Kısa Süreli Kaçmak Disiplinsizliği | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kısa Süreli Kaçmak Disiplinsizliği

  • Anasayfa
  • Kısa Süreli Kaçmak Disiplinsizliği

Kısa Süreli Kaçmak Disiplinsizliği

Sayın okuyucularımızın şu hususta dikkatini çekmek isteriz ki; Hukuka aykırı verilen disiplin cezaları ile personelin, işe giderken ayağı geri geri gitmemeli, işini severek yapmasına olanak tanınmalıdır.

Kısa Süreli Kaçmak Disiplinsizliği

Kısa Süreli Kaçmak Disiplinsizliği

Sayın okuyucularımızın şu hususta dikkatini çekmek isteriz ki; Hukuka aykırı verilen disiplin cezaları ile personelin, işe giderken ayağı geri geri gitmemeli, işini severek yapmasına olanak tanınmalıdır. Baskıyla, zorbalıkla personelin üzerine gidilip ruhsal yönden içlerine kapanmalarına sebebiyet vermenin hiçbir kamu amacına yararı yoktur. Bundan dolayıdır ki alınan disiplin cezalarının üstüne gidilmeli iptal davası açılmasında tereddüt edilmemeli ve alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınmalıdır.

Kısa süreli kaçmak disiplinsizliği 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda düzenlenmiştir. Kısa süreli kaçmak; Kıtasından veya görev yerinden yedi günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek şekilde kaçmak veya mesaiye gitmemek olarak tanımlanmış bir disiplin suçu olup bu disiplin suçunu işleyen kara kuvvetleri mensubu olan subay, astsubay, uzman çavuşlar Hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılırlar. Ancak disiplin cezası da bir idari işlem olup her idari işlem gibi yargı denetimine tabidir. Bu yargı denetiminde verilen disiplin cezasının usul ve esas yönünden hukuka uygun olup olmadığı incelenir ve disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu tespit edilirse disiplin cezası iptal edilir ve kişinin özlük dosyasından silinir kişi hiç disiplin cezası almamış gibi görevine devam eder. Aşağıda; kısa süreli kaçmak disiplinsizliğinden dolayı hizmet yerini terk etmeme cezası ile tecziye edilen sonrasında bir alt disiplin cezası verilerek kesinleşen Türk Silahlı Kuvvetlerinde başçavuş olarak görev yapan kişi için açılan davada verilen disiplin cezasının hukuka aykırılığının tespit edilmesi sonrasındaki iptal kararına yer verilmiştir.

Kısa Süreli Kaçmak Disiplinsizliği İtiraz 

Kısa süreli kaçmak disiplinsizliği nedeniyle disiplin cezası ile tecsiye edilen personel bu disiplin cezasına karşı bir üst merciye süresinde itiraz etmiş ancak itirazı kabul görmemiş ve karar kesinleşmiş ise dava açmaktan başka şansı kalmamış demektir. Kişi almış olduğu disiplin cezasını yargı mercileri önünde iptal ettirerek özlük dosyasından sildirebilecektir. Bunun için yapılması gereken itiraz kararının reddine ilişkin kararın kendisine tebliğinden itibaren yani kesinleştiğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde disiplin cezasının iptali davası açılacaktır. Bu tür davalar uzmanlık gerektiren davalar olduğundan dolayı davanın askeri ceza avukatı ya da idari dava avukatı vasıtasıyla takip ettirilmesi tavsiye olunmaktadır.

Kısa Süreli Kaçmak Disiplinsizliği İptali Davası

T.C.
IZMIR
3. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO             : 
2020/…
KARAR NO             : 2021/..

DAVACI             : …
VEKILI             : 
AV. BILGEHAN UTKU/ AV. EMRE ASAN

DAVALI             : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI
VEKILI            : AV. …-(Aynı adreste)

