Sözleşmeli Erbaşlık Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sözleşmeli Erbaşlık Nedir
  • Anasayfa
  • Sözleşmeli Erbaşlık Nedir

Sözleşmeli Erbaşlık Nedir

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin

Sözleşmeli Erbaşlık Nedir

Sözleşmeli Erbaşlık Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin; temini, yetiştirilmeleri, görevde yükselmeleri, tertip edilmeleri, geçici görevlendirilmeleri, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, ayırma ve ayrılmaları ile ilgili usul ve esaslar 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanununda düzenlenmiştir.
Aynı şekilde Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği de bu hususta yapılan diğer bir düzenlemedir.
Her iki düzenleme incelendiğinde sözleşmeli er ve erbaşların;
• sözleşmeli er ve erbaş başvuru koşullarında eğitim ve yaş şartları,
• sözleşmeli er ve erbaş adaylarında aranacak nitelikler
• sözleşmeli er ve erbaşlığa müracaatın şekli zamanı ve müracaat
• sözleşmeli er ve erbaş değerlendirme ve seçim esasları
• rütbe
• sözleşmeli er ve erbaşlıkta rütbe bekleme süreleri
• sözleşmeli er ve erbaşların görev ve sorumlulukları
• sözleşmeli er ve erbaşların sözleşme süresi
• sözleşmeli er ve erbaşlıkta sözleşmenin sona ermesi
• İdarece ön sözleşmenin fesh edileceği durumlar
• İdare tarafından ön sözleşmesi fesh edilerek TSK'dan ilişiği kesilen personel
• İdare tarafından sözleşme fesh nedenleri
• İdare tarafından sözleşmesi/ön sözleşmesi feshedilen adayların askerlik durumları,
• sözleşmeli er ve erbaşların hastalık tedavisi, istirahat ve hava değişimi süreleri
• sözleşmeli er ve erbaşların sosyal güvenlik hakları
• sözleşmeli er ve erbaşların mali hakları
• sözleşmeli er ve erbaşların izin hakları
• sözleşmeli er ve erbaşların kıyafet ve silahları
• sözleşmeli er ve erbaşlıktan uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş
• sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı
• sözleşmeli er ve erbaşların askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması
tek tek incelenmiştir.
Sözleşmeli er ve erbaşlık başvuru koşullarında eğitim ve yaş şartları,
En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olanların, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve ve terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olması,
En az ortaöğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olanların ise, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olması gerekliliği vardır.

Sözleşmeli er ve erbaş adaylarında aranılacak nitelikler Nelerdir?

Sözleşmeli erlik için aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) 6191 Sayılıkanunda belirtilen öğrenim ile ilgili şartları taşımak.
c) Sağlık ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
ç) Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde müracaat etmek ve müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak.
d) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak.
e) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan, birisinden mahkûm olmamak.
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.
ı) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak; güvenlik soruşturmasının sonucunun henüz gelmediği hallerde arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
i) Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak.

Sözleşmeli er ve erbaşlığa başvurunun şekli ve zamanı nasıldır?

Askerlik hizmetini yaparken sözleşmeli er şartlarını haiz ve istekli olanlar, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yayımlanan duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde, dilekçe ile şahsî dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.
Terhis olduktan sonra sözleşmeli er olmak isteyenler kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yayımlanan duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde; bir dilekçeye, terhis çizelgesinin bir suretini de ekleyerek doğrudan kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından temin için görevlendirilen komutanlıklara müracaat ederler.

Sözleşmeli er ve erbaşların değerlendirme ve seçim aşamaları nelerdir?

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için kendi birlik komutanlıkları tarafından "Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi" doldurulmalıdır.
Askerlik hizmetini yaparken müracaat eden adaylar ile askerlik hizmetini tamamlamayı müteakip müracaat eden adaylardan sözleşmeli er olabilmek için, ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testi ve mülakata tabi tutulmaları sonrasında başarılı olanlardan kontenjana girenler, ilgili komutanlıklar tarafından sağlık raporu alınması maksadıyla tam teşekküllü askerî hastaneye sevk edilmektedir. Müracaat eden personelin güvenlik soruşturması yapılır.
Sözleşmeli erbaş ve erler, 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan er sınıflarında istihdam edilmektedir.
Rütbe,
Sözleşmeli Er ve Erbaşlar ile sözleşmeli er adayları TSK bünyesinde, asker kişi sayılırlar. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
Sözleşmeli er ve erbaşlıkta Rütbe Bekleme süreleri,
Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar ise, kadro görev yeri uygunsa yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilmektedir.
Sözleşmeli er ve erbaş Görev ve sorumlulukları,
İstihdam dildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

Sözleşmeli er ve erbaşlıkta sözleşme süresi ne kadardır?

