim taraflar sadece ilk derece mahkemesindeki savunmaların yapılması, dilekçelerin yazılması ya da sadece duruşmaya girilmesi için dahi anlaşabilirler. Ya da tüm dava sürecinin takibi de yaptırılabilir. Bu husus her iki tarafın da bu konuda anlaşmaları ile ücretleri belirlemelerine bağlıdır. İdari dava avukatı tüm dava sürecinin takibi için anlaşılmış ise anlaşma gereği tüm dava sürecinin takibini yapacak ve hiçbir şekilde müvekkilinin haklarına zeval vermeyecektir. 

İdari Dava Avukatına Vekalet Nasıl Verilir?

İdari dava avukatı ile anlaşmış olan müvekkil adayı kendisine en yakın bir notere başvurarak idari dava avukatının bilgilerini notere verir. Notere genel dava vekaletnamesi çıkartacağını bildirdikten ve bilgileri verdikten sonra noter kişi adına vekalet düzenler ve vekaleti idari dava avukatı adına çıkartır. Kişinin imzasını aldıktan sonra vekaletin aslını kişiye verir. Müvekkil adayı bu vekaletnameyi anlaşmış olduğu idari dava avukatına teslim eder ve dava sürecine başlanmış olunur. 

Ankaradan Bulunan İdari Dava Avukatı Başka Bir Yerdeki Davayı Takip Edebilir mi?

Ankara idari dava avukatı ile anlaşmış olan ancak örneğin İstanbulda bulunan bir kişi davasını ankara idari dava avukatına takip ettirebilir. Bunu engelleyici veya bu durumu önleyici herhangi bir kanun ya da yasa bulunmamaktadır. İstanbulda bulunan vatandaş istediği takdirde ankaradan bir idari dava avukatı ile anlaşıp davasının takibini yaptırabilir. Aynı durumun tam tersi olabileceği gibi Türkiye'nin bir yerinde bulunan bir avukata başka illerdeki davalar için de başvuru yapılmasının önünde bir engel yoktur.

İdari Dava Avukatı Haricinde de Dava Takibi Yapılabilir mi?

İdari dava avukatı haricinde de dava takibi yapabilir. Nitekim idare avukatı ankarada bulunmasına karşın İstanbul'da ki bir idari davayı da takip edebilmektedir. Bunun önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır. İdare avukatı ankara haricindeki duruşmaları ve idari davaları takip ederken müvekkili ile yapmış olduğu anlaşma ile vekalet ücretini belirleyeceklerdir. 

İdari Davalarda Önemli Hususlar

İdari davalarda en önemli hususlardan bir tanesi sürelerin takibidir. İdari dava avukatlarının dava almadan önce süreler konusunda müvekkillerini aydınlatmaları ve davaları bu şekilde almaları şarttır. Nitekim davalarda sürelerin hesaplanması hususunda yapılacak bir yanlışlık davanın süre aşımı sebebiyle reddine sebebiyet verecektir. Bu bakımdan idareye yapılacak başvuruların itiraz niteliğinde olması, itiraz niteliğinde olamayan başvuruların süreleri durdurmayacağı, itirazların süreleri durdurmasından sonra idarenin cevaplarını sunma sürelerinin hesaplanması ile tüm bu hususların ivedilikle incelenmesi davanın geleceği bakımından çok ama çok önemlidir.

İdari Dava Avukatı Hangi Kanuna Tabidir?

İdari dava avukatı da tüm avukatlar gibi Avukatlık kanununa tabi olarak işini icra eder. Avukatlık serbest bir meslektir ve bu serbest mesleğin icrasındas tüm hususlar bu kanuna göre yerin getirilir. Avukatlar görmüş oldukları staj eğitimine müteakip sözlü olarak sınava tabi tutulmakta ve bu sınav sonucu sonrasında hak kazanan avukatlara ruhsatları verilmektedir. Kanun gereği serbest meslek olarak gözüken avukatlık mesleği kamu görevi olarak da nitelendirilmektedir. Savunmanın dokunulmazlığı ile tüm savunma haklarını icra eden avukatın uzmanlık olarak kendisini idare hukukunda yetiştirmesi sonucunda toplum içinde idari dava avukatı olarak adlandırılması günümüzde rastlanan bir durumdur. 

İdari Dava Avukatına Neden Vekalet Vermeliyim?

