Boşanma Davasında Neler Delil Sayılır | Mil Hukuk & Danışmanlık

Boşanma Davasında Neler Delil Sayılır

  • Anasayfa
  • Boşanma Davasında Neler Delil Sayılır

Boşanma Davasında Neler Delil Sayılır

Boşanma davasında delil- Boşanma davaları eşlerden her biri tarafından açılabileceği gibi şiddetli geçimsizlik davalarında az kusurlu eş tarafından dahi açılabilir. Boşanma davası görünürde kolay davalar sanılsa da aslında çok ciddiye alınması gereke

Boşanma Davasında Neler Delil Sayılır

Boşanma Davasında Neler Delil Sayılır?

Boşanma davasında delil- Boşanma davası eşlerden her biri tarafından açılabileceği gibi şiddetli geçimsizlik davalarında az kusurlu eş tarafından dahi açılabilir. Boşanma davası görünürde kolay davalar sanılsa da aslında çok ciddiye alınması gereken davalardandır. Nitekim kişinin hayatının büyük bir bölümünü etkileyecek olan boşanma süreci profesyonelce yürütülmediği takdirde büyük sorunlara yol açabilmektedir. Zira davalı ya da davacı eşten istenen boşanmada maddi tazminat ve boşanmada manevi tazminatlar, dava açılan eşin karşı dava açarak maddi ve manevi tazminat istemesi gibi evlilik birliği içerisinde edinilen boşanmada mal paylaşımı gibi hususlar kişinin psikolojik geleceğini etkilediği gibi ekonomik geleceğini de sıkıntıya sokabilmektedir. Bu yüzden boşanma davalarının alanında uzman kişiler tarafından, boşanma avukatı vasıtasıyla takip edilmesi tavsiye olunur. Boşanma davasında hukuka aykırı delillerle ilgili basında yayımlanan haberlerimiz.

Boşanma davasında delil ile ilgili makalelerimiz;

Sosyal medya kayıtları boşanmada delil olur mu?

Whatsapp ekran görüntüsü delil olur mu?

Boşanma davasında telefon konuşmaları ve mesajlar

Boşanma davasında sosyal medya paylaşımları 

Aldatma delilleri nelerdir?

Boşanma davasında dava ile birlikte eşler birbirlerinden maddi ve manevi tazminat isteyebilmektedirler. Bu maddi ve manevi tazminat boşanma davasının fer'isi niteliğinde olduğunda harca tabi olmayacağından ve de reddi durumunda karşı vekalaete hükmedilemeyeceğinden taraflar birbirlerinden yüklü miktarda tazminat talep edebileceklerdir. İşte bu durumda bu yüklü tazminatın mahkeme tarafından kabul edildiği düşünüldüğünde kişinin adeta mahvolmuş aile yaşantısının ortasına bir de tazminat eklenmesiyle atlatılması zor günlerin yaşanması kaçınılmazdır. Bütün bu sebeplerle davanın profesyonelce yönetilmesinin yanı sıra boşanma davalarında en önemli unsurlardan bir tanesi de davanın kusur yönünden ispatıdır. Nitekim davacı eş davalı eşten maddi ve manevi tazminatı ancak davalının kusuru oranında alabilecektir. Davalı üzerine atfı kabil bir kusur izafe edilemeyen durumlarda ise boşanmaya karar verilse dahi tazminata hükmedilmeyecektir. Ya da tam tersi durumda kişinin kusurlu olduğu ispat edilmiş ve kişi kusursuzluğunu ispat edemediği durumlarda kabul edilemeyecek miktarlarda tazminatlarla yüz yüze kalabilecektir. İş bu sebeple boşanma davalarında delillerin önemi çok büyüktür. 

