Yedek Subay Statü Değişikliği Yedek Astsubay Statü Değişikliği | Mil Hukuk & Danışmanlık

Yedek Subay Statü Değişikliği Yedek Astsubay Statü Değişikliği

  • Anasayfa
  • Yedek Subay Statü Değişikliği Yedek Astsubay Statü Değişikliği

Yedek Subay Statü Değişikliği Yedek Astsubay Statü Değişikliği

Yedek subay statü değişikliği yedek astsubay statü değişikliği, yedek subay ya da yedek astsubay eğitimindeyken personele yapılan disiplin soruşturması ile erliğe düşürülmeleriyle ilgili işlemdir.

Yedek Subay Statü Değişikliği Yedek Astsubay Statü Değişikliği

Yedek Subay Statü Değişikliği Yedek Astsubay Statü Değişikliği

Yedek subay statü değişikliği yedek astsubay statü değişikliği, yedek subay ya da yedek astsubay eğitimindeyken personele yapılan disiplin soruşturması ile erliğe düşürülmeleriyle ilgili işlemdir. Bu işleme karşı işlemin yapıldığı tarihten yahut tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılmalı, açılan davalarda gerekçeli savunmalarda bulunulmalıdır. 

İdare mahkemesinde açılacak iptal davasında yürütme durdurma da talep edilebilir. Ayrıca kişi statü değişikliği nedeniyle erliğe nasbedildiğinden mütevellit hak mahrumiyeti doğacak ve mahrum kaldığı parasal hakların iadesini de talep edebilecektir. Bu bakımdan açılan davaların talep sonuçlarında yürütme durdurma talepleri ile parasal hakların işlemin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte iadesi talep edilmelidir.

Özellikle istihbari bilgide geçen hususlar ile ilgili olarak gerekçelendirilmeyen ve somut olarak ortaya konulmayan gerçek dışı beyanların soyut ifadeler olarak kaldığı ve kişinin masum olduğu hakkında da soruşturma ve kovuşturma olmadığını dikkate alınması gerektiğinin hukuki bir dille açıklanması şarttır.

Dava Ne Kadar Sürer?

Bu tür davalar açılırken yürütmeyi durdurma talepli açılmakta eğer yürütme durdurma kararını mahkeme derhal verirse 2-3 ay içerisinde kişi yedek subay/ yedek astsubay olarak görevine dönebilmektedir. Ancak yürütme durdurma talebi reddedilir ve mahkeme esastan incelemeye geçer ise davalar EN AZ 8-9 ay sürmektedir ki bu ilk derece mahkemesinin en az yargılama süresidir. Burada Yedek subay statü değişikliği yedek astsubay statü değişikliği, talepli dava açacak olan kişilere tavsiyemiz sürelere çok fazla dikkat etmemeleri ve bunu kendilerine sorun yapmamaları hususundadır. Zira bu tür davalarda önemli olan kişinin güvenlik soruşturması nedeniyle ortaya çıkartılan geçmişine ait sicilinin ortadan kaldırılması ve parasal hakların iade edilmesidir. Dava uzun sürüp yedek astsubay/ yedek subay adayları askerliklerini er olarak tamamlayıp tezkere alsalar dahi davanın sonradan kazanılması ile artık geçmişteki olumsuzluklar sicillerinden silinmiş olacağı gibi hak mahrumiyetlerine ilişkin parasal haklarını da elde edeceklerdir. Yedek subay statü değişikliği yedek astsubay statü değişikliği davalarının avukat vasıtasıyla takibi oldukça önemlidir ve yukarıda değindiğimiz hususlar çerçevesinde sonuca odaklanılması daha yararlı olacaktır.

Yedek Subay/ Yedek Astsubay Statü Değişikliği Mahkeme Kararı

T.C.
ANKARA
4. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2020/...

YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI)                                     :
...

VEKILI                                                          : AV. BİLGEHAN UTKU/ AV. EMRE ASAN

KARSI TARAF (DAVALI)                             : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI / ANKARA

VEKILI                                                          : AV...

