Yedek Subay ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller | Mil Hukuk & Danışmanlık

Yedek Subay ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller

 • Anasayfa
 • Yedek Subay ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller

Yedek Subay ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller

Yedek subay veya yedek astsubay olmaya engel haller 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 33. maddesinde yer almıştır.

Yedek Subay ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller

Yedek Subay Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller

Yedek subay veya yedek astsubay olmaya engel haller 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 33. maddesinde yer almıştır. Buna göre

Yedek subay veya yedek astsubay, yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı, yedek subay aday adayı veya yedek astsubay aday adayı iken;

a) 1632 sayılı Askeri ceza kanununun 3. maddesinde yer alan;

A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde,

B) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde. Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askeri mahkemelerce üç aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanunun 50. maddesinde yer alan;

Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından

mahkum olanlar,

b) Süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar,

c) Yedek subay veya yedek astsubaylardan askerlik hizmet süresini tamamlamadan çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,

ç) Yedek subay adayı veya yedek astsubay adaylarından Bakanlıkça bu konuda çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde;

1) Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle yedek subay veya yedek astsubay olması uygun görülmeyenler,

2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar,

3) Yedek subay veya yedek astsubay eğitim ve öğretiminde başarı gösteremeyenler,

d) Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaparken askerlik hizmet süresini tamamlamadan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar,

askerlik hizmetini er statüsünde tamamlar.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar çerçevesinde Yedek Subay Aday Adaylarından Veya Yedek Subay Adaylarından Erbas Ve Er Çıkarılacaklara Iliskin Yönetmeligin "Yedek Subaylıgı Engelleyen Haller" başlıklı ilgili maddesine göre yedek subay yetistirilmekte iken veya yedek subay okuluna sevklerinden önce islenmis olsa dahi tutum ve davranısları ile yasadısı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüsleri benimsedigi, bu gibi faaliyetlerde bulundugu veya karıstıgı şeklinde engel halleri belge ile anlasılanlar, okul disiplin kurullarının verecegi subay olamaz kararı ve ilgili Kuvvet Komutanının/Jandarma Genel Komutanının onayı ile er olarak çıkarılırlar. 

Görüleceği üzere yedek subay aday adayı, yedek subay adayı veya yedek astsubay adayları hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde haklarında tutum ve davranısları ile yasadısı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüsleri benimsedigi, bu gibi faaliyetlerde bulundugu veya karıstıgı anlaşılan kişilerin er olarak askerlik hizmetini yerine getireceği belirtilmiştir. Bu işlem disiplin kurulunun vereceği karar ile meydana gelmektedir.

İstihbari bilgi neticesinde yapılan disiplin kurulu sonrasında yedek astsubay ya da yedek subay olacaklar bu istihbari bilgideki hususların gerekçe gösterilmesi ile erliğe nasbedilmekte ve askerlik hizmetlerini vatani görevlerini er olarak yapmaktadırlar.

Yedek Subay ya da Yedek Astsubaylar Hangi Durumlarda Erliğe Nasbedilir

Yedek subay ya da yedek astsubaylar, haklarında yapılan istihbari bilgiler neticesinde er kaydına geçirilir. Kanunda tutum ve davranısları ile yasadısı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüsleri benimsedigi, bu gibi faaliyetlerde bulundugu veya karıstıgı anlaşılan kişilerden bahsedilmektedir. Bunlara örnek verecek olursak;

 • Gezi olaylarına karıştığı için erliğe nasbedilme,
 • Yasa dışı siyasi görüşü benimseyen kişiler ile irtibatlı olma,
 • Yasa dışı siyasi görüş benimsemiş kişiler ile piknik, toplantı, gösteri yürüyüşü gibi organizasyonlara katılma,
 • Üçüncü şahıslar hakkında yapılan soruşturma veya kovuşturmada ismi geçme,
 • Fetö dersanesine gitme,
 • Fetö okullarında okuma,
 • Fetö üniveristende kaydının olması,
 • Yasa dışı örgütlerle bağlantısı olduğu bilinen iş yerlerinde SGK kaydının bulunması,
 • Bank Asya'da hesabının bulunması ya da hesap hareketliliğinin varlığı gibidir.

