Boşanma Davasında İspat Yükü Kimdedir?

  • Anasayfa
  • Boşanma Davasında İspat Yükü Kimdedir?

Boşanma Davasında İspat Yükü Kimdedir?

Boşanma davasında ispat yüküne dair kural aslında genel boşanma davası dediğimiz şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekişmeli boşanma davalarında da geçerlidir. Boşanma davasında taleplerin kabul edilebilmesi için belirli taleplerle aile mahkemesine başv

Boşanma Davasında İspat Yükü Kimdedir?

Boşanma Davasında İspat Yükü Kimdedir?

Boşanma davasında ispat yüküne dair kural aslında genel boşanma davası dediğimiz şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekişmeli boşanma davasında da geçerlidir. Boşanma davasında taleplerin kabul edilebilmesi için belirli taleplerle aile mahkemesine başvurulması şarttır. Unutmayın boşanma davasının kabulü için hakimin ikna olması gerekir. Hukukumuzda serbest delil sistemi kabul edilmiştir ve her şey delil olarak kullanılabilir. Tabii ki hukuka aykırı delil olmaması gerekir. Özel hukuk normları bakımından olduğu gibi boşanma davasında deliller kesin delil ve takdiri deliller olarak ikiye ayrılır. Ancak boşanma davasında boşanma avukatı tarafından sunulan deliller hakim tarafından serbestçe takdir edileceğinden kesin deliller olan yemin deliline dayanılamayacağı gibi tarafların ikrarları da hakimi bağlamayacaktır. Boşanma sebepleri bakımından boşanma yargılamalarında ispat ve deliller konusu ayrı önemi haizdir. 

Boşanma Davasında Deliller 

Boşanma davasında deliller iddia edilen vakıların ispatlanmasını sağlamaktadır. Örneğin, zina sebebiyle boşanma davası açmış iseniz zinayı ortaya koyabilecek delillerin mahkemeye süresi içinde sunulması şarttır. Mesela otel kayıtlarının, fotoğrafların yahut mesajların mahkemeye süresinde sunulması gibi. Boşanma davasında ispat genel hukuk muhakemeleri kanununda yer alan kurala göre belirlenmektedir. Buna göre iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraf ispat yükünü taşımaktadır. Zina ettiğini düşündüğünüz eşinizin zina fiilini gerçekleştirdiğine ilişkin delilleri mahkemeye siz sunmalısınız. İspat sizin üzerinizde olacaktır. Yahut duygusal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet gösteren eşinizin bu davranışlarının boşanmaya yol açtığını ve evlilik birliğini sürdürmekte artık sizin açınızdan çekilmez hale geldiğini, evliliğin temelden sarsıldığını ispatlamanız şarttır. Yoksa ispat edemediğiniz davanızı kaybedersiniz. Yine zinanın işlendiğine karine teşkil eden hususlar da delil niteliğinde olabilecektir. Örneğin eşiniz cinsel birliktelikle bulaşan bir hastalığa yakalanmış ise bunu zina eylemi olarak mahkemede delil gösterebilirsiniz. Ancak unutmayın siz zina sebebine dayalı dava açmış iseniz bunu ispat yükü sizde olacak. Siz eşinizin zina eylemini gerçekleştirdiğini ispat edeceksiniz. Eşiniz zina eylemini gerçekleştirmediğini ispatlamayacak. 

Boşanma Davasında Deliller Nasıl Sunulur?

Boşanma davasında delillerin sunulması oldukça önemlidir. Delillerin sunulması ispatın sağlanmasını gerekli kılacağı için taraflar delillerini dilekçeleri ile sunarlar. Mahkeme, tarafların dilekçelerini karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme duruşması için bir duruşma günü tespit ederek eşlere bildirir. Aile mahkemesi çıkartacağı bu tebligatta, taraflara davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz mahkemeye vermedikleri belgeleri vermeleri yahut başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için ihtarda bulunur. Anlaşılacağı üzere aslolan delillerin dilekçe ekinde verilmesi, eğer verilmemişse de yukarıda belirtilen süre içinde mahkemeye sunulmasıdır. 