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)’nde sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınmalarına müteakip askerî eğitimi başarıyla tamamlayanların, başlangıçta üç yıldan az olmamak şartıyla en fazla dört yıl, müteakiben bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami 7 yıllık hizmet süresinin sonuna kadar âzami 29 yaşın bitirildiği aralık ayı sonuna kadar uzatılabileceği düzenlenmiş ve sözleşmenin yürürlüğe girdiği ay ve günü sözleşme başlangıcı olarak kabul ederek bu tarihten sonra geçen her yılı sözleşme yılı olarak tanımlamıştır.
Sözleşmenin sona ermesi,
Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce, sözleşmeli erbaş ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona ermektedir.
Sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedilememektedir. Ancak, ilk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmelerin süresi bitmeden, bakmakla yükümlü olduğu kişilerden herhangi birinin vefat etmesi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık durumu sebebi ile yapılan fesih talepleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece fesih edilebilme imkanı tanımıştır.
İdarece ön sözleşmenin fesh edileceği durumlar,
Sözleşmeli er adayları arasında; askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askerî eğitim dönemi başlangıcı ile sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşme ön sözleşme olarak tanımlanmıştır. Ön sözleşmeler, aşağıdaki nedenlerle süresinin bitiminden önce idare tarafından feshedilmektedir:
a) Yönetmelikte belirtilen yetkili kurullarca, askerî eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.
b) Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.
c) Sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.
ç) Askerî eğitimin üçte birine katılmamak.
d) Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmak
İdare tarafından ön sözleşmesi fesh edilerek TSK’dan ilişiği kesilen personel,
Kendisine peşin olarak ödenen ücret ve ücretle birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının, çalışılmayan günlere ait kısmı geri ödemekle yükümlüdür.
İdare tarafından sözleşme fesh nedenleri
a) Disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.
b) Yetersizlik ve görevde başarısız olma nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, (atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri, kadro görev yerlerindeki davranışlarında, askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belgeyle kanıtlananlar, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süreyle göreve gelmeyenler) sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.
c) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.
ç) Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.
d) Sözleşmeli er olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.
e) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek veya çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek.
f) Yetkili sağlık kurullarınca ilgili yönetmelik doğrultusunda verilen kararlara göre sözleşmeli erbaş ve er olarak göreve devamı mümkün olmamak.
g) İstihdam edildikleri sınıf ve branşlarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.
ğ) Herhangi bir suç sebebiyle doksan günden fazla tutuklu kalmak ve göreve başlama tarihinden önce işlediği 3 üncü maddede belirtilen bir suç nedeniyle soruşturması devam edenlerden, haklarında verilecek olan mahkûmiyet hükmü göreve başladıktan sonra kesinleşmiş olmak.
h) Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmak.
İdare tarafından sözleşmesi/ön sözleşmesi feshedilen adayların askerlik durumları,
Askerlik hizmetini tamamlayanlar ile tamamlamış sayılanlardan sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler, yedekte erbaş ve er kaynağına alınacaktır.
Sözleşmeli er ve erbaşların Hastalık Tedavisi, istirahat ve hava değişimi süreleri,
Sözleşmeli erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde (yatarak tedavi olma süreci hariç) üç ayı geçememekte, üç ayı geçenlerin sözleşmeleri feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilmektedir.
Ancak,
• Barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar ile
• Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi sağlık kurulları raporlarında uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösterdiği belirtilen bir hastalığa yakalananlardan, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulanların sözleşmeleri feshedilmemektedir.

Sözleşmeli er ve erbaşların Sosyal Güvenlik Hakları Var mıdır?

Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve 5510 sayılı kanun kapsamında sosyal güvenlik haklarından yararlanmaktadırlar.
Sözleşmeleri sağlık nedeniyle sona erenlerden; sözleşmelerinin sona ermesine neden olan sıhhî arızalarının tedavisine devam edilenlere, sözleşme sona erme tarihinden başlamak şartıyla oniki ayı geçmemek üzere tedavi süresince, görevdeki emsallerinin almış oldukları aylık net ücretin üçte ikisi her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca ödenmektedir ancak oniki ayı geçmesinden sonra ya da sıhhî arızasından dolayı, malûllük aylığına hak kazandıkları tarihten itibaren söz konusu yardım kesilmektedir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, sıhhi izinli sayılırlar. Sıhhî arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunda belirtilen Malüliyet hükümleri durumlarına göre uygulanmaktadır.

Sözleşmeli er ve erbaşların mali hakları nelerdir?

Prime esas kazançların hesabında; sözleşmeli er adayı, sözleşmeli er ve sözleşmeli onbaşı olarak istihdam edilenler için uzman onbaşıların, sözleşmeli çavuş olarak istihdam edilenler için ise uzman çavuşların prime esas kazanç tutarları esas alınmaktadır.
Sözleşmeli er adaylarına, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında, aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücret ödenir. Ödemeler, her ayın başında peşin olarak yapılır. Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren ücrete hak kazanmaktadırlar.
İlk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebepleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilmesi durumu ile,
Yetkili sağlık kurullarınca ilgili yönetmelik doğrultusunda verilen kararlara göre sözleşmeli erbaş ve er olarak göreve devamı mümkün olmayan ve İstihdam edildikleri sınıf ve branşlarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmayanlar da dahil olmak üzere,
Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılmaktadır.
Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yahut disiplinsizlik, ahlaki durum veya diğer nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalması uygun görülmeyerek sözleşmeleri feshedilenlere, beşinci fıkrada öngörülen ödeme yapılmamaktadır.
Sağlık yahut bulunduğu kadronun kaldırılması sebebiyle sözleşme yılını tamamlayamadan ayrılmak mecburiyetinde kalanlara, sözleşmeli olarak görev yaptığı yıllara ait ödeme tutarına, hizmet ettiği ve tamamlayamadığı sözleşme yılına ait ödeme tutarının oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ilave edilerek ödeme yapılmaktadır.
Görevde iken işledikleri kasıtlı suçlardan haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi istekleri ile ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, yargılama sonuçlanıp kesinleşinceye kadar söz konusu ödeme yapılmamaktadır. Ancak yargılama sonucunda beraat edenlere hak ettikleri bu ödeme yapılıp mahkûm olanlara ise bu yapılmamaktadır. Taksirle işlenen suçlar bu kapsamda değerlendirilmediğinden sözleşme süresinin bitimine müteakip kendi istekleri ile ayrılma personele hak ettikleri ödeme yapılmaktadır.
Vefat eden sözleşmeli erbaş ve erlerin kanuni mirasçılarına, ödemeler aynen yapılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, mevzuatı uyarınca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlananlara ise bu ödemeler yapılmamaktadır.
Bununla birlikte, Resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görülen tedavi süreleri ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin süreleri toplamı onbeş günü aşan sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erlere, aşan günlere isabet eden aylık ücretleri yüzde on eksik ödenmektedir.

Sözleşmeli er ve erbaşların izin hakkı var mıdır?

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.
On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;
a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün, kendisinin evlenmesi halinde yedi gün, eşinin doğum yapması halinde on gün,
b) Yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmemektedir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler.
Sözleşmeli er ve erbaşların kıyafet ve silahları,
Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri ile rütbelerin şekli ve niteliği Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silâhları kadro silâhıdır.
Sözleşmeli er ve erbaşların uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçişi,
Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilirler. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde öncelik verimektedir.
Sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı,
Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
Sözleşmeli er ve erbaşların askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması,
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak,
a) ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılmaktadır.
b) Askerlik hizmetine devam ederken sözleşmeli er olarak alınanların, ön sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamı, kalan yükümlülük süresinin hesabından mahsup ettirilmektedir.
c) Askerlik hizmetinin tamamlattırılması, ilgilinin ilişiği kesilmeden, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde, erbaş veya er olarak yerine getirtilmektedir.

İlgili Etiketler:
1