Yukarıda sayılan sebeplerden veya benzerlerinden ötürü erliğe geçirilen yedek subay ya da yedek astsubaylar haklarında elde edilen istihbari bilgilerin gerçekliğinin veya somut olarak ortaya konulması gerektiğinin belirtilmesi gerektiği kanısıyla hareket edip somut güvenilir ve teyit edilebilir olup olmadıkları hakkında mahkemeyi yönlendirmelidir.

Erliğe Nasbedilen Yedek Subay ya da Yedek Astsubayların Dava Açma Hakkı Vardır

Erliğe nasbedilen yedek subay ya da yedek astsubaylar haklarında elde edilen istihbari bilgilerin hukuka aykırı olduğunu ve somut güvenilir teyide muhtaç olduklarını belirterek işlemin kendilerine bildirilmesinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesinde dava açmalıdırlar. Bu tür davalarda yürütme durdurma talep edilebileceği gibi normal olarak sadece iptali de istenebilir. Yürütme durdurma davası diye bir dava yoktur. Yürütme durdurma iptal davası ile birlikte talep edilebilen bir hukuki koruma yöntemidir. Bu tür davalarda yürütme durdurma talep edilmiş ise ortalama olarak davanın açılmasından itibaren 3-4 ay sonra yürütme durdurma kararı verilebilmektedir. Davaların esastan karar verme süresi ise somut olayın özelliğine göre değişiklik göstermekle birlikte en az 7-8 ay sürmektedir. Bu ilk derece mahkemesindeki süre olup dava kazanıldığında davalı idare bir üst derece mahkemesinde itirazda bulunabilecektir. Ancak bu itiraz kazanılmış davayı etkilemez. 

İdari işlemin iptali davasında yedek astsubay ya da yedek subayların parasal haklarının iadesi de talep edilmektedir. Dava açıldığı sırada erliğe nasbedilen yedek subay ya da yedek astsubaylar kalan askerlik sürelerini er olarak tamamladıktan sonra tezkere alsalar ve sonrasında dava kazanılmış olsa dahi tekrardan yedek subay ya da yedek astsubay olamayacaklardır. Ancak davanın kazanılması ile şu yararlar elde edilir;

1. İstihbari bilgi nedeniyle kişinin lekelenmeme hakkı doğrultusunda istihbari bilgi ortadan kaldırılmış olacak ve kişinin geçmişindeki bu olumsuzluk ortadan kaldırılacak ve diğer devlet memurluklarına ve sair kamu kurum kuruluşlarına girerken karşılarına çıkmayacaktır.

2. Parasal hakların iadesi ile birlikte kişi yedek subay ya da yedek astsubay olmuş olsaydı ne alacak ise bunların tamamı kendisine ödenecek ve parasal hakları elde etmiş olacaktır.

3. İstek doğrultusunda tazminat da talep edilebilecek kişinin manevi şahsiyetine verilen zararın giderilmesi yoluna da başvurulabilecektir.

Yedek Subay Yedek Astsubay Erliğe Düşürülme İptali Mahkeme Kararı

T.C.
ANKARA
17. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO
 : 2020/...

YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI)  
       :
VEKILI                               : Av. Bilgehan UTKU- Av. Emre ASAN

KARSI TARAF (DAVALI)         : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI / ANKARA
VEKILI                : 

ISTEMIN ÖZETI             : ... Komutanlıgı Astegmen Adayı Kurs Bölük Komutanlıgı emrinde yedek subay kursiyeri (adayı) olarak askerlik görevini yürüten
davacı tarafından, hakkında yürütülen sorusturma sonucunda rütbe tenzili yapılmak suretiyle er olarak muvazzaf askerlik hizmetini yürütecegine iliskin "statü degisikligi" konulu ... sayılı islemin; hukuka aykırı oldugu, kendisinin istihbari bilgide yer alan zaman diliminde Ankarada bulunmadıgı, söz konusu etkinlige katılmadıgı ileri sürülerek yürütmenin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETI             : Dava konusu islemin hukuka uygun oldugu, davacı hakkında elde edilen bilgiler geregince 7179 sayılı Askeralma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde islem tesis edildigi belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA

Dava,... Komutanlıgı Astegmen Adayı Kurs Bölük Komutanlıgı emrinde yedek subay kursiyeri (adayı) olarak askerlik görevini yürüten davacı tarafından,
hakkında yürütülen sorusturma sonucunda rütbe tenzili yapılmak suretiyle er olarak muvazzaf askerlik hizmetini yürütecegine iliskin "statü degisikligi" konulu... sayılı islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıstır. 