Çekişmeli Boşanmada Deliller Ne Zaman Sunulur?

Çekişmeli boşanma davasında deliller dilekçelerin mahkemeye verilmesi ile sunulabileceği gibi ön inceleme duruşması için taraflara tebliğ edilen ihtarın tebliğini izleyen günden itibaren 2 hafta içinde sunulabilir. Bu süreler geçmiş ise artık o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacaktır. Taraflar tanık deliline dayanmışlarsa, uygulamada mahkeme ön inceleme duruşmasında taraflara tanık listesi sunmaları için süre vermektedir. 

Boşanmada Whatsapp Kayıtları Delil Olur mu?

Boşanma davasında her türlü delil ispat vasıtası olarak kullanılabilmektedir. Boşanma davasında kesin delil kuralı olmadığı için mahkemeye verilen delillerin inandırıcı, hakimi etkileyen ve hakimin vicdani kanaatleriyle değerlendirebileceği türden delil olması gerekir. Hakim, WhatsApp yazışmalarını yetersiz bulmuş ise, iddia edilen vakıanın ispatlanmasında  WhatsApp delilini hükme esas teşkil etmeyecektir. Ekran görüntüsü de hukuka uygun olarak elde edilmiş ise ekran görüntüsü de delil olarak kabul edilecektir.

Eşini Sevmediğini Söylemek Boşanma Sebebi mi?

Eşini sevmediğini söylemek boşanma sebebidir. Eşler evlilik birlikteliği sürecinde birbirlerine sadık kalmak yükümlülüğündedirler. Eşini sevmediğini söylemek ise duygusal şiddet içeren bir kelimedir ve boşanma davasında duygusal şiddet temelli davranışlar içerisinde yer alır. Burada somut olayın özelliğine göre hareket edilmelidir. Eşe tepki olarak kullanılan bir söz varsa örneğin fiziksel şiddete tepki olarak eşini sevmediğini söyleyen kişi kusurlu olarak sayılmayacak iken ortada hiçbir şey yokken sevmediğini söylemek ve sevgisinin bittiğini belirtmek kusurlu davranış olarak karşımıza çıkacaktır. 

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma sebepleri aynı zamanda eşler anlaşmak istedikleri takdirde anlaşmalı boşanma davasının da açılmasına yol açabilir. Anlaşmalı boşanma davasında önemli olan tarafların anlaşmaları olduğu için çekişmeli boşanmaya sebebiyet verecek bir davranış da anlaşmalı boşanma davasının açılmasına sebebiyet verebilir. Örneğin eşiniz fiziksel şiddet uyguluyor diyelim. Bu fiziksel şiddet çekişmeli boşanma davasının konusunu oluşturabileceği gibi eşler çekişmeli boşanma davası açmayıp da, boşanmanın ferileri konusunda anlaşmış iseler bu durumda anlaşmalı boşanma davası açabileceklerdir. İlla ki çekişmeli boşanmaya sebebiyet veren bir davranışın çekişmeli boşanma davasının açılmasını şart koşması mümkün değildir. 

Çekişmeli boşanma Sebepleri ise;

Zina sebebiyle boşanma, hayata kast pek kötü davranış sebebiyle boşanma, terk, akıl hastalığı, onur kırıcı davranış, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet, cinsel şiddet şeklinde örneklendirilebilir. 

BUNU DA BİL; Çekişmeli boşanma davasında hakim ne sorar hakkında ayrıntılı bilgi için bu makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında İspatın Önemi

Boşanma davasında, davanın kazanılması için iddia edilen vakıaların yani boşanma sebeplerinin ispat edilmesi şarttır. Boşanma davasında karşı tarafın yani karşı eşin az da olsa bir kusuru olmalıdır. Karşı taraf tam kusursuz ise ya da davayı açan taraf tam kusurlu ise boşanma davası reddolur. Bundan dolayıdır ki, karşı tarafın kusurunun ortaya konulması ve az da olsa boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusurlu olduğunun ortaya çıkartılması gerekir ki hakim vicdani kanaatiyle boşanmaya hükmedebilsin.

1