16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası Nedir

  • Anasayfa
  • 16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası Nedir

16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası Nedir

16 ay uzun süreli durdurma cezası 7068 sayılı kanunda yer alan bir disiplin cezası türüdür. GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN olan 7068 sayılı kanunda yer alan disiplin cezaları

16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası Nedir

16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası Nedir?

16 ay uzun süreli durdurma cezası 7068 sayılı kanunda yer alan bir disiplin cezası türüdür. GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN olan 7068 sayılı kanunda yer alan disiplin cezaları sırasıyla;

Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 
Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz.
Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır.
Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır.
Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.
Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

şeklinde düzenlenmiştir. 

16 Ay Uzun Süreli Durdurma Disiplin Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler Nelerdir?

On altı ay uzun süreli durdurma disiplin cezasını gerektiren disiplinsizlikler 7068 sayılı kanunda tahdidi olarak sayılmıştır. Buna göre;

  • Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek disiplinsizliği,
  • Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak disiplinsizliği,
  • Görev sırasında herhangi bir şekilde uyumak veya uyuklamak disiplinsizliğidir.

Görüleceği üzere 16 ay uzun süreli durdurma disiplin cezasını gerektiren disiplinsizlikler bu üç disiplinsizlik olup jandarma personeli ya da polis memuru bu üç disiplinsizlikten birini işlediğinde 16 ay uzun süreli durdurma disiplin cezası ile tecziye edilecektir. 

Uzun Süreli Durdurma Disiplin Cezasının Ceza Puanı Kaçtır?

Uzun süreli durdurma karşılığı aylıktan kesme ceza puanı 6 puan olup uzun süreli durdurma cezası ile tecziye edilen personelin disiplin ceza puanı toplamından 6 ceza puanı düşülür.

16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası İptali Mahkeme Kararı

T.C.
MALATYA
1. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2021/...
KARAR NO : 2021/...

DAVACI             : ...

VEKILI                      : AV. BİLGEHAN UTKU- YILDIRIM KULE KAT 15 NO 142 ÇANKAYA/ANKARA

DAVALI             : ...

VEKILI             : AV....

