Kişi Güvenlik Belgesi Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir
 • Anasayfa
 • Kişi Güvenlik Belgesi Nedir

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir

Kişi güvenlik belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ihtiva eder. Kişi güvenlik belgesi sahibi olan kişiler Türk Havacılık Uzay Sanayii TAİ

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

Kişi güvenlik belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ihtiva eder. Kişi güvenlik belgesi sahibi olan kişiler Türk Havacılık Uzay Sanayii TAİ, Roketsan, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlarda gizli gizlilik dereceli bilgilerin bulunduğu yerlerde çalışma fırsatı elde edip projelerde görev alabilir. Kişi güvenlik belgesine Milli güvenlik belgesi de denilmektedir. Kişi güvenlik belgesi olumsuz olan kişilerin genellikle karşılaşabileceği durumlardan bir tanesi de ne yazıkki sözleşmelerinin feshedilmesi durumudur. Bunun üstesinden gelmek öncelikli olarak kişi güvenlik belgesinin olumsuz gelme sebebinin ortaya çıkartılmasından geçmektedir. Bu hususlarda iyi araştırma yapılmalı dosya takip edilmeli gerekçeler ortaya konulmalıdır.Kişi ister Aselsanda çalışsın, ister TAİ de çalışsın, ister roketsan da çalışsın, ister makine kimya Enstitüsü'nde çalışsın, ister Havelsan da çalışsın bu konuyla ilgili kişi güvenlik belgesi olumsuz gelmişse sözleşme feshi olumsuzluğuyla karşılaşma olasılığı yüksektir. Kişi güvenlik belgesi tanzim edilmesi ile ilgili bu kurumlarda çalışan kişiler zaten kişi güvenlik belgesinin ne işe yaradığını, neden alındığını bilmektedirler. Nitekim saymış olduğumuz kurumlarda çalışan kişiler belirli eğitim seviyesinde bilgi düzeyinin üzerinde olan mühendisler olduğu gibi teknik servislerde çalışan tekniker ya da teknisyenlerdir. Üzerinde durulması gereken husus kişi güvenlik belgesinin olumsuz gelmesinden sonra yapılabileceklerin ortaya konulmasından geçmektedir.  Kişi güvenlik belgesinde özellikle suça karışılıp karışılmadığı, kişinin milli güvenliğe aykırı davranışı olup olmadığı ile ailevi durumlarına bakılmaktadır. Kişi güvenlik belgesinin mahkeme ile alınması örneğin diyelim ki kişi güvenlik belgesi hukuka aykırı olarak düzenlenmedi ve idari işlemin iptali davası açtınız idari dava avukatı vasıtasıyla diyelim. İşte bu durumda dava en az 6- 7 ay sürmekte ancak hukuksuzluk ortaya çıkartılarak kurumda çalışılmaya devam edilip kişi güvenlik belgesi de yeniden düzenlenecektir. Kişi güvenlik belgesi verilmemesinde açılan idari davada yürütme durdurma hakkında bilgi almak için yürütmenin durdurulması başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

BUNU DA BİL; İdari işlemin iptali davası açılması ve bu davanın yürütme durdurma ile birlikte yürütülmesine ilişkin hususları aşağıdaki videolarımızda da izleyebilirsiniz.

 

Kişi güvenlik belgesi, Türkiye'de bazı iş ve mesleklerde çalışacak olan kişilerin, devlet tarafından yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda alınan belgedir. Kişi güvenlik belgesi, kişinin güvenlik açısından uygunluğunu belirtir ve o kişinin o iş ya da mesleği yapabileceğine dair bir izin verir. Kişi güvenlik belgesi, kişinin adli sicil kaydı, terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı, hakkında güvenlikle ilgili herhangi bir soruşturma olup olmadığı gibi konuların araştırılması sonucunda alınır. Bu belgenin alınması için kişinin başvuruda bulunması gerekmekte ve başvuru sonrası yapılan araştırmalar sonucu belge verilip verilmeyeceği belirlenmektedir.

BUNU DA BİL; Anayasa mahkemesi bireysel başvuru hakkında bilgi almak için linki tıklamanızı önemle tavsiye ederiz.

Kişi Güvenlik Belgesi Nasıl Verilir?

Kuruluşlar tarafından Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, 5202 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyeceğine ilişkin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla beş yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.

Beş yıl sonunda yenilenmesi talep edilecek Kişi Güvenlik Belgesi için altı ay önceden yenileme talebinde bulunulur. Yenilemede de ilk başvuru gibi bütün işlemler aynen tekrar edilir. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca, yenileme süreci başlatılan, süresi dolan Kişi Güvenlik Belgesi için altı aya kadar süre uzatımı verilebilir.

Kişi Güvenlik Belgesi Verilmemesinin Sonuçları Nelerdir?

Kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda kişinin gizli gizlilik derecesine haiz olan birimlerde çalışmasının önüne geçilmektedir.Yukarıda yer verdiğimiz şirketlerde; Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAİ), Roketsan, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlarda çalışan personele kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda, bu personel saymış olduğumuz kurumların gizli gizlilik dereceli birimlerinde istihdam edilemeyecek, eğer çalışıyorlarsa tasnif dışı birimlere yönlendirileceklerdir. Hatta bazen sözleşmelerinin feshedilmesi ya da iş akitlerinin sonlandırılması gibi istenmeyen durumlar ile de karşılaşılabilinmektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere kişi güvenlik belgesini verilmemesi durumunda gizli gizlilik dereceli yerlerde çalışmaya izin verilmeyip kişinin tasnif dışı yerlerde istihdam edilmesi yoluna gidilmekle birlikte sözleşmelerinin feshedilmesi ile  de karşılaşılmaktadır. Yani kişi, kişi güvenlik belgesinin milli Savunma bakanlığı tarafından olumsuz gelmesiyle birliktetasnif dışı yerlerde çalışmak zorunda kaldığı gibi işinden de olma riski ile karşı karşıya olacaktır. Kişi güvenlik bölgesinin olumsuz gelme sebepleri hakkında herhangi bir fikir sahibi olmayan bu kişiler ancak dava açılması yoluyla net bir bilgiye sahip olabileceklerdir. Açılacak idari işlemin iptali davası ile birlikte bu hususlar açık bir şekilde aydınlığa çıkacak davanın kazanılmasıyla olumsuzluk ortadan kaldırılabilecektir. 

Kişi güvenlik belgesi, güvenlik araştırması ve soruşturması sonucunda uygun görülen kişilere verilen bir belgedir. Bu belge, kişinin güvenlik açısından uygun olduğunu gösterir ve bazı mesleklerde çalışmak için gerekli olabilir.

Kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda, ilgili kişi o meslekte çalışamayabilir. Örneğin, devlet kurumları veya özel güvenlik şirketleri, güvenlik belgesi olmayan kişileri işe almazlar. Benzer şekilde, bazı özel sektör firmaları da güvenlik açısından riskli görülen pozisyonlarda çalışacak kişilerden güvenlik belgesi isteyebilirler.

Kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda, bu kararın sebepleri belirtilir ve kişiye itiraz hakkı verilir. İtiraz edilmesi halinde, güvenlik araştırması ve soruşturmasının tekrar yapılması istenebilir. Ancak, kişi güvenlik belgesi verilmemesinin nedeni ağır bir suç veya güvenlik riski ise, itiraz sonucunda bile belge verilmeyebilir.

Özetle, kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda, ilgili kişi o meslekte çalışamayabilir. Ancak, bu kararın sebepleri belirtilir ve kişiye itiraz hakkı verilir.

