Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Devlet Memurluğuna Etkisi Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Devlet Memurluğuna Etkisi Emsal Karar
  • Anasayfa
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Devlet Memurluğuna Etkisi Emsal Karar

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Devlet Memurluğuna Etkisi Emsal Karar

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının devlet memurluğundan çıkarılmaya herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Zira hükmün açıklanmasının geri bırakılması bir mahkumiyet kararı olmamakla birlikte kişi hiç suç işlememiş gibi kabul edil

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Devlet Memurluğuna Etkisi Emsal Karar

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Devlet Memurluğuna Etkisi Emsal Karar

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının devlet memurluğundan çıkarılmaya herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Zira hükmün açıklanmasının geri bırakılması bir mahkumiyet kararı olmamakla birlikte kişi hiç suç işlememiş gibi kabul edilmektedir. Nitekim kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sonrasında 5 yıl süreyle denetimli serbestlik süresi tamamlandıktan sonra düşme kararı verilecek ve hüküm sanık hakkında hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

DANIŞTAY 12. DAİRESİ

Esas                     : 2016/...

Karar                    : 2017/...

Tarih                     : .........2017

Davacı                  :...

Vekili                    :...

Temyiz İsteminde

Bulunan Davalı   :... 

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş İlköğretim Okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca memuriyet ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin ... tarihli ve ... sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması" başlıklı 231. maddesine 6.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile eklenen ve 23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Yasa ile değişik 5. fıkrada; "Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl (2) veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder." düzenlemesinin yer aldığı, davacının durumunun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi kapsamında olduğu ve bu maddede aranılan koşulların gerçekleşmiş olduğu sonucuna ulaşılarak sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesi karşısında, hükmün sanık hakkında hukuki sonuç doğurmayacağının da anılan maddede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle davacının memuriyetine engel bir mahkumiyet hükmünün bulunduğundan söz etme olanağı kalmadığından, davacının memuriyet ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile davacının özlük haklarının iadesi ve davalı idarece hesaplanacak maddi (parasal) kayıplarının dava açma tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi yolunda Mersin 2. İdare Mahkemesince verilen ...2012 tarihli ve E:2011/..., K:2012/... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi :...

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile ..."

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının devlet memurluğuna etkisi, İdare Hukuku ve idare avukatı 

1