Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası
  • Anasayfa
  • Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası

Sözleşmeli subay statüsünde iken muvazzaf subaylığa geçmek isteyen kişinin, aynı yıl içerisinde yenilenen sözleşmesi sırasında aynı amirler tarafından doldurulan nitelik belgesindeki benzer kriterlere olumlu değerlendirme yapılırken

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası

Sözleşmeli subay statüsünde iken muvazzaf subaylığa geçmek isteyen kişinin, aynı yıl içerisinde yenilenen sözleşmesi sırasında aynı amirler tarafından doldurulan nitelik belgesindeki benzer kriterlere olumlu değerlendirme yapılırken, hiç bir açıklama ve belge eklenmeksizin, muvazzaf subaylık için düzenlenen nitelik belgesindeki benzer soruların olumsuz değerlendirilmesinde takdir yetkisinin kamu ve birey yararı dengesi gözetilmeksizin kullanıldığı sonucuna ulaşıldığından, müracaatın reddi işlemi hukuka uygun değildir.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası Kime Açılır

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında davalı olacak taraf kişinin kendi kurumu olacaktır. Örneğin Jandarma genel komutanlığılnda görevli olan bir sözleşmeli subay bu davayı jandarma genel komutanlığına karşı açacakken kara kuvvetleri komutanlığında çalışan sözleşmeli subay bu davayı milli savunma bakanlığına karşı açacaktır.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası Hangi Mahkemede Açılır

Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş davası idari bir işleme karşı açılan davadır. İdari işlemin ne olduğu ve hangi mahkemede bu işleme karşı iptal davası açılacağı 2577 sayılı kanunda yer almıştır. Buna göre idari işleme karşı açılan dava idare mahkemelerinin görevine girdiğinden Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası da bir idari işleme karşı açılacağından davada görevli mahkeme idare mahkemesi olacak ve dava idare mahkemesinde açılacaktır.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası Nerede Açılır

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında yetkili mahkemenin de dava açılmadan önce tespit edilmesi gerekir. Bu tespitin iyi bir şekilde yapılması zaman kazandırır. Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında yetkili mahkeme ya da davanın açılacağı yer mahkemesi kişinin görev yapmış olduğu yer mahkemesi olacaktır. 2577 sayılı kanuna göre Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası sözleşmeli subayın çalışmış olduğu yer mahkemesi olacaktır. 

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında Harç ve Masraflar

Tüm idari davalarda olduğu gibi Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında da dava açıldıktan sonra harç ve masrafların mahkeme veznesine yatırılması şarttır. Harç ve masrafların yatırılmadığı durumlarda mahkeme davacıya belirli bir süre verir. Bu süre içerisinde de harç ve masraf yatırılmamış ise ne yazık ki dava reddolacaktır. Ancak davacı davasını kazandıktan sonra yapmış olduğu bu harç ve masraf ödemelerini davalıdan geri alabilecektir. Nitekim davanın kazanılması ile mahkeme harç ve masrafların davacıya iadesine de hükmeder.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında Yürürme Durdurma İstenir mi

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında yürütme durdurma da talep edilebilir. Yürütme durdurma idari davalarda dava bitmeden önce verilen bir koruma yöntemidir. Aslında yürütme durdurma kararı davayı sonlandırmaz. Dava esastan görülmeye devam eder ancak bitene kadar ki süre içerisinde davacı için yapılan işlemin askıya alınması anlamına gelir. Yürütme durdurma talebi için de mahkemeye harç yatırılır. Davanın tamamının kazanılması durumunda bu harç da iade edilecektir. Yürütme durdurma talebinin reddine karşı yapılacak itirazlar da harca tabidir. Harç yatırılıp itiraz edildikten sonra bölge idare mahkemesi itirazı inceler. İtirazı yerinde görürse yürütme durdurma kararı verir. İtirazı yerinde görmezse yürütme durdurma itirazını reddeder. Bölge idare mahkemesi tarafından verilen kararlar kesin kararlardır.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında Duruşma Yapılır mı 

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında duruşma yapılması taraflrın taleplerine bağlıdır. Zira idare mahkemelerinde duruşma yapılması tarafların talebine bağlı olup mahkeme kendiliğinden duruşma yapmaya karar veremez. Ancak duruşma talep edilmiş ise bu sefer duruşma yapmak zorundadır. Duruşma talebini reddedemez. Duruşma için tarafların duruşma harcını da yatırmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında Tanık Dinlenir mi

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında tanık dinlenmez. Aslında bu bir idari yargılama kuralıdır. Zira hiçbir idari davada tanık dinlenmez. İdari davada tanık dinlenemeyeceğinden dolayı Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında davacının iddialarını ispatlayıcı tüm emareleri kullanması, bunları delil olarak mahkemeye sunması ve davayı alanında uzman bir idari dava avukatı, idare hukuku avukatı tarafından takip ettirmesi önemle tavsiye olunur.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında Avukata Vekalet Nasıl Verilir

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davasında avukata vekalet verilmesi için öncelikle avukatın bilgileri alınır ve en yakın notere gidilip avukata genel dava vekaletnamesi çıkartılması istenir. Noter idari dava avukatı adına genel dava vekaletnamesi çıkartır ve bunu şahsa verir. Vekalet çıkartan kişi vekaleti idare hukuku avukatına teslim eder ve idare hukuku avukatı bu vekaletname ile davanın tüm sürecini başından sonuna kadar takip edebilir.