Kişi Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Durumlar Nelerdir?

Kişi güvenlik belgesi verilmeyecek durumlar;

Aşağıda belirtilen fiillerle ilgili olarak haklarında savcılık soruşturması devam eden veya yargılanması devam edenler veya haklarında bu fiillerle ilgili mahrumiyet kararı verilmiş bulunanlara,

Devletin her türlü bölünmez bütünlüğünü bozmak, Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyeti yok etmek, devletin kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sınıflar üzerinde egemenlik sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair yoldan kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak gibi faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, teşkilat ve benzeri teşekküllerden herhangi birine üye olan veya bunlarla sıkı iş birliği içinde olanlara, bunları destekleyenlere veya sempatizanı olanlara ile 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına aykırı davranışta bulunanlara,

Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketlerine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlara,

Uyuşturucu maddeler ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak veya uyuşturucu kullanmak, yalancı tanıklık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, ihtilas, irtikâp rüşvet, sahtekârlık, kaçakçılık, inancı kötüye kullanmak, cinsi sapıklık ve fuhşiyata tahrik gibi suçları işlemiş olanlara,

Görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmuş olanlara

Yabancı uyruklu olanlara,

Sır saklayamamak, akli dengesizlik, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumda olanlara Kişi Güvenlik Belgesi verilmez.

Ancak bu fiillerle aynı nitelikteki Savunma sanayii güvenliği ile ilgili diğer durumlarda Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı takdir yetkisini kullanabilir. 

Millî Savunma Bakanlığından gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan her kişi için "Kişi Güvenlik Belgesi" ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de "Tesis Güvenlik Belgesi" alınması zorunludur. Bu belgeler temin edilmeden, ilgililere, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme açıklanamaz ve verilemez; bunların bulunduğu yerlere ve tesislere girilemez; gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilemez.

Burada genel geçer anlamda sözleşme feshinden bahsedecek olursak;

İşçinin sözleşmesinin feshi, işveren veya işçi tarafından belirli bir iş ilişkisini sonlandırmak anlamına gelir. İşçinin sözleşmesinin feshi, işçinin işyerinden ayrılmasına neden olabilir ve bu nedenle işçi için önemli bir sonuç doğurabilir.

İşçinin sözleşmesinin feshedilebileceği durumlar şunları içerebilir:

 • İşçinin davranışları nedeniyle işverenin sözleşmeyi feshetme hakkı olabilir. Örneğin, işçinin ciddi bir disiplin suçu işlemesi veya işyerindeki kurallara uymaması nedeniyle işveren sözleşmeyi feshedebilir.
 • İşçinin sözleşmesi, işverenin işletmesinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle sona erdirilebilir. Örneğin, işverenin işletmesinde bir yeniden yapılandırma ya da işyerinin kapanması durumunda işçinin sözleşmesi sona erebilir.
 • İşçinin kendi isteğiyle sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. İşçi, işyerinden ayrılmak istediğinde, normalde belirli bir süre önceden işverene bilgi vermelidir.
 • İşçinin sözleşmesi, sözleşme süresinin sonunda sona erebilir. Bazı iş sözleşmeleri, belirli bir süre için yapılmaktadır ve süre sonunda işçi sözleşmeyi yenilemek istemediği takdirde sözleşme sona erer.

İşçinin sözleşmesinin feshi, her zaman yasal prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır. İşçiye, sözleşmenin neden feshedildiği konusunda açıklama yapılmalı ve gerekliyse tazminat ödenmelidir. İşveren, işçinin işsiz kalmasını engellemek için, mümkün olan en kısa sürede ve uygun bir şekilde sözleşmeyi feshetmelidir.

Kişi Güvenlik Belgesi Davası

Kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda kişi 60 günlük idari dava açma süresi içerisinde dava açmalı ve kararı iptal ettirmelidir. Kişi güvenlik belgesi verilmemesine ilişkin karar bir idari işlemdir. Bu idari işlem ortadan kaldırılıp iptali sağlanmadan kişinin gizli gizlilik dereceli birimlerde çalışması yasa gereği mümkün değildir. Bu bakımdan iptal davalarının alanında uzman idari dava avukatı vasıtasıyla açılması tavsiye olunur. Kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda en önemli hususlardan bir tanesi gerekçeli savunmaların yapılmasıdır. İdare hukukunda hukuka aykırılıklar; o idari işlemin sebep unsurunda, konu unsurunda, yetki unsurunda, şekil unsurunda, amaç unsurunda gerçekleşmiş olabilir. İşte bu unsurlardan hangisine aykırılık teşkil eden bir husus gerçekleşmiş ise onun gerekçeli savunmalarla birlikte ortaya çıkartılması şarttır. Üzerinde durulması gereken husus ve tartışılması gereken kişi güvenlik belgesinin mevcut durumla olumsuz gelmesinin dayanaklarının ortaya çıkartılmasını sağlamakdan geçer. Çünkü davanın açıldığı sırada genellikle kişi güvenlik belgesi olumsuz gelen kişilerin neden olumsuz geldiği hakkında net bir bilgiye sahip olmadıkları uygulamada oldukça fazladır. Ancak bu hususlar dava açıldığında profesyonel bir şekilde yapılacak savunmaları ortaya çıkartılabilecektir.

İdare hukukunda Sebep unsuru, bir olayın veya durumun neden olduğu şeydir. Yani, bir sonucun ortaya çıkmasına yol açan nedenlerin birincil kaynağıdır. Sebep unsuru, bir sonuçla sonuçlanan bir dizi etkenin en önemli ve doğrudan kaynağıdır. Sebep unsuru, çoğu zaman bir sorunu veya sorunu çözmek için belirlenmesi gereken önemli bir faktördür. Sorunun sebepleri doğru bir şekilde tanımlandığında, sorunu çözmek için etkili stratejiler geliştirilebilir ve benzer sorunların tekrarlanmasını önlemek için önlemler alınabilir.

İdare hukukunda iptal davası, idari işlemlerin veya eylemlerin yargı yoluyla iptal edilmesi için açılan bir davayı ifade eder. İptal davası, idari işlemlere karşı hukuki koruma sağlar ve idari işlemlerin yargısal denetimini sağlar.

İdari işlem, idari otoriteler tarafından yapılan her türlü karar veya eylemdir. Örneğin, bir kamu kurumu tarafından verilen bir izin, bir ceza kararı, bir tazminat talebi veya bir ihale kararı bir idari işlem olarak değerlendirilebilir. İdari işlemin, hukuka uygun olup olmadığına ilişkin bir şüphe varsa veya bir kişi ya da kuruluş bu işlemden zarar gördüğünü düşünüyorsa, bu kişi veya kuruluş idari işlemin iptali için dava açabilir.

İptal davası, idari yargıda görülür ve idari işlemin yargısal denetimini sağlar. İdari yargı, idari işlemlerin ve eylemlerin hukuka uygunluğunu kontrol eder ve hukuka aykırı bulunan işlemleri iptal edebilir veya değiştirebilir. İdari yargı, hukuka uygun olmayan idari işlemlerin iptal edilmesiyle birlikte, idari işlemin sonuçlarının da ortadan kaldırılmasını sağlar.

İptal davası, idari işlemlerin yargısal denetimini sağlaması açısından önemli bir hukuki koruma aracıdır. İdari işlemlerin yargısal denetimi, hukukun üstünlüğünü sağlar ve idari otoritelerin keyfi hareket etmesini önler. İdari işlemlere karşı iptal davası açmak için belirli süreler ve prosedürler bulunur ve bu süreler ve prosedürler, idari yargıda dava açan kişiler tarafından dikkatle takip edilmelidir.

