Aylıktan Kesme Cezasının İptali Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Aylıktan Kesme Cezasının İptali Emsal Karar
  • Anasayfa
  • Aylıktan Kesme Cezasının İptali Emsal Karar

Aylıktan Kesme Cezasının İptali Emsal Karar

Aylıktan kesme cezası 657 sayılı devlet memurları kanununun 125. maddesinde yer verilmiş bir disiplin cezasıdır. Hangi hallerde bu cezanın uygulanacağı hangi haller sonucunda devlet memuruna aylıktan kesme cezası verileceği de açık bir şekilde düzenl

Aylıktan Kesme Cezasının İptali Emsal Karar

Aylıktan Kesme Cezasının İptali Emsal Karar

Aylıktan kesme cezası 657 sayılı devlet memurları kanununun 125. maddesinde yer verilmiş bir disiplin cezasıdır. Hangi hallerde bu cezanın uygulanacağı hangi haller sonucunda devlet memuruna aylıktan kesme cezası verileceği de açık bir şekilde düzenlenmişitr. Disiplin amirleri maiyetinin disiplinsizliğini fark ettiği esnada disiplinsizlik teşkil eden fiil hangi cezayı gerektiriyorsa o cezayı verme hakkına sahiptir. Ancak disiplin amirlerinin vermiş olduğu disiplin cezaları her zaman kanuna uygun olmamakta, hukuka aykırı işlemler ile memurlara disiplin cezası verilebilmektedir. Yapılması gereken bu disiplin cezasının kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde açılacak olan iptal davası ile disiplin cezasının ortadan kaldırılmasıdır. İdare hukuku 2577 sayılı idari yargılama usulü hukuku kanunu ile düzenlenmiş olan usul hukukuna göre şekillendirilmiş ve sınırları çizilmiş bir kamu hukuku alanı olduğundan özel hukuktan farklılıklar gösterebilmekte ve uzmanlık gerektirebilmektedir. İdare hukuku avukatının böyle bir durumda görevi 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa hakim olarak bu kanunun çizdiği sınırlar içerisinde hukuka aykırı olarak verilmiş olan disiplin cezasının iptalini sağlamaktır.

Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Haller

  • Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
  • Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
  • Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
  • Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
  • Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
  • Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
  • Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

olarak belirtilmiştir.

Unutulmamalıdır ki; yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden aylıktan kesme cezası verilebilir.

Aylıktan Kesme Cezasını Hangi Makam Verebilir. 

 Aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilen cezalardandır.

Aylıktan Kesme Cezasına İtiraz

Disiplin amirleri tarafından verilen aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna  itiraz edilebilir. 

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen aylıktan kesme cezaları  kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. 

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek aylıktan kesme cezasını hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Aylıktan kesme cezasına karşı kesinleşme kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açılabilir.

Aylıktan Kesme Cezasının İptali Mahkeme Kararı

T.C.

D A N IŞTA Y BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/13633

Karar No : 2019/311

TEMYİZ EDEN (DAVACI)

VEKİLİ

KARŞİ TARAF (DAVALI)

VEKİL

TÜRK MİLLETİ ADINA,

mevzuat hükümleri uyarınca, disiplin kurullarının, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul yada reddetmek dışında, soruşturma dosyasını iade etmek gibi bir yetkisi bulunmadığı halde uyuşmazlıkta bu yönde işlem tesis edildiği görülmektedir. Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 136.maddesinde, memurların disiplin cezalarınaitiraz etmeleri durumunda daha ağır bir disiplin cezası verilmesi yasaklanarak, kamu görevlilerinin çekinmeden itiraz yoluna başvurabilmeleri kanuni güvence altına alınmıştır. Uyuşmazlıkta ise, kendisine verilmiş olan aylıktan kesme cezasına karşı 657 sayılı Kanunun 135. maddesi uyarınca itiraz yoluna başvuran davacının aleyhine sonuç doğuracak şekilde, bu kez itiraz konusu ettiği aylıktan kesme cezasından daha ağır bir ceza olan "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, yetkisi olmadığı halde disiplin kurulunca soruşturma dosyasının iadesi yoluna gidilmesi ve davacının aleyhine olacak şekilde itiraz ettiği cezadan daha ağır bir cezayla cezalandırılması karşısında, davacının üç yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, ancak öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin beşinci fıkrası gereğince brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

1