Jandarma ve Polis Disiplin Suçları Nelerdir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Jandarma ve Polis Disiplin Suçları Nelerdir

  • Anasayfa
  • Jandarma ve Polis Disiplin Suçları Nelerdir

Jandarma ve Polis Disiplin Suçları Nelerdir

Jandarma disiplin suçları, Polis Disiplin Suçları, jandarma disiplin cezaları ve polis disiplin cezaları, polis disiplin mevzuatı 31 Ocak 2018 tarihinde kabul edilen 7068 sayılı Kanun Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında

Jandarma ve Polis Disiplin Suçları Nelerdir

İçindekiler

Jandarma ve Polis Disiplin Suçları ve Cezaları Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun)

Jandarma disiplin suçlarıPolis Disiplin Suçlarıjandarma disiplin cezaları ve polis disiplin cezaları, polis disiplin mevzuatı 31 Ocak 2018 tarihinde kabul edilen 7068 sayılı Kanun Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Kanunun amacı; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli personele ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin soruşturması usulleri ile disiplin amirlerini ve kurullarının düzenlenmesidir. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Sözleşmeli Erbaş ve Sözleşmeli Erler ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatında çalışan her sınıftan memuru kapsamaktadır. Görüleceği üzere ve dikkat edilmesi gereken husus, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapmakta olan yukarıda sayılan personel disiplin soruşturması, disiplin cezası ve her türlü disiplin işlemi bakımından 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanuna tabi olmakta olup Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa tabi değillerdir. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine verilen yükümlü erbaş ve erler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Hükümleri uygulanmaktadır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzla da irtibata geçebilirsiniz.

Disiplin suç ve cezalarının belirtilmesinden önce birkaç tanımın yapılması uygun olacaktır. 

Polis disiplin suçları ve bu disiplin cezalarının iptali için Polis Disiplin Cezası İptal Davası başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amire Disiplin Amiri, disiplin amiri ile üst disiplin amirlerine de Disiplin Amirleri denilmektedir. Disiplinsizlik nedeniyle Disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından verilen müeyyidelere ise disiplin cezası denir. Disiplinsizlik yaptığı iddia edilen personel hakkında karar vermek amacıyla disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından yapılan ya da yaptırılan araştırma ve incelemeye Disiplin Soruşturması, hizmete ilişkin bir fiilin yapılmasının veya yapılmamasının sözlü, yazılı veya herhangi bir şekilde asta bildirilmesine Emir denmektedir. 

Disiplin Soruşturması Adli Soruşturmadan Bağımsız mıdır? 

Herhangi bir personel hakkında herhangi bir fiilden dolayı yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılması ile disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın uygulanmasını engellemez.  

Disiplin Cezaları ile Disiplin Cezasını Gerektiren Fillerin Niteliği Nedir?

Disiplinsizlik taksirle ya da kasten işlenebilir. 
Aynı fiil nedeniyle 7068 Sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından sadece bir tanesi verilir. 
Disiplin cezasını gerektiren bir fiilin birden fazla disiplinsizlik halini oluşturduğu durumlarda bunlardan en ağır olan disiplin cezası verilir. 
Bir fiilin diğer kanunlarda idari yaptırımlara hükmedilmiş olması aynı fiile 7068 sayılı Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel olmaz. 

Disiplin Kurulları ile Disiplin Amirlerinin Disiplin Cezası Vermede Takdir Hakkı Var mıdır?

Disiplin Amiri veya Disiplin Kurulu disiplin cezası verirken takdir haklarını ölçülü, hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde kullanmak zorundadır. Takdir hakkı mutlaka ama mutlaka gerekçeli olmak zorundadır. Disiplin Amirleri veya Disiplin Kurulları takdir haklarını kullanırken disiplinsizliğin işlendiği yer ve zamanı, disiplinsizliğin meydana geliş şeklini, disiplinsizliğin yapılmakta olan hizmete etkisinin ağırlığı, zarar ve tehlikenin ağırlığı, disiplinsizliği meydana getiren personelin kusurunun ağırlığı, disiplinsizlik yapan personelin disiplinsizlikten önceki disiplin durumu, disiplinsizlik yapan personelin ikrarı ve pişmanlığı göz önünde bulundurulur. 

