Polis Disiplin Cezaları ve Genel Kolluk Disiplin Kanunu | Mil Hukuk & Danışmanlık

Polis Disiplin Cezaları ve Genel Kolluk Disiplin Kanunu
 • Anasayfa
 • Polis Disiplin Cezaları ve Genel Kolluk Disiplin Kanunu

Polis Disiplin Cezaları ve Genel Kolluk Disiplin Kanunu

Polis disiplin cezaları ve bu disiplin cezalarına yol açacak olan disiplin suçlarının hepsi bir kül olarak 7068 sayılı genel kolluk disiplin kanununda yer almıştır. 7068 sayılı genel kolluk disiplin kanunu ile Emniyet disiplin tüzüğü ortadan kaldırıl

Polis Disiplin Cezaları ve Genel Kolluk Disiplin Kanunu

Polis Disiplin Cezaları ve Emniyet Disiplin Tüzüğü

Polis disiplin cezaları ve bu disiplin cezalarına yol açacak olan disiplin suçlarının hepsi bir kül olarak 7068 sayılı genel kolluk disiplin kanununda yer almıştır. 7068 sayılı genel kolluk disiplin kanunu ile Emniyet disiplin tüzüğü ortadan kaldırılmış ve disiplin cezalarının kanun ile düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Nitekim kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ışığında yapılan düzenleme son derece yerindedir ve bu gerekçe ile düzenlenmiş olan genel kolluk disiplin kanunu ile polis memurlarına disiplin cezaları verilebilecektir. Bunun haricinde tabi ki şunu da belirtmekte fayda vardır polis memurlarına verilecek disiplin cezaları ilanihaye yani sonsuza kadar geçerliliğini sürdürmeyecektir. Bunun üstesinden gelinebilmesinin yöntemi tabi ki de iptal davası açarak disiplin cezasının ortadan kaldırılmasından geçmektedir. Şimdi hem polis disiplin suçlarını hem bu disiplin suçları bakımından verilebilecek disiplin cezalarını ve iptali hakkında yapılabilecekleri inceleyelim.

Genel Kolluk Disiplin Kanunu Kimleri Kapsar?

Genel kolluk disiplin kanunu Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları ile disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulünü düzenlemek için çıkartılmış bir kanundur ve yukarıda da dile getirdiğimiz üzere emniyet disiplin tüzüğünü ortadan kaldırmıştır. Kanun 2018 yılında yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir bu bakımdan suç ve cezaların genel olarak olması gerektiği gibi düzenlenmesi kısmen gerçekleştirilmiştir.

Genel kolluk disiplin kanunu Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memuru kapsam içine almakta ve disiplin hükümlerinin tamamını içine alan bir yapı barındırmaktadır.

Polis Disiplin Cezalarının Niteliği Nedir?

Genel kolluk disiplin kanununa göre polis disiplin cezalarında disiplinsizliklerin kasten ve taksirle işlenebileceği düzenleme altına alınmıştır. Eğer bir polis memuru bir disiplin suçu işlemiş ise aynı fiil nedeniyle genel kolluk disiplin kanununda yer alan disiplin cezalarından birden fazlası ile tecziye edilemeyecektir. Zira polis memurunun işlemiş olduğu disiplin suçu birden fazla disipin cezasını geretiriyor ise bu durumda en ağır olan disiplin cezası ile tecziye edilebilir. Anlaşılacağı üzere birden fazla disipin cezası tek bir fiil için verilemeyecektir. 

Polis memuru genel kolluk disiplin kanununda yer alan bir disiplin suçunu işlemiş ise ve hakkında adli soruşturma ya da kovuşturma olsa dahi bu durum aynı disiplin suçundan dolayı idari soruşturma yapılıp da disiplin cezası verilmesini etkilemeyecek engelleyemeyecektir.

Polis Disiplin Cezalarında Amirin Takdir Hakkı Var mıdır?

Polis disiplin cezalarının tecziyesinde disiplin cezası vermeye kanun tarafından yetkili kılınmış amir yahut disiplin kurullarının ceza tecziyesinde takdir hakları bulunmakla birlikte bu hakları ancak ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli kullanılmalıdır. Ayrıca polis disiplin cezalarınının tecziyesinde amir yahut disiplin kurulu takdir haklarını gerekçeli olarak kullanmak zorundadırlar. 

