Boşanma Davası Açtım Manevi Tazminat Alır Mıyım ? | Mil Hukuk

Boşanma Davası Açtım Manevi Tazminat Alır Mıyım
  • Anasayfa
  • Boşanma Davası Açtım Manevi Tazminat Alır Mıyım

Boşanma Davası Açtım Manevi Tazminat Alır Mıyım

Manevi tazminat talep eden taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Manevi tazminat isteyen eş eğer eşit kusurlu, ağır yani fazla kusurlu ya da tam kusurlu ise manevi tazminat alamaz.

Boşanma Davası Açtım Manevi Tazminat Alır Mıyım

BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Manevi tazminata ilişkin olan düzenleme Türk Medeni Kanunumuzun m.174f.II de düzenlenmiştir. Buna göre; "boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir."  Ancak manevi tazminat talep edilebilmesi bazı koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.  Erkek eşin olduğu gibi kadın eşin de manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Manevi tazminatın gerekçeleri boşanmada maddi tazminattan farklı olduğu gibi boşanmanın ferilerinden olmayan ziynet alacağı davasından da farklıdır. Boşanma davasında manevi tazminat davası açmış olmanın ziynet alacağı davasına olumsuz bir etkisi yoktur. Boşanmada manevi tazminat için kişilik haklarına bir saldırı olması şarttır. Örneğin boşanma avukatı vasıtasıyla zina sebebiyle boşanma davası açtınız diyelim. Bu davada mahkeme sizi haklı bulmuş ve karşı tarafın zina eylemi gerçekleştirerek kusurlu olduğunu belirtmiş ve siz de manevi tazminat talep etmiş iseniz bu durumda mahkeme uygun bir manevi tazminata hükmedecektir. Ya da eşiniz size fiziksel şiddet uyguladı diyelim. Bu durumda açılan kasten yaralama sebebiyle ceza davası yanında boşanma davasında manevi tazminat da talep edilebilecektir. Görüleceği üzere manevi tazminat, TMK da özel olarak düzenlenmiş olup boşanma sebepleri olan olaylar yüzünden kişilik hakları zedelenen kişilere verilecektir. Manevi tazminat; boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişinin yaşadığı acıyı, elemi kederi kapsar. Örneğin eşi hakkında asılsız ithamlarda bulunarak onu çevreye rezil eden kişi, eşinin manevi kişiliğine saldırmış demektir. Eş bu yüzden hayat sevincini, yaşam sevincini kaybetmiş olabilir, herkese rezil olduğundan küçük düştüğünden acı duyabilir ve ruhunun derinlikleri etkilenerek insan içine dahi çıkamaz bir duruma gelebilir. İşte bu zararın tazmini boşanmada manevi tazminat davası ile olacaktır. Çekişmeli boşanma davası (ister şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası ister özel boşanma sebeplerine dayalı dava olsun) açmış iseniz ve manevi tazminat talep etmek istiyorsanız derhal boşanma avukatınıza danışın. Boşanma davasında manevi tazminat miktarına; eşin kusur oranı, gelir düzeyi ve boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkının ne kadar zadelendiğine göre aile mahkemesi hakimi tarafından takdiren karar verilecektir. Boşanma davasında tazminatı yüklü miktarda almak istiyorsanız iddialarınızı ispatlamanız ve karşı tarafın ağır kusurlu olduğunu ortaya koymanız şarttır. Unutmayın her boşanma davasında tazminat alınmaz. Tazminat alınmasının şartları vardır. Bunun için avukatınıza danışmayı unutmayın. Boşanma davasında manevi tazminat alınması, boşanma davasından sonra görülecek olan mal paylaşımı davasını etkilemeyeceği gibi ondan bağımsızdır. Manevi tazminat alınması, mal paylaşımındaki miktarı düşümez ve eksiltmez. Manevi tazminat sadece çekişmeli boşanma davasına özgü bir tazminat değildir. Anlaşmalı boşanma davasında manevi tazminata hükmedilebilir. Anlaşmalı boşanma davasında önemli olan tarafların anlaşmalarıdır.

Boşanma davasında manevi tazminat talebi evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesinden sonra kanunda belirtilen şartların varlığı halinde, kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın, kusurlu olan taraftan talep ettiği tazminat türüdür. Türk Medeni Kanunun m.174’te hükme bağlanan boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri, korudukları menfaatler açısından birbirinden farklı mahiyettedir. 

Boşanma davasında manevi tazminat, evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesinden sonra, mevcut durumlardan psikolojik olarak etkilenen, şeref, onur ve haysiyeti zarar gören eşin, kusurlu olan diğer eşten talep ettiği tazminat türüdür. Bir diğer ifadeyle manevi tazminat talebi kişinin sarsılan maneviyatını tazmine yönelik bir araçtır. Boşanma davasında manevi tazminat talebinin hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu m.174/2 hükmüdür. İlgili hüküm, “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” düzenlemesiyle talebin yöneltileceği eşin kusurlu olması şartını aramıştır. Yine ilgili hükme bakıldığında manevi tazminatı talep eden eş için kusursuz olma şartının aranmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu düzenlemeden çıkaracağımız sonuç, manevi tazminat talebinde bulunan eşin kusursuz olabileceği gibi, davalı taraftan daha az kusurlu da olabileceği olmalıdır. 

BUNU DA BİL; Boşanma davasında tazminat taleplerinde bulunması gerekenler hakkında videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

TMK m.174 hükmü maddi ve tazminat taleplerini düzenlemekle birlikte, talep için aranan şartların neler olduğunu da ifade etmiştir. Hükme bakıldığında manevi tazminat talebi şartlarının birçok yönden maddi tazminat talebi şartlarıyla benzer olduğu görülmektedir. Farklılık, meydana gelen zarar hakkındadır. Şöyle ki, boşanma davasında maddi tazminat taleplerinde tazmini istenen zararın konusunu menfaatler oluştururken, manevi tazminatta tazmini istenen zararın konusunu kişilik hakları oluşturur. 

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Şartları Nelerdir?

