İdari Davada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

  • Anasayfa
  • İdari Davada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İdari Davada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Mil Hukuk İle İdari Davalarınızı Güvenle Çözümleyin! Uzman Ekibimizle, Doğru Bilgilendirme ve Etkili Adımlarla Haklarınızı Koruyun!

İdari Davada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İdari Davada Dikkat Edilmesi Gerekenler

İdari dava açarken güncel olarak dikkat edilmesi gerekenlerin başında pek tabii ki de davaya sebep olan idari işlemin sebep unsularının açıkça ortaya çıkartılmasıdır. Çünkü idari işlemin iptali davasında idari dava avukatının ilk başta yaptığı şey o idari işlemin sebebi, konusu, amacı, şekli ve yetkisinde hukuka aykırılık bulunup bulunmadığıdır. Bu unsurlar bakımından idari işlemin hukuki incelemesi yaptırılabilir. İdare mahkemesi yerindelik denetimi yapamaz. İdarenin yerine geçerek karar veremez. İdari işlemin açık bir şekilde hukuka aykırı olduğunu tespit ederse ancak iptal kararı verebilir. Yeni bir karar tesis edemez. Örneğin dava konusu olan atama iptal davası var diyelim. Açılan iptal davasında atama işleminin iptaline karar verilirse mahkeme kişinin atamasını yapmaz. Atama için idarenin yeni bir işlem tesis etmesi gerekir. Ya da meslekten çıkarma kararının iptali  davasında meslekten çıkarma işlemi ortadan kaldırılıp da mahkeme tarafından meslekten çıkarma işlemi iptal edilirse kişinin tekrar mesleğe geri dönme işlemi mahkeme tarafından yapılmaz. İlgili idare tarafından yeni bir işlem tesis edilerek kişinin mesleğine dönmesi sağlanacaktır. 

Bu konularda ortaya çıkartılacak hukuka aykırılık durumlarında tabii ki de idari işlemin iptali sağlanacaktır. Bunlar idari işlemin iptali için gerekli olan kıstaslar değildir. Aynı zamanda tam yargı davası dediğimiz ve idari eylemlerden kaynaklanan tam yargı davasında da tazminatlara hükmedilmesi için bu eylemlerin hukuka aykırılık unsurunun bulunması gerekir. Hizmet kusurunun bu davalarda ortaya çıkartılması şarttır. Bu anlattığımız hususlar çerçevesinde ilk bilinmesi gereken durumların bunlardan ibaret olduğu unutulmamalıdır.  

BUNU DA BİL; İdari işlemin iptali davasında bilinmesi gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi için makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

İdari Mahkemeye Dava Nasıl Açılır?

İdari mahkemeye dava, idari dava dilekçesi ile açılır. İdari dava dilekçesinde o idari işlemin neden iptal edilmesi gerektiğine ilişkin gerekçeli savunmaların yazması şarttır. Bu şartların nelerden ibaret olduğunu öğrenmek için idari dava avukatına danışmanızı tavsiye ederiz. İdari mahkemeye dava açılması dilekçe ile gerçekleştikten sonra ilk önce idare mahkemesi hakimi usuli bir eksiklik olup olmadığını inceler ve eksiklik yoksa  dilekçeyi dava açılan idari merciye posta yoluyla gönderir. 

İdari Davada Avukat Gerekir mi?

İdari davada kanunen avukat tutmak zorunda olunmasa da davanın kazanılması bakımından bizce idari davaların avukat ile takip ettirilmesi şarttır. Her işte olduğu gibi dava takiplerinde de avukatın hukuki tecrübe ve bilgisinden faydalanmak elzemdir. İşin uzmanına emanet edilmesi, ileride yaşanabilecek durumların da önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Dava sürecinin ele yüze bulaştırılması ve toparlanamayacak hal alması ne yazık ki sürecin olumsuz sonuçlanmasına yol açacağı gibi hak kayıplarınızı da arttıracaktır.

Bir Dava Nasıl Kazanılır?

