Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası TCK 113 | Mil Hukuk

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası TCK 113

 • Anasayfa
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası TCK 113

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası TCK 113

Mil Hukuk: Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası TCK 113 Hakkında Bilinçlenin! Kamu Hizmeti Sunulması Anayasal Bir Yükümlülük ve Vatandaş İçin Temel Haktır, Sınırlandırılamaz, Engellenemez, Ayrım Yapılamaz!

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası TCK 113

İçindekiler

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası TCK 113

Genel Açıklama

Ceza Hukuku/Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunun 113’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu, Türk Ceza Kanunun "Hürriyete Karşı Suçlar" başlıklı yedinci bölümünün altında 113’üncü maddesinde; Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; bir kamu faaliyetinin yürütülmesine veya kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olan fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedileceği düzenleme altına alınmıştır.

Maddenin  ilk düzenleme şekli olan bir yıldan üç yıla kadar olan hapis cezası suçun ve meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak 6529 sayılı kanunun 13’üncü maddesi ile yeniden düzenlenerek ceza süresinde arttırıma gidilmiştir. Bunun yanı sıra 12 Mayıs 2022 tarih ve 7406 kanunun 7’nci maddesi ile “Suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılır” maddesi getirilerek suçun sağlık hizmeti sunan kurum, kuruluşlara ya da sağlık hizmeti almak isteyen kişiye karşı işlenmesi hali nitelikli hal olarak ikinci fıkra şeklinde eklenmiştir. 

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu maddede yer alan tanımdan da görüleceği üzere suç cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz maddi unsurların hallerin varlığı halinde oluşacaktır. Eğer failin eyleminde cebir, tehdit veya hukuka aykırı başka bir davranış yoksa suç meydana gelmeyecektir. 

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu, seçimlik ve serbest hareketli bir suç olup suçun düzenlendiği maddede belirtilen eylemlerin fail tarafından yerine getirilmesi suçun oluşması açısından yeterlidir. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almamakta suçun öğrenildiği anda adli birimlerce soruşturma süreci re’sen başlamaktadır. Bu nedenle teşebbüs ve iştirak hususları ile suçun tamamlanıp tamamlanmadığı hususları cezanın belirlenmesi açısından önem taşımakta ayrıca hükmedilecek cezanın süresi, kişinin hürriyeti açısından önemli olduğu gibi gerek 657 sayılı Devlet Memurluğu gerekse özel kanunlar kapsamında aday ve görevdeki memurlar açısından da önem taşımaktadır. Bu sebeple soruşturma ve kovuşturma aşamasında ifadelerin alınması, delillerin toplanması, somut olayın hem mağdur hem de fail açısından açıkça ortaya çıkarılması, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşup oluşmadığının tespiti özellikli ve önemli olup alanında uzman ceza avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Korunan Hukuksal Yarar

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu “hürriyete karşı suçlar” bölümünün altında düzenlenmiş olup suç ile korunan hukuksal yarar mağdurun kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı ve kamu  düzeninin korunmasıdır. Kamu hizmeti, kanunun belirlemiş olduğu alanlarda idarenin, kamunun yararına toplumsal ihtiyaçları karşılamak amaçlı gerçekleştirdiği faaliyetler olup süreklilik ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kamu hizmeti idare açısından bir yükümlülük olup birey açısından ise hak olduğundan ilgili maddede kamu hizmetlerinden yararlanmasını engellemesi ve kamu faaliyetlerinin yürütülmesinin engellenmesi seçimlik hareketleri ayrı ayrı düzenlenerek hem bireyin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı hem de kamu adına yürütülen faaliyetler koruma altına alınmıştır. Bunun yanı sıra maddenin ikinci fıkrasında ise sağlık hakkının korunmasına yönelik düzenleme yapıldığı ifade edilebilir.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Fail

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun faili herkes olabilir. Ancak TCK’nın 119’uncu maddesi düzenlenen “ortak hükümler” başlıklı maddesinde suçun “Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,” işlenmesi durumu suçun nitelikli hali olarak sayıldığından, suçun bu halinde failin kamu görevlisi olması ve  kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanması gerekmektedir. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Mağdur

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun mağduru açısından herhangi bir özellik aranmamaktadır. Ancak kanunda düzenlenen ilk seçimlik fiil bakımından kamu faaliyetinden yararlanan toplum suçun mağduru olmakta ikinci fıkrada tanımlanan suç bakımından ise kamu hizmetinden yararlanması engellenen kişi veya kişiler bu suçun mağduru olmaktadır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Maddi Unsur

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu, Türk Ceza Kanunun 113’üncü maddesinde iki fıkra halinde düzenlenmiş olup suçun basit hali 113’üncü maddenin ilk fıkrasında suçun nitelikleri halleri ise ikinci fıkra ile ortak hüküm olarak 119’uncu maddesinde ayrıca düzenlenmiştir. 