Boşanmada manevi tazminat şartları- Kanun manevi tazminata hükmedilebilmesi için şu şartları aramaktadır:

-Eşler arasında boşanmaya karar verilmiş olmalıdır.
-Boşanmaya sebep olan olaylar neticesinde kişilik hakkı ihlal edilmiş olmalıdır.
-Manevi tazminat talebinde bulunulmuş olmalıdır. (Ki mahkeme talep edilen miktarı üst sınır kabul ederek, bu taleple bağlı kalacaktır.)
-Davalı taraf kusurlu olmalıdır.
-Talepte bulunan kusursuz veya davalıya göre daha az kusurlu olmalıdır.
Burada “kişilik haklarının ihlali” hususuna değinmekte fayda vardır. 4721 sayılı kanun boşanmaya sebebiyet veren olayların yarattığı ihlalde ağırlık şartı aramamış, manevi tazminat talebi için ihlali yeterli kabul etmiştir. İhlalden kasıt yukarıda da ifade edildiği üzere manevi bir zarar niteliğindedir. Kanun ağırlık şartı aramamakla birlikte elbette ortaya çıkan manevi zararın boyutu tazminat miktarının belirlenmesinde rol oynayacaktır.

Boşanmada Manevi tazminat talebi de tıpkı maddi tazminat talebi gibi, tazmine yönelik uygun bir miktar para ödenmesini içerir. Maddi ve manevi tazminat talepleri arasındaki bir diğer farklılık da bu noktada kendini göstermektedir. Maddi tazminat talebi TMK m.176/1 hükmü uyarınca irat şeklinde ödenebiliyorken; yine aynı hükmün 2.fıkrasında yer alan düzenlemeye göre boşanma davasında manevi tazminat talepleri irat şeklinde ödenememektedir. Dolayısıyla boşanma davasındaki manevi tazminat talepleri yalnızca nakden bir diğer ifadeyle toptan ödenecektir. 

BUNU DA BİL; Boşanma davasında kusur sayılan davranışlar hakkında makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

şimdi bunları yargıtay kararları ışığında inceleyelim

  • Manevi Tazminat İsteyen Taraf Kusursuz Ya da Daha Az Kusurlu Olmalıdır.

Manevi tazminat talep eden taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Manevi tazminat isteyen eş eğer eşit kusurlu, ağır yani fazla kusurlu ya da tam kusurlu ise manevi tazminat alamaz. Manevi tazminat isteyen eş kusursuz ise manevi tazminat alabilir. Burada önemli olan nokta manevi tazminat isteyen eşin kusurunun tazminat istediği tarafın kusurundan az olması ya da hiç kusurunun olmaması durumudur. Hayati öneme haiz bir durum ise kusur araştırmasının davanın açıldığı tarihe kadar yapılmasıdır. Nitekim davanın açılmasından sonra meydana gelen fiillerin boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenilmemesi gerekmektedir. Örneğin, eşinize açtığınız boşanma davasında manevi tazminat da istediniz. Manevi tazminat taleplerinize dayanak olarak sunduğunuz delilleriniz boşanma davasından sonraki döneme ilişkin ise, mesela davanın açılma tarihinden sonra davalının size psikolojik şiddet uyguladığına yönelik ise, manevi tazminata hükmedilmeyecektir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan olaylarda eşinin hastalığı ile ilgilenmeyen davacı kadın da eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Türk Medeni Kanununun 174. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının tazminat istemlerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru olmamıştır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/2-259 E., 2010/329K. )

Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. Onun için, kişilik haklarını ihlal eden fiille, tazminat miktarı arasında makul bir oranın bulunması gerekir. Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdiri, müesseseyi amacından saptırır. Hakim, tazminat miktarını saptarken, bir yandan kişilik hakları zedelenen tarafın, ekonomik ve sosyal durumunu ve boşanmada kusuru bulunup bulunmadığını ve varsa kusur derecesini, fiilin ağırlığını; öbür yandan da, kişilik haklarına saldırıda bulunanın kusur derecesini, ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır. Açıklanan ilkeler gözetildiğinde davacı erkek yararına takdir edilen manevi tazminat miktarı, ölçülülük ilkesine uygun olmayıp fazla bulunmuştur. Türk Medeni Kanununun 4. maddesinde yer alan hakkaniyet ilkesi gözetilerek daha uygun miktarda tazminat takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/8916E., 2017/14512K. 

Boşanma davasında az kusurlu eş de manevi tazminat alabilir. Manevi tazminat alınabilmesi için manevi tazminat talep eden tarafın kusursuz olmasına gerek yoktur. Evet kusursuz olması alınabilmesi için yeterlidir. Ancak bu, az kusurlu olan eşin manevi tazminat alamayacağı anlamına gelmemelidir. Dikkat edilmesi gereken husus, manevi tazminat talep eden tarafın kusuru olmuş olsa dahi bu kusurun tazminat talep edilen tarafın kusurundan az olmasıdır. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf az kusurlu olsa dahi uygun miktarda bir tazminat verilmelidir. 

Bilindiği üzere, boşanmanın dayandığı temel ilkelerden biri "kusur" ilkesidir. Kusur ilkesine göre genel sebeple (TMK.m. 166/1.) boşanmaya karar verebilmek için eşlerden birinin mutlaka kusurlu olması gerekir. Boşanma davasını açmak hakkı kusursuz ya da az, eşit veya fazla kusurlu eşindir. Boşanma davasını tam kusurlu eş açamaz (GENÇCAN, Ö.U: 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, Bilimsel Açıklama ve Son İçtihatlar, Ankara 2013, s.128, 129). Kusur ilkesi TMK'nın 174. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenen maddi ve manevi tazminat taleplerinin istenmesinde de önemli bir role sahiptir. Maddi ve manevi tazminat talepleri boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. (GENÇCAN, Ö.U, s. 952). Anılan Kanunun 174. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiş; ikinci fıkrasında ise boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir para isteyebileceği öngörülmüştür. Maddenin anlatımından da anlaşılacağı üzere maddi tazminat istenebilmesi, tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması, tazminat istenenin kusurlu olması yanında bir zararın ile nedensellik bağı ve hukuka aykırılık unsurlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Buna göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olan eş, kusursuz veya az kusurlu ise maddi tazminata hükmedilebilir. Maddi tazminat yanında manevi tazminat istenebilmesi için de bazı koşulların varlığı aranır. Şöyle ki; kusurlu taraftan uygun bir manevi tazminat istenebilmesi için boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu açıklamalar ışığında somut olayda dinlenen taraf tanıklarının beyanları, dosya içerisine ibraz edilen diğer bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde; davacı erkeğin eşiyle ilgilenmediği, gece geç saatlerde geldiği, gece vakti eşini ablasının evine bırakmak suretiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı, buna karşılık davalı kadının da cinsel ilişkiden kaçındığı belirlenmiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında tarafların eşit kusurlu olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Hâl böyle olunca uyuşmazlığa konu davada davacı erkeğin ağır kusurlu olduğu dikkate alınarak davalı kadının maddi ve manevi tazminat (TMK m. 174/1, 2) taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru görülmemiştir. ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1574E., 2017/1357K.)