Boşanma davası çeşitlerine göre delillerin ayarlanması ve tespiti farklılık arz etse dahi boşanma davası delil çeşitlliği bakımından zengin bir dava türüdür. Ancak bu delillerin açılan davada dilekçelerde uygun bir şekilde gösterilmesi ve usul kurallarına uyulması zorunludur. Aksi durum kişi dayandığı delili dillekçesinde belirtmemişse o delile dayanamayacak, örneğin tanık deliline dayanmamış ise bir daha tanık dinletemeyecektir.

Boşanma Davasında Deliller Nelerdir?

Boşanma davalarında en çok kullanılan delil tanık delili olmakla birlikte her somut olayın özelliğine göre farklı deliller de kullanılabilmektedir. Bu kapsamda boşanma davasında delilleri; Kısa Mesaj (SMS), fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve mesajları, otel kayıtları, whatsapp gibi mesajlaşma programları kayıtları, not ve yazışmalar, banka ve kredi kartı kayıtları, pasaport giriş çıkış kayıtları, mahkeme ilamları, diğer mahkeme dosyaları şeklinde sıralayabiliriz. 

Boşanma Davasında Tanık Delili

Boşanma davalarında tarafların öne süreceği delliller davanın seyri için büyük önem arz etmektedir. Nitekim dayanağı boşanma sebebini ispatlayamadığı sürece mahkeme tarafların davanın reddine karar verecektir. Bu nedenle boşanma davalarının kabul edilerek boşanma kararının verilmesinde büyük öneme sahip delillerden tanık delili hukukumuzda hiçbir zaman kesin delil niteliğinde değildir ve takdiri delil olarak nitelendirilmektedir. Ancak boşanma davalarında tanık delili büyük bir önemi haizdir. Zira evlilik birliği içerisinde sosyal ilişki kurulan ve sıklıkla ailecek görüşülen kişiler ile yakın arkadaşlar, komşular ve aile bireyleri tanık olarak bulunabilmektedirler. 

BUNU DA BİL; Boşanma davasında tanık delili ile ilgili ayrıntılı makale için boşanma davasında tanık delili başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davasında Delil Sunma Süresi Ne Zamandır?

Hukuk Davalarında olduğu gibi Boşanma davasında da usul kuralları Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenleme altına alınmıştır. Bu kapsamda boşanma davalarında da ilk olarak dilekçeler teatisi olarak adlandırılan aşama tamamlanmaktadır. Dilekçeler teatisinde yani dilekçeler aşamasında davacı tarafın dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilecek davalı tarafından dava dilekçesine cevap dilekçesi verilecektir. Sonrasında ise sırasıyla davacı tarafından cevaba cevap dilekçesi verilecek ve davalının bu dilekçeye sunacağı ikinci cevap dilekçesinden sonra dilekçeler aşaması son bulacaktır. Dilekçeler aşamasının tamamlamasından sonra ise mahkeme tarafından ön inceleme duruşması günü verilecektir. Ön inceleme duruşmasına kadar dilekçelerinde delillerini sunmayan ve tarafları bildirmeyen tarafa mahkeme iki haftalık kesin süre içerisinde delilleri bildirmesini ve tanıklarını sunmasını bildirecektir. Görüleceği üzere davanın gidişatını değiştirebilecek kapasiteye sahip olan delil ve tanıkların hangi olaylarla ilgili olarak dinletileceği, hangi olayın aydınlatılması için delilleri ve tanık deliline başvurulduğunun dava dilekçesinde ya da cevap dilekçelerinde gösterilmesi gerekmektedir. Kişi tanık deliline dayandığını dava veya cevap dilekçesinde göstermiş ise de sonradan tanık listesi vererek isimlerini ve adreslerini açıkça belilrtmelidir. Aksi durumda bir daha tanık listesi verilemeyeceği hususu Hukuk Muhakemeleri Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Ceza yargılamasından farklı olarak HMK'da tanıklara ilişkin sıkı kurallar bulunmaktadır. Ceza yargılamasında re'sen araştırma ilkesi gereği tanık belirtmeseniz de hakim tanıkları bulup dinlemekte serbest iken HMK gereği hukuk yargılamalarında hakim taleple ve delillerle bağlı olduğundan tanık belirtilmediği takdirde re'sen tanık dinleme imkanına sahip olamayacaktır. Bu durumda kişilerin boşanma davasında delil hususunda bilinçli bir şekilde yaklaşımı esastır. 

Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Deliller Nelerdir?

Delillerin sunulma aşamasında da bahsettiğimiz üzere boşanma davasının kabul edilip edilmemesinde önemli bir yere sahip olan delilleri taraflar beyanını ya da iddiasını ispat etmek amacıyla kullanmaktadır. Bununla birlikte eşlerden birinin dayandığı beyan veya iddiasını diğer eşte çürütmek amacıyla karşı ispatta bulunmak için farklı deliller öne sürebilmektedir. Boşanma davalarında delillerin sunma zamanı önemli olduğu gibi delillerin sunulması ve mahkeme tarafından takdir edilebilmesi için dosyaya sunulan delillerin hukuka uygun olup olmadığı ayrıca önem taşımaktadır. Boşanma davalarında delillerin takdirinde en fazla karşılaşılan sorun ise ses ve görüntü kaydı gibi delillerin hukuka uygun elde edilmediği yönündedir. Bilindiği üzere hukuka aykırı olarak elde edilen gizli kaydedilen ses kaydı ve gizli kaydedilen video ile fotoğraf kayıtları Türk Ceza Kanunu kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır. Hukuka aykırı olarak elde edilen ses ya da görüntü kayıtları bu nedenle boşanma davasında delil olarak nitelendirilmeyeceği ve hükme esas alınamayacağı gibi bu delile dayanan tarafı da Ceza Hukuku kapsamında yargılanmasına neden olabilecektir. 

Boşanma Davasında Delil Yetersizliği

Boşanma davasında delil yetersizliği- Mahkemenin boşanma davasının kabul veya reddi açısından kararını etkileyen delil tarafın öne sürmüş olduğu boşanma nedeni ispatlaması açısından da büyük öneme sahiptir. Nitekim boşanma davasını açan taraf ileri sürmüş olduğu beyan ve iddialarını ispatlayamaması durumunda yani delillerin yetersiz olması, delillerin hukuka aykırı olması, delillerin somut olayla bağlantısının olmaması durumlarında öne sürülmüş olan iddalarının dayanksız olduğu görülecek dava reddedilecek ve boşanma kararı verilemeyecektir. 

Boşanma Avukatı Değerlendirmesi

Sonradan üzülmek yerine önceden profesyonel bir şelkilde davaya çalışılmalı, eksiklikler giderildikten sonra dava dilekçesi düzenlemip sonuç kısımları kontrol edildikten sonra olumsuzluğa mahal vermeyecek şekilde mahkemeye başvurulmalıdır. İnce elenip sık dokunan işlemlerde olumsuzluğun çıkma olanağı tabi ki de daha düşüktür. Davacı ya da davalı eş durumu ciddiye alıp buna göre savunmalarını yapmalı hem ekonomik bakımdan maddi ve manevi tazminatların belirlenmesi hem de müşterek çocuk ya da çovuklar varsa velayetleri konusunda sıkı ve gerekçeli bir talepte bulunmalıdırlar.

Boşanma Davasında Fotoğraf Delili

Boşanma davasında fotoğraf delili bakımından eğer başka türlü delil elde etme imkanı bulunmamakta ise özel hayatın gizliliğini ihlal anlamına gelmeden fotoğraflar da delil olarak kullanılabilir. Nitekim aynı evin içerisinde çekilmiş fotoğraflar delil olabilmekle birlikte ortak fotoğraf albümü de boşanma davasında delil niteliğini haizdir. Eşlerin ortak doğumgünü fotoğrafları ya da kutlama fotoğrafları eşin arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraflar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

1