Amir yahut disiplin kurulu takdir haklarını kullanırken şu hususlara bağlı kalmalıdırlar;

 • Polis memurunun disiplin suçunu işleyiş şekli,
 • Polis memurunun disiplin suçunu işlediği yer ve zaman,
 • Polis memuru tarafından işlenen disiplinsizliğin emniyet teşkilatının hizmetine olumsuz bir etkisinin olup olmadığı ve bu etkinin ağırlığı,
 • Disiplinsizlik sonucu ortaya çıkan bir zararın olup olmadığı yahut bu tehlikenin ağırlığı,
 • Disiplinsizlik yaptığı iddia edilen polis memurunun kastının ya da taksirinin mevcudiyeti ile bunların ağırlık dereceleri,
 • Polis memurunun daha önceki disiplin safahatı, özlük dosyasındaki disiplin cezaları ve yahut savunmalarının bulunup bulunmadığı,
 • Polis memurunun disiplin suçu hususunda samimi anlatımları, suçu kabulü ve disiplin suçu sonrasında göstermiş olduğu pişmanlık,

hususlarında takdir hakkının kullanımı bakımından gözönünde bulundurulmalıdır ve bunlar da gerekçeli olmak zorundadır. 

Polis Disiplin Cezaları Nelerdir?

Polis memurlarının işlemiş olduğu iddia edilen disiplin suçlarına ilişkin olarak verilebilecek disiplin cezaları kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu sayılanlar dışında disiplin cezası verilemez çünkü kanunsuz suç ve ceza olamaz. 

Bu disiplin cezaları;

 • Uyarma Cezası,
 • Aylıktan Kesme Cezası,
 • Kısa Süreli Durdurma Cezası,
 • Uzun Süreli Durdurma Cezası,
 • Meslekten Çıkarma Cezası,
 • Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası,

Emniyet genel müdürlüğünde geçmiş hizmet safahatı bakımından çalışması olumlu olarak tasvip edilen iyi yahut çok iyi derecede değerlendirme puanı alan polis memurları için verilecek disiplin cezalarında bir derece hafif olan disiplin cezası verilebilir.

Burada dikkat çekmek gerekirse aylıktan kesme, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma disiplin cezalarının uygulanmasında cezaların üst ya da alt kademeleri kendi aralarında ağır ya da hafif ceza sayılamaz. Bu husus genel kolluk disiplin kanununda yer alan hüküm gereği sabittir.

Polis Disiplin Cezaları Ne Zaman Silinir?

Polis disiplin cezalarında, uyarma ve kınama disiplin cezası ile tecziye edilen polis memuru bu cezaların uygulanmasından başlayarak 5 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amirine başvuru yaparak disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini talep edebilir. Aynı şekilde aylıktan kesme, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma disiplin cezası ile tecziye edilmiş olan polis memuru da bu cezaların uygulanmasından başlamak kaydıyla ve 10 yıllık süre geçtikten sonra atamaya yetkili amirine başvuru yaparak özlük dosyasından disiplin cezalarının silinmesini talep edebilir. Bu talep sonrasında atamaya yetkili amir, talepte bulunan polis memurunun belirtmiş olduğumuz süreler içindeki davranışlarını bu talebini haklı kılacak şekilde görürse cezayı özlük dosyasından silebilecektir. Görüleceği üzere belirtilen süreler geçtikten sonra yapılacak silinme talebi hemen onaylanamayacak olup kanun gereği geçmiş safahat incelemesi yapma konusunda atamaya yetkili amire takdir yetkisi verilmiştir ve safahat incelemesi sonrasında silinme talebi değerlendirilecektir.

Polis Disiplin Cezası Verilecek Filler Nelerdir?

Uyarma Cezası; Polis memurunun görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile kendisine bildirilmesidir.