İdare avukatlığı idare hukuku alanında uzmanlık gösteren bir avukat olduğundan mütevellit bu konulardaki davalara daha da hakim olacaktır. Bu hakimiyet idare avukatına yarar sağladığından mütevellit davanın kazanılma olasılığı da bu bakımdan artmış olacaktır. İdare avukatı Ankara'da bulunan vatandaşlar için ya da Ankara dışında bulunan vatandaşlar için özellikle ankarada açılack idari davalar için son derece fazla yarar sağlayacaktır. İdari davalar kişinin devlet kurumlarına karşı açmış olduğu davalar olduğundan kamu gücü karşısında hakların tam anlamıyla savunulması için güçlü bir idare avukatı olunması şarttır.

memur davalarına bakan avukatlar hakkındaki makale için tıklayınız.

İdari Yargı Avukatı

İdari yargı avukatı, idari hukukun uygulandığı davalarda müvekkillerine hukuki danışmanlık yaparak, dava açma, dava savunma, itiraz etme, temyiz başvurusu yapma gibi hukuki işlemleri yürüten avukattır.

İdari yargı, devletin idari işlemleriyle ilgili davalara bakar ve vatandaşlar ile devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar. İdari yargı avukatları, idari hukuk alanında uzmanlaşmış ve bu alanda müvekkillerine hizmet veren avukatlardır. İdari yargıda açılan davalar, kamu hukuku alanında yer alır ve kamu hizmetlerinden yararlanma, kamu mallarının kullanımı, idari işlemlere itiraz, kamu personeli işlemleri gibi konuları kapsar.

İdari yargı avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak, idari işlemlere itiraz etmek, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, yasalara uygun bir şekilde hareket edilmesini sağlamak gibi konularda hizmet verirler. İdari yargı avukatı, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetler, dava açma ve savunma işlemlerini yürütür, idari işlemlere karşı itiraz ve temyiz başvurusu yapar.

İdari yargı avukatları, idari işlemlerin karmaşıklığı nedeniyle özellikle kamu kurumları, belediyeler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, şirketler ve bireysel müvekkiller tarafından tercih edilirler. İdari yargı avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve adil bir sonuç elde etmek için çalışırlar.

BUNU DA BİL; Polis davaları için polis davalarına bakan avukatlar makalemize de göz gezdirebilirisiniz

İdari Dava Avukatı Olarak Takip Ettiğimiz Davalar

İdari dava avukatı olarak takip edilen davalar çeşitlilik gösterebilir. Zira davaların yoğunluğu ve konu bakımından fazlalığı idari davalar bakımından da uzmanlaşmayı gerektirecektir. Örneğin tam yargı davası idare hukukundaki tazminat davasıdır ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bakımdan memur davalarına bakan avukatların açacağı ve yoksun kalınan parasal haklara ilişkin tam yargı davası ile malpraktis tazminat davası birbirinden farklı olacaktır. Nitekim her ikisi de tazminat davasıdır ancak tazminatın talebine ilişkin olaylar birbirinden farklı olduğu için üst başlık idari dava avukatı olsa da alt başlığa ilişkin uzmanlık alanında kendi içinde değişkenler olabilecektir. Yahut idari dava avukatının baktığı iptal davası devlet memurluğundan çıkarma işleminin iptaline ilişkin iken başka bir iptal davası kamulaştırma kararının iptaline ilişkin yahut muvazaalı eczaneye ait eczane ruhsat iptali davası olabilecektir. Bundan mütevellit aşapığıda yer vermiş olduğumuz hususlar haricinde de başlıkların artırılabileceğini belirtmekte fayda vardır.

İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları

İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları

Uzman Çavuş Sözleşme Feshi İptal Davası

Yanlış Tedavi Doktor Hatası Tazminat Davası

Atama İptal Davası

Yıkım Kararının İptali

Sözleşme Feshi İptal Davası

Meslekten Çıkarma Cezası 

Mülakatın İptali Davası

Endikasyon Dışı İlaç SGK Davası

Sicil İptal Davası

Devlet Memurluğundan Çıkarma İptali 

Polis Disiplin Cezası İptali

Vatandaşlık Başvurusu Reddi İptali 

Yoksun Kalınan Parasal Haklar Davası

Memurluktan Çıkarma Cezası İptali 

Eczane Ruhsat İptali Davası

Akaryakıt İstasyonlarına Kesilen İdari Para Cezaların İptali Davası

1