İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği | Mil Hukuk & Danışmanlık

İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği

  • Anasayfa
  • İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği

İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği

İzinsiz olarak garnizonu terk etmek disiplinsizliği 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda düzenlenmiş olup kanundaki tanımına göre izinli olmadığı halde görev yaptığı garnizon hudutlarını terk etmektir.

İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği

İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği

Garnizon terk disiplin cezası hakkında itiraz dilekçesi örneği için tıklayınız.

İzinsiz olarak garnizonu terk etmek disiplinsizliği 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda düzenlenmiş olup kanundaki tanımına göre izinli olmadığı halde görev yaptığı garnizon hudutlarını terk etmektir. İstirahat alan personel, personel kanunu kapsamında izinli statüsündedir. TSK Disiplin Kanununun uzman erbaşa, uzman çavuşa uygulanan 18/ı maddesine bakıldığında, izinsiz olarak garnizonu terk etmek suçunun ancak izinli olmayanlar tarafından işlenebileceği belirtilmistir. Uzman çavuş, 21.03.... tarihinde Bartın Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniğinden 7 gün istirahat almıs ve askeri revire onaylatmıstır. Garnizonu terk ettiği sırada istirahatlı olan uzman çavuşun eylemi, TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi hükümlerine göre sıhhi izinli sayıldığından, bu madde kapsamında değildir. Yönerge hükmüne göre istirahat alan personel istirahatını garnizon dısında geçirecek ise gideceği adresi bildirmekle yükümlüdür. Davacı da bu yükümlülüğü yerine getirmiştir. Bu durumda amirin personele izin verip vermeme konusunda takdir hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeplerle uzman çavuş hakkında idare tarafından tesis edilen 1/20 aylıktan kesme disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

AYİM 3'üncü Dairesi 
19.12.2013
E. 2013/693 
K.2013/1580

Davacı 30.04.... tarihinde Ulus Asliye Hukuk Mahkemesi ve 06.05.... tarihinde AYiM kaydına geçen dava dilekçesinde özetle; Bartın Ulus
Abdi Pasa Jandarma karakol K.lığında görev yaptığını, 21.03.... tarihinde Bartın Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniğinden 7 gün istirahat aldığını ve askeri revire onaylattığını, aynı gün istirahatını Sakarya da bulunan ailesinin yanında geçirmek için yazılı olarak basvurduğunu, ancak talebinin kabul edilmediğini, durumu ailesiyle görüstüğünü, annesinin yanına gelmeye karar verdiğini, 25.03.... tarihinde annesini almak için Sakarya ya gittiğini, 26.03.... tarihinde geri döndüğünü, göreve basladığı 28.03.2014 tarihinde garnizonu izinsiz terk ettiğinden bahisle savunmasının alındığını, 1/20 aylıktan kesme disiplin cezası ile cezalandırıldığını, 02.04.... tarihinde cezaya itiraz ettiğini, itirazının reddedildiğinin 12.04.... tarihinde kendisine tebliğ edildiğini, anayasal bir hak olan seyahat etme özgürlüğünün kısıtlandığını, TSK izin Yönetmeliğinde garnizon terk diye bir ibarenin bulunmadığını, yapılan islemin hukuka aykırı olduğunu belirterek 1/20 aylıktan kesme disiplin cezasının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ve dava etmistir. 

Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde: Davacının Bartın Ulus Abdi Pasa Jandarma karakol K.lığında görev yaptığı, 21.03.... tarihinde Bartın Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniğinden 7 gün istirahat aldığı ve askeri revire onaylattığı, aynı gün istirahatını Sakarya da bulunan ailesinin yanında geçirmek için yazılı olarak basvurduğu, ancak talebinin kabul edilmediğini, 25.03.... günü saat 17:00 ve 26.03.... günü saat 10:07 de davacının ilçe Jandarma Komutanı tarafından cep telefonundan arandığı ancak ulasılamadığı ve tutanak tutulduğu, 28.03.... tarihinde ilçe Jandarma Komutanı tarafından izinsiz olarak garnizon dısına çıktığı için savunmasının istendiği, Ulus ilçe Jandarma K.lığının 02.04.... tarih ve .../3 sayılı disiplin ceza kararı ile izinsiz garnizonu terk etmek suçundan 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 18/1-ı ncı maddesi gereğince 1/20 aylıktan kesme disiplin cezası ile cezalandırıldığı, 02.04.... tarihinde ceza kararının davacıya tebliğ edildiği, 03.04.... tarihinde davacının cezaya itiraz ettiği, Bartın il Jandarma K.lığının itirazın reddine dair 10.04.... tarihli yazının 12.04.... tarihinde davacıya tebliğ edildiği, süresinde is bu davanın açıldığı anlasılmıstır.