Manevi tazminat istemiş olan eş tazminat istediği taraf ile eşit kusurlu ise manevi tazminat alamaz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere tazminata hükmedilebilmesi için tazminat talep eden tarafın kusurunun ya hiç olmaması, ya da az kusurlu olması gerekir. 

Mahkemece, davalı-karşı davacı (koca), boşanmaya neden olan olaylarda davacı-karşı davalı (kadın)'a nazaran daha ziyade kusurlu bulunarak boşanma kararı verilmiş ise de; mahkemece taraflara yüklenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarına göre, bu sonuca ulaşılmasında, taraflardan birinin kusurunun diğerinden daha baskın olduğu söylenemez. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Bu bakımdan; davalı-karşı davacının ağır kusurlu bulunması doğru değil ise de; eşit kusur durumunda da boşanmaya karar verileceğinden (TMK. md. 1661/), boşanma kararı hüküm sonucu olarak doğrudur. Bu durumda; hükmün kusura ilişkin gerekçesinin açıklanan şekilde değiştirilerek ve düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiş (HUMK.md.438/son) ve davacı-karşı davalı (kadın)'ın tüm, davalı-karşı davacı (koca)'nın ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersiz bulunmuştur.

Yukarıda 1. bentte açıklandığı gibi boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminata (TMK.md. 174/2) hükmolunamaz. Durum böyleyken, davacı-karşı davalının manevi tazminat talebinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde kabul kararı verilmesi doğru görülmemiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/12897E., 2014/24034K.)

Manevi tazminat talep eden eş yukarıda izah ettiğimiz üzere ya kusursuz ya da az kusurlu olmalıdır. Ağrı kusurlu yani tazminat talep edilen taraftan fazla kusurlu olan eş manevi tazminat alamayacaktır.

Mahkemece davalı-davacı kadın ağır kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; mahkemece tarafların belirlenen kusurları yanında, davacı-davalı erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı, tehdit ettiği ve eşini istemediğini söyleyerek alın götürün dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-davalı erkeğin daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Davalı-davacı kadının da kusuru gerçekleştiğine göre erkeğin boşanma davasının kabulü sonucu itibarıyla doğru olduğundan davalı-davacı kadının bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile boşanmaya ilişkin hükmün kusura ilişkin gerekçesi değiştirilmek sureti ile onanması gerekmiştir (HUMK m. 438/son). Yukarıda l. bentte gösterilen sebeplerle boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-davalı erkek kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğundan davalı-davacı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi (TMK m. 174/1-2) tazminat takdiri gerekirken bu taleplerin reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/10087E., 2016/866K.)

Mahkemece, davacı (koca)'nın daha ağır, davalı (kadın)'ın az kusurlu olduğu kabul edilerek, tarafların boşanmalarına, davalı (kadın) yararına maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasına karar verildiği anlaşılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı (koca)'nın eşi ile ilgilenmeyip vaktini kendi ailesi ile geçirdiği, davalı (kadın)'ın ise eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Tarafların gerçekleşen kusurlu davranışları dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekmektedir. Boşanma davalarında eşit kusur halinde maddi ve manevi tazminata karar verilemez (TMK. md. 174/1-2). Mahkemece, davacı (koca)'nın daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı (kadın) yararına maddi ve manevi tazminat verilmesi yanlış olmuştur. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/1497E., 2014/11762K.)

  • Manevi tazminat talep eden eş eğer tam kusurlu ise tazminata hükmedilemez. 

Toplanan delillerden davalı kadın tarafından 11.07.2012 tarihinde Körfez Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2012/512 esas sayılı dosyasıyla boşanma davası açtığı ve kadının bu davadan 09.04.2013 tarihinde feragat ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda feragat tarihinden önceki kocadan kaynaklanan kusurların affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığının kabulü gerekir. Affedilen ya da hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma sebebi yapılamaz. Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı erkeği eve almayıp maaşını alan davalı kadın tam kusurlu olup, tam kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası ve maddi-manevi tazminat verilmez. Durum böyleyken davacı erkeğin tam kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına koşulları oluşmadığı halde yoksulluk nafakasına ve maddi-manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/26643E., 2016/2316K.)

 Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat ödemesini isteyebilir. Burada dikkatle durulması gereken nokta, kanun lafzından da anlaşılacağı üzere boşanmaya sebebiyet veren olayların ön plana çıkarılmasıdır. Boşanmaya sebebiyet verme olanağı bulunmayan olaylardan dolayı manevi tazminat istenemez. Manevi tazminat boşanma davası açıldığında istenebileceği gibi boşanma davasından sonra da istenebilir. Nitekim kanunumuz boşanmanın fer'ilerinden olarak belirlediği tazminatı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 1 yıl içerisinde açılabileceğini dile getirmiştir. Türk Medeni Kanunumuzun m.178 deki düzenlemesine göre, evlilik birliğinin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar şeklinde düzenlenmiştir. Buradan çıkarılacak sonuca göre, manevi tazminat davası boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde açılabilir. Yani taraflar boşanma davasıyla birlikte de manevi tazminat talep edebilecekleri gibi boşanma davasından sonra da manevi tazminat talep edebilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken boşanma davasında tarafların kusur değerlendirmesinin kusur incelemesinin doğru yapılmasıdır. Boşanma davası kesinleşmiş ise hükmün gerekçesi kusur durumu açısından belirleyicidir. 