DAVANIN ÖZETI : ... Ordu Komutanlıgı bünyesinde astsubay olarak görev yapan davacı tarafından; ... Ordusu Kh. Des. Gr. K.lıgındaki geçici görevlendirmesinin sona ermesi neticesinde 24 saat içinde birliginde göreve baslamayarak kısa süreli kaçmak fiilini islediginden bahisle hizmet yerini terk etmeme cezasıyla tecziye edilmesi gerekirken takdir hakkı kullanılarak bir derece hafif ceza olan 1/20 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziyesine iliskin Kara Kuvvetleri Komutanlıgı … Tugay Komutanlıgı … ... … Bölük Komutanlıgı'nın 10.04.2020 tarih ve 2020/.. karar sayılı kararının; hukuka aykırı oldugu, 06.03.2020 tarihinde ilisiginin kesildiği belirtilmis olmasına ragmen 08.03.2020 tarihinde protokol yemek faaliyetinde organizatörlük görevi verildigi, 08.03.2020 tarihindeki nöbeti iptal edilmedigi, 06-10.03.2020 tarihleri arasında kıslada mesaide oldugu, ayrıntılı arastırma yapılmadıgı, ayrı bir soruşturmacı atanmadıgı ileri sürülerek iptali ile aylıktan kesilen miktarın kesildigi tarihten itibaren isleyen yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETI :Dava konusu islemin hukuka uygun oldugu, ... Ordu Komutanlıgı ... Or.Kh.Des.Gr.K.lıgı tarafından davacının geçici görevinin sonlandırılması konusunda yazdıgı emirler ısıgında davacının ifadesi incelendiginde ayrılıs isleminin geç teblig edildigi, görülse de ilisik kesme isleminden 10.03.2020 tarihinde haberdar olmasına ragmen atamalı oldugu ... …Komutanlığına 24 saat içinde katılıs yapmadıgı belirtilerek davanın reddine karar verilmesi gerektigi savunulmaktadır. 

TÜRK MILLETI ADINA

6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 7. maddesinin 1. Fıkrasında "Maiyetinden birinin disiplinsizlik teskil edebilecek bir fiilini veya mesl... aykırı tutum ve davranısını herhangi bir sekilde ögrenen disiplin amirleri, olayın arastırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendirecegi sorusturmacılar vasıtasıyla ya da sahsen disiplin sorusturması yapar. " hükmüne yer verilmis, "Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler" baslıklı 19. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, "Kısa süreli kaçmak: Kıtasından veya görev yerinden yedi günü asmayacak ve bu süre içinde kendiliginden gelecek sekilde kaçmak veya mesaiye gitmemektir." hükmüne, aynı Yasanın Takdir hakkının kullanımı baslıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında, "Bu Kanunla disiplin cezası vermeye yetkilendirilmis kisi ve kurullar, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir sekilde kullanırlar" hükmüne yer verilmistir. 

Dosyanın incelenmesinden, davacının ... Ordu Komutanlıgı bünyesinde astsubay olarak görev yaptıgı, davacı hakkında yapılan sorusturma neticesinde, 28.02.2020 tarihinde MHRS sistemi üzerinden almıs oldugu randevuya TSK Saglık Yönetmeligi ve ilgili emirlerde belirtilen sevk zincirini takip etmeden sadece bölük komutanına bilgi vermek suretiyle gittigi, ... Ordusu Kh. Des. Gr. K.lıgında geçici görev yapmakta iken geçici görevinin 06.03.2020 tarihli islem ile sona erdigi ve ilisiginin kesildigi, ilisik kesme isleminin 10.03.2020 tarihinde saat 17.29 da EYS üzerinden bildirildigi, ayrılıs islemi davacıya geç teblig edilmis ise de ayrılıs isleminden sonra birligine zamanında katılıs yapmadıgı yönünde değerlendirme yapıldıgı, bunun üzerine disiplin amiri tarafından davacının savunması yeterli görülmeyerek ayrılıs isleminin 10.02.2020 tarihinde teblig edilmesine ragmen 24 saat içerisinde atandığı birlige katılıs yapmadıgı gerekçesiyle dava konusu islemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmaktadır. Olayda; Mahkememizin 04.12.2020 tarihli ara kararıyla "davacının görevlendirmesinin sona ermesine iliskin islemin davacıya hangi tarihte(teblig saati belirtilmek suretiyle) teblig edildigi sorularak, bu islemin tebligine iliskin belgenin onaylı ve okunaklı örneginin istenilmesine, davacının 10.03.2020 tarihli sıhhı istirahat raporu aldığı görüldügünden, davacının almıs oldugu rapor neticesinde hakem hastaneye sevk edilip edilmedigi sorularak, hakem hastaneye sevk edilmisse hakem hastaneye sevk edilmesine iliskin islemin davacıya hangi tarihte teblig edildiginin sorulmasına,(teblig evrakı eklenmek suretiyle), davacı hakem hastaneye sevk edilmis ise hakem hastane tarafından düzenlenen raporun onaylı ve okunaklı örneginin istenilmesine, davacının geçici görevlendirmesi son bulduktan sonraki süreçte hangi tarihte göreve baslangıcının yapıldıgının ve hangi tarihte fiilen göreve basladıgının sorulmasına, davacının almıs oldugu rapor neticesinde hastalık izni kullandırılıp kullandırılmadıgı sorularak, kullandırılmamıs ise bunun gerekçelerinin açıklanılmasının istenilmesine, davacının 06.03.2020-10.03.2020 tarihleri arasında Kh.Des.Gr. Kısla Hiz. Tk. Tabldot Islt.Ks(Ks.K.) daki görev yerinde fiilen görev yapıp yapmadıgı sorularak görev yapmıssa bunun sebebinin açıklanmasının istenilmesine( bahsedilen tarihlerdeki davacıya verilen nöbet görevi, davacı tarafından imzalanan herhangi bir evrak olup olmadıgı belirtilerek) karar verildigi, davalı idare tarafından verilen cevapta ... Or.K.Lıgının 06.03.2020 tarih ve … sayılı görevlendirme konulu emri gereği davacının görevlendirmesinin iptal edilmesi ve ilisiginin kesilmesi kapsamında emir yayınlandıgı, görevli oldugu ... Or.Kh.Des.Gr.K.lıgı tarafından 06.03.2020 tarih ve …sayılı yazısıyla davacının ilisigi kesilerek davacıya teblig edildigi, teblig edilen emrin ilişiği kesilen personele hangi tarih ve hangi saatte teblig edildiginin görülemedigi, davacının hakem hastaneye 03.06.2020 tarihinde gittigi, sahsi dosyasında yapılan incelemede hakem hastaneye sevk edilme yazısı ve tebligi hususunda herhangi bir belgeye rastlanmadıgı, davacının 10.03.2020 tarihinde sıhhı istirahate ayrıldıgı istirahat bitis tarihi olan 09.04.2020 tarihinde birligine katılıs yaptıgı, aldıgı saglık raporu uyarınca hastalık izni kullandırıldıgı, davacının ... Or.Kh.Des.Gr.K.lıgında 08.03.2020(pazar günü) tarihinde protokol yemek faaliyetinde bulundugu pazar günü çalıstıgı için de 09.03.2020 tarihinde istirahat verildiğinin belirtildigi, 