Polis Uyarma Cezasını Gerektiren Fiiller;

 • Polis memurunun silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmaması, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemesi,
 • Polis memurunun yetkili makamlarca belirlenmiş tasarruf tedbirlerine riayet etmemesi ya da kullanımına sunulan kamu kaynaklarının kullanılmasında gösterilmesi gereken makul seviyedeki özeni göstermemesi,
 • Polis memurunun izinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlere geç kalması,
 • Polis memurunun özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmesi ya da mesaiden erken ayrılması ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemesi,
 • Polis memurunun nezaket kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun emrin icrası veya sonuçları ile katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amire bilgi vermemesi,
 • Polis memurunun usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine; emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen eleştirmesi yahut amire karşı itirazda bulunması.

Yukarıda yer verdiğimiz hususlar polis memuru tarafından gerçekleştirilmiş ise kişi hakkında uyarma disiplin cezası verilebilecektir. Uyarma disiplin cezasının tecziyesinden itibaren daha doğru ifade ile kesinleşen cezanın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare hukuku avukatı vasıtasıyla idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

Polis Kınama Cezasını Gerektiren Fiiller;

 • Polis memurunun görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun mevzuatta belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik olarak müracaat veya şikayette bulunması,
 • Polis memurunun nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz olarak geç dönmesi,
 • Polis memurunun bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamaası,
 • Polis memurunun mevzuat veya talimatlarla taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takması,
 • Polis memurunun görev sırasında veya dışında kendisi ile aynı rütbede çalışanlara ya da mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemesi,
 • Polis memurunun zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapması,
 • Polis memurunun mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunması,

hususları polis memurunun kınama disiplin cezası ile tecziyesini gerektirmektedir. Bu suçları işlediği iddia edilen polis memurunun disiplin cezasının kesinleşme şerhinin tarafına tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde idare hukuku avukatı vasıtasıyla yahut şahsen dava açma hakkı bulunmaktadır.

Polis Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiiller;

Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkması,
 • Polis memurunun amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymaması ya da bu uyarılara kayıtsız kalması, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamaması,
 • Polis memurunun özlük hakları ile ilgili veya başka bir kişisel menfaat temini için başkalarını aracı koyması öncelik ve ayrıcalık talep etmesi,
 • Polis memurunun izinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmidört saate kadar göreve gelmemesi,
 • Polis memurunun görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranması,
 • Polis memurunun nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve/veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmesi,
 • Polis memurunun görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi kıyafet ile kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oturması,
 • Polis memurunun amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkması,
 • Polis memurunun emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel işlerinde kullanması,
 • Polis memurunun kendisine verilmiş olan personel kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmesi,
 • Polis memurunun bazı isteklerini yerine getirmek, kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartması ya da olmadığı halde bir rahatsızlığı varmış gibi göstererek günlük mesainin bir kısmına katılmamayı alışkanlık haline getirmesi,
 • Polis memurunun herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranlara cevap vermemesi, baştan savması,
 • Polis memurunun görevde kayıtsızlık göstermesi, görevi savsaklaması ya da geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemesi,
 • Polis memurunun haklı bir neden olmadan kişileri bekletmesi,
 • Polis memurunun selamlama ile ilgili olarak belirlenmiş kurallara riayet etmemesi,
 • Polis memurunun resmi protokol kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşması,
 • Polis memurunun kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymaması,

 

Dört ila on günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya mesai arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemesi, davranışta bulunması veya söz, yazı ya da eylemle hakaret etmesi,
 • Polis memurunun resmi belge veya göreve ilişkin evrakı kaybetmesi,
 • Polis memurunun önlem almamak veya tedbirli davranmamak yüzünden Devlet malı eşyanın hasar görmesine veya kaybolmasına neden olması,
 • Polis memurunun izinli olduğu zamanlarda resmi kıyafetle, izinli olmadığı zamanlarda görevli olmaksızın resmi veya sivil kıyafetle, personelin girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp veya benzeri yerlerde oyun oynaması,
 • Polis memurunun izinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmidört saatten fazla ve iki güne kadar (ikinci gün dahil) göreve gelmemesi,
 • Polis memurunun mühür veya beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmesi,
 • Polis memurunun yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili mevzuatında belirtilen süre dolmadan görev yerinden ayrılması,
 • Polis memurunun görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine rağmen geri vermemesi,
 • Polis memurunun izin verilen haller dışında üniforma giymemesi,

