Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme | Mil Hukuk & Danışmanlık

Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme

  • Anasayfa
  • Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme

Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme

Yedek subaylıktan erliğe düşürülme işlemi; yedek subay öğrencilerine yedek subay nasbedilmeden önce yapılan ve 7179 sayılı Askeralma kanununun 33. maddesi gereğince statüsünün er olarak değiştirilmesine ilişkin bir işlemdir.

Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme

Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme

Yedek subaylıktan erliğe düşürülme işlemi; yedek subay öğrencilerine yedek subay nasbedilmeden önce yapılan ve 7179 sayılı Askeralma kanununun 33. maddesi gereğince statüsünün er olarak değiştirilmesine ilişkin bir işlemdir. Yedek subaylık hakkında ayrıntılı bilgi için Yedek Subaylık Ve Astsubaylık Nedir? Yedek Subay Ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller Nelerdir? başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

7179 Sayılı ASKERALMA KANUNU 33. maddesi Yedek subay veya yedek astsubay olmaya engel haller başlığını taşımaktadır. İlgili maddeye göre;

"Yedek subay veya yedek astsubay, yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı, yedek subay aday adayı veya yedek astsubay aday adayı iken;

a) 1632 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olanlar,

b) Süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar,

c) Yedek subay veya yedek astsubaylardan askerlik hizmet süresini tamamlamadan çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,

ç) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adaylarından Bakanlıkça bu konuda çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde;

1) Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle yedek subay veya yedek astsubay olması uygun görülmeyenler,

2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar,

3) Yedek subay veya yedek astsubay eğitim ve öğretiminde başarı gösteremeyenler,

d) Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaparken askerlik hizmet süresini tamamlamadan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,

askerlik hizmetini er statüsünde tamamlar. Bunların askerlik hizmeti erbaş ve erlerin hizmet süresi kadardır."

şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu maddeye istinaden yedek subaylar ile ilgili olarak yapılacak araştırmalar sonucunda yedek subay adayı olan kişilerden Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanların ilişiği kesilerek yedek subay nasbedilmeyecek ve askerlik hizmetini er statüsünde tamamlayacaklardır.

Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülen Kişi Ne Yapmalıdır

Yedek subaylıktan erliğe düşürülen yedek subay adayı, bu kararı öğrendiği tarihten itibaren idare mahkemesinde dava açmalıdır. Bu davanın süresi 60 gündür. Bazı kişiler 60 günlük süreyi iş günü olarak hesaplamakta ve hak kaybına uğramakta oldukları gibi sonradan dava açsalar dahi davaları süre aşımından dolayı reddedilmektedir. Bu tür davalar uzmanlık gerektiren dava niteliğinde olduğundan mütevellit idari dava avukatı ve askeri ceza avukatı vasıtasıyla takibinin yaptırılması tavsiye olunmaktadır.

Açılacak davalarda dikkat edilmesi gereken husus disiplin kurulu kararına itiraz edildiği hususudur. Yedek subaylıktan erliğe düşürülen kişi lehine açılan idari işlemin iptali davasında iptali istenen karar disiplin kurulu kararı olacaktır. İdari davada ispat edilmesi gereken husus ise idari işlemin sebep, konu, maksat, usul kurallarından hangisi ile sakat olduğudur. 

İdari davalarda usul kuralları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir ve bu kurallara tabi olunarak davalar yürütülür. Bu tür disiplin kararlarına ilişkin yedek subaylıktan erliğe düşürülme kararlarının iptali için açılan davavalarda 7179 sayılı Askeralma kanununa hakim olunması şarttır. Yapılacak savunmalar gerekçeli olmalı idari işlemin özellikle sebep unsuru ve konu unusuru bakımından kanuna aykırı olduğu hususunda mahkemeye somut deliller sunulmalıdır.

İdari mahkeme açılan yedek subaylıktan erliğe düşürülme davalarında ara karar gereği kişi hakkında yapılan araştırmaların gerçeklik payının bulunup bulunmadığı hakkında ve özellikle gerekçe "Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olmak" şeklinde olan disiplin kurulu kararlarında emniyet genel müdürlüğüne, jandarma genel komutanlığına müzekkere yazarak kişi hakkında istihbari mahiyette bir bilgi olup olmadığını sorar. Bu ara karar gereği davaya bakmakta olan avukat vasıtasıyla yapılacak gerekçeli savunmalardaki hususlar da göz önünde bulundurulduğunda mahkemenin olumlu karar verme olasılığı artacaktır.

Bu tür yedek subaydan erliğe geçirilme davalarında en önemli unsur tabi ki de savunmaların hukuka uygun ve gerekçeli olarak hazırlanmasıdır. Nitekim mahkemenin olumlu karar verme olasılığını arttıracak ve güçlendirecek olan durum idari dava avukatının gerekçeli savunmalarından ve emsal kararlarından geçecektir.

Yedek Subaylıktan Erliğe Düşürülme İptal Kararı

ANKARA
4. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO    : 2020/...
KARAR NO    : 2020/...
DAVACI    : ...