Kişi Güvenlik Belgesi Davasında Yetkili Mahkeme

İdari işlemin iptali davasında yetkili mahkeme, Türkiye'de idari yargı mercileridir. İdari yargı mercileri, idari işlemlere karşı açılan davalara bakarlar ve bu davalarda karar verirler. İdari yargı mercileri, idari işlemi yapan kurumun bağlı olduğu yer mahkemesinde veya işlem konusu olayın meydana geldiği yer mahkemesinde yer alırlar.

İdari yargı mercileri, idari işlemin yapıldığı kurumun bağlı olduğu idari yargı çevresindeki idari mahkemelerdir. İdari yargı çevresi, valilik veya il özel idaresi sınırları içindeki idari mahkemeleri, yerel idare mahkemeleri, idari dava dosyalarının yerleştirileceği idari dava daireleri ve Danıştay'ın daireleridir.

İdari işlemin iptali davasında, davacı tarafından idari işlemi yapan kuruma karşı dava açılabilir. Ancak, bu davaların çoğu, idari yargı mercilerinde görülür. İdari yargı mercileri, idari işlemleri yargılamak ve idari işlemlere karşı hukuki koruma sağlamakla görevlidirler.

Özetle, idari işlemin iptali davasında yetkili mahkeme, idari yargı mercileridir. İdari yargı mercileri, idari işlemlere karşı açılan davalara bakarlar ve idari işlemi yapan kurumun bağlı olduğu idari yargı çevresindeki mahkemelerde görülürler.

Kişi Güvenlik Belgesi Davasında Görevli Mahkeme

İdari işlemin iptali davasında görevli mahkeme, idari yargı mahkemeleridir. Türkiye'de idari yargı mahkemeleri, idari işlemlere karşı açılan davalara bakmakla görevlidirler.

İdari işlemin iptali davasında, davacı tarafından idari işlemi yapan kuruma karşı dava açılabilir. Ancak, bu davaların çoğu, idari yargı mahkemelerinde görülür. İdari yargı mahkemeleri, idari işlemleri yargılamak ve idari işlemlere karşı hukuki koruma sağlamakla görevlidirler.

İdari yargı mahkemeleri, genellikle idari işlemin yapıldığı kurumun bağlı olduğu idari yargı çevresindeki mahkemelerde yer alır. İdari yargı çevresi, valilik veya il özel idaresi sınırları içindeki idari mahkemeleri, yerel idare mahkemeleri, idari dava dosyalarının yerleştirileceği idari dava daireleri ve Danıştay'ın dairelerini kapsar.

Özetle, idari işlemin iptali davasında görevli mahkeme, idari yargı mahkemeleridir. İdari yargı mahkemeleri, idari işlemlere karşı açılan davalara bakmakla görevlidirler ve idari işlemin yapıldığı kurumun bağlı olduğu idari yargı çevresindeki mahkemelerde yer alırlar.

Kişi Güvenlik Belgesi Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Kişi güvenlik belgesinin reddine ilişkin davalarda avukat tutmak ve avukat vasıtasıyla davanın takibini yaptırmak zorunlu değildir. Ancak bu tür idari davalar kendine özgü önemli idari davalar olduğundan mütevellit alanında uzman bir idari dava avukatı ya da güvenlik soruşturması avukatı ile davanın takibinin yaptırılması tavsiye olunur. Zira hem 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa hem de diğer özel ve genel kanunlara hakim olunması buna ilişkin gerekçeli savunmaların yapılması şarttır.

Kişi güvenlik belgesi davası, kişinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda alınan belgenin iptali veya yeniden düzenlenmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu tür bir davada avukat tutmanın faydaları şunlar olabilir:

 1. Hukuki bilgi ve deneyim: Bir avukat, kişi güvenlik belgesi davaları gibi konularda hukuki bilgi ve deneyime sahiptir. Bu bilgi ve deneyim, davayı yönetmek ve müvekkilinin haklarını korumak için önemlidir.

 2. Dava sürecinde rehberlik: Bir avukat, dava sürecinde müvekkiline rehberlik eder ve adli süreç hakkında bilgi verir. Bu, müvekkilin davayla ilgili bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

 3. Dokümantasyon yönetimi: Kişi güvenlik belgesi davaları, genellikle büyük miktarda belge ve veri içerir. Bir avukat, bu belgeleri yönetmek, organize etmek ve sunmak için gereken deneyime sahip olabilir.

 4. Yüksek Mahkemelerde İdari Konularda Temsil: Kişi güvenlik belgesi davaları, genellikle idari mahkemelerde açılır. Bir avukat, idari konularda temsil konusunda deneyimli olabilir ve müvekkilin haklarını korumak için yüksek mahkemelerdeki işlemleri yönetebilir.

 5. Anlaşmazlık çözümü: Avukatlar, müvekkilin haklarını korumak ve sonuçları en iyi şekilde yönetmek için müzakerelerde ve uzlaşmalarla uğraşır. Kişi güvenlik belgesi davalarında avukat, müvekkilinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yönetmek için müzakerelerde aktif bir rol oynayabilir.

Bu nedenlerden dolayı, kişi güvenlik belgesi davalarında bir avukat tutmak, müvekkilin haklarını korumak ve davanın en iyi sonuca ulaşmasını sağlamak için önemlidir.

Kişi Güvenlik Belgesi Davasında Avukata Nasıl Vekalet Veririm?

Avukata vekalet verirken noterden düzenleme şeklinde bir vekalet çıkartılması gerekmektedir. Avukat ile anlaşan kişi avukatın bilgilerini notere verir ve noterden avukat adına genel dava vekaletnamesi çıkartır. Bu genel dava vekaletnamesi ile avukat davayı açmaya ve takip etmeye yetkili kılınmış olacaktır. Vekaletname olmaksızın davanın takip ettirilmesi mümkün değildir.

Bir avukata vekalet vermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Avukat seçimi: Öncelikle, bir avukat seçmeniz gerekiyor. Avukatınızı, internet araştırması yaparak veya çevrenizdeki insanların tavsiyeleri doğrultusunda seçebilirsiniz.

 2. Vekaletnamede imza: Vekaletnamede, müvekkilin imzası yer almalıdır. İmza, vekaletnamede belirtilen konuda avukatın hareket etmesine izin verir.

 3. Vekaletnamenin noter tasdiki: Vekaletnamede müvekkilin imzası yer aldıktan sonra, vekaletname noter tarafından tasdik edilmelidir. Bu, vekaletnamenin geçerliliğini sağlar.

 4. Avukata verme: Hazırlanan vekaletname, müvekkil tarafından imzalandıktan sonra avukata verilir. Avukat, vekaletnamede belirtilen konuda müvekkili temsil etmek için hareket eder.

Özetle, bir avukata vekalet vermek için, avukat seçimi yapmalı, vekaletnamede gerekli bilgileri belirtmeli, vekaletnamede müvekkilin imzası yer almalı ve vekaletname noter tarafından tasdik edildikten sonra avukata verilmelidir.

