Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği | Mil Hukuk & Danışmanlık

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği
  • Anasayfa
  • Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Polis, asker ve memur hukuku bakımından personeli en çok ilgilendiren hususlardan bir tanesi disiplin suç ve cezalarıdır. Nitekim personel almış olacağı haksız bir ceza ile mesleğine küsebilmekte, gerekli verimi gösterememekte ve ne yazık ki konsantr

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Polis, asker ve memur hukuku bakımından personeli en çok ilgilendiren hususlardan bir tanesi disiplin suç ve cezalarıdır. Nitekim personel almış olacağı haksız bir ceza ile mesleğine küsebilmekte, gerekli verimi gösterememekte ve ne yazık ki konsantrasyon sorunu yaşayabilmektedir.

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışan personel için sicili ve geçmiş safahatı çok önemlidir ki yurt dışı daimi görevler ve sair bu durumlar değerlendirilerek sonuca erdirilmektedir. Sicili bozuk ve geçmiş hizmet safahatında disiplin cezası almış bir personelin yurt dışı daimi görevlere görevlendirilmesi mümkün olmamakla brilikte yurt dışı görevler haricinde yurt içi tayin görevlendirme gibi durumlarda da saf dışı kalabilmektedir. 

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin Suçu

Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek disiplinsizliği 7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN da yer almaktadır ve polis memurları ile jandarma genel komutanlığı personelini ilgilendirmektedir. Nitekim karar kuvvetleri komutanlığı personeli 6413 sayılı Disiplin Kanununa tabidir ki bu kişiler için bu suç tipi uygulanmayacaktır.

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin Suçu Cezası

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin suçu bahsettiğimiz gibi 7068 sayılı kanunda yer alır ve bu disiplin suçunun cezası meslekten çıkarma olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan bu suçu işlediği sabit olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası verilebilecektir.

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin Suçuna İtiraz

Kesinleşen disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir. Dava açma süresi, kesinleşen cezanın personele tebliğinden itibaren başlar. Bu disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle meslekten çıkarma cezası alan personel idare mahkemesinde iptal davası açıp kararın iptalini mahkemeden isteyebilecektir.

Disiplin Cezasına Hangi Mahkemede Dava Açılır

Disiplin cezasının iptali için idare mahkemeleri görevlidir. Zira disiplin cezası işlemi de bir idari işlemdir ve idari işlemlerin iptali usulüne tabidir. Bu bakımdan dava idare mahkemesinde açılacak olup görevli mahkeme idare mahkemesidir.

Disiplin Cezasına Karşı Nerede Dava Açılır

Disiplin cezasının iptali davası disiplin cezasının verildiği yer mahkemesinde açılacaktır. Örneğin personel Van'da çalışıyor ve Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin suçundan ötürü meslekten çıkarma disiplin cezası ile tecziye edilmiş ise dava Van idare mahkemesinde açılacaktır. Bu bakımdan yetkili idare mahkemesi disiplin cezasının verildiği yer mahkemesi olacaktır.

Disiplin Cezasına Karşı Ne Zaman Dava Açılır

Disiplin cezasına karşı disiplin cezasının kesinleşme kararının personele tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır. 

Meslekten Çıkartılan Kişi Özlük Haklarını ve Yoksun Kaldığı Parasal Haklarını Dava ile Talep Edebilir mi

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin Suçu nedeniyle meslekten çıkartılan kişi açacağı aynı iptal davası içerisinde özlük haklarının iadesi ile yoksun kaldığı parasal hakların faizi ile birlikte kendisine iadesini talep edebilir. 

Disiplin Cezalarında Tipiklik Unsuru Uygulanmalıdır

Kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibi disiplin suç ve cezaları için de uygulanan bir ilke olup bu ilke gereği ilgili suç oluşmamış ise bu durumda verilmiş olan disiplin cezası hukuka aykırı olmuş olacak ve aşağıda yer vermiş olduğumuz gibi mahkeme tarafından iptal edilebilecektir.

Disiplin Suçlarına İtirazda Önemli Olan Gerekçeli Savunma Yapmaktır

Disiplin suçları sonucu verilen disipin cezalarına karşı açılacak iptal davalarında en önemli hususlardan bir tanesi gerekçeli savunmalar yapmaktır. Örneğin kişi meslekten çıkartılmış ise bu disiplin cezasının giderilmesi ve iptal ettirilmesi kişinin ekonomik geleceğini etkileyeceği gibi tüm sosyal geleceği ailevi geleceğini dahi etkileyebilecektir. Bu bakımdan disiplin suç ve cezalarında alanında uzman askeri ceza avukatı ya da askeri dava avukatı ile çalışılması önemle tavsiye olunur.

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği Mahkeme Kararı

1