 

Onbir ila onbeş günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun izinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar (üçüncü gün dahil) görevine gelmemesi,
 • Polis memurunun izinli bulunduğu sürede, hizmet ve görevin gerektirdiği durumlarda, görevine derhal dönmesi kendisine sözlü, yazılı ya da herhangi bir iletişim vasıtasıyla duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın görevine makul sürede dönmemesi,
 • Polis memurunun amir ve üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve emirleri zamanında iletmemesi, 
 • Polis memurunun görev sırasında kişilere karşı onur kırıcı söz söylemesi veya davranışta bulunması,
 • Polis memurunun denetleme ve soruşturmaları uzatması, denetleme raporları ve soruşturma raporlarını süresinde ilgili yerlere vermemesi ya da göndermemesi veyahut kabul edilebilir bir neden olmadan soruşturmayı eksik bırakması,

durumunda polis memurları aylıktan kesme disiplin cezası ile tecziye edilecek ve bu kişiler yukarıda da değindiğimiz üzere bu disiplin cezalarından kurtulabilmek maksadıyla idari işlemin iptali davasını açabileceklerdir.

Polis Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller;

Dört ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemesi,
 • Polis memurunun denetim görevini yerine getirmemesi,
 • Polis memurunun izinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak üç günden fazla ve beş güne kadar (beşinci gün dahil) göreve gelmemesi,
 • Polis memurunun amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmesi,
 • Polis memurunun astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını ve diğer mesai arkadaşlarını dövme girişiminde bulunması,
 • Polis memurunun toplu olarak sözlü veya yazılı şikayette bulunması,
 • Polis memurunun görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranması,
 • Polis memurunun astları veya mesai arkadaşlarına yönelik olarak sürekli ve sistemli her türlü baskı ve taciz uygulamak,

 

Altı ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun doğrudan veya aracı eliyle astlarından ya da iş sahiplerinden hediye veya borç alması,
 • Polis memurunun kabul edilebilir mücbir sebepler haricinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,
 • Polis memurunun görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya saygısızca konuşmalar yapması ya da anlaşılmaz sesler çıkarması,
 • Polis memurunun teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makine, cihaz ve teçhizatta ağır kusur veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla hasara sebep olması,
 • Polis memurunun görev dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemesi ya da yazı yazması,
 • Polis memurunun hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun bir görevin kendisine tevdi edildiğini öğrendikten sonra mazeretler ileri sürmek suretiyle göreve başlamayı geciktirmesi, 

 

On ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayları ve bunlarla ilgili bilgileri amirlerinden ve resmen istenmesi halinde görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemesi,
 • Polis memurunun yetkili olmadığı halde basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları veya diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna bilgi ya da demeç vermesi,
 • Polis memurunun silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermesi, kendisini yaralaması ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olması,
 • Polis memurunun hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu yaralamaya sebebiyet vermesi,
 • Polis memurunun aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmesi,

Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

Oniki ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmaması veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunması,
 • Polis memurunun görev sırasında kişilere veya herhangi bir nedenle kurum binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmesi,

 

Onaltı ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmesi,
 • Polis memurunun hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun görev sırasında herhangi bir şekilde uyuması ya da uyuklaması,

 

Yirmi ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun izinsiz veya kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak beş günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) görevine gelmemesi,
 • Polis memurunun muhafazası veya sevkiyle yükümlü bulunduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün uyanık davranmaması ya da önlem almaması yüzünden kaçmasına neden olunması ya da yakalama görevini savsaklaması,
 • Polis memurunun kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynaması,

 

Yirmidört ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller;