Kişi Güvenlik Belgesi Davasında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Kişi güvenlik belgesi iptali davalarında avukatlık ücretinin sabit bir tarifesi bulunmamaktadır. Aslında böyle bir tarife hiçbir davada mevcut değildir. Her ne kadar avukatlık asgari ücret tarifesinde bir ücret yazıyor olsa da anlaşılacağı üzere bu ücret asgari ücret olup avukat bu ücretin altında vekalet ücreti alamaz. Üst sınır için ise herhangi bir şart mevcut olmayıp taraflar aralarında bunu serbestçe kararklaştırmalıdırlar. Buna göre kendi aralarında kararlaştırdırkları avukatlık ücretine göre avukat anlaşmaya göre ya davanın tümünü ya da bir kısmını takip edecektir.

Kişi Güvenlik Belgesi Verilmemesi Mahkeme Kararları

T.C.
ANKARA
23. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022

KARAR NO: 2023

DAVACI

VEKİLİ      Av. Bilgehan UTKU 

DAVALI

VEKİLİ

: Davacı tarafından, TUŞAŞ nezdinde gizlilik dereceli savunma sanayi projelerinde çalışmak üzere kişi güvenlik belgesi tanzim edilmemesine dair işlemin; hakkında kişi güvenlik belgesi düzenlenmemesine yol açacak hiç bir olumsuz yanı bulunmadığı, herhangi bir açıklama yapılmadığı, istihbari bilgiler üzerine tesis olunan işlemde takdir yetkisinin aşıldığı, lekelenmeme hakkının ihlal edildiği ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda takdir yetkisinin kapsamında işlem tesis edildiği, takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı verilemeyeceği, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

...Bu durumda; davacının Devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği veya kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğu yönünde hukuken kabul edilebilir somut bir tespitin ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirir bir başka nedenin bulunmadığı, davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 

yapı, oluşum ve gruplara iltisakı veya irtibatı olduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespitin davalı idare tarafından ortaya konulamadığı dikkate alındığında, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle, kişi güvenlik belgesinin verilmesi talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,

T.C.
ANKARA
18. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO KARAR NO

DAVACI VEKİLİ :  A V . BİLGEHAN UTKU -UETS

DAVALI VEKİLİ  :...- Aynı yerde

: ...Anonim Şirketinde mühendis olarak çalışmaktayken hakkında kişi güvenliği belgesi tanzim edilmemesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce kişi güvenlik belgesi tanzim edilmemesi yönünde tesis edilen idari işlemin; kişi güvenlik belgesi düzenlenmemesine yol açacak olumsuz bir durumunun olmadığı, davalı idarenin takdir yetkisini aştığı, lekelenmeme hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 18. İdare Mahkemesince gereği görüşüldü:

DAVA :

Davacı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce kişi güvenlik belgesi tanzim edilmemesi yönünde tesis edilen idari işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Dava dosyasının incelenmesinden; ... Anonim Şirketinde mühendis olarak çalışmakta iken kişi güvenliği belgesi tanzim edilmemesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasından dolayı Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce kişi güvenlik belgesi tanzim edilmemesi yönünde tesis edilen idari işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu'nun 1. maddesinde kanunun amacı:savunma sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasıdır. ikinci maddesinde ise " Bu Kanun, savunma sanayiine ait gizlilik dereceli her türlü anlaşma ile bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin alımını, satımını, üretimini, araştırma ve geliştirmesini, muhafazasını ve depolanmasını yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve bunların faaliyet gösterecekleri tesisler ile 26 Haziran 2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan tesisleri kapsar." hükmü ile Tanımlar başlıklı 3/e maddesinde ise e) Kişi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi,.... ifade eder." hükmü yer almıştır.

Anılan Kanun'a dayanılarak çıkarılan ve 04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği'nin "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan andlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."şeklinde belirtilmiş, 19. maddesinde ise; "Kişi Güvenlik Belgesi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir. A) Kuruluşlar tarafından Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilmeyeceğine ilişkin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kişi GüvenlikBelgesitanzimedilir.(...)" düzenlemesiyeralmıştır.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak çıkarılan Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesinin "Kişi Güvenlik Belgeleri" başlıklı 5. bölümünün 1/a maddesinde, Kişi Güvenlik Belgesi; kişinin, görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini sağlayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin bulunduğu Kontrollü Oda veya gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü Kontrollü Bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giriş iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek kuruluşlarda çalışan, kuruluş ve proje güvenliğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda durumu uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca tanzim edilir" kuralına, "Kişi Güvenlik Belgesi Verilmesi" başlıklı 3. maddesinin (a) bendinde; "Kuruluşlar tarafından Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, 5202 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyeceğine ilişkin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla beş yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilir." kuralına, "Kişi Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Haller" başlıklı 4. maddesinde;"a. Durumları aşağıdaki bentlere uyanlara Kişi Güvenlik Belgesi verilmez.

(1) Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla, cezası ya da mahkûmiyeti ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, her türlü sahtecilik, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile hırsızlık, yağma, nitelikli mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, kullanmak amacıyla bulundurma, kabul etme, satın alma, kullanılmasını kolaylaştırma, imal ve ticaretini yapma, fuhuş, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından mahkûm olanlar,

(2) Yukarıdaki bentte sayılan suçlar nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlardan; mevcut bilgi, belge delil, görev safahatı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda kişi güvenlik belgesi verilmesi sakıncalı görülenler,

(3) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda belirtilen mavi kart uygulaması kapsamında olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlar veya çıkarılanlarla yabancı uyruklu olanlar,

(4) Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlarla, görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmuş olanlar,

(5) Sır saklayamamak, akıl hastalığı, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumları tespit edilenler,

(6) Atatürk İlke ve İnkılâplarına aykırı davranışta bulunanlar.
b. Durumları (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında değerlendirilen ve haklarındaki tereddütler

giderilemeyen kişiler hakkında Bakan onayı alınır." kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu, Savunma Sanayi Yönetmeliği ve MSY-317-2 (C) Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi gereği Tesis Güvenlik Belgesi (TSG) verilen firmalarda çalışan gizli gizlilik dereceli bilgi ve belgelere ulaşacağı bildirilen personele Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) düzenlendiği, KGB talep edilen personel için 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, savunma sanayi milli güvenlik makamı olan Teknik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının talebi üzerine mevzuata uygun olarak Milli İstihbarat Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idari amirlikleri tarafından yaptırılacağı, sonucun Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı olan Milli Savunma Bakanlığı adına Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirileceği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyeceğine ilişkin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla beş yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edileceği, kişi güvenlik belgesinin verilmeyeceği hallerinde Yönerge'de açıkça düzenlendiği; Yönerge'de sayılan suçlardan mahkumiyeti bulunanlara ve söz konusu suçlara ilişkin haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlara mevcut bilgi, belge delil, görev safahatı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda kişi güvenlik belgesi verilmesi sakıncalı görülenlere kişi güvenlik belgesi tanzim edilmeyeceği açıktır.

Somut olayda, davacı hakkında "Kişi Güvenlik Belgesi" düzenlenmemesine yönelik işlemden kaynaklanan uyuşmazlıkta, dosyada bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde söz konusu işlemin dayanağının, davacı hakkında edinilen "...olarak faaliyet gösteren şahıslardan olduğu" şeklindeki istihbari bilgi notu olduğu görülmektedir.