VEKİLİ    : Av. Bilgehan UTKU
       
DAVALI    : Milli Savunma Bakanlığı /ANKARA

Bu durumda, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler ile UYAP kayıtlarının birlikte değerlendirilmesinden, davacı hakkında herhangi bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunmadığı, davacının beyanları dışında herhangi bir olumsuz halinin tespit edilmediği, davacının samimi beyanlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmek veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olmak fiillerini işlediğinin sübuta erdiğinin kabulünü teşkil edecek bir husus içermediği anlaşıldığından, hakkında hukuken geçerli kabul edilebilecek herhangi bir olumsuz tespit bulunmayan davacının Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmek veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olmak fiilini işlediğinden bahisle yedek subay adayı olan statüsünün er olarak değiştirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 

Öte yandan, dava konusu işlem hukuka aykırı olduğundan, Anayasanın 125. maddesinin "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarıca davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının hesaplanarak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem sebebiyle mahrum kaldığı parasal ve özlük haklarının dava tarihi olan 16.07.2019 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine

T.C.
ANKARA
7. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO         : 
2019/...
KARAR NO   : 2020/...

DAVACI             : ...

VEKILI                 : AV. BİLGEHAN UTKU/ AV.EMRE ASAN

DAVALI                 : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI/ANKARA

VEKILI                 : AV. ...

DAVANIN ÖZETI : 2019 yılı 375'inci dönem yedek subay adayı olarak Izmir Ili, Gaziemir Ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Egitim Doktrin Komutanlıgı, Ulastırma Personel Okulu ve Merkez Komutanlıgı'nda kurs gören davacının, astegmenlik islemlerinin sonlandırılarak geri kalan askerlik hizmetini er olarak yapmasına iliskin 22/05/2019 tarih ve E:2019/15, K:2019/15 sayılı kararın; yedek subaylık için gerekli tüm asamaları basarı ile geçtigi, herhangi bir örgütle ilisiginin bulunmadıgı, hakkında herhangi bir islem, sorusturma veya yargılamanın olmadıgı, bilgi alma tutanagında vermis oldugu ifadelerin delil olarak dikkate alınarak dava konusu islemin tesis edildigi ve hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali ile özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara 7. Idare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek geregi görüsüldü:

Dava; 2019 yılı 375'inci dönem yedek subay adayı olarak Izmir Ili, Gaziemir Ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Egitim Doktrin Komutanlıgı, Ulastırma Personel Okulu ve Merkez Komutanlıgı'nda kurs gören davacının, astegmenlik islemlerinin sonlandırılarak geri kalan askerlik hizmetini er olarak yapmasına iliskin 22/05/2019 tarih ve E:2019/15, K:2019/15 sayılı kararın iptali ile özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıstır.
...

Uyusmazlıkta, davacının birligine katılmasını müteakip 30/04/2019 tarihinde kendi el yazısıyla alınan bilgi alma tutanagında; 2007-2008 yılları arasında birkaç kez... Dersanesine egitime gittigini, abisinin ...Dersanesine gittigi, ilkögretimde 2007-2008 yılları arasında cemaat evinde kaldıgı, abisinin kısa süre cemaat evinde kaldıgı, cemaat evinde kaldıgı dönemde cemaat abisiyle normal cep telefonu üzerinden irtibat kurdugu, ... Üniversitesinde 3 hocasının FETÖ kapsamında gözaltına alındıgını beyan etmesi üzerine, davacı hakkında yapılan disiplin sorusturması sonucunda söz konusu fiillerinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi sahsiyetine gölge düsüren veya askerligin seref ve haysiyetiyle bagdasmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranıslarıyla yasa dısı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüsü benimsediginden bahisle 1076 sayılı Kanunun 8.maddesi uyarınca subay olamaz kararı verilerek geri kalan askerlik hizmetini er olarak tamamlatılmasına karar verildigi görülmüstür.

Davacı hakkında Mahkememizce UYAP üzerinden yapılan incelemede; davacı hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan dolayı ... Cumhuriyet Bassavcılıgının 2019/... sorusturma numaralı dosyasında açılan sorusturma sonucunda Takipsizlik kararı verildigi ve anılan kararın 27/12/... tarihinde kesinlestigi görülmektedir.

Bu durumda, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler ile UYAP kayıtlarının birlikte degerlendirilmesinden, davacı hakkında açılan sorusturmada takipsizlik kararı verildigi ve bu
kararın kesinlestigi, davacının beyanları dısında herhangi bir olumsuz halinin tespit edilmedigi, davacının 12-13 yaslarında yasadıgı olaylara iliskin samimi beyanlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi sahsiyetine gölge düsürmek veya askerligin seref ve haysiyetiyle bagdasmayacak eylemlerde bulunmak, tutum ve davranıslarıyla yasa dısı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüsü benimsemis olmak fiillerini islediginin sübuta erdiginin kabulünü teskil edecek bir husus içermedigi anlasıldıgından, hakkında hukuken geçerli kabul edilebilecek herhangi bir olumsuz tespit bulunmayan davacının Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi sahsiyetine gölge düsürmek veya askerligin seref ve haysiyetiyle bagdasmayacak eylemlerde bulunmak, tutum ve davranıslarıyla yasa dısı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüsü benimsemis olmak fiilini islediginden bahisle yedek subay adayı olan statüsünün er olarak degistirilmesine iliskin dava konusu islemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu islem hukuka aykırı oldugundan, Anayasanın 125. maddesinin "Idare, kendi eylem ve islemlerinden dogan zararları ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarıca davacının dava konusu islem nedeniyle yoksun kaldıgı özlük haklarının hesaplanarak dava tarihinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, davacının islem sebebiyle mahrum kaldıgı özlük haklarının dava tarihi olan 30.08.2019 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine,

İlgili Etiketler:
1