Disiplin Puanının Tamamının Kaybedilmesi Sebebiyle Okuldan Çıkarılma | Mil Hukuk & Danışmanlık

Disiplin Puanının Tamamının Kaybedilmesi Sebebiyle Okuldan Çıkarılma

  • Anasayfa
  • Disiplin Puanının Tamamının Kaybedilmesi Sebebiyle Okuldan Çıkarılma

Disiplin Puanının Tamamının Kaybedilmesi Sebebiyle Okuldan Çıkarılma

Disiplin puanının tamamının kaybedilmesi sebebiyle okuldan çıkarılma işleminin hukuka uygun olup olmadığı hususunun görüşüleceği yer idare mahkemeleridir ve dava idare mahkemelerinde açılır.

Disiplin Puanının Tamamının Kaybedilmesi Sebebiyle Okuldan Çıkarılma

Disiplin Puanının Tamamının Kaybedilmesi Sebebiyle Okuldan Çıkarılma

Disiplin puanının tamamının kaybedilmesi sebebiyle okuldan çıkarılma işleminin hukuka uygun olup olmadığı hususunun görüşüleceği yer idare mahkemeleridir ve dava idare mahkemelerinde açılır. İdare mahkemesinde tüm deliller tartışılır ve incelenir. İdari dava avukatı ya da askeri davalara bakan avukat mahkemeye delilleri sunmalı ve disiplin puanının tamamının kaybedilmesi sebebiyle okuldan çıkarılma işleminin iptalini sağlamaya yönelik gerekçeli savunmaları mahkemeye sunmalıdır.

Nitekim aşağıda yer verdiğimiz mahkeme kararında; astsubay adayı olan kişinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine ... tarihinde katılış yaptığı, 30 (otuz) tam disiplin puanı ile okula başladığı, ilk disiplin cezasının verildiği ... tarihine kadar disiplin cezası almadığı, ...tarihinden itibaren ve yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen kısa aralıklarla ve çeşitli nedenlerle yedi ayrı disiplin cezasının verilerek disiplin notunun (-1)’e düşürüldüğü, cezalandırma işleminde ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği, öğrenim yılı sona ermekte iken yapılan işlemle kişi yararı ve kamu yararının gözetilmediği, kişi yararı olmadığı gibi kamu yararının da olmadığı disiplin cezası işlemi yolu ile tesis edilen okuldan çıkarma işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Davacı vekili, 11.10.... tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesinin AYİM 2’nci Dairesinin 20.10.... gün ve .../1167 Esas,
.../1149 Karar sayılı kararı ile 30 gün içinde dava açılmak şartıyla reddi üzerine, 11.11.... tarihinde AYİM’de kayda geçen yenilenen dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, 27.02.... tarihinde vatani görevini yaptığı sırada K.K.K.lığı tarafından yapılan muvazzaf astsubaylık sınavına katıldığını, yazılı fiziki yeterlilik sınavlarını kazanan ve mülakatı da geçen müvekkilinin kurumun güvenlik soruşturması devam ederken muvazzaf astsubaylık eğitimi için K.K.K.lığı Öğrenci Alayı Asttasak Eğt.Tb.K.lığına “Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne çağrıldığını, 29.03.... tarihinde katılış yaptığını, müvekkilinin temel askerlik eğitimi aldığı 14.05.... tarihine kadar ve öncesinde vatani görevinde bile hiçbir disiplinsiz hareketi görülmediğini, yatakhanesini, yatağını, dolabını aynı özen ve ihtimamla kullandığını, herhangi bir uyarı veya ceza almadığını, hatta eğitimin bittiği gün Bl.K.nı tarafından takdir ile onurlandırıldığını, tüm eğitimin bitmesine yaklaşık 14-15 gün kala müvekkilinin tertip ve düzeni ile eğitimdeki başarısı hiçe sayılarak adeta sudan bahanelerde dolap düzensizliğinden, kalk saatine riayetsizliğinden, eğitime hazırlıksız çıkmasından cezalar verilmeye başlandığını, bu cezaların verilmeye başlanmasındaki asıl gerekçenin güvenlik soruşturmasının sonradan tamamlanması ile öğrenilen Bafra Asliye Ceza Mahkemesinin .../373 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen “Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme” suçundan açılan dava olduğunu, ancak müvekkilinin bu suçtan beraat ettiğini, tesis edilen K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulundan çıkarılma işleminin hukuka aykırı olduğunu belirterek iptaline ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

