Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz

  • Anasayfa
  • Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz

Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz

Jandarma uzman erbaş olmak isteyen kişi kanunun belirlediği bazı aşamaları geçmiş ancak uzman erbaşlarda aranacak nitelikleri taşımadığı anlaşıldığından dolayı işlemlerine son verilmiş ise Anayasal dava açma hakkını kullanarak hak arama özgürlüğünü

Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz

Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz

Polis, asker ve memur hukuku/ Jandarma uzman erbaş olmak isteyen kişiler jandarma genel komutanlığının duyurularına müteakip sınavlara girmekte ve yapılan sınavlarda başarı durumlarına göre sıralamaya sokulmakta, sıralamada üst sıralarda yer alanlar ise aday olarak kurum tarafından çağrılmaktadırlar. Ancak jandarma uzman erbaş olmak için sadece sınavlarda başarılı olmak yetmemekte bunun haricinde 3269 sayılı uzman erbaş kanununda yer alan adaylarda aranacak nitelikleri de taşımak gerekmektedir. 

Jandarma Uzman Erbaş Adaylarında Bulunması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Jandarma uzman erbaş adaylarında bulunması gereken nitelikler 3269 sayılı kanun gereği düzenlenen uzman erbaş yönetmeliğinde yer almakta olup ilgili yönetmliğin 6. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre öncelikli olarak jandarma uzman erbaş olmak isteyen adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır. Jandarma uzman erbaş olmak isteyen başvurucunun bunun yanı sıra en az ilköğretim veya dengi okul mezunu olması ve yine tespit edilen görev yerinde yetkinliğinin bulunması gerekir. Jandarma uzman erbaş olarak atanmak ve buna göre sözleşme imzalamak isteyen aday adayının sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, hastanelerden alacağı sağlık raporu ile kanıtlamış olması da yönetmlik gereğidir. Jandarma uzman erbaş olmak isteyip de vatani görevini yapan kişiler ise amirlerinden uygun nitelik belgesi almış olmak şartını sağlamalıdır. Yaş şartı olarak 25 yaş şart koşulmuş olan uzman erbaşlık için istekli olmak da kanun ve yönetmelik gereği adaylarda bulunması gereken özelliklerdendir. 

Jandarma uzman erbaş olmak isteyen kişiler yukarıda yazmış olduğumuz hususları taşımakla birlikte yönetmelik gereği güvenlik soruşturması uygun olmak şartını da taşıması olmazsa olmazdır. Jandarma uzman erbaşlığa başvuru yapan kişinin önceden askeri öğrencilikten ilişiğinin kesilmemiş olması, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olması da şarttır. Ayrıca Jandarma genel komutanlığında uzman erbaş olarak istihdam edilmek isteyen başvurucuların yönetmelik maddesinde belirtilen bazı katalog suçlar ile ilgili de haklarında işlem yapılmamış olması şarttır. Bunlar;

Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamaktır.

Jandarma uzman erbaş olmak isteyen kişi kasten işlenen bir suçtan ötürü 30 günden daha fazla süreli bir cezadan dolayı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmamış ya da taksirli bir suç nedeniyle altı ya da daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı hapis cezası alıp da mahkum olmamış olmalıdır. Aksi durumda adayın adaylığı sonlandırılacak, eğitime başlamış ise eğitim birliğinden ilişiği kesilerek sözleşmesi feshedilecek yahut hiç eğitime başlamamış ve bu durum elde edilmiş ise hiç eğitime çağrılmadan işlemlerine son verilecektir.

Jandarma Uzman Erbaş Sonucuna İtiraz Edilebilir mi?

Jandarma uzman erbaş olmak isteyen kişi kanunun belirlediği bazı aşamaları geçmiş ancak uzman erbaşlarda aranacak nitelikleri taşımadığı anlaşıldığından dolayı işlemlerine son verilmiş ise Anayasal dava açma hakkını kullanarak hak arama özgürlüğünü kullanarak idare mahkemelerinde iptal davası açabileceklerdir. Zira idarenin yapmış olduğu işlemlere son verme eylemi idare hukuku anlamında bir işlemdir ve ancak dava yolu ile mahkeme kanalıyla iptali sonrasında ortadan kaldırılabilecektir. Jandarma uzman erbaş olmak için müracaat eden kişinin işlemleri adaylarda aranacak niteliklere haiz olmadığı gerekçesi ile sonlandırılmış ise açılacak davada idarenin işleminin sebep, konu, maksat, şekil ve yetki unsurları bakımında hukuka aykırı olduğunun ortaya konulması olmazsa olmazdır. Yapılması gereken jandarma uzman erbaşlık işlemlerinin sonlandırıldığının kişiye tebliğinden itibaren yahut kişinin herhangi bir şekilde bu durumu öğrenmesinden itibaren 60 gün için Ankara idare mahkemesinde iptal davası açmasıdır. Konu aşırı uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan dolayı jandarm uzman erbaş sonucu olumsuz gelen aday adayının davasını askeri davalarda uzman bir Ankara idare avukatı ile takip ettirmesi önemle tavsiye olunur. Nitekim kişinin geleceği ve iş hayatı bu davanın kazanılmasına göre şekillenecek, davanın kazanılması ile birlikte çok istenilen askerlik mesleğine giriş yapılmış olunacaktır. Kutsal üniformanın giyilebilmesi için davanın kazanılarak idarenin gerekçesinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. İdare gerekçe olarak 3269 sayılı kanun ve bu kanuna göre hazırlanmış olan yönetmeliği gösterecek olsa da yapılan işlemin kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının tespitinin ve incelemesinin yapılması hak kayıplarının önüne geçecektir. İdarenin yapmış olduğu her işlemin kanuna uygun olarak yapıldığı düşünülemez. İdare kamu gücünü kullanarak kişi yararı ve kamu yararı arasındaki dengeyi sağlamalı, jandarma uzman erbaş olmak isteyen aday adaylarının hak mahrumiyetine uğramaması için işlemlerini hukuka uygun gerekçelerle yapmalıdır. Hukuka aykırı gerekçelerle yapılan işlemler ise açılacak iptal davaları ile birlikte ortadan kaldırılacaktır.