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası Mahkeme Kararı

AYİM 3.Dairesi
29.09.2011;
E 2011/558,
K. 2011/2474

Davacı 31.01.2011 tarihinde AYİM kayıtlarına geçen yenileme dava dilekçesinde özetle; 30.08.2004 tarihinde sözleşmeli subay olarak Eczacı Teğmen nasbedildiğini, 09-11 Mart 2011 tarihinde icra edilecek olan sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş sınavına müracaat ettiğini, sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından olumlu nitelik belgesi düzenlenmemesi nedeniyle müracaatın uygun bulunmadığını, ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından hakkında muvazzaf subaylığa geçmesi hususunda olumsuz nitelik belgesi doldurulduğunu öğrenmiş bulunduğunu, hakkında düzenlenen takdir belgelerinin ekte sunulduğunu, olumsuz nitelik belgesi dolduran ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin 30.08.2010 tarihinde yenilenen sözleşmesi için olumlu nitelik belgesi doldurmalarının dava konusu idari işlemin subjektif değerlendirmelerle tesis edildiğini gösterdiğini belirterek 2011 yılı sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş kapsamında ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından olumsuz nitelik belgesi verilmesi, 2011 yılı sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş için yapılan başvurunun reddine dair işlemlerin iptaline, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir. AYİM 3’üncü Dairesinin 17.03.2011 tarih ve Gensek No:2011/402, Esas No:2011/588 sayılı kararı ile şartları bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının sözleşmeli subay olarak görev yaptığı, muvazzaf subaylığa geçirilmek için müracaat ettiği, sıralı sicil amirlerinden en az ikisi tarafından olumlu nitelik belgesi düzenlenmemesi nedeniyle müracaatının red edildiği, bu işlemin ve dayanağı olan olumsuz nitelik belgesi düzenlenmesi işleminin iptalinin dava konusu yapıldığı anlaşılmıştır. 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkındaki kanunun 25’inci maddesinde; sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylarda aranacak niteliklerin, sağlık koşullarının, muvazzaf subay ve astsubay statüsüne geçirilecekler için uygulanacak usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Sözleşmeli subay ve astsubay yönetmeliğinin 8’inci maddesinde muvazzaf subaylığa geçiş ile ilgili şartlar düzenlenmiş, sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından tutum ve davranışlarından dolayı muvazzaf subaylığa geçirilmeye layık görülmeyerek haklarında olumlu nitelik belgesi verilmeyen sözleşmeli subayların muvazzaf subaylığa geçirilmeyeceği belirtilmiştir.

Davacının sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa müracaatı için düzenlenen nitelik belgesinde sicil amirleri tarafından tutum ve davranışları değerlendirilmiş, 1’inci sicil amiri tarafından muvazzaf subaylığa geçirilmesinin uygun olduğu, ikinci sicil amiri tarafından uygun olmadığı, üçüncü sicil amiri tarafından sözleşmeli olarak devamının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Davacının özlük dosyası getirilerek incelenmiş, 2010 yılında davacının sözleşmesinin yenilenmesi için nitelik belgesi tanzim edildiği, üç sicil amiri tarafından olumlu değerlendirmeler yapıldığı, sözleşme yenilenmesi için düzenlenen nitelik belgesi ile muvazzaf subaylığa geçiş için düzenlenen nitelik belgesinde ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin aynı şahıslar olduğu görülmüştür.

Muvazzaf subaylığa geçirilmek için doldurulan nitelik belgesinde yer alan 23 kriterden 17 si ile sözleşme yenilenmesi için doldurulan nitelik belgesinde yer alan 17 kriterlerin aynı mahiyette olduğu anlaşılmıştır. Görevinin icrasında çok yönlü düşünebilir mi, sorumluluğu üstlenebilir mi sorusuna sözleşme yenilenirken ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından çok iyi değerlendirilmesi yapılırken muvazzaf subaylığa geçiş için orta seviyede olduğu belirtilmiş, muhakeme yeteneği sözleşme yenilenirken çok iyi olduğu değerlendirilmiş, muvazzaf subaylığa geçiş esnasında orta seviyede bulunmuştur. Nitelik belgesi düzenlenirken sicil amirlerinin geniş takdir yetkisi bulunmaktadır. Her işlemle ilgili aranan kriterler göz önüne alınarak farklı değerlendirmeler de bulunulabilir. Aynı tutum ve davranışın değerlendirilmesinde zaman aralığı dikkate alınarak farklı tespitler de yapılabilir. Ancak takdir yetkisi sınırsız olmayıp yargı denetimine tabidir. Tutum ve davranış değerlendirmesi yapılırken hangi sebeple kısa süre önce yapılan değerlendirmeden farklı bir sonuca ulaşıldığı açıklanmalı veya belgesi eklenmelidir. 

Takdir yetkisi kullanırken kamu ve birey yararı dengesi gözetilmelidir. Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş şartları arasında, başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notları ortalamasının sicil tam notunun %90 ve yukarısı olmak da sayılmış, davacının sicil ortalamasının bundan düşük olduğu ileri sürülmemiş, davacının özlük dosyasında olumsuz bir kanaate de rastlanılmamıştır. Sonuç olarak davacı hakkında sözleşme yenilenirken benzer kriterlere olumlu değerlendirme yapılırken hiçbir açıklama ve belge eklenmeden muvazzaf subaylık için düzenlenen nitelik belgesinde benzer soruların olumsuz değerlendirilmesi hukuka uygun bulunmamıştır. Olumsuz nitelik belgesinin hukuka uygun bulunmaması nedeniyle sebep yönünden muvazzaf subaylığa geçiş için yapılan müracaatın reddi işlemi de hukuka aykırı görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1.Davacı hakkında muvazzaf subaylığa geçiş için olumsuz nitelik belgesi düzenlenmesi İŞLEMİNİN İPTALİNE,

1