-
Davacı vekilinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebi, AYİM 2’nci Dairesinin 12.01.... tarih ve .../1320 Esas sayılı kararı ile reddedilmiştir. Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinde; Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine 29.03.... tarihinde, toplam 30 disiplin notu ile başlayan davacının, 08.06.... tarihinde işlediği “Yatağını Dağınık Bırakmak” suçundan savunması alınarak Bl.K.nı tarafından 09.06.... tarihinde “Uyarı” cezası verilerek 1 disiplin notunun kırıldığı, 15.06.... tarihinde işlediği “Elbise ve Eşya Dolabını Temiz ve Düzenli Bulundurmamak veya Müsaade Edilmeyen Eşya Bulundurmak” suçundan savunması alınarak Bl.K.nı tarafından 17.06.... tarihinde “Bir Hafta Sonu İzinsizlik” cezası verilerek 2 disiplin notunun kırıldığı, 16.06.... tarihinde işlediği “Derse Dersle İlgili Emredilen Malzemeyi Getirmemek” suçundan savunması alınarak Bl.K.nı tarafından 23.06.... tarihinde “İki Hafta Sonu İzinsizlik” cezası verilerek 4 disiplin notunun kırıldığı, 13.07.... tarihinde işlediği “İzinsiz Olarak Dershanede Bulunmamak” suçundan savunması alınarak Bl.K.nı tarafından 15.07.... tarihinde “Uyarı” cezası verilerek 1 disiplin notunun kırıldığı, 14.07.... tarihinde işlediği “Dershane Düzenini Bozmak ve Uymamak” suçundan savunması alınarak Bl.K.nı tarafından “Uyarı” cezası verilerek 1 disiplin notunun kırıldığı, 21.07.... tarihinde işlediği ”Eğitime Hazırlıksız Gelmek” suçundan savunması alınarak Tb.K.nı tarafından “5 Gün Oda Hapsi” cezası verilerek 20 disiplin notunun kırıldığı ve 02.08.... tarihinde işlediği “Elbise ve Eşya Dolabını Temiz ve Düzenli Bulundurmamak” suçundan savunması alınarak Bl.K.nı tarafından “3 Gün Oda Hapsi” cezası verilerek 12 disiplin notunun kırıldığı, almış olduğu disiplin cezaları sonucunda disiplin notu (-1)’e düşen davacının, sevk edildiği K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu Yüksek Disiplin Kurulunun 12.08.... gün ve .../... Eğitim Öğretim Yılı için/5 no.lu kararı ile disiplinsizlik (disiplin notunun tamamını kaybetmesi) nedeni ile okuldan çıkarılmasına karar verildiği, 

Bu kararın Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından 13.08.... tarihinde onaylanmasını müteakip de ilişiğinin kesildiği, ilişiğinin kesilmesi üzerine vekili aracılığı ile AYİM’de işbu davayı açtığı anlaşılmıştır. 926 sayılı TSK Personel Kanununun 68’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğinin “Amaç” başlıklı 1’inci maddesi; “Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınacaklarda aranacak nitelikler, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavları ile astsubay adaylarının yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” hükmüne, Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesi; “Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) Muvazzaf Astsubay Aday Adayı: Nitelikleri itibariyle astsubay adayı olmak üzere başvuru hakkına sahip kişiyi, b) Muvazzaf Astsubay Adayı: Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine alınanları, c) Temel Askerlik ve Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi: Muvazzaf astsubay adaylarına verilecek temel askerlik eğitimi ile onlara muvazzaf astsubaylık anlayışını kazandırmak amacıyla yaptırılacak eğitimi ifade eder.” hükmüne, Yönetmeliğin “Astsubaylığa Nasıp” başlıklı 10‘uncu maddesi; “ En az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri kendi nam ve hesabına bitiren ve muvazzaf astsubay olmak için başvurup, başvuruları uygun bulunanlardan temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarıyla bitirenlerin astsubaylığa nasıpları, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunla değişik 82’nci maddesi ile Astsubay Sicil Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esaslarına göre yapılır.” hükmüne, Yönetmeliğin “Yetiştirme” başlıklı 9’uncu maddesi; “Muvazzaf astsubay adaylarının yetiştirilmesiyle ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Muvazzaf astsubay adayları, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda astsubay meslek yüksekokulu, sınıf okulu, okul veya eğitim merkezlerinde temel askerlik eğitimine ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine tâbi tutulurlar.
b) Muvazzaf astsubay olabilmek için uygulanacak temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitirmek
gereklidir. 
c) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine ilişkin esaslar ile eğitim süresinin ne kadar olacağı; ihtiyaçlar göz önüne alınarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir. 
ç) Uygulanacak olan eğitimin kapsamı, şekli ve üç aydan az olmamak üzere süresi; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