 • Polis memurunun silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermesi ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olması,
 • Polis memurunun silahla yaralama suçunu kasten işlemesi,
 • Polis memurunun meskun yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atması,
 • Polis memurunun amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemesi,
 • Polis memurunun amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmesi,
 • Polis memurunun kişinin iffetine yönelik söz söylemesi, fiil veya harekette bulunması,
 • Polis memurunun amir veya üste hakaret etmesi,
 • Polis memurunun amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemesi,
 • Polis memurunun amir veya üstlerini dövmeye teşebbüs etmesi,
 • Polis memurunun amir veya üstlerini sözlü veya fiili olarak tehdit etmesi,
 • Polis memurunun göreve ilişkin her türlü yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmesi, ortadan kaldırması ya da belge niteliği taşıyan bilgisayar programlarını, dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirmesi, başkasına zarar vermek üzere kullanması, tahrip etmesi, değiştirmesi, silmesi, sistemin işlemesine engel olması ya da yanlış biçimde işlemesini sağlaması,
 • Polis memurunun kriptolu telsiz cihazının ve her türlü kriptolu cihazın kaybını veya çalındığını, idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın ilgili birime derhal bildirmemesi, 
 • Polis memurunun hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermesi,

 

Polis Meslekten Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller

 • Polis memurunun görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak veya personel arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun göreve çıkılmaması için propaganda yapması, kişileri kışkırtması, zorlaması, karar alınmasını sağlaması, alınan bu karara katılması veya karar uyarınca göreve çıkmaması,
 • Polis memurunun amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkması ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemesi, buna katılması, katılmaya tahrik ya da teşvik etmesi,
 • Polis memurunun yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanması,
 • Polis memurunun hizmetle ilgili her türlü dosya, kayıt, resmi evrak veya belgeyi ya da örneklerini yetkisiz kişilere vermesi, verilmesini emretmesi, verilmesine göz yumması,
 • Polis memurunun gizli tutulması zorunlu olan ve görev ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklaması,
 • Polis memurunun muhafazası veya sevkiyle görevli olduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına bilerek ve isteyerek imkan vermesi,
 • Polis memurunun bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını yok etmesi veya bunların yok olmasına neden olması, kanıtları silmesi, gizlemesi, değiştirmesi, bozmak veya bu fiillere yardımcı olması,
 • Polis memurunun devlet malı araç, gereç, hayvan, silah, mermi ve mühimmatı satması veya mal edinmesi, personel kimlik kartını, araç, gereç, hayvan, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermesi,
 • Polis memurunun kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermesi veya tutanak düzenleyip imza etmesi veya ettirmesi,
 • Polis memurunun görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınması veya bildiği ya da gördüğü bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmaması,
 • Polis memurunun mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmesi,
 • Polis memurunun görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmesi veya içilmesine göz yumması,
 • Polis memurunun göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak biçimde gelmesi, 
 • Polis memurunun resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içmesi veya resmi kıyafetli olarak gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmesi,
 • Polis memurunun uyuşturucu madde yapması veya kullanması, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olması, kullanılmasını kolaylaştırması ya da özendirmesi,
 • Polis memurunun kumar oynaması veya oynatması, kumar oynatanlarla ilişki kurması,
 • Polis memurunun kaçakçılık yapması veya kaçakçılarla ilişki kurması,
 • Polis memurunun geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığının ve aşırı harcamada bulunduğunun kanıtlanmış olması ve bunun haklı kaynağını gösterememesi,
 • Polis memurunun Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylemlerde bulunması,
 • Polis memurunun Devlet memurları tarafından yapılamayacağı 657 sayılı Kanunda belirtilen kazanç getirici faaliyetlerde bulunması,
 • Polis memurunun siyasi partilerin yararına veya zararına çalışması ya da siyasal eylemlerde bulunması, görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine katılması,
 • Polis memurunun iffetsizliği bilinen veya anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenmesi ya da evlilik bağını devam ettirmesi veya böyle bir kimseyi yanında bulundurması ya da nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmesi,
 • Polis memurunun kanuna aykırı olarak sendikalara üye olması, sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılması, açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi kıyafetli veya silahlı olarak katılması ya da üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı ya da gösteri yürüyüşlerini düzenlemesi veya bunlara katılması,
 • Polis memurunun görevde kullanılan telsiz, telefon haberleşmesini veya kurum içi iletişim sistemlerini kasıtlı olarak engellemesi,
 • Polis memurunun mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtması ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermesi,
 • Polis memurunun amir ya da üste karşı itaatsizliğe, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmesi,
 • Polis memurunun menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurması,
 • Polis memurunun hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmesi, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmesi, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmesi, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmesi, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmesi, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmesi, kişisel verileri kaydetmesi, kişisel verileri bir başkasına vermesi, yayması veya ele geçirmesi, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğu halde bu görevini kasıtlı olarak yerine getirmemesi, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmesi, silmesi, gizlemesi, değiştirmesi veya bozması, sayılan fiilleri emir vererek yaptırması,
 • Polis memurunun yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapması, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşması veya yayın yoluyla duyurması, log kayıtlarını değiştirmesi veya silmesi,
 • Polis memurunun görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşması ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına vermesi,
 • Polis memurunun bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunması yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırması,
 • Polis memurunun görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olması,
 • Polis memurunun üstlerine, aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunması,
 • Polis memurunun görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla amir ya da üstleri hakkında olumsuz yönde eleştirici nitelikte konuşmalar yapması,
 • Polis memurunun dernek kurması ya da spor dernekleri dışındaki derneklere üye olması,
 • Polis memurunun vakıf kurması veya Bakanlıkça belirlenmiş vakıflardan başka vakıfların organlarında görev alması,
 • Polis memurunun fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişilerle bilerek ilişki kurması