Buna ilişkin olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden; davacı hakkında "..." başta olmak üzere terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu suçlamasıyla hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hususları Mahkememizin 1... ilişki/irtibatına rastlanılmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda her ne kadar yukarıda aktarılan istihbari bilgi notuna istinaden davacıya yönelik kişi güvenliği belgesi düzenlenmemesi yönünde işlem tesis edildiği görülmekte ise de, Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulama neticesinde herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığı gibi, anılan ara kararımız üzerine gelen bilgi ve belgelerden de, davacıyla ilgili 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında herhangi bilgi ve belgeye rastlanmadığı anlaşılmış olup, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut ideolojik herhangi bir faaliyeti bulunmayan ve herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olan davacı hakkında hukuken kabul edilebilir somut bir tespit yapılmadan salt bilgi notuna istinaden güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;
1) Dava konusu işlemin İptaline,

2) Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden başlangıçta tahsil edilmeyen başvuru, karar, YD ve YD İtiraz harçlarının 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi gereğince davalı idare harçtan muaf olduğundan alınmasına yer olmadığına, aşağıda dökümü yapılan 139,50-TL resmi posta giderinin ise davalı idareden tahsili için ilgili birime müzekkere yazılmasına,

3) Kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

4) Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 29/03/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

T.C.
ANKARA
13. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO    : 2021/...
KARAR NO : 2022/...

DAVACI                         : ...
VEKILI                           : AV. BILGEHAN UTKU

DAVALI                            : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI / ANKARA
VEKILI                             : AV. 
Aynı adreste
DAVANIN ÖZETI :Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Sirketinde teknisyen olarak görev yapan davacı tarafından, 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenligi Kanunu kapsamında hakkında kisi güvenlik belgesi düzenlenmesi amacıyla görev yaptıgı Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Sirketi tarafından Milli Savunma Bakanlıgı Teknik Hizmetler Dairesi Baskanlıgına yapılan basvuru üzerine Milli Savunma Bakanlıgınca kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin tesis edilen islemin; hukuka ve mevzuata aykırı oldugu, somut gerekçesinin belirtilmedigi, kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesini gerektiren sebeplerin mevcut olmadıgı, istihbari bilgilere dayalı olarak islem tesis edilmesi nedeniyle tasnif dısı birimlerde çalıstırılmasının gündeme geldigi ve lekelenmeme hakkının ihlal edildigi, takdir yetkisinin kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı kullanıldıgı, güvenlik sorusturması ile ilgili düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildigi ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI :Dava konusu islemin idarenin takdir hakkı çerçevesinde hukuka uygun olarak tesis edildigi, idare mahkemelerinin yerindelik denetim yapamayacagı belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 13. Idare Mahkemesince, dava dosyası incelendikten sonra isin geregi görüsüldü:
...
Uyusmazlıkta; davalı idarece Mahkememiz dosyasına sunulan bilgi notunda davacının erkek kardeslerine iliskin tespitlere yer verilmesi üzerine Mahkememizin 29.12.2021 tarihli ara kararıyla Emniyet Genel Müdürlügünden; davacının erkek kardesleri ... hakkında terör örgütüne üye olmak, irtibatı ve/veya iltisakı bulundugundan bahisle herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunup bulunmadıgı, ilgili kisiler hakkında adli sorusturma veya kovusturma bulunup bulunmadıgı
sorularak, varsa adı geçen kisiler hakkındaki adli sorusturma ve kovusturma bilgilerinin, ...terör örgütü kapsamında alınan ifadelerde isimleri geçmekte ise isimlerinin geçtigi ifadelere iliskin adli merci ve dosya numarası bilgilerinin bildirilmesinin, haklarında istihbari mahiyette bilgi bulunması halinde bu bilgilerin detaylandırılarak somut olarak açıklanmasının ve dayanagı olan her türlü bilgi ve belgenin onaylı ve okunaklı bir örneginin dava dosyasına gönderilmesinin istenilmesine karar verildigi, ara kararına Emniyet Genel Müdürlügü tarafından verilen 17.01.2022 tarihli cevapta; davacının erkek kardesi ...'ın olaganüstlü hal kapsamında alınan tedbirlere iliskin çıkarılan ..., ...Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen 2017/... sayılı sorusturma kapsamında Kahramanmaras Emniyet Müdürlügü KOM Sube Müdürlügünce, ...Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen 2016/... sayılı sorusturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlügü ... Sube Müdürlügünce ve ...Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen 2016/... sayılı sorusturma kapsamında Konya Emniyet Müdürlügü KOM Sube Müdürlügünce hakkında adli islem kaydının bulundugunun, ...Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen 2017/...sayılı sorusturma kapsamında ifadesi alınan bir sahsın beyanında ve ... sayılı sorusturma kapsamında ifadesi alınan bir sahsın beyanında, ...Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen 2018/...sayılı sorusturma kapsamında ifadesi alınan bir sahsın beyanında, ... Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen 2016/... sayılı sorusturma kapsamında ifadesi alınan üç sahsın beyanında ve 2017/...
sayılı sorusturma kapsamında ifadesi alınan bir sahsın beyanında isminin geçtiginin, ...2. Agır Ceza Mahkemesinin E:2018/...sayılı dosyasında ''...'' suçundan
arandıgına iliskin bilgilerin bulundugunun ve ilave baska bir kayda rastlanılmadıgının, davacının diger erkek kardesi ...'ın ...Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen 2016/...sayılı sorusturma kapsamında ...Emniyet Müdürlügü ... Sube Müdürlügünce hakkında adli islem kaydının bulundugunun, ...Cumhuriyet Bassavcılıgınca yürütülen 2020/...sayılı sorusturma kapsamında ifadesi alınan bir sahsın beyanında isminin geçtiginin, ilave baska bir kayda rastlanılmadıgının bildirildigi görülmüstür.

Bu durumda; davacı hakkında yapılan güvenlik sorusturması kapsamında edinilen bilgi notunda, davacıya iliskin herhangi bir bilgiye yer verilmemekle birlikte, davacının erkek kardeslerine iliskin tespitlere yer verildigi, davacı hakkında güvenlik sorusturmasının olumsuz olması sonucunu doguracak ve kisi güvenlik belgesi düzenlenmesine engel olacak bir islem ya da hakkında açılmıs bir kamu davası sonucunda verilmis bir mahkumiyet kararı olduguna iliskin davalı idarece somut bir durumun ortaya konulamadıgı, Mahkemizce yapılan UYAP sorgusunda da davacı hakkında herhangi bir ceza sorusturması ve kovusturmasının bulunmadıgı görüldügünden, davacının kendisinin Devletin güvenligini tehlikeye düsürebilecek yasa dısı ideolojik bir görüsü benimsedigi veya kurumun güvenligini ihlal edebilecek tutum ve davranıslar içerisinde bulundugu yönünde hukuken kabul edilebilir somut bir tespitin ve güvenlik sorusturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirir bir baska nedenin bulunmadıgı, davacının kardeslerine yönelik yapılan tespitler açısından Anayasa'nın 38.maddesinde yer alan ceza sorumlulugunun sahsiligi ilkesi geregi davacının sorumlu tutulamayacagı dikkate alındıgında, davacı hakkında herhangi bir olumsuz tespit bulunmadan sadece kardesleri hakkındaki tespitlere dayanılarak güvenlik sorusturmasının olumsuz oldugundan bahisle kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin dava konusu islemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.

Nitekim; benzer konuda açılan davalar sonucunda verilen kararların istinaf incelemeleri sonucunda verilen Ankara Bölge Idare Mahkemesi 10. Idari Dava Dairesinin 24.03.2021 tarihli, E:2020/3471, K:2021/1046 sayılı ve 06.10.2021 tarihli, E:2021/3085, K:2021/3103 sayılı kararları da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 243,10-TL yargılama giderini ile kararın verildigi tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde kararın kesinlesmesinden sonra resen davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge Idare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 26/01/2022 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Kişi Güvenlik Belgesi Verilmeme İşleminin İptali 

T.C. ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO              : 2021/763

KARAR NO          : 2021/2389

DAVACI              : ...