Suçun basit halinin düzenlendiği 113’üncü maddenin birinci fıkrasında suçun maddi unsuru belirlenirken kamu faaliyeti ve kamu hizmeti arasında yapılan ayrım dikkate alınmalıdır. Nitekim maddenin birinci fıkrasında iki farklı seçimlik hareket belirtilerek; ilk seçimlik hareketle kamu faaliyetinin yürütülmesini engellenmesini ikinci seçimlik hareketle ise kamu hizmetinden yararlanılmasının engellenmesini suç haline getirilmiştir. 

Bu seçimlik hareketler diğer bir ifadeyle suçun maddi unsuru, 

Failin;

Cebir, tehdit veya hukuka aykırı bir hareketle kamu faaliyetinin yürütülmesine engel olması veya 

Cebir, tehdit veya hukuka aykırı fiile kamu hizmetlerinden yararlanılmasına engel olmasıdır.

Failin bu seçimlik hareketlerden birini cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı bir davranışla yerine getirmesi zorunluluk olup aksi durumda kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu oluşmayacaktır. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun kamu faaliyetlerinin yürütülmesine engel olunması hali, Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasının engellenmesi şeklinde gerçekleşmekte olup burada fail kamu hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmesini engellemektedir.

Örneğin nüfus müdürlüğünün kapısını kapatarak kişilerin nüfus işlemlerini yapmasının engellenmesi, ilgili memurların cebir veya tehditle görevini yapmasına engel olunması ya da meslek odalarının faaliyetlerinin engellenmesi suçun bu haline vücut verecektir. Kamu hizmetlerinden yararlanılmasına engel olunması halinde ise suçun mağduru gerçek kişi ya da kişiler olup fail tarafından kişinin kamu hizmetlerinden yararlanması cebir, tehdit veya hukuka aykırı eylemle engellenmektedir. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Manevi Unsur

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu ancak özel kastla işlenir. Failin, cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı eylemle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını kısıtlama kastıyla hareket etmesi gerekmektedir. Failin, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını ihlal etme bilinç ve iradesinde olması zorunluluk olup failde özel kast yoksa, mağdurun fiilen engellenmesi söz konusu suçu oluşmayacaktır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Basit Hali

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun basit hali maddenin birinci fıkrasının a ve b bendinde iki farklı seçimlik hareket olarak düzenlenmiştir. Buna göre kişinin, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; kamu faaliyetinin yürütülmesine engel olması veya kamu hizmetlerinden yararlanılması suçun basit halini oluşturmaktadır. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Hali

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun basit hali maddenin birinci fıkrasında nitelikli hali ise maddenin ikinci fıkrasında ve 119’uncu maddede ortak hükümler başlığı altında düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası kapsamında failin işlediği suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde verilecek ceza 1/6 oranında arttırlacaktır. Kanun koyucu söz konusu düzenleme ile yaşam hakkından sonra temel haklar içerisinde en fazla öneme sahip olan kişilerin sağlık hakkının korunmasını ve devletin pozitif yükümlülüğü olan sağlık hizmeti sunulması yükümlülüğünü korumayı amaçlayarak ve suç sebebiyle meydana gelecek zararın ağırlığını göz önüne alarak bu hali suçun nitelikli hali olarak düzenlemiştir. Buna göre, failin eylemi sonrası suçun konusu eğer sağlık hizmetlerine yönelikse cezada arttırıma gidilecektir. Bunun yanı sıra Türk Ceza Kanunun “ortak hükümler” başlıklı 119’uncu maddesinde ise, Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun basit halinin silahla işlenmesi, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlemesi, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi durumlarında veya Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi durumunda failin suçun nitelikli halinden dolayı basit halinde hükmedilen cezanın bir kat arttırılarak cezalandırılacağı düzenleme altına alınmıştır. 