Jandarma ve Polis Disiplin Cezaları Nelerdir?

  • a. Uyarma Cezası,
  • b. Kınama Cezası, 
  • c. Aylıktan Kesme Cezası, 
  • ç. Kısa Süreli Durdurma,
  • d. Uzun Süreli Durdurma,
  • e. Meslekten Çıkarma,
  • f. Devlet Memurluğundan Çıkarma.

Uyarma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/1) 

a) Silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek, 
b) Yetkili makamlarca belirlenmiş tasarruf tedbirlerine riayet etmemek veya kullanımına sunulan kamu kaynaklarının kullanılmasında gösterilmesi gereken makul seviyedeki özeni göstermemek,
c) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak.
d) Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek.
e) Nezaket kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak.
f) Emrin icrası veya sonuçları ile katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amire bilgi vermemek.
g) Usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine; emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği,
yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen eleştirmek veya amire karşı itirazda bulunmak.

Kınama Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun Madde 8/2)

a) Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak.
b) Mevzuatta belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik olarak müracaat veya şikâyette bulunmak.
c) Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz olarak geç dönmek.
ç) Bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak.
d) Mevzuat veya talimatlarla taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak.
e) Görev sırasında veya dışında kendisi ile aynı rütbede çalışanlara veya mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranmak.
f) Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak.
g) Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek.
ğ) Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapmak.
h) Mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunmak.
ı) Kınama Cezasını Gerektirecek disiplinsizlik olarak saptanan eylem, işlem, tutum ve davranışlar dışında herhangi bir içimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermek.

Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun Madde 8/3)

Üç Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/3/a)

1) Mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak.
2) Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak.
3) Özlük hakları ile ilgili veya başka bir kişisel menfaat temini için başkalarını aracı koyup öncelik ve ayrıcalık talep etmek.
4) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmidört saate kadar göreve gelmemek.
5) Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
6) Nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve/veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek.
7) Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi kıyafet ile kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oturmak.
8) Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.
9) Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel işlerinde kullanmak.
10) Kendisine verilmiş olan personel kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek.
11) Bazı isteklerini yerine getirmek, kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla
hastalığını abartmak veya olmadığı halde bir rahatsızlığı varmış gibi göstererek günlük mesainin bir kısmına katılmamayı alışkanlık haline getirmek.
12) Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranlara cevap vermemek, baştan savmak.
13) Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek.
14) Haklı bir neden olmadan kişileri bekletmek.
15) Selamlama ile ilgili olarak belirlenmiş kurallara riayet etmemek.
16) Resmi protokol kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak.
17) Görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak.
18) Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak.

Dört İla On Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/3/b)

1) Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya mesai arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek, davranışta bulunmak veya söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek.
2) Resmi belge veya göreve ilişkin evrakı kaybetmek.
3) Önlem almamak veya tedbirli davranmamak yüzünden Devlet malı eşyanın hasar görmesine veya kaybolmasına neden olmak.
4) İzinli olduğu zamanlarda resmi kıyafetle, izinli olmadığı zamanlarda görevli olmaksızın resmi veya sivil kıyafetle, personelin girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp veya benzeri yerlerde oyun oynamak.
5) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmidört saatten fazla ve iki güne kadar (ikinci gün dahil) göreve gelmemek.
6) Mühür veya beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek.
7) Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı
takdirde ilgili mevzuatında belirtilen süre dolmadan görev yerinden ayrılmak.
8) Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine rağmen geri vermemek.
9) İzin verilen haller dışında üniforma giymemek.