VEKİLİ                  : AV. BİLGEHAN UTKU

                                Yıldırım Kule Kat 15 No 142 Çankaya/ANKARA

DAVALI                 : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI/ANKARA

VEKİLİ                   : ...-Aynı Adreste

DAVANIN ÖZETİ :   Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nde görev yapan davacı tarafından, adına kişi güvenlik belgesi düzenlenmesi talebiyle TUSAŞ tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan başvuru neticesinde kişi güvenlik belgesi düzenlenmemesine ilişkin işlemin;gerekçenin belirtilmediği, terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı olmadığı, hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunmadığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda olumlu kanaat oluşmadığından bahisle takdir yetkisi gözetilerek tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Ankara 13.İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: 5202 sayılı Savunma Sanayii ve Güvenliği Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1.maddesinde, "Bu Kanunun amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasıdır.";"Tanımlar" başlıklı 3.maddesinde," (...) Kişi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi,(...)Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı (Makam); Millî Savunma Bakanlığını ifade eder."; "Makam" başlıklı 4.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinde, "b) Gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Makamın talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç Makama bildirilir."; "Gizlilik dereceli bilgilerin verilmesi" başlıklı 6.maddesinde, "Makamdan; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan her kişi için "Kişi Güvenlik Belgesi" ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de "Tesis Güvenlik Belgesi" alınması zorunludur. Bu belgeler temin edilmeden, ilgililere, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme açıklanamaz ve verilemez; bunların bulunduğu yerlere ve tesislere girilemez; gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilemez. " hükmü yer almaktadır. Anılan Kanun'a dayanılarak hazırlanan Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği'nin "Amaç" başlıklı 1.maddesinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan andlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."; 19.maddesinde,

"Kişi Güvenlik Belgesi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

a) Kuruluşlar tarafından Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendi gereğince, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilmeyeceğine ilişkin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...) düzenlemeleri yer almaktadır. Yukarıda belirtilen düzenlemelere dayanılarak çıkarılan Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi'nin "Kişi Güvenlik Belgeleri" başlıklı 5.bölümünün 1/a maddesinde, "Kişi güvenlik belgesi; kişinin, görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini sağlayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin bulunduğu, kontrollü oda veya gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü kontrollü bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giriş iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek kuruluşlarda çalışan, kuruluş ve proje güveniğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda durumu uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamınca tanzim edilir." düzenlemesine, 3/a maddesinde; "Kişi Güvenlik Belgesi Verilmesi, A.Kuruluşlar tarafından Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, 5202 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. Sonuç, Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyeceğine ilişkin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilir." düzenlemesine, "Kişi Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Haller" başlıklı 4.maddesinde,"

a.Durumları aşağıdaki bentlere uyanlara Kişi Güvenlik Belgesi verilmez.

(1) Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla, cezası ya da mahkumiyeti ertelenmiş , seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya affa uğramış olsalar bile; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, her türlü sahtecilik, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sıralarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile hırsızlık, yağma, nitelikli mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyuşturucu veya uyurucu madde kullanma, kullanmak amacıyla bulundurma, kabul etme, satın alma, kullanılmasını kolaylaştırma, imal ve ticaretini yapma, fuhuş, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından mahkum olanlar,

(2)Yukarıdaki bentte sayılan suçlar nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlardan ; mevcut bilgi, belge, delil, görev safahati gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda kişi güvenlik belgesi verilmesi sakıncalı görülenler,

(3)5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda belirtilen mavi kart uygulaması kapsamında olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından çıkanlar veya çıkarılanlarla yabancı uyruklu olanlar, 

(4)Herhangi bir sabotaj ,isyan, casusluk, vatana ihanet hareketine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlarla, görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmuş olanlar,

(5)Sır saklayamamak, akıl hastalığı, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumları tespit edilenler,

(6)Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı davranışta bulunanlar. b.Durumları (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında değerlendirilen ve haklarındaki tereddütler giderilemeyen kişiler hakkında Bakan onayı alınır." düzenlemesine yer verilmiştir. Dava dosyasının incelenmesinden,Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nde görev yapan davacı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı'nca kişi güvenlik belgesi düzenlenmemesine ilişkin işlem üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Dava dosyasındaki belge ve bilgilerin incelenmesinden; davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturması neticesinde, şahıs hakkında bilgi bulunmadığı, ... bu durumun olumsuz değerlendirilerek davacı hakkında kişi güvenlik belgesinin verilmemesine karar verildiği ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, yapılan güvenlik soruşturması kapsamında edinilen bilgi notunda, davacıya ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemekle birlikte, davacının kardeşlerine ilişkin tespitlere yer verildiği, davacı hakkında güvenlik soruşturmasının olumsuz olması sonucunu doğuracak ve kişi güvenlik belgesi düzenlenmesine engel olacak bir işlem ya da hakkında açılmış bir kamu davası sonucunda verilmiş bir mahkumiyet kararı olduğuna ilişkin davalı idarece somut bir durumun ortaya konulamadığı, Mahkemizce yapılan UYAP sorgusunda da ceza soruşturması ve kovuşturmasının olmadığının görüldüğü, davacının kardeşlerine yönelik yapılan tespitler açısından Anayasa'nın 38.maddesinde de yer alan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereği, davacı sorumlu tutulamayacağından, davacı hakkında herhangi bir olumsuz tespit olmadan sadece kardeşleri hakkındaki tespitlere dayanılarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle kişi güvenlik belgesi düzenlenmemesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Nitekim, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10.İdari Dava Dairesi'nin 06/10/2021 tarih E:2021/3085, K:2021/3103 sayılı kararı da bu yöndedir. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 191,60-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, talep edilmemesi halinde artan posta gideri avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) otuz gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kişi Güvenlik Belgesi Davası İptal Kararı

T.C.
ANKARA
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO                      : 2020/....
KARAR NO                    : 2021/....

DAVACI                              :...

VEKILI                            : Av. Bilgehan UTKU
                                        Yıldırım Kule Kat 15 No 142 Çankaya / ANKARA

DAVALI                            : Milli Savunma Bakanlıgı / ANKARA

VEKILI                             :Av. ...

DAVANIN ÖZETI : Türk Havacılık Uzay Sanayii A.S.'inde çalısan davacı tarafından, kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islem ile bu isleme yapılan 23.07.2020 günlü itirazın zımnen reddine iliskin islemin hukuka aykırı oldugundan bahisle iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI : Kisi Güvenlik Belgesi verilmesi konusunda davacı için yaptırılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının anılan personel için olumsuz sonuçlandıgı ve bu belgenin verilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulundugu, takdir yetkisinin hizmetin özelligi ve hassasiyeti dikkate alınarak kullanıldıgı, dava konusu islemin hukuka uygun oldugu belirtilerek haksız açılan davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 8. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü: 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenligi Kanunu'nun "Tanımlar" baslıklı 3/d maddesinde; "Bilmesi gereken kisi; gizlilik dereceli bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi, ancak görevi geregi ögrenme ve kullanma sorumlulugu bulunan ve gerekli gizlilik derecesini haiz
"Kisi Güvenlik Belgesi"ne sahip kisi", 3/e maddesinde ise; "Kisi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulundugu yer ve tesislere giris iznini saglayan belge" olarak tanımlanmıstır.