durumlarında polis memuru hakkında meslekten çıkarma cezası verilecektir. Meslekten çıkarma disiplin cezası sonrasında idare hukukunda ve disiplin hukukunda uzman bir idare hukuku avukatı ile davaların takip ettirilmesi tavsiye olunmaktadır. Dava açma süresinin 60 gün olduğu unutulmamalıdır.

Polis Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller

 • Polisler devlet memurluğundan çıkartma cezası ile tecziye edilir ise bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılırlar.
 • Polis memurunun devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
 • Polis memurunun ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozması, boykot yahut işgal etmesi, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemesi, işi yavaşlatması ve grev gibi eylemlere katılması veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemesi, bunları tahrik ve teşvik etmesi veya yardımda bulunması,
 • Polis memurunun yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basması, çoğaltması, dağıtması veya bunları kurumların herhangi bir yerine asması veya teşhir etmesi,
 • Polis memurunun siyasi partiye girmesi,
 • Polis memurunun özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemesi,
 • Polis memurunun savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmaması,
 • Polis memurunun amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunması,
 • Polis memurunun memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunması,
 • Polis memurunun yetki almadan gizli bilgileri açıklaması,
 • Polis memurunun siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemesi,
 • Polis memurunun yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunması,
 • Polis memurunun Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemesi,
 • Polis memurunun terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

Yukarıda saymış olduğumuz fiileri gerçekleştirilen polis memrurları hakkında amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, polis memurunun bağlı bulunduğu kurum olan İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kurulunun kararı ile devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilecektir. Yüksek disiplin kurulunun polis memuruna ayrı bir ceza verme yetkisi yoktur. Yüksek disiplin kurulu cezayı ya kabul ya da reddeder. 

Polis Disiplin Cezalarını Kimler Verebilir?

Polis disiplin cezalarının kimler tarafından verileceğine ilişkin düzenleme yine 7068 sayılı kolluk disiplin kanununda yer almıştır. Buna göre;

  Uyarma kınama aylıktan kesme
Ceza verecek disiplin amirlerinin sınıftan personele rütbe ve makamları Her rütbe ve her sınıftan personele Her rütbe ve her sınıftan personele Her rütbe ve her sınıftan personele

 

Kriminal Laboratuvar Müdürü, Özel Harekât Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Amiri ve Polis Merkezi Amiri

VEREBİLİR VEREBİLİR 3 GÜNE KADAR

 

Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri, İl Emniyet Müdürleri, Kaymakamlar

VEREBİLİR VEREBİLİR 10 GÜNE KADAR
Teftiş Kurulu Başkanı, Başkanlar Verebilir (1. Sınıf Emniyet Müdürleri hariç) Verebilir (1. Sınıf Emniyet Müdürleri hariç) 10 güne kadar (1. Sınıf Emniyet Müdürleri hariç)
Emniyet Genel Müdürü, Valiler VEREBİLİR VEREBİLİR 15 güne kadar
Bakan VEREBİLİR VEREBİLİR 15 güne kadar

 

Meslekten Çıkarma Cezası Nasıl Uygulanır?