Onbir İla Onbeş Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/3/c)

1) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar (üçüncü gün dahil) görevine gelmemek.
2) İzinli bulunduğu sürede, hizmet ve görevin gerektirdiği durumlarda, görevine derhal dönmesi kendisine sözlü,
yazılı ya da herhangi bir iletişim vasıtasıyla duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın görevine makul sürede dönmemek.
3) Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve emirleri zamanında iletmemek.
4) Görev sırasında kişilere karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak.
5) Denetleme ve soruşturmaları uzatmak, denetleme raporları ve soruşturma raporlarını süresinde ilgili yerlere
vermemek veya göndermemek ya da kabul edilebilir bir neden olmadan soruşturmayı eksik bırakmak.

Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/4)

Dört Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/4/a)

1) Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek.
2) Denetim görevini yerine getirmemek.
3) İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak üç günden fazla ve beş güne kadar (beşinci gün dahil) göreve gelmemek.
4) Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikâyet etmek.
5) Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını ve diğer mesai arkadaşlarını dövme girişiminde bulunmak.
6) Toplu olarak sözlü veya yazılı şikâyette bulunmak.
7) Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.
8) Bu Kanunda ayrıca disiplinsizlik olarak tanımlanmamış olmak kaydıyla astları veya mesai arkadaşlarına yönelik olarak sürekli ve sistemli her türlü baskı ve taciz uygulamak.

Altı Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/4/b)

1) Doğrudan veya aracı eliyle astlarından ya da iş sahiplerinden hediye veya borç almak.
2) Kabul edilebilir mücbir sebepler haricinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek.
3) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya saygısızca konuşmalar yapmak ya da anlaşılmaz sesler çıkarmak.
4) Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makine, cihaz ve teçhizatta ağır kusur veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusurla hasara sebep olmak.
5) Görev içinde veya dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak.
6) Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak.
7) Bir görevin kendisine tevdi edildiğini öğrendikten sonra mazeretler ileri sürmek suretiyle göreve başlamayı geciktirmek.

On Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/4/c)

1) Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayları ve bunlarla ilgili bilgileri amirlerinden ve resmen istenmesi halinde görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek.
2) Yetkili olmadığı halde basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları veya diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna bilgi ya da demeç vermek.
3) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak.(1)
4) Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu yaralamaya sebebiyet vermek.
5) Aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmek,

Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/5)

Oniki Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/5/a)

1) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak.
2) Görev sırasında kişilere veya herhangi bir nedenle kurum binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek.

 Onaltı Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/5/b)

1) Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek.
2) Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak.
3) Görev sırasında herhangi bir şekilde uyumak veya uyuklamak.

Yirmi Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/5/c)

1) İzinsiz veya kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak beş günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) görevine gelmemek.
2) Muhafazası veya sevkiyle yükümlü bulunduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün uyanık davranmamak ya
da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak.
3) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak.

Yirmidört Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/5/ç)

1) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak.
2) Silahla yaralama suçunu kasten işlemek. 
3) Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak.
4) Amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek.
5) Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek.
6) Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette bulunmak.
7) Amir veya üste hakaret etmek.
8) Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.
9) Amir veya üstlerini dövmeye teşebbüs etmek.
10) Amir veya üstlerini sözlü veya fiili olarak tehdit etmek.
11) Göreve ilişkin her türlü yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da belge niteliği taşıyan bilgisayar programlarını, dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirmek, başkasına zarar vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak ya da yanlış biçimde işlemesini sağlamak.
12) Kriptolu telsiz cihazının ve her türlü kriptolu cihazın kaybını veya çalındığını, idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın ilgili birime derhal bildirmemek.
13) Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek

Meslekten Çıkarma Cezasını Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 8/6)

a) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak veya personel arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak.
b) Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak.
c) Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek.
ç) Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak.
d) Hizmetle ilgili her türlü dosya, kayıt, resmi evrak veya belgeyi ya da örneklerini yetkisiz kişilere vermek, verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak.
e) Gizli tutulması zorunlu olan ve görev ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak.
f) Muhafazası veya sevkiyle görevli olduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına bilerek ve isteyerek imkân vermek.
g) Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını yok etmek veya bunların yok olmasına neden olmak, kanıtları silmek, gizlemek, değiştirmek, bozmak veya bu fiillere yardımcı olmak.
ğ) Devlet malı araç, gereç, hayvan, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, personel kimlik kartını, araç, gereç, hayvan, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek.
h) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek.
ı) Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği ya da gördüğü bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak.
i) Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek.
j) Görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak.
k) Göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak biçimde gelmek.
l) Resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içmek veya resmi kıyafetli olarak gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmek.
m) Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak, kullanılmasını kolaylaştırmak ya da özendirmek.
n) Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak.
o) Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak.
ö) Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek.
p) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylemlerde bulunmak.
r) Devlet memurları tarafından yapılamayacağı 657 sayılı Kanunda belirtilen kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
s) Siyasi partilerin yararına veya zararına çalışmak ya da siyasal eylemlerde bulunmak, görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine katılmak.
ş) İffetsizliği bilinen veya anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenmek ya da evlilik bağını devam ettirmek veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmak ya da nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmek.
t) Kanuna aykırı olarak sendikalara üye olmak, sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi kıyafetli veya silahlı olarak katılmak ya da üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı ya da gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak.
u) Görevde kullanılan telsiz, telefon haberleşmesini veya kurum içi iletişim sistemlerini kasıtlı olarak engellemek.
ü) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek.
v) Amir ya da üste karşı itaatsizliğe, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmek.
y) Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak.
z) Hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğu halde bu görevini kasıtlı olarak yerine getirmemek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri emir vererek yaptırmak.
aa) Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek.
bb) Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmak ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına vermek.
cc) Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmak.
çç) Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olmak.
dd) Üstlerine, aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak.
ee) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla amir ya da üstleri hakkında olumsuz yönde eleştirici nitelikte konuşmalar yapmak.
ff) Dernek kurmak ya da spor dernekleri dışındaki derneklere üye olmak.
gg) Vakıf kurmak veya Bakanlıkça belirlenmiş vakıflardan başka vakıfların organlarında görev almak.
hh) (Ek:18/10/2018-7148/36 md.) Fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişilerle bilerek ilişki kurmak.

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Gerektiren Suçlar Nelerdir? (7068 Sayılı Kanun, Madde 9)

Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanacak fiiller ve bu cezayı verme yetkisi ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümleri uygulanır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerinin yanı sıra aşağıda fiileri işleyen personel de Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılır;
a) Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, vakıf, dernek ve benzeri teşekküle katılmak, bunlara yardım etmek veya bu yapılarla ilişki içerisinde bulunmak.
b) İşkence yapmak.

Disiplin Cezalarında Ağırlaştırıcı Nedenler Nelerdir?

