SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ SAĞLIK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ | Mil Hukuk & Danışmanlık

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ SAĞLIK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ

  • Anasayfa
  • SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ SAĞLIK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ SAĞLIK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ

Sözleşmeli erbaş ve er başvurularında sözleşmeli erbaş ve er yönetmeliği ve sözleşmeli erbaş ve er kanunda da belirtildiği üzere aranılacak nitelikler arasında Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneği yönetmeliğinde uzman erbaşlar için belirtilen şart

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ SAĞLIK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ SAĞLIK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ

Sözleşmeli er sağlık yönetmeliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sözleşmeli erbaş ve er başvurularında sözleşmeli erbaş ve er yönetmeliği ve sözleşmeli erbaş ve er kanunda da belirtildiği üzere aranılacak nitelikler arasında Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneği yönetmeliğinde uzman erbaşlar için belirtilen şartları taşımak olduğu belirtilmiştir. Sözleşmeli erbaş ve erlere başvuran adayların sözleşmeli erbaş ve er yönetmeliğinin 12. maddesi 4’üncü fıkrasında da belirtildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan er sınıflarında istihdam edildiği belirtilmiştir.

Sözleşmeli erbaş ve er yönetmeliğinin 9. maddesinde “Askerlik hizmetini yaparken müracaat eden adaylar ile askerlik hizmetini tamamlamayı müteakip müracaat eden adaylardan sözleşmeli er olabilmek için bu Yönetmelikte yer alan niteliklere haiz olanlar, müracaat kabul heyetince; ön sağlık muayenesi ile yönergelerde belirlenecek fiziki kabiliyet testi ve mülakata tabi tutulur. Ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakatta başarılı olanlardan kontenjana girenler, ilgili komutanlıklar tarafından sağlık raporu alınması maksadıyla tam teşekküllü askerî hastaneye sevk edilir.” denilerek adayların ilgili komutanlıkların Personel Daire Başkanlıkları tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu hastaneler ise, Sağlık Bakanlığı’nın 2016/15 sayılı Genelgesi doğrultusunda TSK Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi Engelli Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) vermeye yetkili hastaneler olarak belirtilmiş ancak yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler nedeniyle ESKR yetkili hastaneleri arasından seçim yapılarak TSK Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastane Listesi yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakatta başarılı olanlardan kontenjana girenler, ilgili komutanlıklar tarafından sağlık raporu alınması maksadıyla tam teşekküllü askerî hastaneye sevk edilen adayların muayenesi TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ’ne göre yapılır ve muayeneler sonucunda “Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olur, Komando Olur, Paraşütle Atlar” veya “Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olamaz” kararı verilir.

Sözleşmeli erbaş ve er adaylarının kronikleşebilecek (Bir hastalığın uzun süre devam etmesi durumu, müzminleşmesi) ya da zamanla artabilecek nitelikte bir hastalık ve diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmamalı, görmeleri her iki gözde ayrı ayrı tashihli (düzeltilmiş) veya tashihsiz (düzeltilmemiş) tam olmalı ve bunlar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmaları gerekmektedir. Yapılan muayene sonucunda “Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Adayları Değerlendirme Sütunu”ndaki karşılığı (A) diliminde (-) işareti olanlar ile Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde olanlar hakkında 'Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olama'” kararı verilmektedir.

Sözleşme yenileme muayeneleri,

Sözleşmeli erbaş ve erler, amirin gerekli gördükleri ile rahatsızlığını beyan edenler hariç, sözleşme yenileme muayenesine ilgili yönetmelikte gerek olmadığı belirtilmiştir. Amirin gerekli gördüğü ile rahatsızlıklarını beyan edenlerin ise muayene sonrasında Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olanlar sınıfı veya branşı görevlerine devam ederler.

Görev yapamaz raporları,

Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan sözleşmeli erbaş ve erler hakkında ilgisine göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz”, “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz” veya “Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz” kararı verilir.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ancak kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği, ruh sağlığı ve hastalıkları ile sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların ilişikleri kesilmemektedir. Kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere, hastalığı devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Barışta veya savaşta görev sırasında ya da görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan ya da hastalığa yakalanan sözleşmeli erbaş ve erler, haklarında kesin işlem kararlı rapor düzenleninceye kadar sıhhi izinli sayılmaktadır.

Rapor kararlarına itiraz edilebilir mi?

Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile ihbar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında, Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç İŞ GÜNÜ içinde itiraz edilebilmektedir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilmektedir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacak çelişki halinde aday İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilmektedir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olmaktadır.

Rapolara İtiraz Yeri;

Sağlık raporlarına itiraz; hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı başvuruya bir rapor veya birden çok rapor konu edilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bu kuruluşlarca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara ise tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilmektedir.

İlgili Etiketler:
1