Polis meslekten çıkarma cezası yukarıda yer vermiş olduğumuz fiilleri işlediği düşünülen polis memuru hakkında verilir. Meslekten çıkarma cezası;

 • İl emniyet kadrosundaki polis memurları ile emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki memurlara İl disiplin kurulu tarafından,
 • Eğitim ve öğretim kurumları kadrosunda görevli polism memurları ve emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki memurlar ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları tarafından,
 • İl emniyet kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlere Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu tarafından
 • Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları ve emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki memurlara Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu tarafından 

meslekten çıkarma cezası verilebilir. 

Verilen meslekten çıkarma cezaları;

 • İl polis disiplin kurulunun verdiği meslekten çıkarma cezası valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görüşü ve Bakanın onayıyla,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma kararları, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görüşü ve Bakanın onayıyla,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma kararları da Bakanın onayıyla kesinleşir.

 

Disiplin soruşturmasının açılmasında ve disiplin amiri veya disiplin kurulunun saptanmasında disiplinsizlik yaptığı iddia edilen polis memurunun fiili işlediği tarihte çalıştığı yer esas alınır. Disiplin konusu fiili işledikten sonra; rütbe veya kadro/görev unvanında değişiklik olan polis memuru hakkında karar vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu, polis memurunun son kadro/görev unvanı karşılığı rütbe esas alınmak suretiyle tespit ve tayin olunur. Meslekten çıkarma cezası için disiplin kuruluna sevk edilen polis memuru hakkında karar verecek disiplin kurulu salt çoğunlukla toplanır. Meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılacaktır. Unutulmamalıdır ki disiplin kurulu, meslekten çıkarma cezası için yapılan soruşturma sonucunda polis memuruna meslekten çıkarma disiplin cezası verilmesine yer olmadığına, karar verilmesine yer olmadığına veya meslekten çıkarma disiplin cezası verilmesine yahut disiplin kurulunun yetkisizliğine karar verebilir. Disiplin kurulu tarafından yapılan soruşturma sonucunda fiilin, disiplin kurulunun görev alanına giren başka bir disiplinsizliği oluşturduğu meslekten çıkarma disiplinsizliğini oluşturmadığı anlaşılırsa buna uygun olan disiplin cezası tayin edilir. 

Mesleken çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmaz ise disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır. Yine meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde meslekten çıkarma cezası verilmez ise ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır.

Hakkında meslekten çıkarma cezası istenen polis memuru; soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Polis Disiplin Cezasına İtiraz 

Polis disiplin cezalarına itiraz, aynı idari işleme karşı yapılan itirazın usule ve esasına tabidir. Nitekim her disiplin cezası ki buna meslekten çıkarma cezası da dahildir bir idari işlem nitelğindedir. İdari işlemin iptali de ancak idare mahkemesinden istenir. İdari işlemin iptali davasında disiplin cezasının şekil yani usul, yetki, amaç, konu ve sebep unsurları bakımından hukuka uygun olup olmadığı hususunda inceleme yapılır. 

Polis disiplin cezasına itiraz için kesinleşen disiplin cezasının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açılacaktır. 

Polis Disiplin Cezasına İtiraz Davası Nerede Açılır?

Polis disiplin cezasına itiraz davasının idari bir dava olduğunu belirtmekle birlikte her idari dava 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa tabi olarak yönetilmektedir. Bu bakımdan disiplin cezalarına ilişkin davalarda yetkili idare mahkemesi disiplin cezasının verildiği kişinin son görev yaptığı yer idare mahkemesinde açılacaktır. Örneğin Adana'da çalışan bir polis memuru tarafından açılacak meslekten çıkarma cezasının iptali davasında yetkili mahkeme polis memurunun son görev yaptığı yer idare mahkemesi olan Adana İdare Mahkemesi olacaktır.

