İş Arama İzni Nedir İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır

  • Anasayfa
  • İş Arama İzni Nedir İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır

İş Arama İzni Nedir İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır

Fesih bildirimi yapıldıktan sonra iş akdi süre sona erene kadar aynen devam eder ve işçinin günde iki saatlik iş arama izni bulunur. Bu, nıspi emredici bir hüküm olduğundan daha fazla bir yeni iş arama izni belirlenebilir.

İş Arama İzni Nedir İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır

İş Arama İzni Nedir? İş arama İzni Ücreti Ne Kadardır?

İş arama izni 4857 sayılı İş Kanunun 27. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde;

"Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder."

şeklinde düzenlenmiştir. 

Fesih bildirimi yapıldıktan sonra iş akdi süre sona erene kadar aynen devam eder ve işçinin günde iki saatlik iş arama izni bulunur. Bu, nıspi emredici bir hüküm olduğundan daha fazla bir yeni iş arama izni belirlenebilir. Günlük iki saat olarak verilen yeni iş arama izninin günün hangi saatlerinde kullanılacağının tespiti gerekir. İş Kanununda buna ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte Borçlar Kanununa göre izin saatlerinin ve günlerinin belirlenmesinde işyerinin ve işçinin haklı menfaatleri göz önünde bulundurulur. Nihayetinde bir sonuca varılamıyorsa, işçi lehine yorum yapılması gerekir ve her ne kadar tamamen kendisi belirleyemeyecek olsa da makul bir izin saatinin belirlenmesi gerekir. İşçi yeni işi bulduğu takdirde artık yeni iş arama izni süresini kullanamaz. Aynı durum peşin ödemede de geçerlidir. İzin saatlerini toplu olarak kullanma söz konusu olabilir. Ancak bunun iki koşulu bulunur: işçi fesih bildirimi yapıldığında en geç ertesi günü izinlerini bu şekilde kullanmak istediğini işverene bildirmeli ve toplu izin saatlerini fesih bildirimin sonuna rastlatacak şekilde kullanmalıdır. Yeni iş arama izni verilmezse, usûlsüz fesih yapılmış olur. Feshi ihbar süreleri tanınmazsa veya eksik tanınırsa usûlsüz fesihle karşı karşıya kalınır. İK’ya göre yeni iş arama izni verilmeksizin usûlsüz feshin yaptırımı olarak işveren, işçinin çalıştığı süre için olan ücreti %100 zamlı olarak öder. Yeni iş arama izninin verilmemesi, çalışma şartlarının uygulanmaması anlamına da gelir. Böylece işçi haklı nedenle feshe başvurabilir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshinde işçiye tanınması gereken bildirim öneli işçiyi fesihten sonraki yaşama hazırlamak için son derece gerekli ve kanuni bir zarurettir. Bildirim süresi sonrasında işten ayrılacağını öğrenen işçi bu süre içinde başka bir iş arayarak hayatını idame ettirme ve ücret elde edebilme açısından başka bir iş aramak maksadıyla girişimlerde bulunabilecektir. Fakat bu süre içinde iş görme borcu da devam eden işçinin iş görme borcunu eksiksiz yerine getirmesi zorunlu olduğundan yeni iş arama konusunda kanunen kendisine iş arama izni tanınmıştır. Nitekim bildirim süresi içinde işveren tarafından işçiye yeni iş araması amacıyla izin verilmesini öngören düzenleme kanun koyucu tarafından kabul edilerek 4857 sayılı kanunda yerini bulmuştur.

Yeni iş arama izni bildirim süresi tanınarak icra edilen fesihlerde söz konusu olur. Derhal fesihlerde böyle bir süre öngörülmesi mümkün olmadığı gibi bildirim sürelerine ait ücretin ya da ihbar tazminatının peşi olarak ödendiği durumlarda yeni iş arama izni verilmesi gerekmemektedir. 

Bildirim önelleri içinde yani ihbar süresi içinde işçiye verilmesi gereken iş arama izni kamu düzenini ilgilendirdiğinden ötürü işverenini bu yükümlülüğünü azaltan veyahut tamamen ortadan kaldıran sözleşme hükümleri geçersizdir. İşçinin bildirim öneli tanıyarak fesih yoluna gitmesi durumunda da işveren tarafından yeni iş arama izni verilmesi gerekmetedir. Çünkü kanunda bildirim süresinden söz edilmiş bu sürenin işveren veya işçiye tanınmış olmasından bahsedilmemiştir. İşçinin fesih bildirimi tanımak suretiyle feshinden sonra işçi yeni bir iş bulmuş olsa dahi bu iznin verilmesi zorunludur. Nitekim işçinin bulmuş olduğu işten daha iyi bir iş bulma imkanı her zaman olduğundan iş arama iznini kullanarak daha iyi ve makul bir işe tekrardan kavuşabilecektir. 

Yeni İş Arama Süresi Ne Kadardır?

Yasada yeni iş arama süresinin günde iki saaten az olamayacağı düzenlenmiştir. Bu süre asgari bir süre olup işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşma ile süre arttırılabilir. 

Yeni İş Arama İzni Toplu Olarak Kullanılabilir mi?

İş arama izni ancak ve ancak sadece işçinin talebi ile toplu olarak kullandırılabilir. İşçinin bu konudaki isteğini işverene önceden bildirmesi ve iş arama izni toplamını işten ayrılacağı günden önceki günlere karşılık gelecek şekilde ayarlaması zaruridir. İşçinin bu talebinin işveren tarafından kabul edilmesi ize zorunludur. 

İşveren yeni iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa işçinin alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemesi gerekir.

İlgili Etiketler:
1