Disiplin cezalarında ağırlaştırıcı nedenler

(1) Amirin emrinin yapılmaması fiilinin neticesinde, Devlet ya da kişiler zarara uğratılmış ya da hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olunmuşsa doğan zararın derecesine ya da durumun ağırlığına göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(2) Görev yerinden ayrılmak fiili uzun süreli veya görevi aksatacak biçimde olmuşsa ya da Devleti veya kişileri zarara uğratmışsa durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(3) Yazılı kağıt, belge ve kayıtlar üzerinde işlenen yasak fiiller Devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa durumun ağırlığına ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(4) Nöbet görevine gelmemek veya nöbet talimatına aykırı davranmak fiili Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmış ise durumun niteliğine ve ağırlığına göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(5) Silahla ölüme sebebiyet vermek fiilinin işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(6) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek fiilinin işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem ve değerine göre meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(7) Meskûn yerlerde silah atmak fiili Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmış ise durumun niteliğine ve ağırlığına göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(8) Görevde uyumak fiili Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(9) Muhtelif mazeretler ileri sürmek suretiyle tevdi edilen göreve gitmemek fiili hizmetin aksamasına veya kamu zararının oluşmasına neden olmuşsa meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(10) Görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha veya savsaklama fiili Devleti veya kişileri zarara uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre daha ağır cezalardan birisi verilebilir.
(11) Silahla yaralamaya kasten sebebiyet vermek fiilinin işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(12) Denetleme ve soruşturma görevlerini savsaklamak fiili hizmetin gecikmesine, durmasına, aksamasına neden olmuş veya Devlet ya da kişileri zarara uğratmışsa durumun ağırlığına yahut zararın derecesine göre, dört ay kısa süreli durdurma cezası uygulanabilir.
(13) Bu Kanunda belirlenmiş ve bir disiplin cezasıyla yaptırıma bağlanmış fiillerin sahil güvenlik personelince yurtdışı liman ziyaretlerinde veya Türk karasuları dışında işlenmesi halinde, uyarma ve kınama cezası gerektiren fiillerde meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı da dikkate alınarak aylıktan kesme, kısa veya uzun süreli durdurma cezası; aylıktan kesme, kısa veya uzun süreli durdurma cezası gerektiren fiillerde ise yine meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak meslekten çıkarma cezası verilebilir.

Disiplinsizliği Alışkanlık Haline Getirmek Ne Demektir? 

Disiplinsizliği Alışkanlık Haline Getiren Kişi veya personel hakkında yetkili disiplin kurullarınca meslekten çıkarma cezası verilir. Disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde 20 disiplin cezası puanı alan ya da en az iki farklı disiplin amirinden toplamda 12 defa veya daha fazla disiplin cezası alan kişi disiplinsizliği alışkanlık haline getirmiş sayılır. Yine en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son 5 yıl içinde 40 disiplin cezası puanı ya da en az iki farklı disiplin amirinden toplam 25 defa veya daha fazla disiplin cezası alan personel disiplin kurulu tarafından verilecek kararla meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılır. Bu durumda da kişinin disiplinsizliği alışkanlık haline getirdiği kabul edilir. Aynı disiplin dosyasında birden fazla disiplin cezası verilmesi halinde en yüksek olanın puanı değerlendirmeye esas alınır. 

Disiplin Cezaları Zamanaşımına Uğrar Mı?

Disiplin cezalarında zamanaşımı- Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma cezalarını gerektiren disiplin suçlarını işleyenler hakkında bu suçların işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Bu süre meslekten çıkarma cezası ile devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 (altı) aydır. Disiplin cezasını gerektiren suçların işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmezse ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, zincirleme suçlarda son suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda ise kesintinin gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Disiplin Cezalarına İtiraz Edilebilir mi?

Disiplin suçu işleyen personele disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezasına karşı cezanın tebliğ edilmesinden itibaren bir üst disiplin amirine yazılı olarak 10 (on) gün içinde itiraz edilebilir. Ancak Vali, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü veya Sahil Güvenlik Komutanının doğrudan verdikleri disiplin cezalarına karşı Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilir. Bu itiraz üzerine kurul tarafından verilen karar kesindir. Kaymakamın doğrudan verdiği disiplin cezalarına karşı ise Vali'ye itiraz edilmesi gerekmektedir. Süresi içinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. İtiraz edilmesi üzerine itirazı incelemeye yetkili merci tarafından 30 (otuz) gün içinde itiraz karara bağlanır. İtirazı inceleyen merci itirazı haklı görürse cezayı hafifletebileceği gibi tamamen de kaldırabilir. Eğer itiraz haklı görülmez ve reddedilirse ret kararı itiraz edene tebliğ edildiğinde kesinleşir. Önemle belirtmek gerekir ki, itiraz üzerine önceki cezadan daha ağır bir ceza verilemez. İçişleri Bakanı ile Disiplin Kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak ve ancak idari yargı yoluna başvurulabilir. 

