Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı | Mil Hukuk

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı
  • Anasayfa
  • Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilikte birçok boşanma sebebi olabilir. Eşler evliliğin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açabilecekleri gibi aldatılmışlarsa aldatma sebebiyle boşanma davası yani zina sebebiyle boşanma davası açıp mal paylaşımı da yapabilirler.

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilikte birçok boşanma sebebi olabilir. Eşler evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açabilecekleri gibi özel boşanma sebebi dediğimiz olayaları da yaşamışlarsa örneğin aldatılmışlarsa aldatma sebebiyle boşanma davası yani zina sebebiyle boşanma davası da açabilirler.

Boşanma davasında önemli olan her zaman yinelediğimiz gibi boşanma davasında delilleri iyi bir şekilde hukuka uygun olarak elde etmek ve de boşanmada tanık delilini faydalı kullanmak. Bunlar boşanma davanızda çok işe yarayacak unsurlar olacaktır. Tabii ki bir de boşanma davasının sonuçları vardır. Bunlardan birisi de boşanmada mal paylaşımına ilişkindir.

Boşanmada mal paylaşımı genel geçer kurallara göre yapılmakta iken aldatma sebebiyle boşanma davasında mal paylaşımı için kanun ayrı bir düzenlemede bulunmuş ve aldatan eşi mal paylaşımı konusunda bir nevi cezalandırmaya çalışmıştır. 

Zina Yapan Eş Mal Alabilir mi?

Öncelikli olarak zina sayılan davranışların neler olduğunu iyi bilmek lazım. Açtığınız boşanma davasında zinanın varlığını ispat etmiş iseniz mal paylaşımına ilişkin de dava açmanız şarttır. Yani boşanma davanızı kazanmakla tüm süreç sonlanmayacak ayrı olarak mal paylaşımı davası da açmanız gerekecektir. Mal paylaşımı davası boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Bu sebeple boşanma davası kesinleşmiş olsa dahi bu 10 yıllık süre içinde evlilik birliğinde edindiğiniz mallara ilişkin kendi payınıza düşen haklarınızı talep edebilirsiniz. Bunun dışında gelelim konumuza ve de zina yapan eşin aldatan eşin mal alıp alamayacağına. Açtığınız boşanma davasını kazandınız ve sonrasında görülen mal paylaşımı davasında da eşinizin sizi aldattığını ve boşanma davasını da bu sebepten dolayı kazandığınızı açıkladınız.

Mahkeme bu durumda evlilik birliği içinde elde edilen mallardan zina eden eşi mahrum bırakabileceği gibi az pay almasına da karar verebilecektir. Bu hususların hepsi boşanma davasının konusuna ve de somut olayın özelliğine göre değişkenlik gösterebilecektir. Bundan mütevellit konu hakkında ayrıntılı bilgi için boşanma avukatından hukuki destek almanızı önemle tavsiye ederiz.

Zina Yapan Erkek Boşanma Davası Açabilir mi?

Boşanma davasını her eş; kendi hür, özgür iradesi ile açabilir. Diğer eşin onayını ya da icazetini almak zorunda değildir. Ancak uygulamada tam kusurlu eşin boşanma davası açsa dahi boşanamayacağı yargıtay içtihatları ile karine haline gelmiştir. Yani aldatan eş boşanma davası açmış ve de tam kusurlu bulunmuş ise boşanma davası reddedilecektir. 

Boşanma Davasında Zina Nasıl İspatlanır?

Boşanma davasında zina her türlü hukuki delille ispatlanmaktadır. Ancak dedektif tutarak ya da tuzak kurarak yapılan ispatlar ne yazık ki hukuka aykırı delil olduğundan dolayı zinanın apaçık ortada olmasına karşın davanızı ispatlayamayacaksınız. Burada dikkat edilmesi gereken durum tabii ki de zinanın hukuka uygun delillerle elde edilmiş vakılarla ispatlanmış olmasıdır. Hasta ağacın meyvesi de hastalıklıdır. Bu yüzden hukuka aykırı elde ettiğiniz deliller de hukuka aykırı hale gelecektir.

Zina genellikle eşlerin telefon incelemesinin yapılması, hukuka uygun ses kaydı ile, mesaj kayıtları ile sosyal medya yazışmalarıyla HTS kayıtları ile, otel kayıtları vasıtasıyla ispatlanabilmektedir. 

Aldatan Eş Nafaka Alır mı?

Zina yapan eş, aldatan eş nafaka alır mı sorusunun cevabı oldukça önemlidir. Yoksulluk nafakasının varlığı için kanunun aradığı maddeler açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak şartıyla uygun miktarda nafaka alabilir denmiştir. Buna göre nafaka alabilmek için nafaka yükümlüsünün kusuru aranmayacağı gibi nafaka alacaklısının kusurunun ağır olmaması şarttır. Aldatan eşin kusuru daha ağır olacağından dolayı tabii ki de aldatan eş nafaka alamayacaktır.

Telefon Kayıtları Aldatma Sayılır mı?

