Güvenlik Soruşturması İptal Kararı | Mil Hukuk & Danışmanlık

Güvenlik Soruşturması İptal Kararı

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturması İptal Kararı

Güvenlik Soruşturması İptal Kararı

Güvenlik soruşturması iptal kararı- Güvenlik soruşturması özellikle son dönemlerde yapılan Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlarla akıbeti tam belli olmayan bir kanuni uygulamadır.

Güvenlik Soruşturması İptal Kararı

Güvenlik Soruşturması İptal Kararı

Güvenlik soruşturması iptal kararı- Güvenlik soruşturması özellikle son dönemlerde yapılan Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlarla akıbeti tam belli olmayan bir kanuni uygulamadır. Unutulmamalıdır ki özellikle polis bekçi ve asker olacaklar için hala güvenlik soruşturması yapılmakta olup tamamen kaldırılmış değildir. Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile 4045 sayılı kanununda değişikliğe gidilmiş olsa da yeni bir düzenleme kanunda yapılmamıştır. Güvenlik soruşturması 4045 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak yapılmakta olan bir soruşturmadır. Polislerin, bekçilerin, uzman çavuşların ve astsubay güvenlik soruşturmaları kendi özel kanun ve yönetmeliklerinde bulunan hükümler çerçevesinde işte bu 4045 sayılı kanun ve yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Güvenlik soruşturmasının hangi usul ve esasa göre yapılacağı ile güvenlik soruşturmasında nelere bakılacağı hususları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinin 11. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kişinin kendisi ile anne baba kardeş ve eşine ilişkin de araştırma yapılmaktadır. Ancak bu araştırmanın Anayasanın 20. maddesinin 2. fıkrasında yer alan özel hayatın gizliliği ilkesine uygun olarak yapılması ve kişi hak ve özgürlüklerine müdahale edilmeden gerçekleştirilmesi şarttır. Aşağıda ele alacağımız kararda da görüleceği üzere kişi girmiş olduğu askeri sınav ve mülakatlardan tam not alarak asker kişi olmaya hak kazanmış ancak idare yapmış olduğu güvenlik soruşturması ile vermiş olduğu kararda kişinin uzman çavuş olamayacağına karar vermiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, davacının 16 yaşında iken ... tarihinde ''KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME, KİLİTLENMEK SURETİYLE MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK'' suçlarını işlediğinden bahisle ceza kovuşturması geçirdiği ve  ...Asliye Ceza Mahkemesinin (Çocuk Mahkemesi sıfatı ile) ...tarihli ve ...E ... K sayılı kararı ile ayrı ayrı 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığının ve neticede HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA cezalandırıldığının ve neticede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin tespit edildiği, akabinde elde edilen bilgilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması değerlendirme komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine karar verilerek adaylık işlemlerinin sonlandırıldığı görülecektir. Kişi HIRSIZLIK ile KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL suçunu 18 YAŞIN ALTINDA İŞLEMİŞ ve bu suç sonucunda HAGB kararı verilmiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan elenmiştir. Açılan davada ise iptal kararı verilerek kişinin bu suçu 18 yaşın altında işlemesinin güvenlik soruşturmasını olumsuz etkilemeyeceğine karar verilmiş, uzman çavuş eğitim birliğine tekrar atanmıştır.

Güvenlik Soruşturması Mahkeme Kararı

T.C. ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ
2019/...E
2020/... K. 
DAVACI    :
VEKİLİ    Av. Bilgehan UTKU

DAVALI    : Jandarma Genel Komutanlığı/ANKARA
VEKİLİ  

DAVANIN ÖZETİ    : Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, uzman erbaş olabilmek için aranan şartları haiz olduğu, hakkında herhangi bir soruşturma veya davanın bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

...
Bunun yanı sıra kanunlarda, kesinleşmiş ceza mahkûmiyetlerine uygulanması gereken kanun olan 5352 sayılı Kanun'a atıf içeren düzenlemenin bulunmadığı, bireyleri keyfiliğe karşı koruyucu hiçbir hükme yer verilmediği anlaşılmıştır. Aynı şekilde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin de bireylerin özel hayatına saygı hakkının güvencelerini sağlayacak hükümlerden yoksun olduğu görülmüştür.
Devletin çocukların korunması ile ilgili pozitif yükümlülükleri kapsamında hukukumuzda bazı kanuni düzenlemelere de yer verildiği görülmektedir. Bunlardan biri çocukların işledikleri bir suç nedeniyle kamu görevlerinden sürekli olarak yasaklanamayacakları ilkesidir. 5237 sayılı Kanun'da, kasten işlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olmuş ve fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olanların sürekli bir kamu görevini üstlenmekten mahrum bırakılamayacakları ifade edilmiştir.

