Memurun Görevden Uzaklaştırılması Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Memurun Görevden Uzaklaştırılması Nedir
  • Anasayfa
  • Memurun Görevden Uzaklaştırılması Nedir

Memurun Görevden Uzaklaştırılması Nedir

657 sayılı devlet memurları kanununun 145'inci maddesi ile disiplin kovuşturması nedeniyle memurun görevinden uzaklaştırılması mümkün kılınmıştır. Görevden uzaklaştırma öneliminin hangi disiplin suçlarına uygulanacağı konusunda tam net bir açıklık yo

Memurun Görevden Uzaklaştırılması Nedir

Memurun Görevden Uzaklaştırılması Nedir?

657 sayılı devlet memurları kanununun 145'inci maddesi ile disiplin kovuşturması nedeniyle memurun görevinden uzaklaştırılması mümkün kılınmıştır. Görevden uzaklaştırma öneliminin hangi disiplin suçlarına uygulanacağı konusunda tam net bir açıklık yoktur. Bu önlem, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında soruşturmanın gizliliği açısından sakınca yaratan disiplin cezasını gerektiren eylemlere uygulanmalı baştan bir ceza olarak görülmemelidir. Disiplin amiri veya soruşturmacı eylemin niteliğine göre memurun görevden uzaklaştırılmasının uygun olacağını belirtebilir. Bu durumda amir tarafından memurun görevinde kalması sakıncalı bulunuyorsa görevden uzaklaştırma teklif yazısı atamaya yetkili amire arz edilmek üzere Genelkurmay Personel İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. 30 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde ile 30 Temmuz 2018 tarihinden itibaren üç yıl süreyle terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmada soruşturmaya başlama süresinin uygulanmayacağı görevden uzaklaştırma süresinin 1 yıl olacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme dışında görevden uzaklaştırmada diğer eylemler için 657 sayılı Kanunun 137-145 maddelerinde düzenlenen sürelere uyulacaktır. Diğer eylemler için disiplin kovuşturması yapılması nedeniyle görevden uzaklaştırma önlemi en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmeyen memurun göreve başlatılması zorunludur. Hakkında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan memur görevden uzaklaştırılabilir. Ceza kovuşturması devam ettiği sürece memurun görevden uzaklaştırması 2 ayda bir gözden geçirilir. Mesela hakkında rüşvet iddiası ile mahkemede kovuşturma açılan memurun kamu görevine etki edebileceği öngörüldüğünden görevden uzaklaştırması uygun olacaktır. Buna karşın hakkında basit bir suçtan ötürü ceza mahkemesinde kovuşturma başlatılan memurun ise görevden uzaklaştırılması kamu hizmetine tesir etmediğinden görevden uzaklaştırılması uygun olmayacaktır. 

Görevden Uzaklaştırma Cezası Nedir?

Disiplin kovuşturması nedeniyle memurun veya sivil memurun görevden uzaklaştırılmasına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile imkan sağlanmıştır. Kanunumuzda görevden uzaklaştırma yönteminin hangi disiplin suçları için uygulanacağı hakkında açıklık mevcut değildir. Bu önlem devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında soruşturmanın gizliliği ve güvencesi açısından sakınca yaratan disiplin cezasını gerektiren eylemlere uygulanmalıdır. Görevden uzaklaştırma bir ceza yöntemi olmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından bir önlem niteliğindedir.

Amir veya soruşturmacı eylemin niteliğine göre memurun görevden uzaklaştırılmasının uygun olacağını belirtebilir. Bu durumda amir tarafından memurun görevinde kalması sakıncalı bulunuyorsa görevden uzaklaştırma teklif yazısı atamaya yetkili amire arz edilmek üzere Genelkurmay Personel İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

30 Temmuz 2018 tarihinden itibaren üç yıl süreyle terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmada soruşturmaya başlama süresinin uygulanmayacağı, görevden uzaklaştırma süresinin 1 yıl olacağı belirtilmiştir.

Mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan memur veya sivil memur görevden uzaklaştırılabilir. Ceza kovuşturması devam ettiği sürece memurun görevden uzaklaştırılması iki ayda bir gözden geçirilir.

İlgili Etiketler:
1