Anılan Kanun'a dayanılarak çıkarılan ve 04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Savunma Sanayii Güvenligi Yönetmeligi'nin "Amaç" baslıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeligin amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan andlasmalarda yer verilen ve dogrudan satın alma, müsterek proje programlarına katılım, tesvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında arastırma, gelistirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kisilerle bu konularda çalısan sahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliginin ve korunmasının
saglanmasına iliskin usul ve esasları düzenlemektir." seklinde belirtilmis, 19. maddesinde ise; "Kisi Güvenlik Belgesi asagıdaki esaslara göre düzenlenir. A) Kuruluslar tarafından Kisi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi geregince, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî Istihbarat Teskilâtı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilmeyecegine iliskin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kisilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...)" düzenlemesi yer almıstır.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak çıkarılan Savunma Sanayii Güvenligi Yönergesinin "Kisi Güvenlik Belgeleri" baslıklı 5. bölümünün 1/a maddesinde, Kisi Güvenlik
Belgesi; kisinin, görevi geregi bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini saglayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin bulundugu Kontrollü Oda veya gizlilik dereceli projelerin yürütüldügü Kontrollü Bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giris iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek kuruluslarda çalısan, kurulus ve proje güvenliginin saglanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması sonucunda durumu uygun bulunan kisiler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca tanzim edilir" düzenlemesine, 3/a maddesinde; "Kisi Güvenlik Belgesi Verilmesi, A. Kuruluslar tarafından Kisi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, 5202 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi geregince, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî Istihbarat Teskilâtı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyecegine iliskin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kisilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla bes yıl süreyle geçerli Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...) kuralına, "Kisi Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Haller" baslıklı 4. maddesinde; "a. Durumları asagıdaki bentlere uyanlara Kisi Güvenlik Belgesi verilmez. 

(1) Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla, cezası ya da mahkûmiyeti ertelenmis, seçenek yaptırımlara çevrilmis veya affa ugramıs olsa bile; cinsel dokunulmazlıga karsı suçlar, her türlü sahtecilik, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlıgına karsı suçlar, Devletin güvenligine karsı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsı suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, Devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk suçları ile hırsızlık, yagma, nitelikli mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyusturucu veya uyarıcı madde kullanma, kullanmak amacıyla bulundurma, kabul etme, satın alma, kullanılmasını kolaylastırma, imal ve ticaretini yapma, fuhus, ihaleye fesat karıstırma, edimin
ifasına fesat karıstırma, zimmet, irtikâp, rüsvet, görevi kötüye kullanma, göreve iliskin sırrın açıklanması, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçtan kaynaklanan mal varlıgı degerlerini aklama, kaçakçılık, suç islemek amacıyla örgüt kurma, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine Islenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından mahkûm olanlar,

(2) Yukarıdaki bentte sayılan suçlar nedeniyle haklarında sorusturma veya kovusturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmis olanlardan; mevcut bilgi, belge delil, görev safahatı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak degerlendirme sonucunda kisi üvenlik belgesi verilmesi sakıncalı görülenler,
(3) 5901 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununda belirtilen mavi kart uygulaması kapsamında olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaslıgından çıkanlar veya çıkarılanlarla yabancı uyruklu olanlar,

(4) Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlarla, görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmus olanlar,

(5) Sır saklayamamak, akıl hastalıgı, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenligi tehlikeye düsürecek durumları tespit edilenler,

(6) Atatürk Ilke ve Inkılâplarına aykırı davranısta bulunanlar. b. Durumları (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında degerlendirilen ve haklarındaki tereddütler giderilemeyen kisiler hakkında Bakan onayı alınır." kuralına yer verilmistir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından Türk Havacılık Uzay Sanayii A.S. isimli sirkette gizlilik gerektiren projelerde çalısabilmesi için hakkında "kisi güvenlik belgesi" düzenlemesi istemi ile Milli Savunma Bakanlıgına yapılan basvurunun olumsuz sonuçlanması üzerine bu islem ve bu isleme yapılan itirazın dava konusu islemle reddedilmesi isleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Dava konusu uyusmazlıkta, yapılan güvenlik sorusturması kapsamında elde edilen bilgi notunda, davacıya iliskin herhangi bir bilgiye yer verilmemekle birlikte davacının kardesinin esine iliskin tespitlere yer verildigi, davacı hakkında güvenlik sorusturmasının olumsuz olması sonucunu doguracak ve kisi güvenlik belgesi düzenlemesine engel olacak bir islem ya da hakkında açılmıs bir kamu davası sonucunda verilmis bir mahkumiyet kararının olduguna iliskin davalı idarece herhangi bir bilgiye yer verilmedigi, Mahkememizce yapılan UYAP sorgusunda davacı hakkında yapılan herhangi bir ceza sorusturması ve kovusturmasının olmadıgı, davacının kardesinin esi
açısından yapılan tespitlerin, Anayasa'nın 38. maddesinde de yer alan ceza sorumlulugunun sahsiligi ilkesi geregi, davacının sorumlu tutulamayacagı anlasılmakta olup, davacı hakkında herhangi bir tespit olmadan sadece kardesinin esi hakkındaki tespitlere dayanılarak güvenlik sorusturmasının olumsuz oldugundan bahisle davacı hakkında kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.

Nitekim Ankara Bölge Idare Mahkemesi 10. Idari Dava Dairesi'nin 08.09.2020 tarih ve E-2020/1407, K-2020/1130 sayılı kararı da bu yöndedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, 

Kişi Güvenlik Belgesi Yürütme Durdurma Kararı 

T.C.
ANKARA
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2020/...

ISTEYEN (DAVACI) :...
VEKILI                  :                 
Av. Bilgehan UTKU
                                                 Yıldırım Kule Kat 15 No 142 Çankaya / ANKARA

KARSI TARAF (DAVALI)      : Milli Savunma Bakanlıgı / ANKARA
VEKILI                                   :                Av. ...

ISTEMIN ÖZETI : Türk Havacılık Uzay Sanayii A.S.'inde çalısan davacı tarafından, kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islem ile bu isleme yapılan 23.07.2020 günlü itirazın zımnen reddine iliskin islemin hukuka aykırı oldugundan bahisle iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir. 
SAVUNMA ÖZETI : Kisi Güvenlik Belgesi verilmesi konusunda davacı için yaptırılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının anılan personel için olumsuz sonuçlandıgı ve bu belgenin verilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulundugu, takdir yetkisinin hizmetin özelligi ve hassasiyeti dikkate alınarak kullanıldıgı, dava konusu islemin hukuka uygun oldugu belirtilerek haksız açılan davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 8. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü: Dava, davacı tarafından, kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islem ile bu isleme yapılan itirazın reddine iliskin islemin hukuka aykırı oldugun bahisle iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıstır. 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenligi Kanunu'nun "Tanımlar" baslıklı 3/d maddesinde; "Bilmesi gereken kisi; gizlilik dereceli bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi, ancak görevi geregi ögrenme ve kullanma sorumlulugu bulunan ve gerekli gizlilik derecesini haiz "Kisi Güvenlik Belgesi"ne sahip kisi", 3/e maddesinde ise; "Kisi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulundugu yer ve tesislere giris iznini saglayan belge" olarak tanımlanmıstır. Anılan Kanun'a dayanılarak çıkarılan ve 04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Savunma Sanayii Güvenligi Yönetmeligi'nin "Amaç" baslıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeligin amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan andlasmalarda yer verilen ve dogrudan satın alma, müsterek proje programlarına katılım, tesvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında arastırma, gelistirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kisilerle bu konularda çalısan sahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliginin ve korunmasının saglanmasına iliskin usul ve esasları düzenlemektir." seklinde belirtilmis, 19. maddesinde ise; "Kisi Güvenlik Belgesi asagıdaki esaslara göre düzenlenir. A) Kuruluslar tarafından Kisi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi geregince, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî Istihbarat Teskilâtı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilmeyecegine iliskin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kisilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...)" düzenlemesi yer almıstır.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak çıkarılan Savunma Sanayii Güvenligi Yönergesinin "Kisi Güvenlik Belgeleri" baslıklı 5. bölümünün 1/a maddesinde, Kisi Güvenlik Belgesi; kisinin, görevi geregi bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini saglayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin bulundugu Kontrollü Oda veya gizlilik dereceli projelerin yürütüldügü Kontrollü Bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giris iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek kuruluslarda çalısan, kurulus ve proje güvenliginin saglanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması sonucunda durumu uygun bulunan kisiler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca tanzim edilir" düzenlemesine, 3/a maddesinde; "Kisi Güvenlik Belgesi Verilmesi, A. Kuruluslar tarafından Kisi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, 5202 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi geregince, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî Istihbarat Teskilâtı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyecegine iliskin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kisilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla bes yıl süreyle geçerli Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...) kuralına, "Kisi Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Haller" baslıklı 4. maddesinde; "a. Durumları asagıdaki bentlere uyanlara Kisi Güvenlik Belgesi verilmez.