Aynı şekilde 5352 sayılı Kanun'da 18 yaşından küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarının ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebileceği düzenlenmiştir. Buna göre kişilerin 18 yaşından küçükken işlediği herhangi bir suça ait kayıtların idari makamlara  bildirilmesi hukuken mümkün değildir.
Öte yandan somut olayda başvurucunun yazılı ve sözlü sınavı kazandığının ilan edilmiş olduğu, 18 yaşından küçükken işlediği suça ilişkin kaydın, 5352 sayılı Kanun'da yer alan hükme açıkça aykırı şekilde idari makamlara verilmiş olduğu dikkate alındığında özel hayata saygı hakkına yönelik müdahalenin bu yönüyle de kanuni dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir." gerekçesine yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, davacının 16 yaşında iken ... tarihinde ''KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME, KİLİTLENMEK SURETİYLE MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK'' suçlarını işlediğinden bahisle ceza kovuşturması geçirdiği ve ...Asliye Ceza Mahkemesinin (Çocuk Mahkemesi sıfatı ile) ...tarihli ve E:2011/.., K:2014/.. sayılı kararı ile ayrı ayrı 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığının ve neticede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin tespit edildiği, akabinde elde edilen bilgilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması değerlendirme komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine karar verilerek adaylık işlemlerinin sonlandırıldığı, bunun üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, dava konusu işlemin sebep unsurunu oluşturan ...Asliye Ceza Mahkemesindeki (Çocuk Mahkemesi sıfatı ile) yargılamada, davacının suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmadığı, başka bir ifade ile mevzuat uyarınca çocuk olduğu, yargılamasının suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı hakkında tesis edilen işlemin, Adli Sicil Kanunu'nun 10/3. maddesi gereğince davalı idareye verilmemesi ve idarece kullanılmaması gereken bir bilgiye, yani 18 yaşından küçükken işlediği suç nedeniyle hakkında verilen karara dayandığı ve 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı davacının sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında, davalı idarece anılan Kanun hükmüne aykırı olarak ve Anayasa'nın 20. maddesinde yer alan özel hayata saygı hakkı ihlal edilmek suretiyle elde edilen arşiv kaydına dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE

Uzman Çavuş Güvenlik Soruşturması

Uzman çavuş güvenlik soruşturması yukarıda da değindiğimiz üzere halen devam etmekte olup 4045 sayılı kanuna göre yapılmaktadır. Bu kanuna göre hazırlanmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğindeki usul ve esaslar ile yapılan güvenlik soruşturması ile uzman çavuş güvenlik soruşturması yerine getirilmekte ve kişilerin ilişiği kesilmekte ya da sözleşmeleri feshedilmektedir. Bu durumda iptal davası açan uzman çavuş gerekçeli savunmalar ile mahkemeyi ikna ettiği takdirde davayı kazanacak ve görevine tekrar atanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta uzman çavuş güvenlik soruşturmasının hukuka aykırı yapıldığının ispatlanması ve savunmaların hukuki gerekçelerinin sunulmasıdır. Bundan dolayıdır ki mahkeme uzman çavuş güvenlik soruşturmasının hukuka aykırı olduğuna kanaat getirdiği durumda iptal kararı verecek ve kişi uzman çavuş olmak için kurum tarafından ya eğitime çağırılacak ya da eğitim bitiminde elenmiş ise ataması yapılarak ilgili çalışacağı karakola ataması yapılacaktır.

Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturmasi kararı Resmi gazete, Güvenlik SORUŞTURMASI kalktı mı, Güvenlik SORUŞTURMASI nedir, Anayasa Mahkemesi güvenlik SORUŞTURMASI iptal kararı, Güvenlik SORUŞTURMASI iptal kararı, 4045 sayılı kanun Anayasa Mahkemesi, 4045 sayılı Kanun, Güvenlik SORUŞTURMASI Son durum, Güvenlik SORUŞTURMASINDA nelere Bakılır, Güvenlik SORUŞTURMASI FORMU hakkında detaylı bilgi almak için konunun uzmanı avukatlara danışabilirsiniz.

İlgili Etiketler:
1