Kesinleşmemiş Mahkeme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi ve Yürütmeyi Durdurma

  • Anasayfa
  • Kesinleşmemiş Mahkeme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi ve Yürütmeyi Durdurma

Kesinleşmemiş Mahkeme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi ve Yürütmeyi Durdurma

Kararın Özeti; Müvekkil güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz geldiğinden ötürü Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılı 2. dönem uzman erbaşlıktan elenmiş gerekçe olarak hakkında yapılan "çocuğun cinsel istismarı

Kesinleşmemiş Mahkeme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi ve Yürütmeyi Durdurma

İçindekiler

KESİNLEŞMEMİŞ MAHKEME KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

Kararın Özeti; Müvekkil güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz geldiğinden ötürü Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılı 2. dönem uzman erbaşlıktan elenmiş gerekçe olarak hakkında yapılan "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanması gösterilmiş ve dosyanın Yargıtay'da olduğu belirtilmiştir. Yapılan savunmalar neticesinde masumiyet karinesi gereği suçun sabit olmamasından dolayı yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve dava süresince davacının ataması yapılmıştır.

T.C.
ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1. İDARİ DAVA DAİRESİ
Y.Dİtiraz No                                            : 2019...


YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN

KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI)         : ...

VEKİLİ                                                     : Av. BİLGEHAN UTKU


KARŞI TARAF (DAVALI)                         : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI - ANKARA

VEKİLİ                                                     : ... 

İSTEMİN ÖZETİ                                       : Kara Kuwvetleri Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 2018 yılı 2. dönem uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturması neticesi Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 2. Bölüm, 6. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen şartı taşımadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin ... tarihli işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarihli ve ... sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü :
Dava, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 2018 yılı 2. dönem uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturması neticesi Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 2. Bölüm, 6. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen şartı taşımadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin ... tarihli işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 1. maddesinde, bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek olarak belirtilmiş, 2. maddesinde, bu Kanunun Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsayacağı hüküm altına alınmış, 4. maddesinde, "Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar." hükmü düzenlenmiş, 19. maddesinde ise, "Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.
Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Personelde Aranacak Nitelikler" başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, "Güvenlik soruşturması uygun olmak," ve (1) bendinde, "Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak," kuralına yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca yapılan 2018 yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Sınavında başarılı olmasının ardından yapılan güvenlik soruşturmasında adıgeçen hakkında "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanması sonucu ... 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... tarihli ve ... sayılı kararıyla beraatine karar verildiği, idarece bu kararın temyiz edilerek Yargıtay'a gittiğinden ve dolayısıyla dosyanın açık olduğundan bahisle Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 2. Bölüm g maddesinde belirtilen şartları taşımadığı belirtilerek davacının atamasının yapılmaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, her ne kadar askerlik mesleğinin önemi ve özelliği dikkate alındığında idarenin çok daha geniş bir takdir yetkisi bulunmakta ve davacının atamasının yapılmamasının dayanağı olarak temyiz aşamasında olan ve beraatle sonuçlanan ceza davası gösterilmekte ise de, davacı aleyhine verilmiş bir yargı kararının bulunmadığı görüldüğünden ve bu haliyle, adı geçenin eylemleri hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya konulamadığından, adıgeçenin henüz uzman erbaşlık göreviyle bağdaşmayacak nitelikte kanıtlanmış bir fiilinin bulunmadığı, bu görevini yapmasına engel olacak özellikte bir davranışının olduğunun kanıtlanamadığı hususları da gözönüne alındığında, davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Bununla birlikte, temyiz aşamasındaki ceza davasında, davacı hakkındaki beraat kararının Yargıtayca hukuka uygun görülmeyerek bozulması halinde, idarece, davacının durumu yeniden değerlendirilerek, bu değerlendirme sonrası hakkında yeni bir işlem tesis edilebileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle davacının itirazının KABULÜNE, yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarihli ve ... sayılı kararın KALDIRILMASINA, hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca, ...2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Etiketler:
1