Manevi tazminat taleplerinin kabul edilebilmesi için, talep eden tarafın ya hiç kusuru bulunmamalı ya da az kusurlu olmalıdır. Buna ilaveten talep edilen tarafın ise kusuru zorunlu unsurdur. Ayrıca manevi tazminata hükmedilebilmesi için varlığı gereken başka unsurlar da bulunmaktadır. Bunlardan biri de zarar unsurunun gerçekleşmiş olmasıdır. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Yukarıda belirtilen unsurların gerçekleşmesi yanında zarar unsurunun da gerçekleşmiş olması tazminatın olmazsa olmazlarındandır. Zira zarar yoksa tazminat da olmayacaktır. Kanunumuzdan da anlaşılacağı üzere boşanmaya sebebiyet veren olaylar yüzünden kişinin kişilik haklarının saldırıya uğraması gerekmektedir ki tazminat ortaya çıksın. Anlaşılacağı üzere tazminat isteyen tarafın kişilik haklarının saldırıya uğraması, kişinin kişilik haklarının zedelenmesi gerekmektedir. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan olayların tazminat isteyen tarafta, derin üzüntü yaratması, elem ve acı vermesi, psikolojik sarsıntı yaratması, yaşam sevincini azaltması, onur kırıklığı yaratması, utanca sürüklemeli, toplum içine çıkamaz duruma getirmeli, yaşamdan zevk aldırmayacak nitelikte olması gerekir. Ancak bu sayılanlar örnek niteliğinde olup hepsinin külliyen gerçekleşmesine gerek yoktur. Sayılanlardan bir tanesinin tazminat talep eden eşte meydana gelmiş olması tazminata hükmedilebilmesi için yeterlidir. Zira zarar unsuru bunların gerçekleşmesiyle ortaya çıkmış olacak kişinin maneviyatını tahrip edecektir.

Evlilik birliği kurulmadan önce gerçekleşen ve kişilik hakkına saldırı teşkil eden olaylar nedeniyle Türk Medeni Kanunumuzun m.174f.II ye göre manevi tazminat talep edilemez. Kanunumuz açıkça boşanmaya sebebiyet veren olaylardan bahsetmiş boşanmaya sebep teşkil etmeyen olaylar sebebiyle m.174 e göre manevi tazminat istenemeyeceğini açıklamıştır. Buradan çıkarılacak sonuç ise evliliğin sonlanmasından sonra oluşan olayların manevi tazminata yol açmayacağı hususudur. Nitekim evliliğin boşanma sebebiyle sonlanmasından sonraki dava hakları boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl sonra zaman aşımına uğramaktadır. Boşanma davası sırasında manevi tazminat talep edilmemiş, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde de manevi tazminat davası açılmış olduğunu düşünelim. Bu durumda manevi tazminat talep eden taraf ancak ve ancak boşanma davası sırasında ve öncesinde var olan durumlar sebebiyle tazminat talep edebilecek, boşanma davasının kesinleşmesinden manevi tazminat davası açma hakkı olan 1 yıl içerisinde meydana gelen olaylar sebebiyle tazminat isteyemeyecektir. Evlilik birliğinin sonlanmasından sonra gerçekleşen ve kişilik hakkına saldırı teşkil eden olaylar sebebiyle TMK m.174f. II hükmüne göre manevi tazminat istenemez. Böyle bir durumda tazminat istenebilmesi için Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabileceği gibi haksız fiil şartlarına göre tazminat talep edilebilecektir.

Boşanmaya sebebiyet veren olaylar sebebiyle kişilik haklarına saldırılan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebilmesinin diğer şartı nedensellik unsurunun gerçekleşmesi koşuludur. Tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da az kusurlu olması, tazminat istenen tarafın kusurlu olması, tazminat isteyen tarafın manevi bir zararının ortaya çıkması, hukuka aykırılıkla birlikte nedensellik bağının da mevcut olması şarttır. Anlaşılacağı üzere, manevi zararın boşanmaya sebebiyet veren olaylar yüzünden ortaya çıkmış olması, tazminat talep edilen taraf tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Nedensellik bağının mevcut olması durumunda manevi tazminata hükmedilmeyecektir. 