2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; “Danıstay veya idari mahkemeler, idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." hükmüne yer verilmistir.

Olayda, davacı hakkında tesis edilen isleme dayanak alınan istihbari bilgi notunda; "...yılında İzmir'de ...organizesinde düzenlenen pikniğe İstanbul'dan katılan sahıslar arasında bulundugu" seklinde tespitlere yer verildigi görülmekte ise de, Mahkememizin ... tarihli ara kararı üzerine gönderilen belgelerde, davacı hakkında, istihbari bilgide yer alan pikniğe davacı avukatının yapmış olduğu savunmada çalışmış olduğu otobüs şirketinin yolcu taşımacılığı için pikniğe ilgili şahısları götürdüğü ve burada muavin olarak zorunlu bir şekilde katıldığı belirtildiği, üstüne üstlük katılmıs ise söz konusu piknikte yasa dısı eylem ve etkinlige sebep olup olmadıgına iliskin olarak herhangi bir emniyet tahkikatı, adli sorusturma ve kovusturma bulunmadıgı, buna iliskin tespit, kamera kaydı, gözaltı islemi gibi bir adli islem oldugu yönünde herhangi bir somut bilgi, belge bulunmadıgının belirtildigi anlasılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,

T.C.
ANKARA
12. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : ...

YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI)                         : ...

VEKILI                                   : Av. Bilgehan UTKU/ Av. Emre ASAN

KARSI TARAF (DAVALI)                     : Milli Savunma Bakanlıgı / ANKARA

VEKILI                     : ...

ISTEMIN ÖZETI : Davacı tarafından, 7179 sayılı Asker Alma Kanunu'nda belirtilen hususları tasımadıgı gerekçesiyle yedek astsubaylık islemlerinin sonlandırılması ve geri kalan askerlik hizmetini er olarak yapmasına iliskin 23.07.2020 tarih ve E.2020/5, K.2020/5 sayılı Kara Kuvvetleri Komutanlıgı 1. Komd. Egt. Tug. K.lıgı kararının; güvenlik sorusturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açacak hiçbir kusuru ve olumsuz yanının bulunmadıgı, karar gerekçesinin açıklanmadıgı, haksız ve hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek
iptali ve özlük haklarının yasal faizi ile tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI : Davalı idare tarafından, davacının ... terör örgütlerinin belirli bir dönem yapılanması ile iltisakının bulundugunun degerlendirildigi, söz konusu degerlendirmeye istinaden hakkında disiplin kurulu islemlerinin tesis edildigi ve okul
disiplin kurulu tarafından eldeki mevcut delillere istinaden hakkında "subay olamaz" kararının verildigi belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 12. Idare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü:
Dava; davacı tarafından, 7179 sayılı Asker Alma Kanunu'nda belirtilen hususları tasımadıgı gerekçesiyle yedek astsubaylık islemlerinin sonlandırılması ve geri kalan askerlik hizmetini er olarak yapmasına iliskin 23.07.2020 tarih ve 2020/5 sayılı 1. Komd. Egt. Tug. K.lıgı kararının; güvenlik sorusturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açacak hiçbir kusuru ve olumsuz yanının bulunmadıgı, karar gerekçesinin açıklanmadıgı, haksız ve hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali ve özlük haklarının yasal faizi ile tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıstır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, askerlik yükümlülügünü yerine getirmek amacı ile yedek astsubay adayı olarak Manisa 1. Komando Egitim Tugay Komutanlıgı bünyesinde kursiyer olarak göreve basladıgı, akabinde 7179 sayılı Kanunun 33. maddesinin 1. fıkrası (ç(2)) bendine göre 2013 yılında Adana'da marjinal sol gruplar organizesinde düzenlenen Taksim Gezi Parkı protesto eylemleri kapsamında gözaltına alınan sahıslar arasında oldugu gerekçesiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi sahsiyetine gölge düsüren veya askerligin seref ve haysiyetiyle bagdasmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranıslarıyla yasa dısı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüsü benimsemis oldugu anlasılanlar askerlik hizmetini er statüsünde tamamlarlar hükmü uyarınca hakkında yedek astsubay olamaz kararı ile zorunlu askerlik görevini er olarak tamamlatılmasına dair Kara Kuvvetleri Komutanlıgı 1'inci Komando Egitim Tugay Komutanlıgı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 22.07.2020 tarih ve E:2020/5, K:2020/5 sayılı kararının alındıgı, kararın onaylanmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlıgına gönderildigi, Kara Kuvvetleri Komutanlıgının 30.07.2020 tarih ve 2020/23 sayılı statü degisikligi konulu kararı ile Yüksek Disiplin Kurulu kararının onaylanması üzerine anılan islemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmıstır.