Zinanın olabilmesi için kadın ve erkeğin cinsel birleşiminin sağlanması şarttır. Cinsel birleşme olmadan zinadan bahsedilemez. Yani eşinizi bir kafede el ele yakalamışsanız zinanın varlığına delalet olmasa da kanun gereği şiddetli geçimsizlik şartı olan sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış olarak nitelendirilecektir. Ancak direkt cinsel birliktelik vakasının varlığına karine teşkil edebilecek davranışlar zina olarak kabul edilmekte. Bunlar otel kayıtlarının bulunması, herhangi bir zorunlu durum yokken karşı cinsle aynı evde kalınması, yine herhangi bir zorunluluk yokken karşı cinsten birinin evinde gecelemek gibi.

Silinen Whatsapp Mesajları Mahkemede Çıkar mı?

Silinen WhatsApp mesajlarının zinanın varlığına delalet olacak şekilde yani aldatmayı kanıtlayacak şekilde kullanılabilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Çünkü WhatsApp yazışmaları sizin tarafınızdan ele geçirilip de ekran görüntüsü alınmamışsa ya da ekran şifresi açık unutulmuş telefondan yine sizin tarafınızdan kopyalanmamışsa ne yazık ki başka türlü yazışmalara ulaşmak mümkün olmayacaktır. 

Zina Davası Tek Celsede Biter mi?

Zina sebebiyle boşana davası yani aldatma sebebiyle boşanma da diğer boşanma davalarında olduğu gibi usul hukukuna tabidir. Bu bakımdan hukuk mahkemelerinde izlenen usul bu davada da izlenir. Elinizde güçlü delilleriniz olsa dahi davanın tek celsede bitmesi mümkün değildir. Çünkü bir kere ilk başta yapılacak olan ön inceleme duruşmasının bitmiş olması ve de tahkikat aşamasına geçilmiş olunmalı hatta ve hatta tahkikatın bitip sözlü yargılama aşamasına da geçilip tarafların esas hakkındaki son savunmaları yapılmalıdır. Hele ki tanık ve sair de dinlenecekse ilave tanık duruşmaları ile de süreler uzayabilecektir. Ayrıca konumuz olan mal paylaşımı davasının görülmesine boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlanacağından mal paylaşımı davası boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görülecek ve zina sebebiyle boşanma davasında mal paylaşımı davasının sonucunda malların paylaşımı yapılacaktır.

Boşanma Davasında Avukat Tutmalı mıyım?

Boşanma davası; kişinin geleceğini şekillendiren, biten bir birliktelikten sonra maddi ve manevi olarak huzura ermeyi isteyen bireylerin boşanmak için başvurdukları bir dava türüdür. Her boşanma davasının maddi sonuçları olduğu gibi manevi sonuçları da elbet bulunmaktadır. İşte bu sonuçların aleyhe olmaması adına tüm boşanma davası sürecinin alanında uzman boşanma avukatı vasıtasıyla takibi de kişinin lehine olacaktır. Ülkemizde, boşanma davalarında zorunlu avukatlık yoktur. Boşanma davanızı kendiniz de açabilirsiniz. Fakat haklarınızın takibini profesyonelce yapmakla, kulaktan duyma yöntemlerle yapmak arasında tabii ki de fark olacaktır. 

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Hangi Mallar Kadınındır?

Evlilik birliğinin kurulması ile eşler arasında kanunen edinilmiş mallara katılma rejimi kendiliğinden kabul edilmiş sayılır. Eşler dilerse mal ayrılığı rejimini de seçebilirler. Ancak herhangi bir seçim yapmamışlarsa kanun gereği evlilik birliği içinde edinilen tüm mallar aksi iddia edilmedikçe ortak mal olacaktır. Aldatma sebebiyle boşanma davasında kadının kişisel mal varlığında bulunan mallar kadına verileceği gibi kadın çalışmasa dahi edinilmiş mallara katılma rejimi gereği tüm mallara ortak olduğundan dolayı, malların yarısını alacaktır. Fakat yukarıda da değindiğimiz gibi evlilik birliği açılmış ve kazanılmış olan zina sebebiyle boşanma davası ile son bulmuşsa bu durumda kadın, malların tamamını alabileceği gibi yarısından fazlasını da alabilir. 

Zina Mal Paylaşımı Yargıtay Kararları

Şarta Bağlı Feragat Yapılamaz

Hal böyle olunca kadının, erkeğin zina hukuki sebebine dayalı davasından feragat etmesini sağlamaya yönelik eyleminin, 4721 Sayılı Kanun'un 2. maddesinde düzenlenen hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu, hakkın açıkça kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunamayacağı, davacı vekilinin kadının anlaşmalı boşanma davasında boşanma sonucunu temin etmek amacıyla feragat dilekçesi sunduğu, iş bu feragat beyanının anlaşmalı boşanma şartına bağlı olarak verilmesi nedeniyle hüküm ve sonuç doğuramayacağı, bu hususun istinaf aşamasında davacı tarafça bildirildiği halde Bölge Adliye Mahkemesince yanılgılı değerlendirme ile esastan ret kararı verilmesi doğru görülmemiş, bu suretle İlk Derece Mahkemesince feragat nedeniyle davanın reddine dair verilen kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Açıklanan sebeplerle;

1.Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2.İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA, T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2022/10129 K. 2023/760 T. 28.2.2023

1