Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi

 • Anasayfa
 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası 657 sayılı Devlet Memurluğu kanununda düzenlenmiş bir ceza türüdür. Devlet memurluğunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 657 sayılı Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller ba

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi 

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası 657 sayılı Devlet Memurluğu kanununda düzenlenmiş bir ceza türüdür. Devlet memurluğunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 657 sayılı Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller başlıklı 125. maddesinin D alt bendinde düzenlenmiştir. 657 sayılı kanunda Kademe ilerlemesinin durdurulması; Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır şeklinde tanımlanmıştır. 

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektiren Haller

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren haller kanunda sayılmış olmakla birlikte tahdidi olarak nitelendirmek mümkün değildir. Nitekim  disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilebilmektedir.

 • Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
 • Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
 • Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
 • Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
 • Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
 • Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
 • Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
 • Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
 • Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
 • Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
 • Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
 • Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
 • Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Hangi Makam Verebilir

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından verilir. İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise Valiler tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmektedir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz 657 sayılı kanunun 135. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kesinleşir. 

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı cezanın kesinleşmesi ve tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

                                        .......BAŞKANLIĞINA

İtiraz Eden            :
İtiraz Eden TC      :
İtiraz Edilen Ceza :
Tebliğ Tarihi          :
Konu                     :
Açıklamalar           : İtiraz sebepleri gerekçeleri ile birlikte yazılacak
Deliller                   : Deliller ve eklenmesini istediğiniz belgeler eklenecek. Tanık varsa onların da yazılı ve imzalı tutanaklarını ekleyebilirsiniz.

                                                                                                     İtiraz Edenin Adı Soyadı ve İmzası

Ekler:

1