(1) Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla, cezası ya da mahkûmiyeti ertelenmis, seçenek yaptırımlara çevrilmis veya affa ugramıs olsa bile; cinsel dokunulmazlıga karsı suçlar, her türlü sahtecilik, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlıgına karsı suçlar, Devletin güvenligine karsı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsı suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, Devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk suçları ile hırsızlık, yagma, nitelikli mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyusturucu veya uyarıcı madde kullanma, kullanmak amacıyla
bulundurma, kabul etme, satın alma, kullanılmasını kolaylastırma, imal ve ticaretini yapma, fuhus, ihaleye fesat karıstırma, edimin ifasına fesat karıstırma, zimmet, irtikâp, rüsvet, görevi kötüye kullanma, göreve iliskin sırrın açıklanması, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçtan kaynaklanan mal varlıgı degerlerini aklama, kaçakçılık, suç islemek amacıyla örgüt kurma, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine Islenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından mahkûm olanlar, (2) Yukarıdaki bentte sayılan suçlar nedeniyle haklarında sorusturma veya kovusturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmis olanlardan; mevcut bilgi, belge delil, görev safahatı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak degerlendirme sonucunda kisi güvenlik belgesi verilmesi sakıncalı görülenler, (3) 5901 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununda belirtilen mavi kart uygulaması kapsamında olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaslıgından çıkanlar veya çıkarılanlarla yabancı uyruklu olanlar, (4) Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlarla, görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmus olanlar, (5) Sır saklayamamak, akıl hastalıgı, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenligi tehlikeye düsürecek durumları tespit edilenler, (6) Atatürk Ilke ve Inkılâplarına aykırı davranısta bulunanlar. b. Durumları (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında degerlendirilen ve haklarındaki tereddütler giderilemeyen kisiler hakkında Bakan onayı alınır." kuralına yer verilmistir. Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından Türk Havacılık Uzay Sanayii A.S. isimli sirkette gizlilik gerektiren projelerde çalısabilmesi için hakkında "kisi güvenlik belgesi" düzenlemesi istemi ile Milli Savunma Bakanlıgına yapılan basvurunun olumsuz
sonuçlanması üzerine bu islem ve bu isleme yapılan itirazın dava konusu islemle reddedilmesi isleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmaktadır. 

Dava konusu uyusmazlıkta, yapılan güvenlik sorusturması kapsamında elde edilen bilgi notunda, davacıya iliskin herhangi bir bilgiye yer verilmemekle birlikte davacının kardesinin esine iliskin tespitlere yer verildigi, davacı hakkında güvenlik sorusturmasının olumsuz olması sonucunu doguracak ve kisi güvenlik belgesi düzenlemesine engel olacak bir islem ya da hakkında açılmıs bir kamu davası sonucunda verilmis bir mahkumiyet kararının olduguna iliskin davalı idarece herhangi bir bilgiye yer verilmedigi, Mahkememizce yapılan UYAP sorgusunda davacı hakkında yapılan herhangi bir ceza sorusturması ve kovusturmasının olmadıgı, davacının kardesinin esi açısından yapılan tespitlerin, Anayasa'nın 38. maddesinde de yer alan ceza sorumlulugunun sahsiligi ilkesi geregi, davacının sorumlu tutulamayacagı anlasılmakta olup, davacı hakkında herhangi bir tespit olmadan sadece kardesinin esi hakkındaki tespitlere dayanılarak güvenlik sorusturmasının olumsuz oldugundan bahisle davacı hakkında kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır. Nitekim Ankara Bölge Idare Mahkemesi 10. Idari Dava Dairesi'nin 08.09.2020 tarih ve E-2020/1407, K-2020/1130 sayılı kararı da bu yöndedir.

Öte yandan dava konusu islemin uygulanması halinde belirlenen projeler kapsamında görev alamayacagından davacı açısından telafisi güç veya imkansız zarar dogacagı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemlerin uygulanması
halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebligini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 28/01/2021 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Kişi Güvenlik Belgesi İptali Danıştay Kararı

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE

• KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ ( Haklarında Savcılık Soruşturması Veya Yargılanması Devam Edenlere Verilemeyeceği - Reddine İlişkin İdarenin İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
• SAVUNMA SANAYİ GÜVENLİĞİ ( Kanunda ve Yönergede Belirtilen Kişi Güvenlik Belgesinin Haklarında Savcılık Soruşturması Veya Yargılanması Devam Edenlere Verilemeyeceği )
• GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI ( Kişi Güvenlik Belgesi Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvuru Üzerine Yapılan - Talep Eden Kişi Hakkında Ceza Yargılamasının Devam Ettiğinin Tespit Edilmesi/Reddinin Mevzuata Uygun Olduğu )

ÖZET : Kişi güvenlik belgesi verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda "..." suçlarından dolayı ceza yargılamasının devam ettiğinin tespit edildiği gerekçesiyle reddine ilişkin davalı idarenin işleminin iptali istemiyle açılan davada, davacının başvurusu reddedilmiştir.

Davacı anılan suçlamayla açılan davada daha sonra beraat etmiş ise de, Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde, "haklarında savcılık soruşturması devam eden veya yargılanması devam edenlere" kişi güvenlik belgesi verilemeyeceğinin öngörüldüğünden, işlemde işlem tarihi itibariyle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : ... ... A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan davacının, 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereğince kişi güvenlik belgesi verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda "..." suçlarından dolayı ceza yargılamasının devam ettiğinin tespit edildiği gerekçesiyle reddine ilişkin davalı idarenin 10/02/20.. gün ve 3550-930-.. sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 13. İdare Mahkemesince, davacı anılan suçlamayla açılan davada ... tarihinde beraat etmiş ise de, Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde, "haklarında savcılık soruşturması devam eden veya yargılanması devam edenlere" kişi güvenlik belgesi verilemeyeceğinin öngörüldüğü, bu nedenle, davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde işlem tarihi itibariyle mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

sayılı kararının bozulmasına, 27.12.20.. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1