Manevi tazminat boşanmanın fer'i sonuçları içerisinde yer almaktadır. Boşanma davası ile birlikte harca tabi olmadan istenebileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinin ardından 1 yıl içerisinde de istenebilir. Boşanma davası sırasında manevi tazminat istenilmiş ise bu isteğin dava dilekçesinin sonuç ve talep kısmında açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Manevi tazminat boşanma davasında zorunlu istenilmesi gereken hususlardan değil isteğe bağlı bir taleptir. Boşanma davası açan eş manevi olarak zarar gördüğünü düşünüyor ise manevi tazminat isteyebilir. Boşanma davası ile birlikte manevi tazminat istendiği durumlarda bu talebin boşanma dilekçesi ile birlikte veyahut cevaba cevap dilekçesi dilekçesi ile birlikte istenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ön inceleme aşamasında ancak ve ancak karşı tarafın muvafakati ile istenebilir. Dilekçeler aşaması sonlandıktan sonra talep sonucunun genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağıyla karşı karşıya kalınacağından manevi tazminat talebi ancak karşı tarafın açık muvafakati ile istenebilir. Ancak dava manevi tazminat talebi olmadan açıldı ve dilekçeler aşamasının sonlanmasından sonra da karşı taraf açık muvafakat vermedi ise manevi tazminata ilişkin başka bir dava açılıp boşanma davası ile birleştirilmesi istenebilir. Ön inceleme duruşmasına karşı taraf gelmemiş ve mazeret de sunmamış ise yokluğunda talep sonucu değiştirilebilir. Ön inceleme duruşmasına karşı taraf gelmiş ise yukarıda da belirttiğimiz gibi ancak karşı tarafın muvafakati ile manevi tazminat talebi istenebilir. Tabi bu belirttiğimiz durumlar boşanma davası açtığımız sırada manevi tazminatın istenmediği durumlar için geçerlidir. Boşanma davası sırasında talep edilen manevi tazminatın sonradan miktarının arttırılması mümkün değildir. Karşı tarafında da burada açık muvafakati yoksa dava ıslahla dahi arttırılamaz. Nitekim manevi tazminatın miktarını ıslahla dahi arttırmak mümkün değildir. Bu durum Yargıtay içtihatlarında da manevi tazminatın bölünmezliği ilkesine açıkça aykırıdır. Dava dilekçesinde manevi tazminat istenilmemiş bir kısım taleplerle birlikte boşanma talep edilmiş ise talep olmadan re'sen manevi tazminata hükmedilemez. Yine dava dilekçemizde istediğimiz tazminat miktarından fazlasına hakim tarafından re'sen hükmedilemez. Örneğin 50.000,00 TL manevi tazminat istediğimizi düşünelim. Hakim bu talebi aşıp 60.000,00 TL manevi tazminata hükmedemez. Bağımsız bir dava ile sonradan istenilmesi de mümkündür. Nitekim manevi tazminat boşanmanın fer'ilerinden olup boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde istenilmesi gerekmektedir. Ancak Türk Medeni Kanunu m.174f.II ye göre istenilecek manevi tazminat bu şekilde olması gerekirken Boçlar Kanunu m.49 hükümlerine göre istenilecek manevi tazminatta boşanma kararının verilmiş olması zorunlu değildir. Manevi tazminatın belirlenmesinde öneme haiz olan diğer bir nokta ise manevi tazminat miktarının tarafların ekonomik durumları nazara alınarak verilmesi durumudur. Manevi tazminat miktarı ölçülü olmalı talep eden tarafın zenginliğine yol açmayacak nitelikte olmalı, talep edilen tarafın mahvına yol açmamalı, tarafların sosyal durumları nazara alınmalıdır. Manevi tazminatın; sakinleştirici, telafi edici, yatıştırıcı ve onarıcı yanları nazara alınmalıdır. Manevi tazminat toptan  peşin ödenen bir tazminat niteliğindedir. Manevi tazminatın irat biçiminde veya ayın olarak ödenmesi mümkün değildir. Manevi tazminat talep edilmiş ve tazminatla birlikte faiz de istenmiş ise faiz hakkında mahkemenin olumlu ya da olumsuz bir karar vermesi gerekmektedir. İstek olmadan manevi tazminata faiz yürütülemez. Manevi tazminatta faize boşanma tarihinin kesinleşmesi tarihinden itibaren hükmedilir. Bunun sebebi boşanmanın fer'ilerinden olan manevi tazminatın boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren hüküm ifade edecek olmasıdır. Faiz türü yasal faizdir.

Önemli olan hususlardan biriside manevi tazminatın Türk Medeni Kanununun m. 174 f. II ye göre istenmiş olması ve boşanma davası içerisinde istenmiş olması durumudur. Boşanma davası sırasında istenen manevi tazminat harca tabi değildir. Ancak boşanma davasından sonra başka bir dava ile yine TMK m.174f.II hükümlerine göre Aile Mahkemesinde açılan bir dava ile istenmiş ise bu sefer harca tabidir çünkü boşanma davası ile birlikte istenmemiştir. Yine boşanma davası kesinleştikten sonra açılan manevi tazminat davası da harca tabidir.

Boşanmada Tazminat Ödeme Süresi

Boşanmada tazminat ödeme süresi açılmış olan boşanma davasının kesinleşip kesinleşmediğine bağlı bir durumdur. Nitekim boşanma davası kesinleşmeden hükmedilen manevi tazminatın istenmesi mümkün değildir. Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra manevi tazminat alacaklısı taraf manevi tazminat borçlusu taraftan manevi tazminat miktarını alamazsa bu durumda icra takibi yapmalıdır. Bu icra takibi yöntemi ilamlı icradır. Nitekim boşanmaya ilişkin ve manevi tazminata ilişkin hüküm kesinleştikten sonra bu ilamın icra yoluyla yerine getirilmesi yoluna gidilmesine ilamlı icra denilmektedir. Kişi lehine hükmedilen manevi tazminat bedelinin tamamı için icra takibi yapmalıdır ki manevi tazminat taksitli olarak ödenemez. Bu durumda ilamlı icra yoluyla yapılan icra takibi sonrasında manevi tazmiant borçlusu tarafa icra emri gönderilecek ve bu icra emrinin verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi sonrasında tazminat yükümlüsünün mallarının haczedileceği belirtilecektir.

Boşanmada Manevi Tazminat Miktarı

Boşanmada davasında manevi tazminat miktarının tespitinde kullanılan kıstas tabiki de aleyhine tazmianta hükmedilecek kişinin kusuru ile ekonomik durumu olacaktır. Manevi tazimnatta tazminat miktarının nasıl belirleneceği kanunda uygun bir miktar olarak belirlenmiştir. Bu uygun miktar somut olay bakımından hakim tarafından takdir edilecektir. Ancak boşanma davasında talep edilen manevi tazminat miktarı koşullar ve kusur ne kadar olursa olsun talebi aşmayacaktır. Örneğin 50.000,00 TL lik bir manevi tazminat istenmiş ise hakim 55.000,00 TL manevi tazminata hükmedemeyecektir. Boşanmada tazminat miktarı belirsiz ise bu belirsizlik taraflara açıklattırılmalıdır. İstek miktarında belirsizlik bulunmamalı taraflar isteyecekleri maddi ve manevi tazminat miktarlarını birbirinden ayırarak tazminat talep etmelidir. Örneğin toplam 50 bin TL tazminat talebi belirsiz bir tazminat talebidir. Bunun ne kadarının maddi ne kadarının manevi olduğunun açıklığa kavuşturulması şarttır. Aksi durum bozmayı gerektirecek niteliktedir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Islah Edilemez

Manevi tazminat ıslah edilemez. Nitekim kanunun 174 üncü maddesinin ikinci fıkrasında uygun bir miktarda para alacağından bahsedilmiştir. Manevi tazminat istenilen boşanma davalarında manevi tazminatın bölünemez olması özelliği sebebiyle bir miktarının önceden bir miktarının da ıslah dilekçesi verilerek arttırılıp sonradan istenmesi mümkün değildir. Boşanma davasında manevi tazminat isteyen taraf ne kadarlık manevi bir zararı var ise bunun tamamını boşanma davasında talep etmelidir. Aksi durumda sonradan istenen kısım için hüküm tesis edilmesi mümkün olmayacak ve talep reddolacaktır. Manevi tazminat miktarı ıslah dilekçesi verilerek arttırılamayacaktır. Çünkü manevi tazminatın bölünmezliği ilkesi bulunmaktadır. Manevi tazminat miktarı sonradan arttırılabilir mi sorusunun cevabı bu yüzden olumsuz olacaktır.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Nasıl Ödenir?