Bir davanın kazanılması için öncelikle dava konusuna sebebiyet veren hukuki durumun iyi analiz edilmesi ve idare hukuku bakımından onun sebep, konu, maksat, amaç, usul yahut yetki unsurlarından biri ya da birkaçı bakımından hukuka aykırı olduğunu ortaya çıkartmak ile olacaktır. İdare hukukunda bunu yaptığınızda davanızı kesin bir şekilde kazanırsınız. İdari dava avukatı da tecrübesi bilgisi ve karizması ile ele alacağı konuların yukarıda saydığım unsurlar dahilinde hukuka aykırılığını ortaya çıkartacak ve de dava kazanılıp hukuk aleminden tamamen kaldırılacaktır.

Örneğin; Atama iptali davasında atamanın hukuka aykırı olduğunu, meslekten çıkarma davasında meslekten çıkarmanın sebep unsuru bakımından sakat olduğunu, vatandaşlık davasında vatandaşlık verilmemesi işleminin amaç unsuru bakımından tamamen aykırılık teşkil ettiğini, diploma denklik davasında işlemin konu unsurunun sakat olduğunu, vazife malullüğü verilmeme işleminin takdir yetkisine aykırılık teşkil ettiğini, doktor hatası davasında eylemin hukuka aykırı olduğunu, uzman erbaş sözleşme feshinde fesih işleminin sebep yahut konu bakımından iptal edilmesi gerektiğini ortaya koymak şart olacaktır.

İdari Dava Kaç Günde Açılır?

İdari dava idari işlemin ilgiliye tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Ancak güncel bir bilgi olarak idareye başvuru sonrasında idarenin cevap süresi 60 gün değil 30 gündür. İdareye başvuru sonrasında idare artık güncel olarak 30 gün içinde cevap vermezse talebinizi zımnen reddetmiş olacağından bu 30 günden sonra işleyecek 60 gün içinde idari işlemin iptali davası açabilirsiniz. Bu idari işlemin iptali davası içindir.

İdari eylemden kaynaklanan tam yargı davalarında ise kusurlu hizmetten kaynaklanan zararın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içinde o hizmeti veren idari merciye başvuru yapılması şarttır. Her halde kusurulu hizmetin gerçekleştirilmesinden itibaren tam yargı davası 5 yıl içinde açılmalıdır. 

Mahkemede Hakim Karşısında Nasıl Konuşulur?

İdari davalarda tek bir duruşma yapılır. O da duruşma talep etmişseniz. İdari davalarda davaya bakan mahkemeden duruşma talep etmediyseniz duruşma yapılmaz. Duruşma talep etmişseniz duruşma yapılması zorunludur. Ancak bu husus ilk derece mahkemelerinde geçerlidir. Bölge adliye mahkemesi ile Danıştayda yapılacak duruşmalarda durum aynı olmayacaktır. 

İlk Duruşmada Karar Verilir mi?

İdare mahkemelerinde tek bir duruşma olduğundan dolayı duruşma yapılmasından sonra başka duruşma günü verilmez. Duruşma sonrasında idare mahkemesi duruşmanın yapılmasından itibaren 15 gün içinde kararını verecektir. İdare mahkemelerinde duruşmada karar verilmez. İdare Mahkemesi duruşmayı bitirir ve taraflara gerekçeli kararını tebliğ eder.

Duruşmada İlk Söz Kime Verilir?

İdare mahkemesinde görülen idari işlemin iptali yahut tazminat davası dediğimiz tam yargı davalarında duruşmada ilk önce davacıya söz hakkı verilir. Davacının sözünden sonra davalı idarenin avukatı söz alır. Sonrasında tekrardan davacıya söz verilir. En son olarak da davalı söz alır. Toplam her iki tarafın da iki söz hakkı bulunur. En son davalı idare avukatının dinlenmesine müteakip hakim duruşmayı bitirir. Duruşmada karar açıklamaz. Hüküm vermez. Son sözler sorulmaz. 

İdare Mahkemesinde Tanık Dinlenir mi?

İdare mahkemelerinde davalar yazılı yargılama usulüne tabidir. Yazılı yargılama usulünde sözlü yargılama gibi duruşma tertiplenip tarafların dinlenmesi söz konusu olmadığından dolayı her şey dosya üzerinden yürütülür. İdare mahkemesinde tanık da dinlenmez. Tanık dinlemesi yapılmayacağından dolayı bu konuda ayrıntılı bilgi için idari dava avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

1