DAVANIN ÖZETI :... ... bünyesinde Jandarma Astsubay Çavus olarak görev yapan davacı tarafından; hakkında Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanunun 8-5/b-1. maddesi uyarınca 'Devlet malı motorlu araçları, muhabere arçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek' fiilini islediginden bahisle "onaltı ay uzun süreli durdurma" cezası ile tecziyesine anılan cezanın 7068 sayılı Kanun'un 8/7-b maddesi uyarınca brüt aylıgından 1/2 oranında kesilmesi suretiyle infazına iliskin ... Valiligi Il Jandarma Disiplin Kurulunun 28/12/2020 tarihli ... sayılı kararının; telsizlerin kendisinin kurs ve izinde oldugu süreçte kayboldugu, ayrıntılı bir arastırma yapılmadıgı, somut bir delilin bulunmadıgı, usul ve hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali ile islem nedeniyle maasından yapılan kesintinin kesinti tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI :Tim Komutanlarının timin bu malzemelerden sorumlu olarak onların her türlü bakım, onarım ve idamesi için gerekli tüm islemleri yerine getirmek ile mükellef oldugu, izin, kurs benzeri sebepler ile fiilen görevde bulunmamanın, yetkili personeli hukuki açıdan sorumluluktan kurtarmadıgı, davacının bir tim komutanı olarak öncelikle telsizlerin muhafaza edildigi dolabın baska amaçlarla kullanılması gibi bir disiplinsizlige göz yummaması gerektigi, kendisi kurs ve akabinde izin sebebiyle görevden ayrı kaldıgı esnada tim telsiz sorumlusu olarak görevlendirdigi personelin de 02 Ekim 2020 tarihindeki telsizlerin kripto kontrolünden sonra telsizler ile hiç ilgilenmedigi, davacının Tim Komutanı olarak kurs emri geldiginde zimmetinde bulunan malzemelerin kaybolmaması veya zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almadıgı, dava konusu islemin usul ve hukuka uygun oldugu belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren ... 1. Idare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü:
Dava; ... ... bünyesinde Jandarma Astsubay Çavus olarak görev yapan davacı tarafından; hakkında Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanunun 8-5/b-1. maddesi uyarınca 'Devlet malı motorlu araçları, muhabere arçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek' fiilini islediginden bahisle "onaltı ay uzun süreli durdurma" cezası ile tecziyesine anılan cezanın 7068 sayılı Kanun'un 8/7-b maddesi uyarınca brüt aylıgından 1/2 oranında kesilmesi suretiyle infazına iliskin ... Valiligi Il Jandarma Disiplin Kurulunun 28/12/2020 tarihli ... sayılı kararının iptali ile islem nedeniyle maasından yapılan
kesintinin, kesinti tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıstır.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 'Amaç' baslıklı 1. maddesinde; "(1) Bu Kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlügü, Jandarma Genel Komutanlıgı ve Sahil Güvenlik Komutanlıgı personeline iliskin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin sorusturma usulü ile diger ilgili hususları düzenlemektir." 'Disiplin cezaları' baslıklı 7. maddesinde; "(1) Personele verilecek disiplin cezaları sunlardır: ... ç) Kısa süreli durdurma: Personelin bulundugu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır. d) Uzun süreli durdurma: Personelin bulundugu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır. ... (2) Kurumda geçmis hizmetleri sırasında çalısmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede degerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir..." 'Disiplin cezası verilecek fiiller' baslıklı 8. maddesinde; "... (5) Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller sunlardır: ... b) Onaltı ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller; 1) Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek..." hükümlerine, 8. maddesinin 7. fıkrasında ise;"(Degisik:17/1/2019-7161/64 md.) Jandarma Genel Komutanlıgı ve Sahil Güvenlik Komutanlıgında, terfileri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbas Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözlesmeli Erbas ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin; a) Kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/5’i ila 1/4’ü, b)Uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/3’ü ila 1/2’si, kesilir." hükümlerine yer verilmistir. 2.J.Gn.K.lıgı Tasınır Mal Yönergesi (JGY-59-2(A))’nin 4. Bölüm 2. Maddesinde 'Tasınır malsaymanları, tasınır mal sorumluları, tasınır mal hesap sorumluları/ uzmanları, kullanıcı birlik/kurum tasınır mal sorumluları ile kendilerine senetle tasınır mal teslim edilen kullanıcılar; atama, izin, istirahat vb. nedenlerle yerlerine asil veya vekil olarak görevlendirilen personele, sorumluluklarıaltında bulunan tasınır malları ve bunlara iliskin kayıt ve belgeleri, ayrılıs süreleri üç aydan fazla ise devretmeden görevlerinden ayrılamaz. Üç aydan daha az süreli durumlarda ise devir sartı aranmadan, yerine vekil olarak personel görevlendirilebilir. Bu durumda, görevinden ayrılan ilgili personel ile vekil personel, yalnızca depoda bulunan ve seri numarası ile takip edilen silah, özel malzeme, AAB’si vb. tasınır malları kendi arasında devir alır/verir.' hükmüne yer verilmistir. 

Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve fiilleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve fiillerin sübut bulup bulmadıgının usulüne göre yürütülen sorusturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki delil ve ifadeler toplanarak ortaya konulması, sübut buldugu tespit edilen disipline aykırı davranıslar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektigi disiplin hukukunun temel ilkelerinden olup, söz konusu disiplin cezalarının yargısal denetiminde, sorusturma kapsamında alınan ifadeler ve delillerin yargı mercileri tarafından degerlendirilip disiplin cezasına konu fiilin sübut bulup bulmadıgı hususunda bir sonuca ulasılmaya çalısılacagı da tabiidir.