Kanun koyucu suçun bu nitelikli hallerinde mağdurun iradesi daha kolay etki altına alındığından ve mağdurda meydana gelen iç huzurun daha fazla zarar göreceğinden ayrıca suçun işlenmesinin kolaylaşması ile meydana gelen zararın büyüklüğü sebebiyle sayılan halleri nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. 

Suçun Silahla İşlenmesi

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun silahla işlenmesi durumunda cezanın bir kat oranında arttırılacağı 119’uncu maddenin birinci fıkrasının “a” bendinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu suçun silahla işlenmesi durumunda mağdurun iradesi daha kolay etki altına alınabileceği gibi mağdurda meydana gelen iç huzurun daha fazla zarar göreceği, korkutucu etkisinin artması ve suçun işlenmesinin kolaylaşması sebebiyle nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

Suçun silahla işlenmiş olmasının nitelikli hal kapsamında değerlendirilebilmesi için failin silahı mağdura yöneltmiş olması zorunluluğu bulunmamakta olup sadece silahın veya kabzasının gösterilmiş olması ve bu eylemini bilerek yani mağdur üzerinde etki etmesi için göstermesi gerekmektedir. 

Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla Veya Özel İşaretlerle İşlenmesi

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi, suçun işlenmesinin kolaylaşması ve mağdurun iradesinin suçun basit haline göre daha kolay kontrol altına alınmasını sağladığından dolayı nitelikli hal olarak düzenlenerek cezanın arttırılması yoluna gidilmiştir. Failin mağdura yönelik olarak imzasız mektup ya da teknolojik araçlar aracılığıyla gerçek kimliğini açığa çıkarmayacak şekilde mesajlar göndererek Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesine yönelik eylemlerde bulunması veya kendisini tanınmayacak bir hale koyarak suçun maddi unsurunda sayılan eylemlerde bulunması durumunda suçun bu nitelikli hali oluşacaktır.

Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi   

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi suçun nitelikli hali olarak maddenin birinci fıkrasının c bendinde düzenlenmiştir. Suçun diğer nitelikli hallerinde olduğu gibi burada da suçun işlenişinin kolaylaşması, tehlikenin artması ve mağrurun kendisini savunma olanağının azalması dikkate alınarak bu hal nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. 

Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi

Suçun bu nitelikli halinin oluşması için Türk Ceza Kanunun 220’nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan tanıma göre değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Nitekim ilgili maddeye göre örgütler en az 3 üyeden oluşmakta ve suçun örgüt kapsamında işlenmesi gerekmektedir. Buna göre kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun örgüt kapsamında işlenmesi halinde suçun nitelikli hali gündeme gelecek ve suçun temel haline göre verilecek ceza bir kat arttırılacaktır.

Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun bu nitelikli halinin gerçekleşmesi için kamu görevlisinin, kamu görevinin kendisine tanımış olduğu yetkiyi hukuka aykırı olarak kullanarak ve suç işleme kastıyla hareket etmesi aranmıştır. Failin kanunun vermiş olduğu kamusal gücü kullanarak mağdur üzerinde yarattığı etki ile suçun işlenişindeki kolaylık dikkate alınmış ve bu hal suçun nitelikli halleri arasında düzenlenmiştir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşması Halinde

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun kapsamında failin eylemi neticesinde Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesinin yanı sıra neticesi sebebiyle ağır farklı sonuçlarda meydana gelmesi durumlarında cezanın ağırlaştırılacağı düzenlenmiştir. Farklı bir ifadeyle, failin eylemi neticesinde kastedilenden daha ağır bir sonuç meydana gelmişse ve fail bu husus hakkında en azından taksirle hareket etmişse fail hakkında Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun yanı sıra kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerde uygulanarak cezaya hükmedilecektir. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası TCK 113

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu, Türk Ceza Kanunun 113’üncü maddesinde iki fıkra olarak düzenlenmiş olup maddenin birinci fıkrasında suçun basit hali ve cezası, ikinci fıkrasında ise eylemin sağlık hizmetlerine yönelik işlenmesi durumu nitelikli hali düzenlenmiştir. Kanunun 119’uncu madde de ise eğitim ve öğretimin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarını da kapsayan ortak hüküm olarak suçun nitelikli hali düzenlenmiştir. 

