Uzman Erbaş Tazminatı İkramiyesi Davası | Mil Hukuk & Danışmanlık

Uzman Erbaş Tazminatı İkramiyesi Davası
  • Anasayfa
  • Uzman Erbaş Tazminatı İkramiyesi Davası

Uzman Erbaş Tazminatı İkramiyesi Davası

Uzman erbaş tazminatı ikramiyesi davası memur hukukuku ya da asker hukuku kapsamında incelenmesi gereken bir uyuşmazlıktır. Uzman erbaşın 27.08.2006 tarihinden itibaren 13.04.2007 tarihine kadar izinli sayılarak görev aylıklarının ödendiği dikkate al

Uzman Erbaş Tazminatı İkramiyesi Davası

Uzman Erbaş Tazminatı İkramiyesi Davası

Uzman erbaş tazminatı ikramiyesi davası memur hukukuku ya da asker hukuku kapsamında incelenmesi gereken bir uyuşmazlıktır. Uzman erbaşın 27.08.2006 tarihinden itibaren 13.04.2007 tarihine kadar izinli sayılarak görev aylıklarının ödendiği dikkate alındığında, uzman erbaş statüsünde sayılan dönemlerin uzman erbaş ikramiyesinde hesap edilmemesi, en son aldığı görev aylığı olan Mart 2007 tarihinin uzman erbaş ikramiyesinde nazara alınmaması hukuka aykırıdır. Ayrıntılı bilgi için uzman erbaşlık hakkında hukuki bilgi başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin Hukuk Büromuzla İletişime Geçebilirsiniz.

Uzman Erbaş Tazminatı Davası 

Uzman erbaş tazminatı davası tazminatın alınması için çalışılan kuruma karşı açılan bir idari davadır. İdari davalar idari yargılama usulü kanununa tabi olduğundan mütevellit bu tür davaların açılmasından önce usul kurallarına uyulması zorunludur. Uzman erbaş tazminata hak kazandığını düşünmekte ise ya da kendisine verilen tazminatın eksik yatırıldığını düşünüyorsa bu durumu kuruma yapacağı yazılı başvuru ile talep eder. Talebi kurum tarafından reddedildikten sonra red işleminin tarafına tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari işlemin iptali davası açması gerekmektedir.

Uzman Erbaş Tazminat Davası Nerede Açılır

Uzman erbaş tazminat davası idare mahkemelerinde açılır. Davalı idarenin yerleşim yerinin bulunduğu yerde açılacak olan bu davalar uzmanlık gerektiren dava türlerinden olduğundan dolayı alanında uzman idare avukatı ya da idari dava avukatından hukuki destek alınması hak kaybının en aza indirilmesi bakımından tavsiye olunmaktadır.

AYİM.Drl.Krl.
15.10.2009;
E. 2009/521,
K. 2009/1043

Dava konusu uyuşmazlık davacının uzman erbaş ikramiyesi ödenmesi hesabında 27.08.2006-13.04.2007 tarihleri arasındaki sürenin göz önüne
alınıp alınmayacağına ilişkindir. 3269 Sayılı Uzman Erbaş kanunun 10 ncu maddesinde uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamının tedavi süresi hariç olmak üzere bir sözleşme yılı içinde üç ayı geçemeyeceği, hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesileceği, bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların iyileşinceye kadar ilişiklerinin
kesilmeyeceği, izinli sayılacakları, sıhhi arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

5085 sayılı kanunla değişik 3269 sayılı 16 ncı maddesi 2 nci fıkrası “…Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde
belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez.

İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmez ve bunlar hakkında, 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.” şeklindedir.

AYİM 3 ncü Dairesinin 24.10.2008 tarih 2007/620 E, 2008/1214 K. sayılı kararında davacının üç aylık hava değişimi süresi dolduğunda
sözleşmesinin feshedilmediği, yaralanmasının görevden kaynaklandığı değerlendirilmesi ile izinli sayıldığı, izinli sayılması nedeniyle aylıklarının ödenmeye devam edildiği, altmış günlük dava açma süresi geçirildikten sonra davacının izinli sayılması kararının geri alınarak ödenen aylıkların geri istenmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek işlemin iptaline karar verilmiştir. 3269 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca görev esnasında ve görevden dolayı yaralanma halinde bir sözleşme yılı içerisinde hava değişimi süresi üç ayı geçenlerin ilişikleri kesilmeyecek izinli sayılarak aylıkların ödenmesine devam edilecektir. Üç ay hava değişimi süresi dolduğunda yaralanmanın görevden kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendirilerek izinli sayılıp sayılmaması sonucunda aylıkların ödenmesi yapılabilecektir. Davacı izinli sayılmak sureti ile görevde kabul edilmiş, geçmişe dönük olarak sözleşmesi feshedilerek izinli sayılması geri alınmıştır. AYİM 3 ncü Dairesinin 24.10.2008 tarih 2007/620 E, 2008/1214 K sayılı kararında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi hak yaratıcı işlemlerin geriye yönelik olarak geri alınması hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturur. Fesih işlemi gerçekleştirildiği tarihten itibaren hüküm doğurur. Davacı 27.08.2006 tarihinden itibaren 13.04.2007 tarihine kadar izinli sayılarak görev aylıkları ödenmiş, statüde kabul edilmiştir. Uzman erbaş statüsünde sayılan dönemlerin uzman erbaş ikramiyesinde hesap edilmemesi, en son aldığı
görev aylığı olan Mart 2007 tarihinin uzman erbaş ikramiyesinde nazara alınmaması hukuka aykırıdır. Uzman erbaş ikramiyesinin buna göre
hesaplanarak aradaki farkın davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varılmış, alım gücünde meydana gelen kayıpların telafisine yönelik olarak bu farklara ikramiyenin ödendiği 20.11.2008 tarihinden itibaren faiz ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davacının uzman erbaş ikramiyesinin eksik ödenmesi İŞLEMİNİN İPTALİNE,

İdari Dava Avukatı Hukuki Değerlendirme

İdare hukuku kendine has kuralların yer aldığı 2577 sayılı usul kanununa tabidir. İdari yargılama usulü kanununa hakim olmak davanın uyması gereken usul kurallarına göre davanın usulden reddolma ihtimalini en aza indirgeyecektir. Nitekim 2577 sayılı kanunun 14. maddesi ve 15. maddesi dilekçelerde bulunması gereken hususların düzenlendiği maddedir ve buna ilişkin eksiklikler dava dilekçesinin reddine sebep olabilecektir. Hatta bu tür idari davalar kendi mevzuat sistemine sahip olduğundan ötürü bu mevzuatlara da hakim olunması davanın kazanılma olasılığını arttıracaktır.

Konu hakkında youtbe shorts videomuz için tıklayınız

1