Dava dosyasının incelenmesinden; ... Il Jandarma Komutanlıgı Asayis Komando Bölük Komutanlıgı bünyesinde Jandarma Astsubay Çavus olarak görev yapan aynı zamanda Tim komutanı olan davacı hakkında ... Il Jandarma Asayis Komando Bölük Komutanlıgı envanterinde bulunan ... seri numaralı telsizlerin kaybolması nedeniyle yürütülen sorusturma sonucunda düzenlenen 09/12/2020 tarihli sorusturma raporunda özetle "davacının kurs ve akabinde izin sebebiyle görevden ayrı kaldıgı süreçte Tim'de telsiz sorumlusu olarak görevlendirdigi personellerin 02/10/2020 tarihinde yapılan kripto kontrolünden sonra telsizler ile hiç ilgilenmedigi, bu durumun davacının personelini yeterince egitemedigi anlamına geldigi, davacının Tim Komutanı olarak kurs emri geldiginde zimmetinde bulunan malzemelerin kaybolmaması veya zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almadıgı belirtilerek;"Devlet Malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah ve mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek" fiilini islediginden bahisle 7068 sayılı Kanun'un 8/5-b maddesi uyarınca 'onaltı ay uzun süreli durdurma' cezası ile tecziyesinin teklif edildigi, akabinde anılan teklif dogrultusunda davacının "Devlet Malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah ve mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek" fiilini islediginden bahisle "onaltı ay uzun süreli durdurma" cezası ile tecziyesine anılan cezanın 7068 sayılı Kanun'un 8/7/B maddesi uyarınca brüt aylıgından 1/2 oranında kesilmesi suretiyle infazına iliskin ... Valiligi Il Jandarma Disiplin Kurulunun 28/12/2020 tarihli ... sayılı kararının tesis edilmesi üzerine bu islemin iptali ile islem nedeniyle maasından yapılan kesintinin , kesinti tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Bakılan davada; disiplin sorusturma raporu ve eklerinin incelenmesinden, davacının ifadesinde özetle 'Aselsan ... seri numaralı el telsizinin kendisi ve Uzm.J.IL.Kad.Çvs. Z.Ç.'ye zimmetli oldugu, en son 02/10/2020 tarihinde telsizlerin kripto aldıgını kontrol etmek için depodan aldıgını ve mandallama yaptıgını, kripto aldıklarını anlayınca tim deposu içerisinde bulunan zimmet dolabı diye tabir edilen kilitli dolap içerisine J.Uzm.Çvs.Y.G.' tarafından konuldugunu gördügü, aynı gün kurs yazısı gelince yerine bakacak olan Uzm.J.lll.Kad.Çvs. M.S.'ne kendisine zimmetli bulunan malzemeleri teslim etmeden, kendi kisisel dolabına koydugu, 04/10/2020-26/10/2020 tarihleri arasında kurs ve kurs bitimine müteakip yıllık izne ayrıldıgı, söz konusu telsizlerin kayboldugunu 24/10/2020 tarihinde kendisini cep telefonu ile arayan Uzm.J.l.Kad.Çvs. Z.Ç.' den ögrenip derhal birligine katılıs yaptıgı, destek timine verilen tim deposunun anahtarının timdeki J.Uzm.Çvs. I.Ö., J.Uzm.Çvs. U.K., J.Uzm.Onb. M.K. ve J.Uzm.Çvs.V.U. haricinde tüm personelde oldugu, depo içerisindeki telsizlerin konuldugu dolabın anahtarının J.Uzm.Çvs.Y.G. ve J.Uzm.Çvs.V.U.' de oldugu, ayrıca timde görevli J.Uzm.Çvs. F.S'yi asil, J.Uzm.Çvs. I.Ö'yü yedek telsiz sorumlusu olarak görevlendirdigi....'seklinde beyanlara yer verildigi, J.Uzm.Çvs.Y.G.ifadesinde özetle '.. 30/09/2020 tarihinde tim komutanı J.Asb.Çvs. ...'in J.Uzm.Çvs.F.S'ye tim telsizlerinin sorumlusu oldugundan 01/10/2020 günü telsizlere kripto yüklenecegini telsizleri açık bırakmasını ve takip etmesini söyledigi... telsizleri en son 02/10/2020 tarihinde ögleye dogru 4900 marka el telsizlerini kripto alıp almadıgını kontrol etmek için tim komutanı ile kontrol esnasında gördügü, kontrol ettikten
sonra geri dolaba düzgün bir sekilde koydugu ..'seklinde beyanlara yer verildigi,

J.Uzm.Çvs.I.Ö.'nün ifadesinde özetle 'söz konusu el telsizlerini en son 01/10/2020 tarihinde icra edilen atıs faaliyetinde tim komutanının elinde gördügü, anılan tarihten sonra bir daha görmedigi,15/10/2020 tarihinde yıllık izne ayrılıp 27/10/2020 tarihinde döndügü,"Tim Komutanı J.Asb.Çvs. ... ifadesinde sizi yedek telsiz sorumlusu olarak görevlendirdigini belirtmektedir telsiz sorumlusu olarak telsizleri hiç kontrol etmediniz mi" seklindeki soru üzerine telsizleri 15/10/2020 tarihine kadar hiç kontrol etmedigi, izne ayrılırken de telsiz sorumlulugu ile alakalı kimseye bir bildirimde bulunmadıgı..' seklinde beyanlara yer verildigi, 