d) Çeşitli sebeplerle temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders, eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar başarısız sayılırlar.
e) Sağlık sebebiyle temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders, eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar müteakip eğitim döneminde eğitime katılırlar. Bu dönemde de sağlık sebebiyle başarısız olmaları hâlinde, başarısız sayılırlar. 
f) Muvazzaf astsubay adayları, temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince eğitim ve öğretim, disiplin ve diğer idarî konularda; Türk Silâhlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerine tâbi olurlar.” hükmüne, Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin “Disiplin esasları ve ceza hükümleri” başlıklı 22’nci maddesi; “ (1) Disiplinin tesisi ile ilgili ilkeler şunlardır:
a) Subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlara disiplin amirlerince 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun esaslarına göre ceza verilir.
b) Sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adaylar ile sözleşmeli/muvazzaf astsubay adaylarının tabi olacakları disiplin esasları; 1) Her adayın okula kabulü ile birlikte 40 disiplin notu verilir. Belli cezalar karşılığı kırılan notlar bundan düşülmek suretiyle adayın o andaki disiplin notu ortaya çıkarılır. Bu disiplin notunun tamamının kaybedilmesi halinde adaylar disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin notunda hangi eylemlerden dolayı kaç puan düşüleceği yönergeler ile düzenlenir.
2) Adaylara; Uyarı, İzinsizlik, Oda hapsi cezaları verilir.
3) Adaylara verilen uyarı cezası karşılığında 1 disiplin notu, izinsizlik cezası karşılığında bir hafta sonu tatiline karşılık 2 disiplin notu, disiplin amirlerince verilecek oda hapsi cezası karşılığında her bir gün oda hapsi cezası için 4 disiplin notu, disiplin mahkemesince verilecek oda hapsi cezası karşılığında her bir gün için 5 disiplin notu kırılır.
(2) Adayların astlık ve üstlük münasebetleri yönergeler ile düzenlenir.” hükmüne, KKY 51-19 Astsubay Temele Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Yönergesinin 5’inci Bölüm , 2’inci maddesi; 
“a. Disiplin amirleri, 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 171’inci maddesine bağlı çizelgede belirtilen yetkiler dâhilinde kursiyerlere ceza verebilecekleri gibi, işledikleri suçlar nedeniyle disiplin mahkemesine de sevk edebilir.
b. Muvazzaf/Sözleşmeli astsubay adaylarının (Uzman erbaş kaynaklılar hariç) tabi olacakları disiplin esasları;
(1) Her adaya, eğitim başlangıcında 40 disiplin notu verilir.
(2) Belli cezalar karşılığı kırılan notlar bundan düşülmek suretiyle adayın o andaki disiplin notu ortaya çıkarılır.
(3) Bu disiplin notunun tamamının kaybedilmesi halinde adaylar disiplin kuruluna sevk edilir.
(4) Adaylara, disiplin tecavüzlerinde hangi cezaların verileceği EK-A’da gösterilmiştir (Adaylar tarafından, EK-A listede yer almayan disiplin tecavüzleri...

Görüldüğü üzere; kendi nam ve hesabına yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülteleri bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere dış kaynaktan temin edilen muvazzaf astsubay adaylarının, muvazzaf astsubay nasbedilebilmeleri için temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitirmeleri gerekmektedir. Öte yandan temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine katılan adaylara eğitimin başlangıcında 30 disiplin notu verilmekte olup, bu disiplin notunun tamamının kaybedilmesi halinde adaylar disiplin kuruluna sevk edilmektedirler. Sevk edilecek disiplin kurulu ise eğitimin icra edildiği Okul/Snf.Okl./Snf.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lıklarının tabi olduğu mevzuat esasları çerçevesinde teşkil eden disiplin kurullarıdır. Yetkili disiplin kurulunca disiplinsiz olduğuna karar verilen adayların ilişikleri, söz konusu disiplin kurulu kararının K.K.K.nın onayını müteakip kesilmektedir. Adaylara; uyarı, izinsizlik ve oda hapsi cezaları verilebilmekte ve “uyarı” cezası karşılığında 1 disiplin notu, “izinsizlik” cezası karşılığında bir hafta sonu tatiline karşılık 2 disiplin notu, “disiplin amirlerince verilecek oda hapsi” cezası karşılığında her bir gün için 4 disiplin notu, “disiplin mahkemesince verilecek oda hapsi” cezası karşılığında her bir gün için 5 disiplin notu düşülmektedir.

Bu tespitler doğrultusunda davacının durumu irdelendiğinde; davacının Temel Askerlik ve Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine 29.03.... tarihinde katılış yaptığı, 30 tam disiplin puanı ile başladığı, ilk disiplin cezasının verildiği 09.06.... tarihine kadar disiplin cezası almadığı, 09.06.... tarihinden itibaren ve yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen kısa aralıklarla ve çeşitli nedenlerle yedi ayrı disiplin cezasının verilerek disiplin notunun (-1)’e düşürüldüğü, cezalandırma işleminde ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği, öğrenim yılı sona ermekte iken yapılan işlemle kişi yararı ve kamu yararının gözetilmediği, kişi yararı olmadığı gibi kamu yararının da olmadığı disiplin cezası işlemi yolu ile tesis edilen okuldan çıkarma işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle;
Davacı….’in Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulundan çıkarılma İŞLEMİNİN İPTALİNE,

1