Disiplin Cezası Verilmeden Önce Savunma Alınması Zorunlu mudur?

Disiplin Kurulları ya da disiplin amirleri tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Bu durumda disiplin suçunu işlemiş olduğu varsayılan personelden savunması istenir. Savunma için verilen süre 7 (yedi) günden az olamayacağı gibi süresi içinde savunma yapılmazsa savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Kendisinden savunma istenen kişinin savunmanın istendiği tarihten itibaren kendisi hakkındaki soruşturma evraklarını inceleme hakkına sahiptir. Devlet Memurluğundan çıkarma cezası istenen ya da meslekten çıkarma cezası ile soruşturma geçiren personel soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. 

Disiplin Cezasına Karşı İdari İtiraz ve İptal Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Sadece kesinleşen disiplin cezalarına karşı İdare Mahkemelerinde İdari Yargılama Usul Kanunu'na göre iptal davası açılabilir. Dava açma süresi kesinleşen cezanın personele tebliğinden itibaren 60 (altmış) gündür. Polis disiplin hukukujandarma disiplin hukukupolis disiplin cezalarıjandarma disiplin cezaları sebebiyle açılacak olan idari davalarda disiplin cezlarının iptali istenecek ve yapılacak olan gerekçeli savunmalar ile disiplin cezalarının hukuka aykıırı olduğu ortaya çıkartılacaktır. Böylelikle haksız ve keyfiyete dayalı disiplin cezası verme işlemi ortadan kalkacak, mağdur olan jandarma, polis teşkilatında görevli memurlar hukuka aykırı bu işlemlerden kurtulacaktır.

İdari Dava Avukatı Hukuki Değerlendirme

İdari dava avukatı- 7068 sayılı kanunun şöyle bir özelliği bulunmaktadır. Önceden polisler için geçerli olan ve polislerin disiplin cezalarının yer aldığı tüzük, ismi değiştirilerek jandarma ve sahil güvenlik personelini de içine almış ve genel kolluk disiplin kanunu olarak yayımlanmıştır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz genel hukuk prensibi ile polislerin sahip olduğu bu disiplin tüzüğü kanuna uyarlanmış ve jandarma ile sahil güvenlik personelinin de dahil edilmesi ile işlerlik kazandırılmıştır. Bu bakımdan 7068 sayılı kanuna hakim olunması ile polis disiplin suçları ve polis disiplin cezaları ile jandarma disiplin suçları ve jandarma disiplin cezalarının önüne geçilecek, açılacak idari işlemin iptali davası ile disiplin cezalarının hukuka aykırılığı ortaya çıkartılarak personelin rahat bir nefes almasına yarar sağlanılacaktır. Polis disiplin suçları ve polis disiplin cezaları ile polis disiplin mevzuatı bakımından suç ve ceza arasındaki orantının suç ve ceza arasındaki nedensellik bağının iyi tespit edilmesi orantısız suç ve cezaya hükmedilmesinin kişinin Anayasal çalışma hakkını elinden almış olacağını unutmamak gerekir. Aynı durum tabi ki de jandarma disiplin suçları ve jandarma disiplin cezaları açısından da geçerlidir. Bu bakımdan ister polis disiplin suçları olsun ister jandarma disiplin suçları olsun önemli olan sürecin iyi takip edilmesi ve cezanın işlerliğinin ortadan kaldırılması için tüm hukuki emarelerin ortaya konulmasıdır.

7068 sayılı kanun soru ve cevapları için uzman avukatlara başvurabilir idari dava avukatı ya da askeri dava avukatından bu konularda bilgi alabilirsiniz. 

Merkez disiplin kurulu hakkında bilgi almak için Merkez Disiplin Kurulu Nedir başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Jandarma ve Polis Disiplin Kurulunda Sözlü Savunma

Jandarma ve polişs disiplin kurulu sözlü savunma için aşağıdaki videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

1