Manevi tazminat peşin ödenen bir tazminat türüdür. Bu yüzden manevi tazminatın taksitle ödenmesi mümkün değildir. Manevi tazminat yükümlüsü manevi tazminatın tamamını ödemek zorunda olup taksitle bir kısmını vermiş olması faiz borcundan kendisini kurtarmayacaktır. Manevi tazminat alacaklısı tarafından yapılan icra takibi sonrasında takip talebinde borcun tamamı talep edilecektir. Böylece manevi tazminat yükümlüsü manevi tazminatın tamamını ödemek zorunda kalacaktır. Nitekim mahkemeler tarafından manevi tazminatın irat biçiminde taksitle ödenmesine karar verilmesi kanun gereği mümkün değildir. Manevi tazminata peşin olarak hükmedileceği gibi yukarıda da ifade ettiğimiz gibi manevi tazminat ıslahla arttırılamaz. Başlangıçta öne sürülmeyen manevi tazminat miktarı ıslahla arttırılması mümkün olmadığından ötürü talep edilen miktar bakımından hükme esas alınacaktır.

Boşanmada Manevi Tazminat Harç ve Masrafları

Boşanma Manevi Tazminat Harç ve Masrafları boşanma davası ile birlikte açılan manevi tazminat ve boşanma davası haricinde açılan manevi tazminat bakımından farklılık arz eder. Nitekim boşanma davasının eki yani fer'i niteliğinde olan ve boşanma davası ile birlikte açılan boşanma manevi tazminat davası harca tabi değildir. Ancak boşanma davasının kesinleşmesinden bir yıl sonra açılacak boşanma manevi tazminat davası ise harca tabidir. Eşlerin bu duruma çok dikkat etmesi ve alanında uzman boşanma davası avukatından hukuki destek alması önemle tavsiye olunmaktadır. 

Boşanmada Manevi Tazminat Davasında İddia ve Savunmalar

Boşanma Manevi Tazminat davasında iddia ve savunmalar dilekçeler aşamasında her zaman değiştirilebilir ancak dilekçeler teatisi dediğimiz aşamadan sonra değiştirilmesi mümkün değildir. Boşanma manevi tazminata hükmedilebilmesi için tazminat talep edilen tarafın kusurunun ispatlanması şarttır. Kusur ispatı için iddia ve savunmalardaki hususlar ve gösterilen deliller çok ama çok önemlidir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminata Dair Deliller

Boşanma Manevi Tazminat davasında delillerin önemi çok fazladır. Zira yukarıda da izah ettiğimiz gibi hakimin boşanma davasında manevi tazminata hükmedebilmesi için davalının kusurunun ispat edilmesi şarttır. Bu kusur her türlü hukuka uygun delil ile ispat edilebilir. Önemli olan bu ispat vasıtalarının dilekçelerde iyi bir şekilde belirtilmesi ve iddia ile savunmaların hukuken gerekçeli olmasıdır. 

Boşanma Davasında Manevi Tazminata İlişkin Avukata Nasıl Vekalet Veririm?

Boşanma Manevi Tazminat davasında avukata vekalet vermek için bir adet fotoğraf ve avukatın bilgileri ile notere başvurulur. Burada boşanma davası için fotoğraflı vekaletname çıkartılacağı notere bildirilir. Noter fotoğraflı vekaletnameyi çıkardıktan sonra vekalet boşanma avukatına teslim edilir. Boşanma avukatı bu vekaletname ile davanın tüm aşamalarını takip edebilir.

Boşanma Davası Açılması Manevi Tazminat Gerektirir mi?

Öncelikle belirtmem gerekir ki Manevi tazminat talep eden taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Manevi tazminat isteyen eş eğer eşit kusurlu, ağır yani fazla kusurlu ya da tam kusurlu ise manevi tazminat alamaz. Manevi tazminat isteyen eş kusursuz ise manevi tazminat alabilir. Burada önemli olan nokta manevi tazminat isteyen eşin kusurunun tazminat istediği tarafın kusurundan az olması ya da hiç kusurunun olmaması durumudur. Bir diğer önemli gördüğüm nokta ise kusur araştırmasının davanın açıldığı tarihe kadar yapılmasıdır. Nitekim davanın açılmasından sonra meydana gelen fiillerin boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenmemesi gerekmektedir. Örneğin, eşine açtığın boşanma davasında manevi tazminat da istedin. Manevi tazminat taleplerine dayanak olarak sunduğun deliller boşanma davasından sonraki döneme ilişkin ise, mesela davanın açılma tarihinden sonra davalının sana psikolojik şiddet uyguladığına yönelik ise, manevi tazminata hükmedilmeyecektir. Ayrıca boşanma davasında tazminatlar bakımından hakim taleple bağlıdır. Eğer boşanma davasında tazminat talebinde bulunmadıysan hakim tazminata karar veremez. Bunu belirtmen gerekir. Ancak bu manevi tazminat talebinin de boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle olması yani medeni kanunun 174. maddesine dayanması şarttır. her tazminat talebinden bahsetmiyorum bakın. medeni kanun 174. maddesinde yer alan tazminattan bahsediyorum. Bundan dolayı boşanma davasına sebebiyet veren olayların iyi analiz edilmesi şarttır. İyi analiz taleplerin mahkeme tarafından kabul edilmesini kolaylaştıracaktır. Aksi durum yargıtayın bozma sebebine konu teşkil edebilecektir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Zamanaşımı

Boşanma Davasında Manevi Tazminat zamanaşımı- TMK m.178 hükmüne göre evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları boşanma hükmünün kesinleşmesi üzerinden 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır. Dolayısıyla boşanma davasında manevi tazminat talebi de, boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonraki 1 yıl içinde ileri sürülmelidir. 