TCK 113’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; Kişi, Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; 

Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine ya da,

Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olması hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. 

TCK 113’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; failin birinci fıkrada belirtilen eylemlerinin sağlık hizmetine yönelik olması hâlinde, ceza altıda bir oranında arttırılacaktır.

119’uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında;

Suçun; 

 • Silahla,
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
 • Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek cezanın bir kat arttırılacağı,

119’uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında;

Suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacağı düzenlenmiştir.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Teşebbüs 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ve Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçunda olduğu gibi Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunda da suçun tamamlanması ile sona erme anları birbirinden farklıdır. Nitekim belirtmiş olduğumuz diğer suçlarda da izah ettiğimiz üzere failin mağdurun kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını kısıtlamaya yönelik eylemi neticesinde mağdurun kısıtlanması durumunda suç tamamlanmış olacak mağdurun yeniden hareket serbestisine kavuşması durumunda suç sona erecektir. Bu açıklamalardan da görüleceği üzere bu suçta teşebbüs suçun tamamlanması aşamasına kadar mümkün olup mağdurun haklarının kısıtlanması anına kadar geçen sürede neticenin gerçekleşmemesi halinde suç teşebbüs aşamasında kalacak fail kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunda teşebbüsten cezalandırılacaktır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, failin işlediği fiilin olumsuz sonuçlarını gidermesi durumunda uygulanan bir ceza indirimi nedeni olarak tanımlanmakla birlikte kanunun izin verdiği daha farklı bir ifadeyle kanun koyucu tarafından ilgili suça yönelik özel bir düzenleme yapıldığı takdirde uygulanabilmektedir. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunda ise özel bir düzenleme bulunmadığından dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma imkanı bulunmamaktadır. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Şikayet Süresi

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun gerek 113’üncü maddesinde düzenlenen temel hali gerekse 119’uncu maddesinde düzenlenen nitelikli hali şikayete tabi olmadığından herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir. Ancak unutulmaması gerekir ki, suç şikayete tabi olmasa da fail hakkında soruşturma yapılabilmesi için dava zamanaşımı süresi içerisinde soruşturmaya başlanılması gerekmektedir. Aksi durumda dava zamanaşımı gerekçesiyle soruşturma yapılamayacaktır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Adli Para Cezası

Adli para cezasına çevirme; kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezalarına alternatif bir yaptırım olarak düzenlenmiştir.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 113’üncü maddesinde belirtilen halinin ya da 119’uncu maddesinde düzenlenen nitelikli halinin varlığı sonucunda yapılan yargılama neticeten verilen hapis cezasının Adli Para Cezasına Çevirme imkanı bulunmamaktadır. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; sanığın üzerine atılı suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde hükmedilen cezanın, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması ve diğer koşulların varlığı halinde açıklanmayarak sanığın 5 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasıdır. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının uygulanıp uygulanamayacağı yargılama neticesinde verilecek hapis cezası süresine ve kanunun aradığı diğer koşulların varlığının değerlendirilmesine bağlı olarak verilen cezanın açıklanmasının geri bırakılması mümkündür.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Uzlaşma

Ceza Hukuk kapsamında uzlaşma; şikayete bağlı olan suçlar ve bunlarla birlikte kanunda tek tek sayılan suçların, fail ve mağdurlarını bir araya getirerek ceza mahkumiyeti sonucuna ulaşmadan dosyanın kapatılmasını amaçlayan bir kurumdur. Uzlaşma sırasında fail ve mağdur karşılıklı anlaşma sağlarsa, dosya soruşturma aşamasındaysa takipsizlik, kovuşturma aşamasındaysa düşme kararı verilerek kapatılmaktadır.

Uzlaşma kurumunun tanımından da anlaşılacağı üzere şikayete bağlı suçlarda uzlaşma mümkün olduğundan Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunda uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Devlet Memurluğuna Engel midir?

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçundan dolayı fail hakkında hükmedilen cezanın devlet memurluğuna etki edip etmeyeceği konusunda 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde yer alan düzenlemeye bakmak gerekmektedir. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde devlet memurluğuna başvuracak kişilerin hangi nitelikleri taşıdığı ve memuriyetleri sürecinde de hangi niteliklere sahip olması gerektikleri kanun koyucu tarafından düzenleme altına alınmıştır.

