Memur Güvenlik Soruşturması Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Memur Güvenlik Soruşturması Nedir

  • Anasayfa
  • Memur Güvenlik Soruşturması Nedir

Memur Güvenlik Soruşturması Nedir

Memurlara ilişkin güvenlik soruşturması usul ve esasları kanunda düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde 01.02.2018 tarihinde yapılan düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

Memur Güvenlik Soruşturması Nedir

Memur Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Memurlara ilişkin güvenlik soruşturması usul ve esasları kanunda düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde 01.02.2018 tarihinde yapılan düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacak memurlara yönelik olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı düzenlenmişti. İlgili kanuna göre devlet memurlarında bazı genel ve özel şartların mevcut bulunması gerektiği belirtilmiş ve bunlardan birisinin de güvenlik soruşturmasının olumlu olması şartı olduğu açıklanmıştır. 

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Genel şartlar:

Türk Vatandaşı olmak,

Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)

Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

düzenlemesine yer verilmiştir.

Güvenlik Soruşturması Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğindeki hükümlere göre yapılır. Amaç kapsam ve nasıl yapılacağı hususlarının hepsi burada düzenlenmiştir. 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;

Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, araştırılır.

İlgili Etiketler:
1