İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU VE İTİRAZ | Mil Hukuk & Danışmanlık

İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU VE İTİRAZ

  • Anasayfa
  • İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU VE İTİRAZ

İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU VE İTİRAZ

İş hukukunda bilirkişi raporuna itiraz davanın seyri açısından çok büyük bir önemi haizdir. Örneğin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için açılan bir davanın kısmi alacak davası şeklinde açıldığını ve dosyanın mahkemece bilirkişiye tevdi edildiğini

İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU VE İTİRAZ

İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU VE İTİRAZ

İş hukukunda bilirkişi raporuna itiraz davanın seyri açısından çok büyük bir önemi haizdir. Örneğin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için açılan bir davanın kısmi alacak davası şeklinde açıldığını ve dosyanın mahkemece bilirkişiye tevdi edildiğini düşünelim. Bu durumda bilirkişi tarafından hazırlanacak rapora esas teşkil edecek ücretin belirlenmiş olması raporun denetime elverişli bir rapor olması açısından çok önemlidir. Zira dosya bilirkişiye tevdi edilmeden önce işçinin aldığı son brüt ücretin dosyada kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde belirlenmesi bilirkişiye büyük kolaylık sağlayacak ve davanın belirlenen ücret üzerinden kabulünü kolaylaştıracaktır. Ücret dava sırasında sunulacak olan delillerle özellikle işçinin son aldığı bordro ya da banka kayıtlarından belirlenebileceği gibi tanık ifadeleri ile de belirlenmektedir. İş hukukunda tanık delili büyük bir yere sahip olmakla birlikte belirtilen delillerle ücretin miktarı saptandıktan sonra bilirkişiye tevdi edilen dosyada bilirkişi, tespit edilen brüt ücrete göre kıdem ve ihbar tazminatını hesaplayacaktır. Örneğin dosyada mevcut deliller ile işçinin iş akdinin sonlandırıldığı tarihte aldıığı son brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanacak ve rapor bu doğrultuda hazırlanacaktır. Raporun dosyada bulunan mevcut delillerle hukuka uygun bir şekilde hazırlanmasından sonra yapılacak iş avukat tarafından dava değerinin arttırılması işlemi olacaktır. Hukuki anlamda yapılacak bir ıslah ile kısmi olarak açılan dava değeri davacı avukatı tarafından ıslah edilecek ve ıslah harcı tamamlandıktan sonra ıslah dilekçesi mahkeme tarafından davalı işverene gönderilecektir. Burada atlanmaması gereken bir husus da bllirkişi tarafından hazırlanan raporun tarafların taleplerini karşılayacak şekilde olmaması durumunda bu rapora itiraz edilmesi hususudur. Nitekim bilirkişi raporu örneğin davacının beklentisi dışında hazırlanmış ise davacı raporun kendisine tebliğini izleyene günden itibaren 2 hafta içinde rapora itiraz edecek ve ek bilirkişi raporu hazırlanmasını mahkemeden talep edecektir. Mahkeme talebi uygun gördüğünde bilirkişi ek ücretinin yatırılmasına ve eksikliklerin giderilmesine müteakip ek rapor tanzimi için dosya tekrar bilirkişiye tevdi edilecektir. Şimdi yukarıda bahsetmiş olduğumuz ıslah dilekçesine gelicek olursak, davacı usule uygun bir şekilde ıslah dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra mahkeme ıslah dilekçesini haber vermek amacıyla davalı işverene gönderecektir. Islah işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yapılacak duruşmada mahkeme bilirkişi raporuna göre düzenlenmiş ıslah dilekçesindeki miktar üzerinden ya davayı tamamen kabul edecek, ya kısmen kabul kısmen reddedecek ya da tamamen reddedecektir. Burada davacı yana düşen, bilirkişi raporuna esas teşkil edecek olan hususların net ve anlaşılır olmasını sağlamaktan ibarettir. Nİtekim, davacı işçinin en son aldığı brüt ücretin tanık ifadeleri ile ya da somut belgelerle ispat edilmesi kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanmasında hak edilen miktara birebir yaklaşılmasına zemin hazırlayacaktır. Bu durumun aksi ise daha düşük kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanmasına yol açacaktır ki böyle bir durumda işçi hak etmiş olduğu ve çalışmasının karşılığı olan emeğinin karşılığı olan bedelleri elde edemeyecektir. Hakim dosyadaki mevcut verilere göre hazırlanmış olan bilirkişi raporuna itibar eder ve fazladan miktar gösterilerek yapılan ıslahdaki tutarı reddeder ve davanın kısmi kabul kısmi redle sonuçlanmasına karar verirse bu durum davacı için zarara yol açacak, reddedilen kısım üzerinden hesaplanacak karşı vekalet ücreti karşı tarafa verilecektir. Bu yüzden bu gibi davaların titizlikle takip edilmesi, bir iş hukuku avukatından profesyonel destek alınması davanın seyri ve tazminat miktarlarının değerini koruması bakımından çok önemlidir. Bilirkişi raporuna itiraz edilme süreleri ile itirazda gerekçelerin nelerden ibaret olduğunun tespiti fazlasıyla da önemlidir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilirse Ne Olur?

Bilirkişi raporuna itiraz edilmesi durumunda hakim tarafından bilirkişi raporu incelenir ve itirazı gerektirecek ya da itiraz gerekçesinde belirtilen hususların varlığı saptanırsa ya ek bilirkişi raporu alınması için dosya aynı bilirkişiye tevdi edilir ya da Adalet Bakanlığının yayımlamış olduğu bilirkişi listesinden yeni bir bilirkişi seçilerek yeni bir rapor aldırılır. Mahkeme bilirkişi raporunun hukuka uygun ve denetime elverişli olduğuna karar verirse ek bilirkişiye ya da yeni bir bilirkişiye gönderilmesi talebini redder ve mevcut rapor doğrultusunda karar vereceğini duruşmada bildirir. Bu durumda davacının yapması gereken husus mevcut bilirkişinin yapmış olduğu hesaplamalarla davasını ıslah etmek ve işçi alacaklarını arttırıp harçları yatırmaktır. Bunların yapılmasından sonra mahkeme kararını verecek ve kişi bilirkişinin hesaplamasıyla ıslah ettiği dosyayı üst derece mahkemesinde istinafa sunacaktır. Burada kişi bilirkişi hesabını kabul etmez ve ıslah yoluna gitmezse başka bir hukuki koruma bulunmadığından dolayı dava ıslah etmediği miktar üzerinden devam etmek zorunda kalacaktır. Islah edip karar verildikten sonra bir üst derece mahkemesinde durumu gerekçesiyle izah ederek itirazda bulunması hak kaybının olmaması bakımından daha uygun olacaktır.

İş Davasında Birlirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

... İş Mahkemesine

Dosya No:

Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden Davacı/Davalı:

Vekili:

Davalı/Davacı:

Vekili:

Açıklamalar: Sayın Mahkemeniz tarafından .... tarihinde bilirkişiye tebliğ edilen dosya sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza ... tarihinde tebliğ edilmiş olup hesaplamalar açık bir şekilde hukuka aykırıdır. İş bu sebeple hukuki dayanaktan yoksun ve denetime elverişli olmayan bilirkişi raporunun hükme esas alınmamasını sayın mahkeme aksi kanaatte ise ek rapor alınması ya da dosyanın yeni bir bilirkişiye tevdi edilmesi talebidir.

Bilirkişi raporuna itiraz eden.

İlgili Etiketler:
1