Maddede kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu katalog suçlar içinde yer almasa da bu suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla ceza alarak haklarında mahkumiyet kararı verilen devlet memurlarının kamu görevinden çıkarılmasına memur adaylarının ise adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına sebebiyet vereceği açıktır. 

Bu kapsamda kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu her ne kadar katalog suçlar içerisinde yer almasa da devlet memurluğuna ilk girişte güvenlik soruşturması aşamasında yahut devlet memurluğuna devamı sırasında kişilerin almış olduğu cezanın süresi gerekçe göstererek memuriyetle ilişiğini takdir yetkisini kullanarak kesebilmektedir. Bu durumda ise idari davalar konusunda uzman idari dava avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Uzman Erbaş Olmaya Engel midir?

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12’nci maddesinde sayılan katalog suçlar içerisinde yer almamış olsa da kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçundan dolayı hakkında yapılan yargılama neticesinde verilen otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya hükmedilmesi, adaylar açısından işlemlerinin sonlandırılması, görevdeki personel açısından ise kurumla ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır.

Sözleşme feshi durumunda ya da adaylar açısından adaylık işlemlerinin sonlandırılması durumunda uzman erbaş sözleşme feshi iptal davası ya da güvenlik soruşturması iptal davası açılması gerekmektedir. Bu tür davalarda daha doğru ifade ile uzman erbaş sözleşme feshi iptali ya da uzman çavuş sözleşme feshi iptali davasında önemli olan gerekçeli olarak savunmaların yapılması, alanında uzman bir idari dava avukatı ile çalışması, sözleşme fesih sebebinin hukuka aykırı olduğunun mahkemeye hukuki bir dille dile getirilmesidir.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay Astsubay Olmaya Engel midir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda görevdeki personel ve adaylarda aranılacak nitelikler kapsamında Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu katalog suçlar içerisinde yer almamakta olup yargılama neticesinde verilen otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya hükmedilmesi adaylar açısından işlemlerinin sonlandırılması, görevdeki personel açısından ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma kararı sonrası kurumla ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Görevli Mahkeme

Türk Ceza Kanunun 113’üncü maddesinde düzenlenen kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun gerek basit halinde gerekse nitelikli hallerinde görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Maddi ve Manevi Tazminat

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun mağduru, failin eylemi sebebiyle uğramış olduğu haksız fiilin yanı sıra eylem sebebiyle maruz kaldığı zararı maddi ve manevi tazminat davasına konu edebilir. Bu kapsamda yapılan yargılama neticesinde kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçundan yargılanan sanık hakkında hükmedilen cezanın yanı sıra maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmek için alanında uzman tazminat davası avukatı yardımıyla hukuk mahkemelerinde dava açması gerektiğini tavsiye etmekteyiz. 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

(Suçun İşlendiği Yer) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ   : Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ       : Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU- Cevizlidere Mahallesi Mevlana Bulvarı No:221 YILDIRIM Kule kat:15 No:142 Çankaya/ANKARA

ŞÜPHELİ   : Adı Soyadı - Biliniyorsa; TC Kimlik Numarası, Adresi

SUÇ            : Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu TCK 113

SUÇ TARİHİ: …/…/…

SUÇUN İŞLENDİĞİ YER :

KONU: Şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Açıklamalar kısmında öncelikle şüphelinin biliniyorsa kimlik bilgileri dile getirilerek şikayete konu olayın nasıl gerçekleştiği, 
 2. Somut olayın nasıl gerçekleştiği detayları ile anlatılmalı,
 3. İddiaların ispatı açısından hangi delillerin olduğu ifade edilmeli,
 4. Dilekçe ekinde verilecek belgelerin neler olduğu dile getirilmeli 
 5. Son olarak “Müvekkil, bu olaydan mağdur olup şüpheli hakkında şikayet olma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.” Şeklinde talep dile getirilmelidir. 

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, fotoğraflar, kamera kayıtları, mesajlar, yemin, faturalar ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçeler ile şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekileten talep ederiz.

Müşteki Vekili

Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU

İmza

1