Polis Disiplin Cezasına İtiraz Davasında Zamanaşımı

Polis disiplin cezasına itiraz davasında zamanaşımı süresi 2577 sayılı kanunda yer almıştır ve bu kanun gereği açılacak davalar 60 günlük hak düşürücü süreye tabidir. Bu hak düşürücü sürede davanın açılmaması ile ne yazık ki polis memurunun dava açma hakkı kalmayacak ve ne yazık ki disiplin cezasının hüküm ve sonuçları devam edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus disiplin cezasının tebliğinden itibaren 60 günlük sürede dava açılacağıdır. 60 günlük süre tebliği izleyen günden itibaren işlemeye başlar ve tatiller de süreye dahildir. Ancak sürenin bitimi tatil gününe denk gelirse bir sonraki mesai gününün mesai bitimine kadar süre uzamış olacaktır. Örneğin son gün cumartesiye gelmiş ise dava pazartesi akşam 17.00'a kadar açılmalıdır. 

Polis Disiplin Cezasına İtiraz Davasında Parasal Hakların Talebi Mümkün mü?

Polis disiplin cezasına itiraz davasında parasal hakların talebi eğer disiplin cezası ile birlikte polis memurunun maaşında da bir kesinti meydana gelmiş ise yahut polis memurunun meslekten çıkarma cezası sonrasında iptal davası açılmış ise bu davalar ile birlikte yoksun kalınan parasal hakların da talebi mümkündür. Örneğin polis memuru meslekten çıkarma disiplin cezası ile tecziye edilmiş ve açılan iptal davasında yoksun kalınan parasal haklar da talep edilmiş ve dava kazanılmış ise polis memurunun boşta geçirdiği sürelere ilişkin maaşları faizleri ile birlikte kendisine verilecektir. 

Polis Disiplin Cezasına İtiraz Davasında Yürütme Durdurma Kararı

Polis disiplin cezasına itiraz davasında disiplin cezasının iptali ile birlikte yürütme durdurma da talep edilebilir. Yürütme durdurma talebi ile birlikte yürütme durdurma harcının da yatırılmış olması gerekir Mahkeme polis memuruna verilen disiplin cezasının açık bir şekilde hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların birlikte gerçekleşeceğine kanaat getirmiş ise yürütme durdurma kararı verebilecektir. Yürütme durdurma kararı özellikle meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmiş olan polis memurları için oldukça önemlidir. Çünkü verilecek bir yürütme durdurma kararı ile polis memuru dava süresi boyunca işine devam edebilecek ve maaşlarını da alabilecektir. Yürütme durdurma talebinin reddi halinde 7 gün içinde bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz sonrası bölge idare mahkemesi tarafından verilecek kararlar kesin olacaktır.

Polis Disiplin Cezasına İtiraz Davasında İtiraz Unsurları Nelerdir?

Polis disiplin cezası iptali davasında itiraz unsurları iki koldan inceleme yapılmasını gerektiri. Bunlar verilen disiplin cezasının usuleden incelenmesini gerektiren itirazlar ve esastan incelenmesini gerektiren esaslardır. Bir idari işlem ister disiplin cezası olsun ister başkaca bir işlem olsun bu işlemlerin hukuka aykırılığının örneğin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen polis memurunun işlemin hukuka aykırılığının sebep, konu, maksat, usul ve yetki unsurları bakımından incelenmesi şarttır. Yapılacak hukuka uygun her türlü denetime elverişli ve gerekçeli savunmalar ile işlemin hukuka aykırılığı ortaya çıkartılmalıdır. Nitekim meslekten çıkarma cezasının sebepleri kanunda açık bir şekilde sayılmıştır. Ancak polis memuru 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile tecziye edilecekken hakkında meslekten çıkarma cezası verilmiş ise bu husus sebep ve konu unsurları bakımında açık bir hukuka aykırılık teşkil edecektir. Disiplin cezalarından özellike de devlet memurluğundan çıkarma ve meslekten çıkarma disiplin cezalarının idari davanın kaybedilmesi ile geri dönüşü olmayacağından bu tür iptal davalarının takibinin sıkı şekil şartların uygun olarak ve mükemmelliyetçi bir yaklaşımla takip edilmesi ve alanında uzman bir idari dava avukatı, memur davalarına bakan avukatlar eliyle gerçekleştirilmesi tavsiye olunur. 

Polis Disiplin Cezasına İtiraz davaları hakkında ayrıntılı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

1