Örneğin yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan hususları taşıdığını düşünen adayın adaylığına önceden karışmış olduğu suç gerekçe gösterilerek son verilmiş ise açılan iptal davasında bu gerekçenin hukuka aykırı olduğunu gösterir argümanların, delillerin ortaya konulması şarttır.

Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Jandarma uzman erbaş olmak için başvuruda bulunmuş ancak adaylarda aranacak nitelikleri sağlamadığı gerekçesiyle işlemlerine son verilen uzman erbaş adayları, işlemin kendilerine tebliğinden itibaren yahut öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde dava açma haklarını kullanabilirler. İdare uzman erbaş adayının işlemlerine hangi gerekçe ile son verdiğini belirtmiş ise bu sebebin ortadan kaldırılması yahut hukuka aykırılığının somut deliller ile desteklenmesi ve savunmların hukuki gerekçeli olarak belirtilmesi davanın kazanılması için elzemdir. Açılacak iptal davalarının 2577 sayılı kanuna uygun olarak hazırlanması dilekçelerin reddolmaması için büyük önemi haizdir. Büyük emekler verilip hazırlanılan sınavların kazanılmasından sonra hukuka aykırı bir işlem ile işlemlerinin sonlandırılmasını kimse istemez. Ancak bu hukuka aykırılığın ortaya çıkartılması ise meslek sahibi olunması için şarttır. 

Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz Davasında Yürütme Durdurma

Jandarma uzman erbaş sonuçlarına itiraz davasında kişiler işlemin iptalini isteyebilecekleri gibi yürütme durdurma da talep edebilirler. 2577 sayılı kanun gereği yürütme durdurma kararı verilebilmesi için ise işlemin açık bir şekilde hukuka aykırı olması ile telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Bu durumların birlikte gerçekleşmesi halinde davada mahkeme lehe karar vererek yürütmeyi durduracaktır. Yürütme durdurulması ile birlikte dava bitmeyecektir. Ancak dava devam ederken kişinin ataması yapılabilecek ve davalı kurum ile ön sözleşme imzalayacaktır. İdare mahkemesinin yürütme durdurma kararının 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak eğitim dönemlerinin açılmamış olması ve sair durumlar nedeniyle geç çağırılma durumu ile karşılaşılabilinmektedir. Bir diğer husus ise yürütme durdurmanın ancak ve ancak idari işlemin iptali davası ile birlikte talep edilebileceğidir. Nitekim işlemin iptali davası açılmadan tek başına yürütmenin durdurulmasının istenilmesi mümkün değildir. Yürütme durdurma davası diye tek başına açılan bir dava da yoktur.

Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz Davası Nerede Açılır?

Jandarma uzman erbaş sonuçlarına itiraz davasında yetkili mahkeme, diğer bir ifade ile davanın açılacağı yer mahkemesi kişinin adaylığı ön sözleşme imzalamadan yani eğitime katılmadan sonlandırılmış ise Ankara idare mahkemesi olacaktır. Bu tür davaların açılacağı yer Ankara olduğundan dolayı davanın Ankara idare avukatı vasıtasıyla takip ettirilmesi adaylar için daha uygun olabilecektir. Nitekim dosyaların fiziken incelenmesi, savunmaların fiziken mahkemeye sunulması dosya içeriklerine göre fiziki inceleme yapılması daha kolay olacaktır. 

Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz Davasında Duruşma Olur mu?

Jandarma Uzman Erbaş Sonuçlarına İtiraz Davasında dava dilekçesi ile birlikte duruşma da talep edilebilir. Duruşmada sözlü olarak savunmalar bu yöntem ile sunulabilmekle birlikte bilinmelidir ki idare mahkemelerinde duruşmalar bir sefer yapılır. İkinci bir duruşma olmaz. Kanunen tek bir duruşma yapılır ve kişilerin konuşmaları herhnagi bir şekilde kayda alınmaz, duruşma zaptı tutulmaz. Özel hukuk mahkemelerinde olduğu gibi ön inceleme duruşması karar duruşması ara duruşma ve sair idare mahkemelerinde bulunmamaktadır. Tek duruşma yapılır ve kişiler hakimler huzurunda dinlenir. Tutanak tutulmadığından dolayı da zabıt katibi bulunmamaktadır. Duruşma talep edildikten sonra duruşma ücretinin yatırılması da gerekir. İdare mahkemesi duruşma yapıldıktan 15 gün sonra kanun gereği gerekçeli kararını açıklamalıdır. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.

Dava Kime Karşı Açılmalıdır?

Davada husumetin yönlendirileceği taraf elenilen kurumun kendisi olacaktır. Kişi jandarma uzman erbaşlığa başvurup da elendiği takdirde bu işleme karşı davasını jandarma genel komutanlığına ve içişleri bakanlığına karşı yönlendirecektir. 

1