Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır
  • Anasayfa
  • Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır

Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır

Kapıcı, konut kapıcısı Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğe göre konut kapısıcı binanın bakımı, korunması, onarımı ile ortak kullanım alanları ile burada bulunan döşemelerin bakımı, temizliği ve apartmanın

Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır

Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır?

Kapıcı, konut kapıcısı Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğe göre konut kapısıcı binanın bakımı, korunması, onarımı ile ortak kullanım alanları ile burada bulunan döşemelerin bakımı, temizliği ve apartmanın bağımsız bölümlerinde oturanların market işlerinin hizmeti, güvenliğin sağlanması ile bahçe düzenlemesinin yapılması hizmetlerini yerine getiren kişiye verilen addır. 

Kapıcının Görev ve Sorumlulukları

Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
Konutun ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmektir.

Kapıcı Sözleşmesinde Neler Bulunmalıdır?

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde, İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.

Kapıcının Çalışma Süresi

Kapıcının çalışma süresi haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Kapıcının, apartman görevlisinin çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.

Kapıcı Maaşları

Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir. Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutara ücret denmektedir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Bono, çek poliçeyle ya da senetle , kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

Kapıcı İzni

İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir. Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır. Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir. Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Kapıcı Konutu

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekmektedir. Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir. Önemle belirtmekte yarar vardır ki apartman görevlilerinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de alınması hukuka uygun olarak haklarının teslimi zaruridir. 

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplanması tabi ki de çok önemli bir husustur. Kapıcıların da kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Kapıcıların, apartman görevlilerinin kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için en bir yıl apartmanda kapıcı olarak çalışmış olmaları şarttır. Ayrıca iş akitleri İş kanununda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan dolayı sonlandırılmamış olmak zorundadır. Bunun haricinde yine kapıcı istifa ettiğinde kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Bu yüzden işçi iş akdini haklı nedenle sonlandırırsa ya da işveren tarafından apartman yöneticisi tarafından iş akdi iş kanunu 25/II dışındaki sebeplerle sonlandırılırsa işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Kıdem tazminatı için açılacak davalarda zamanaşımı süresi 5 yıldır.

İş hukuku Avukatı Hukuki Değerlendirme

İş hukuku avukatı- iş hukuku kendine has kuralları barındıran ve işçi lehine yorum ilkesi gereği işçilerin daha da hak sahibi olduğu hukuk kurallarıdır. Bu kurallar çerçevesinde özellikle apartman görevlisi ya da kapıcıların işçi olarak çalıştıkları apartmanlardan alacakları gündeme gelebilmekte ve ne yazık ki hukuki olarak mağdur edilmektedirler. Ancak bu hakların iadesi için açılan davaların iyi bir şekilde analiz edilip bu haksızlıkların giderilmesi gerekemektedir. Kapıcı kıdem tazminatı hesaplamakapıcı ihbar tazminatı ya da kapıcı tazminatı hususlarının alanında uzman iş hukuku avukatı vasıtasıyla takibi hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için son derece önemlidir.

İlgili Etiketler:
1