Silahıyla Dikkatsizlik, Tedbirsizlik veya İhmal Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek | Mil Hukuk & Danışmanlık

Silahıyla Dikkatsizlik, Tedbirsizlik veya İhmal Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek

  • Anasayfa
  • Silahıyla Dikkatsizlik, Tedbirsizlik veya İhmal Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek

Silahıyla Dikkatsizlik, Tedbirsizlik veya İhmal Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek

Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebit yevermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak disiplinsizliği On ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller içerisinde

Silahıyla Dikkatsizlik, Tedbirsizlik veya İhmal Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek

Silahıyla Dikkatsizlik, Tedbirsizlik veya İhmal Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek

Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebit yevermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak disiplinsizliği On ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller içerisinde yer almakta olup polis, jandarma ve bekçilere uygulanan 7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN içerisinde yer almaktadır. 

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2016/17751
K. 2018/13211
T. 9.4.2018

İstemin Özeti : Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 20.11.2013 tarih ve E:2012/1670, K:2013/1462 Sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, emekli polis memuru olan davacının, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında yapılan soruşturma sonucu, ''silahıyla dikkatsizlik tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak'' suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün Ek 6. ve 15. maddeleri uyarınca 15 günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Ankara Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun 12.9.2012 tarih ve 12/669 Sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 20.11.2013 tarih ve E:2012/1670, K:2013/1462 Sayılı kararıyla; davacının eyleminin karşılığı olmayan disiplin cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün Ek 6. maddesinde; ''Silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet veren, kendisini yaralayan ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura 10 ay kısa süreli durdurma cezası, silahıyla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olan memura ise 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilir. Ancak fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesine göre; 10 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren halde 24 ay uzun süreli durdurma cezası, 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren halde ise meslekten çıkarma cezası da verilebilir.'' düzenlemesine yer verilmiş, aynı Tüzüğün “Bir Alt Ceza Verilmesi” başlıklı 15. maddesinde ise; kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısının uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının daha önce birlikte çalıştıkları ve arkadaşlığı bulunan polis memuru U.A.'ya kendi adına ruhsatlı tabancayı emanet olarak verdiği, U.A'nın ise bu tabancayla 15.3.2012 günü saat 16.00 sıralarında aralarında boşanma davasının devam ettiği eşi Ö.A.'yı kasten yaralaması üzerine, olayla ilgili olarak başlatılan disiplin soruşturması neticesinde, davacının silahını daha önce birlikte görev yaptığı arkadaşı U.A'ya vermek suretiyle Ö.A'nın yaralanmasına sebebiyet verdiğinden, dolayısıyla ''silahıyla dikkatsizlik tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak'' fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün Ek 6. ve 15. maddeleri uyarınca 15 günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılması üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, davacının kendisine ait olan ve kullanmadığı tabancanın satışı konusunda yardımcı olacağı düşüncesi ile daha öncesinde de tanıdığı U.A.'ya tabancasını verdiği, arkadaşının bu tabanca ile eşini yaralayabileceğini öngöremeyeceği ve yaralama olayında herhangi bir kastının bulunmadığı, dolayısıyla davacının eylemine uymayan ''silahıyla dikkatsizlik tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak'' fiili nedeniyle 15 günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ise de, davacının kendi üzerine kayıtlı tabancayı bir başkasına teslim etmekle tedbirsiz davrandığı ve böylece ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet verdiği için sorumluluğunun bulunduğu dolayısıyla davacıya isnat edilen fiilin sübuta erdiği açık olup, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 20.11.2013 tarih ve E:2012/1670, K:2013/1462 Sayılı kararının; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 Sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 9.4.2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

karar kaynak; kazancı.com

1