Saglık Bakanlıgı Atatürk Egitim ve Arastırma Hastanesinin 03.06.2020 tarihli durum bildir raporunda davacının Tepecik Egitim ve Arastırma Hastanesinden aldıgı raporun ilim ve fenne uygun olduguna karar verildigi görülmektedir. Bu durumda; davacının ... Or.Kh.Des.Gr.K.lıgındaki geçici görevlendirmesinin sona ermesine iliskin islemin 06.03.2020 tarih ve … sayılı islem ile teblig edildigi ve ilisiginin kesildigi belirtilmis ise de bu islemin davacıya hangi tarih ve saatte teblig edildiğine iliskin bilgi belge bulunmadıgı, kaldı ki dava konusu disiplin cezası verilmesine ilişkin islemde davacının ayrılıs isleminin 10.03.2020 tarihinde teblig edildiginin bilirtildigi görülmüs olup, davacının ayrılıs isleminin kendisine teblig edildigi tarih olan 10.03.2020 tarihinden sonra 24 saat içerisinde birligine katılıs yapması gerektigi ancak 10.03.2020-08.04.2020 tarihleri arasında raporlu oldugu, raporun ilim ve fenne uygun oldugunun hakem hastanece tespit edildigi, bahsedilen rapor uyarınca davalı idarece davacıya hastalık izni kullandırıldıgı açık oldugundan davacının geçerli bir mazereti bulunduğu görülmüs olup 10.03.2020 tarihinden itibaren 24 saat içinde birligine katılıs yapmayarak kısa süreli kaçmak fiilini islediginden söz edilemeyeceginden dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır. Öte yandan; hukuka aykırılıgı saptanan islem nedeniyle davacının maasından kesilmiş olan tutarın kesintinin yapıldıgı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerektigi de açıktır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, islem nedeniyle davacının maasından kesilmis olan tutarın kesintinin yapıldıgı tarihten itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, 

Askeri Ceza Avukatı Hukuki Değerlendirme

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker şahıslar (astsubay, subay, uzman çavuş, uzman erbaş, er, erbaş) disiplin hükümleri bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa tabidirler. Bu bakımdan disiplin cezası ile tecziye edilmeleri gerektiğinde verilecek disiplin cezalarının 6413 sayılı kanunda yer alan disiplin hükümlerine göre belirlenmesi şarttır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibi gereği 6413 sayılı kanunda yer almayan disiplin cezalarından başka asker kişilere disiplin cezası verilemez. Ayrıca her disiplin cezası (ne yazık ki 6413 sayılı kanunda yer alan uyarma ve kınama cezaları hariç) idari yargı denetimine tabidir ve disiplin cezası ile tecziye edilen asker kişiler bu disiplin cezalarının kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda disiplin cezasının iptali davası açabilir.

1