Boşanma Davası Manevi Tazminat Dilekçe Örneği

….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
DAVACI : 
VEKİLİ: 
DAVALI :
DAVA KONUSU : Şiddet, aldatma nedeniyle evlilik birliği temelinden sarsıldığından boşanma kararı verilmesi, nafaka ve maddi-manevi tazminat talebidir.
AÇIKLAMALAR :

1.    Müvekkil, davalı ile 1989 yılında evlenmiş olup Ali (9 yaşında) bir müşterek çocukları bulunmaktadır.
2.    Davalı, müvekkili T.G. isimli bir kadınla aldatmaktadır. Davalı ailesi ile hiç ilgilenmediği halde birlikte olduğu kadının her türlü giderlerini karşılamaktadır. Davalının cep telefonu numarası ……..’dir. İlişkinin ispatı amacıyla dava tarihinden geriye doğru 1 yıllık görüşme kayıtlarının ve mesajlaşma kayıtlarının ilgili GSM operatöründen getirtilmesini talep etmekteyiz.
3.    Davalı, müvekkile evlilik birliği içinde şiddet uygulamıştır. Müvekkil tüm evlilikleri boyunca davalıdan şiddet görmüştür.
4.    Müvekkilimin ailesi oldukça varlıklı bir ailedir. Bu nedenle, aile birliğinin devam etmesi için yıllarca müvekkilimin ailesinin tahsis ettiği evlerde aile hayatı sürdürülmeye çalışılmıştır. Tüm evlilik boyunca 2014 yılına kadar müvekkilin ailesinin tahsis ettiği veya aldığı konutlarda aile hayatı sürdürülmüştür. Çocukların okul ve diğer tüm eğitim masrafları müvekkilin ailesi tarafından karşılanmaktadır.

II- DAVACI VE DAVALININ SOSYAL-EKONOMİK DURUMUNA DAİR BİLGİLER
Davalı, bir şirkette müdür yardımcısı pozisyonunda çalışmaktadır. Davalının aylık geliri 10.000 TL civarındadır.
Müvekkil, üniversite mezunu olup evlendikten sonra çalışmayı bırakmış, çocukları ve ailesine bakmıştır. Müvekkil ailesinden maddi destek almaktadır.

III- VELAYET, KİŞİSEL İLİŞKİ VE NAFAKAYA DAİR TALEPLERİMİZ
Çocuklardan Ali 9 yaşında olup öğrencidir. Okul taksiti ile birlikte aylık gideri 1500 TL’dir. Müşterek çocuk Ali için 1500 TL tedbir nafakası hükmedilmesini, dava sonunda nafakanın iştirak nafakası olarak devamını talep ediyoruz.
Müşterek çocuk Ali’nin geçici velayetinin ve dava sonunda VELAYETİN davacı anneye verilmesini talep ediyoruz.
Müvekkil için 2500 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, tedbir nafakasının dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devamını talep ediyoruz.

IV- MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİMİZ
Müvekkil üniversite eğitimi almasına rağmen çalışmamış, 20 yıllık evlilik hayatında evliliğin tüm sorumluluklarını yerine getirebilmek için kendi kariyerini feda etmiştir.
Müvekkilin yaşadığı evlilik travmaları hayatı boyunca büyük bir psikolojik yıkım yaratacaktır. Bu nedenle, müvekkil davacıya 700.000 TL maddi tazminat, 250.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER :
1- Dilekçemizde belirttiğimiz tüm deliller,
2- Tanıklarımız 
3- Ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere;
1.    Tarafların BOŞANMALARINA,
2.    Müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine,
3.    Müşterek çocuk için 1500 TL, müvekkil davacı için 2500 TL tedbir nafakası verilmesini, tedbir nafakalarının dava sonunda İŞTİRAK ve YOKSULLUK nafakasına çevrilmesine,
4.    Müvekkil maddi ve manevi açıdan bir işkence hayatı yaşadığından 250.000 TL manevi tazminat, 700.000 TL maddi tazminata yasal faiziyle birlikte hükmedilmesine,
Karar verilmesini talep ediyoruz. 

Boşanmada Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

Cinsel Birliktelik Kurulamamışsa Manevi Tazminat Verilir

Koca cinsel münasebeti gerçekleştirememiş ve toplanan delillerden evlilik birliğinin temelden sarsılmasına sebep olan olaylarda kadının hiçbir kusurunun olmadığı, karşı taraf ise tam kusurlu olup kişilik haklarına ağır saldırı teşkil etmektedir. Yargıtay 2. Hukuk dairiesi 2002/3656E. 2002/4213K.

Ruhsal nedenlerle de olsa cinsel birleşmenin gerçekleştirilememesi kusura oluşturur. Davacı kadının kişilik haklarına saldırının varlığı sabittir. Medeni kanun uzun 174. maddesi boşanmayı sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan da manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik Birliği’nin tipi nasıl açılmasına sebep olan olaylarda tazmin isteyen kadın ağır ya da yeşil kusuru olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2005/16707Esas 2005/296 Karar

Eşin Hastalığıyla İlgilenilmemişse Manevi Tazminat Verilir

Toplanan delillerden davacı kocanın eşini ailesinin evine bırakarak hastalığıyla ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Türk medeni kanunun 174. maddesi boşanmaya Sweet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğinı öngörmüştür.

Davalı kocanın, eşi davacı kadının hastalığıyla ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Kadın yararına uygun manevi tazminat takdiri gerekirken yazılı şekilde üretti bozmaya gerektirmiş gerekçesiyle bozarak dosya yerine geri çevirmek yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece manevi tazminat yönünden önceki karara direnilmiştir. Hukuk genel kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtları okuduktan sonra geri görüşüldü: tarafların karşılıklı iddaa ve savunmalarını dosyadaki tutanak ve kanıtlara bozma kararında açıklanan Gerektirici nedenleri göre hukuk genel kurulu nca da benimsenen özel daire bozma kararını Uyulmak gerekirken önceki karardır edilmesi usul ve yasaya aykırıdır bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2007/869E., 2007/953 K.