ISTEMIN ÖZETI : Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlıgı Astegmen Adayı Kurs Bölük Komutanlıgı emrinde yedek subay kursiyeri (adayı) olarak askerlik görevini yürüten davacı tarafından, hakkında yürütülen sorusturma sonucunda rütbe tenzili yapılmak suretiyle er olarak muvazzaf askerlik hizmetini yürütecegine iliskin "statü degisikligi" konulu ...-... sayılı islemin; hukuka aykırı oldugu, kendisinin istihbari bilgide yer alan zaman diliminde ...bulunmadıgı, söz konusu pikniğe katılmadıgı ileri sürülerek yürütmenin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETI : Dava konusu islemin hukuka uygun oldugu, davacı hakkında elde edilen bilgiler geregince 7179 sayılı Askeralma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde islem tesis edildigi belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması
talebinin reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 17. Idare Mahkemesince isin geregi görüsüldü:
Dava, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlıgı Astegmen Adayı Kurs Bölük Komutanlıgı emrinde yedek subay kursiyeri (adayı) olarak askerlik görevini yürüten davacı tarafından, hakkında yürütülen sorusturma sonucunda rütbe tenzili yapılmak suretiyle er olarak muvazzaf askerlik hizmetini yürütecegine iliskin "statü degisikligi" konulu ...-... sayılı islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıstır.

2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; “Danıstay veya idari mahkemeler, idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." hükmüne yer verilmistir. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun "Yedek subay veya yedek astsubay olmaya engel hâller" baslıklı 33.maddesinde, "ç) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adaylarından Bakanlıkça bu konuda çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde; (...) 2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi sahsiyetine gölge düsüren veya askerligin seref ve haysiyetiyle bagdasmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranıslarıyla yasa dısı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüsü benimsemis oldugu anlasılanlar, (...)askerlik hizmetini er statüsünde tamamlar." hükmüne yer verilmistir.

Yedek Subay Aday Adaylarından Veya Yedek Subay Adaylarından Erbas Ve Er Çıkarılacaklara Iliskin Yönetmeligin "Yedek Subaylıgı Engelleyen Haller" baslıklı 5. maddesinde, "Yedek subay yetistirilmekte iken veya yedek subay okuluna sevklerinden önce islenmis olsa dahi asagıda belirtilen engel halleri belge ile anlasılanlar, okul disiplin kurullarının verecegi subay olamaz kararı ve ilgili Kuvvet Komutanının/Jandarma Genel Komutanının onayı ile er olarak çıkarılırlar. (...) 4) Tutum ve davranısları ile yasadısı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüsleri benimsedigi, bu gibi faaliyetlerde bulundugu veya karıstıgı anlasılmak" hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlıgı Astegmen Adayı Kurs Bölük Komutanlıgı emrinde yedek subay kursiyeri (adayı) olarak askerlik görevini yerine getiren davacının hakkında yürütülen güvenlik sorusturmasının olumsuz sonuçlandıgı, tutum ve davranısları ile yasa dısı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüsü benimsediginden bahisle Kara Kuvvetleri Komutanlıgının ... tarihli kararı ile subay olamayacagına ve askerlik hizmetini er statüsünde tamamlamasına karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmıstır.

Olayda, davacı hakkında tesis edilen isleme dayanak alınan istihbari bilgi notunda; "... yılında Ankara'da ...organizesinde düzenlenen pikniğe katılan sahıslar arasında bulundugu" seklinde tespitlere yer verildigi görülmekte ise de, Mahkememizin ... tarihli ara kararı üzerine gönderilen belgelerde, davacı hakkında, istihbari bilgide yer alan pikniğe katılıp, katılmadıgı, katılmıs ise söz konusu piknikte yasa dısı eylem ve etkinlige sebep olup olmadıgına iliskin olarak herhangi bir emniyet tahkikatı, adli sorusturma ve kovusturma bulunmadıgı, buna iliskin tespit, kamera kaydı, gözaltı islemi gibi bir adli islem oldugu yönünde
herhangi bir somut bilgi, belge bulunmadıgının belirtildigi anlasılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu isleme dayanak olarak gösterilen davacı hakkındaki istihbari bilgi somut bilgi ve belgelerle teyit edilemedigi gibi davacı hakkında baskaca bir somut bilgi ve belgenin de dosyaya sunulamadıgı göz önüne alındıgında söz konusu bilgiden yola çıkılarak davacının yasa dısı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüsü benimsediginden söz edilemeyecegi anlasıldıgından aksi yöndeki kabulle davacının askerlik hizmetini er statüsünde tamamlamasına iliskin olarak tesis olunan dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır. 

Öte yandan; dava konusu islemin uygulanması halinde davacının askerligini yedek subay yerine er statüsünde sürdürmesi gerekeceginden telafisi güç ve imkansız zararlara da ugrayacagı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın teblig tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, ... tarihinde oybirligiyle karar verildi.

İlgili Etiketler:
1