Uyusmazlıkta; davacı hakkında 2013 yılında ...... gruplar organizesinde düzenlenen ... protesto eylemleri kapsamında gözaltına alınan sahıslar arasında oldugu gerekçesiyle yedek astsubay olamaz kararı ile zorunlu askerlik görevini er olarak tamamlatılmasına dair karar alındıgı anlasılmakla birlikte, davalı idarenin savunma dilekçesinde davacının ... terör örgütünün belirli bir dönem yapılanması ile iltisakının bulundugunun degerlendirildigi, söz konusu degerlendirmeye istinaden ilgili personel hakkında disiplin kurulu islemleri tesis edildigi belirtildiginden, görülen çeliski üzerine, Mahkememizin 19.11.2020 tarihli ara kararı ile dava konusu islemin hangi istihbari bilgiye dayanılarak tesis edildiginin sorulmasına, ayrıca davacı hakkında bildirilen degerlendirmeye esas istihbari bilgilere iliskin bilgi ve belgelerin istenilmesine karar verildigi, ara kararına verilen cevaplardan; davacı hakkında ... kapsamında herhangi kayda rastlanılmadıgının bildirildigi, ilgili dosyanın Adana Çocuk Suçları Sorusturma Bürosunda görüldügü, dosyada Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüslere Silahsız Katılarak Ihtara Ragmen Kendiliginden Dagılmama suçundan 02.06.2013 tarihinde takipsizlik kararı verildigi, ayrıca UYAP kayıtlarının incelenmesinden davacı hakkında devam eden sorusturma yada kovusturma kaydına rastlanılmadıgı görülmektedir. Ayrıca; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 'Arsiv bilgilerinin istenmesi' baslıklı 10/3. maddesinde; “Onsekiz yasından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arsiv kayıtları; ancak sorusturma ve kovusturma kapsamında degerlendirilmek üzere Cumhuriyet bassavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilir.'' kuralına yer verilmis olup, Adli Sicil Kanununun bu hükmü ile Kanun koyucunun, suç isleyen küçüklerin topluma kazandırılmasını amaçladıgı, bu yüzden de
küçüklerle ilgili sabıka kayıtlarının kullanılmayacagının, baska bir ifade ile küçüklerin sabıka kayıtları esas alınarak bir islem tesis edilemeyeceginin, bu kisilerin sabıka kayıtlarının ancak sorusturma ve kovusturma kapsamında degerlendirilmek üzere Cumhuriyet Bassavcılıkları hâkim ve mahkemelerce istenebileceginin hüküm altına alındıgı, kaldı ki, davacı hakkında kesinlesmis bir mahkumiyet kararı bulunmadıgı, dolayısıyla adli sicil kaydının bulunmadıgı, bu nedenle mahkumiyete iliskin adli sicil kayıtlarının dahi kullanılamadıgı durumda davacı hakkında yürütülen sorusturmaya ait dosya bilgilerinin kullanılamayacagının açık oldugu, 04.08.1995 dogumlu olan davacı hakkında ceza sorusturmasının (2013 yılı) basladıgında 18 yasından küçük oldugu, 02.06.2013 tarihinde davacı hakkında kovusturmaya yer olmadıgına kararı verildigi anlasılmaktadır.

Bu durumda; Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar dogurabilecegi sonucuna varılan dava konusu islemin, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 28/01/2021 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

İlgili Etiketler:
1