Evlilik Birliği Uzun Süre Devam Etmiş İse Manevi Tazminat Verilemez

Eldeki davada, davalı karşı davacı kadın, 2007 yılında rahatsız olarak cerrahi bir operasyon geçirmiş ve davacı davalı koca, ameliyat sırasında davalı karşı davacı eşinin yanında bulunmamış, tanık anlatımlarına göre ameliyat sonrası yanına gelmiştir. Her ne kadar kadın vekilince bu husus boşanıyor manevi tazminat ilgili olarak belirtilmiş ise de, 2007 yılında yaşanan bu olay sonrasında 2009 tarihinde açılan evdeki dava tarihine kadar davalı karşı davacı kadın tarafından, bu olaya dayalı olarak işçi aleyhine boşanma davası açılmamış bir evlilik birliği yaklaşık iki yıl süreyle devam etmiştir. Sonrasında da davacı davalı kocadan kaynaklanan ve davalı davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir olayın gerçekleştiği ispat tanımamıştır hukuk genel kurulu nca da benim senden özel daire bozma kararını, bozma ilamında ve yukarıda açıklanan ilave nedenlerle, Uyulmak gerekirken, önceki karar direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Yargıtay hukuk genel kurulu 2011/822,2012/146

Eşinin Tedavisiyle İlgilenmemek Manevi Tazminat Sebebidir

Davalı kadının şizofreni denilen akıl hastası olduğu, hareketlerin iradi olmadığı, hastalığı sırasında kocanın kadının tedavisi ile ilgilenmediği anlaşılmıştır. Toplanan delillerden evlilik Birliği’nin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmakta olduğundan manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken Talebin reddi hukuka aykırı görülmüştür. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2006 / 1845 2006/10728

Eşini fiziksel şiddet uygulayan ve geçirdiği ağır rahatsızlığında eşinin yanında olmayan, ona yeterli ve gerekli düzeyde ilgi göstermeyen davalı kadın boşanmaya neden olan olayları tamamen kusurlu dur davadan kaynaktan bu kusurlu hareketler sonucu davacının kişilik haklarına saldırı uğradığı ve davacı yararına Türk medeni kanunumuzun 174. maddesi koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2011/10800 2012/8184

Fiziksel Şiddet Uygulanmışsa Manevi Tazminat Verilir

Eşini fiziksel şiddet uygulayan ve geçirdiği ağır rahatsızlığında eşinin yanında olmayan, ona yeterli ve gerekli düzeyde ilgi göstermeyen davalı kadın boşanmaya neden olan olayları tamamen kusurlu dur davadan kaynaktan bu kusurlu hareketler sonucu davacının kişilik haklarına saldırı uğradığı ve davacı yararına Türk medeni kanunumuzun 174. maddesi koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2011/10800 2012/8184

Davacının mahkemeye sabit kabul edilen kusurları yanında, eşine fiziksel şiddet uygulayarak evden kovdu, evin kilidini değiştirdi ve daha sonra evi yakınlarına satıp, yeni sahiplerini davalı ya ait eşyaları kapı önüne çıkarıp, eşyalarını falan edilmesine sebep oldu gerçekleşmiştir. Bu suç davacı tarafından daha önce açıp reddedilen.. Esas sayılı boşanma davasında toplanan dillerden anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylar davalının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup manevi tazminat da sorumlu gerektirir. O halde davalı yararına Türk medeni kanunumuzun 174. maddesi gereğince uygun miktarda manevi tazminat taktir ve tayini gerekirken isteğin reddi doğru bulunmamıştır. Yargıtay ikinci hukuk dairesi 2014/23177 2015/9593

Sadakatszilik Varsa Manevi Tazminat Verilir

Mahkemece tüm dosya kapsamından davalı kocanın eşini başka bir kadınla aldattı sabit olup, evlilik birliği bu nedenle Sonermiştir. Davacı kadında boşanmaya neden olan olaylar sebebiyle kusuru izafiyetlemez. O halde dosyadaki belgelerden davalı kocanın ekonomik durumu ile orantılı verilen manevi tazminat miktarı yerinde olup usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının Onanması gerekir. Yargıtay hukuk genel kurulu 2010/203 2010/220

Davacı kocanın başka bir kadınla yaşadığı ve eşini sadakatsizlikte suçladığı anlaşılmaktadır Türk medeni kanunumuzun 174. maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik Birliği’nin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2006/80604 2006 / 15848

Hakaret Varsa Manevi Tazminat Verilir

Davalı kocanın, bağımsız konut temin de yanaşmadı, davacı yap annemi istemeyeni vs yani ben de istemem dedi ve televizyona çıkıp, davacının kişilik hakkının rencide edici tarzda ithamlarda bulundu anlaşılmaktadır boşanmayı sebep olan olaylarda davalı koca tam kusurlu dur Türk medeni kanunun 174. maddesi boşanmayı sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan da manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşıldığından manevi tazminat hükmedilmesi gerekmekte olduğundan karar bozmaya gerektirmiştir. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2008/4709 2008 / 1326

Eşin Dedikodusunu Yapma Varsa Manevi Tazminat Verilir

Davacı kocanın davalıyı terk Edip Avrupa’ya gitti ve bakire olmadığı konusunda dedikodu çıkardığı anlaşılmaktadır. Türk medeni kanunun 174. maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2007/3458 2007 /17172

Davalı kocanın eşinin şiddet uyguladığı, hakaret ettiği, eşinin başkasıyla ilişkisi bulunduğunu iddia ederek çevresindeki kişileri anlattığı anlaşılmaktadır. Türk medeni kanunumuzun 174. maddesi boşalmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik haklarına saldırı uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik Birliği’nin temelinden sarsılması yapılan olaylarda tazminat isteyen davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2008/17886 2008/16961

1