J.Uzm.Çvs. F.S.'nin ifadesinde özetle '..sahsına ve J.Uzm.Çvs. I.Ö.'ye Eylül 2020 tarihinde tim komutanı J.Asb.Çvs. ... tarafından timde bulunan 3'(Üç) adet telsizin her türlü bakım, kriptolama, sarj vb.görevinin verildigi, kendisinin 17/10/2020 tarihinde 10 günlük yıllık izne ayrıldıgı, 27/10/2020 tarihinde izinden dönüp görevine basladıgı telsizlerin kayboldugunu 24/10/2020 tarihinde tim komutanı J.Asb.Çvs. ... ve unsur komutanı Uzm.J.Ill.Kad.Çvs. Z. Ç.'den ögrendigi,...bu süre zarfında sorumlulugunda olan 3(Üç) telsizin herhangi bir kontrolünü yapmadıgı, izne ayrılmadan önce de telsizlerin herhangi bir kontrolünü yapmadıgı, izinden döndügünde de zaten telsizlerin kaybolmus oldugu..' seklinde beyanlara yer verildigi görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu isleme esas disiplin sorusturması raporu ile ekindeki bilgi ve belgeler ve ifadeler incelendiginde; ... Il Jandarma Asayis Komando Bölük Komutanlıgı envanterinde bulunan ... numaralı ve ... seri numaralı telsizlerin bakımlarının yapıldıgına iliskin 02/10/2020 tarihli haftalık bakım tutanagının düzenlendigi, davacının 04/10/2020 tarihinde kursa katıldıgı ve 16/10/2020 tarihinde kurstan ayrılısının yapıldıgı, 18/10/2020 tarihinde yıllık izne ayrıldıgı, davacının telsizlerin her türlü bakım, kriptolama, sarj gibi islemlerini yapmak üzere J.Uzm.Çvs. I.Ö.'yü ve J.Uzm.Çvs. F.S.'yi görevlendirdigi hususunun anılan sahısların ifadeleriyle sabit oldugu, söz konusu telsizlerin davacının kursa ve yıllık izne ayrıldıgı dönemde 24/10/2020 tarihinde kayıp olduklarının tespit edildigi, tam olarak hangi tarihte kaybolduklarının ortaya konulamadıgı, davacının telsizlerden sorumlu olmak üzere görevlendirme yaptıgı ve telsizlerin kayıp olduklarının tespit edildigi tarih göz önüne alındıgında davacının söz konusu telsizlerin ihmal nedeniyle kaybedilmesine ne sekilde sebep oldugu hususunun dosya kapsamında her türlü süpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle tam bir vicdani kanaat olusturacak sekilde ortaya konulamadıgı anlasılmakla, davacının "Devlet Malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah ve mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek" fiilini islediginden bahisle 7068 sayılı Kanun'un 8/5-b maddesi uyarınca 'onaltı ay uzun süreli durdurma' cezası ile tecziyesine anılan cezanın 7068 sayılı Kanun'un 8/7/B maddesi uyarınca brüt aylıgından 1/2 oranında kesilmesi suretiyle infazına iliskin ... Valiligi Il Jandarma Disiplin Kurulunun 28/12/2020 tarihli ... sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.

Öte yandan, dava konusu islem hukuka aykırı bulundugundan bu islem nedeniyle davacının maasından yapılan kesinti sebebi ile mahrum kaldıgı parasal haklarının kesintinin yapıldıgı tarihten itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; dava konusu islemin iptaline, davacının parasal hak talebinin kabulüne, islem sebebiyle davacının maasından yapılan kesintinin, kesinti tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, asagıda dökümü yapılan 237,60-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
uyarınca belirlenen 2.550,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde derhal, istenilmemesi halinde kararın kesinlesmesinden sonra davacıya re'sen iadesine, kararın tebliginden itibaren otuz (30) gün içerisinde ...Bölge Idare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 20/12/2021 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

1