AYiM 3’üncü Dairesinin 13.06.... tarih ve Gensek No:.../1506, Esas No:.../693 sayılı kararı ile davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmistir. 211 sayılı TSK iç Hizmet Kanununun 13’üncü maddesinde disiplin, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet etmektir seklinde tanımlandıktan sonra askerliğin temelinin disiplin olduğu ve disiplinin muhafazası ve idamesi için özel kanunlarla cezai ve özel kanun ve nizamlarla idari tedbirler alınacağı belirtilmistir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 129’uncu maddesinde “Disiplin kararları yargı denetimi dısında bırakılamaz” dendikten sonra sonraki fıkrada “Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır” denmek suretiyle TSK mensupları açısından istisnai bir düzenleme yapılabileceği belirtilmistir.

6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 18’inci maddesinde aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler sayılmıstır. Maddenin 1/ı fıkrasında izinsiz olarak garnizonu terk etmek suçu düzenlenmistir. Maddede izinsiz olarak garnizonu terk etmek; “izinli olmadığı halde görev yaptığı garnizon hudutlarını terk etmektir” seklinde tanımlanmıstır.

6413 sayılı kanunun disiplin yargı denetimi baslıklı 43’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezaları ile subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbas ile sözlesmeli erbas ve erler hakkında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından barıs zamanında verilmis olan aylıktan kesme, hizmet yerini terketmeme ve oda hapsi cezalarına karsı Askeri Yüksek idare Mahkemesinde iptal davası açılabileceği belirtilmistir.

TSK personelinin izinleri TSK Personel Kanunu ve TSK izin Yönetmeliğinde düzenlenmistir. Personel kanununun izinler baslıklı ikinci bölümü (125 – 134’üncü maddeler) incelendiğinde, yıllık izin, mazeret izinleri, yurt dısı izinleri ve sıhhi izinler ile ilgili düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Sıhhi izin süresi baslıklı 128’inci madde incelendiğinde maddede sürekli veya uzun tedavi gerektiren rahatsızlıklar durumunda personele verilebilecek izinlerin ve sağlık kurullarınca verilen istirahatların düzenlendiği görülmektedir. Kanunun 134’üncü maddesinde de idareye konu ile ilgili yönetmelik hazırlama yetkisi verilmistir.

28.01.1991 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TSK izin Yönetmeliğinin sıhhi izinler baslıklı 12’nci maddesi incelendiğinde burada da personel kanununa paralel bir düzenleme yapıldığı ve kanunda belirtilen hususların tekrar edildiği görülmektedir.

18 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesinin Tanımlar baslıklı 1’inci bölüm 3’üncü maddesinin Sağlık izin Süreleri baslıklı r fıkrasının b bendinde, nekahat dönemi, istirahat ve hava değisiminde geçen sürelerin sağlık izin sürelerinden sayılacağı belirtilmistir. Aynı yönergenin ilkeler baslıklı 3’üncü bölümünün istirahat ve Hava Değisimi Süreleri ile Geçirileceği Yerler baslıklı 4’üncü maddesinin ç fıkrasının, “subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbas, sözlesmeli erbas ve erler ile sivil memurlar, yol giderleri kendilerinden olmak üzere aldıkları istirahat ve hava değisimlerini TSK izin Yönetmeliği hükümlerine göre, izin verme yetkisi olan disiplin amirine ve garnizon komutanlıklarına bulunacakları adresleri ve olası adres değisikliklerini bildirmek sartı ile istedikleri yerde geçirebilirler.

Sıhhi sebeplerle istirahat ve hava değisimi geçireceği yer, raporda belirtilirse ilgilinin birlik ve kurumu tarafından bağlı olduğu yasalara göre sadece yolluğu verilir, belirtilmez ise verilmez” seklinde olduğu görülmektedir. Tüm bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde istirahat alan personelin, personel kanunu kapsamında izinli statüsünde olduğu anlasılmaktadır. TSK Disiplin Kanununun davacıya uygulanan 18/ı maddesine bakıldığında, izinsiz olarak garnizonu terk etmek suçunun ancak izinli olmayanlar tarafından islenebileceği belirtilmistir. Davacı 21.03.... tarihinde Bartın Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniğinden 7 gün istirahat almıs ve askeri revire onaylatmıstır. Bu durumda yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre izinli statüsündedir. 6413 sayılı kanunda izinli olmayan personelin garnizonu terk etmesi yaptırım altına alınmıstır. Garnizonu terk ettiği sırada istirahatlı olan davacının eylemi, TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi hükümlerine göre sıhhi izinli sayıldığından, bu madde kapsamında değildir. Kaldı ki davacı dilekçe ile basvurarak istirahatını geçireceği yeri bildirmistir. Bu durumda TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesinin 3’üncü bölüm 4/ç maddesine göre zorunlu olan bildirimi yapmıstır. Bu noktada amirin, personele izin verme noktasında, takdir hakkı bulunmamaktadır. Yönerge hükmüne göre istirahat alan personel istirahatını garnizon dısında geçirecek ise gideceği adresi bildirmekleyükümlüdür. Davacı da bu yükümlülüğü yerine getirmistir. Bu sebeplerle davacı hakkında idare tarafından tesis edilen 1/20 aylıktan kesme disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulasılmıstır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davacı hakkında idare tarafından tesis edilen 1/20 aylıktan kesme disiplin cezasının İPTALİNE,

1