Hırsızlık Suçunun Memuriyete Etkisi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Hırsızlık Suçunun Memuriyete Etkisi
  • Anasayfa
  • Hırsızlık Suçunun Memuriyete Etkisi

Hırsızlık Suçunun Memuriyete Etkisi

Hırsızlık suçu kişilere karşı suçlar içerisinde yer almakta olan bir suç olmakla birlikte Türk Ceza Kanunumuzun 141 ve 147 maddeleri arasında yer almaktadır. Türk Ceza Kanunumuzun 141'inci maddesinde hırsızlık

Hırsızlık Suçunun Memuriyete Etkisi

Hırsızlık Suçunun Memuriyete Etkisi

Hırsızlık suçu kişilere karşı suçlar içerisinde yer almakta olan bir suç olmakla birlikte Türk Ceza Kanunumuzun 141 ve 147 maddeleri arasında yer almaktadır. Türk Ceza Kanunumuzun 141'inci maddesinde hırsızlık; zilyedin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak olarak tanımlanmıştır. Hırsızlık suçu ile mülkiyet hakkı ve zilyetlik hakkı korunan hukuksal değerler arasında yer almaktadır. Taşınmaz mallar hırsızlık suçunun konusu olamayacağı gibi malın fiziki bir yapıya sahip olması şarttır. Bu yüzden hırsızlık suçunun maddi konusu taşınır bir maldır. Hukuken ekonomik değere sahip ve dış dünyada var olan nesneler bu konuya dahildir. Yargıtay ekonomik değeri olmayan şeyleri hırsızlık suçunu oluşturmayacağı düşüncesindedir. Burada önemli olan malın ekonomik bir değerinin olması olup bu ekonomik değerin büyük veya küçüklüğü suçun oluşmasına engel teşkil etmez. Yalnız malın değerinin azlığı cezanın indirilme sebebi olabileceği gibi yargıç cezadan tamamen vazgeçebilir. Kanunumuzda hırsızlık suçunun nitelikli halleri düzenlenmiş olup, ntielikli hırsızlık olarak Türk Ceza Kanununun 142'nci maddesinde yer almıştır. Hırsızlık suçunun memuriyete ilişkin olarak önemine gelecek olursak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin A bendinin 5'inci alt bendinde memuriyete engel olacak suçlar tahdidi olarak sayılmış olup bu suçlar içerisinde hırsızlık da bulunmaktadır. İlgili Kanunun 48'inci maddesinin A bendinin 5'inci alt bendi " Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." şeklinde düzenlenmiş olup hırsızlık suçu da kapsam dahiline alınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ifadesi ile affa uğramış olsa bile ifadesidir. Çünkü hırsızlık suçu sebebiyle TCK 53'üncü madde gereği kamu haklarından belli bir süre mahrum bırakılan kişi bu sürenin bitmesinden sonra dahi memuriyete alınmayacaktır. Bunun sebebi kanunda açık bir şekilde belirtilen  53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile şeklindeki hükümdür. Ve yine hırsızlık suçundan mahkum olunmuş ancak daha sonradan af çıkmış ise kişi yine memur olamayacaktır. Görüleceği üzere hırsızlık 48'inci maddede yer alan katalog suçlar içerisinde yer alan bir suçtur. Önemle belirtmemiz gerekir ki 48'inci maddede sadece ve sadece ...53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ifadesi ile affa uğramış olsa bile...  ifadeleri haricinde ifade yer almamış bunlar haricinde başkaca olasılık madde metnine dahil edilmemiştir. Anlaşılacağı üzere kişinin hırsızlık suçundan dolayı mahkum olması gerekmekte olup seçenek yaptırımların uygulanması kanun metninde yer almadığından hırsızlık suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi durumunda kişinin memuriyetine son verilemeyecek ya da aday memurun işlemleri sırf bu yüzden sonlandırılamayacaktır. Özetlemek gerekirse hırsızlık suçundan dolayı mahkumiyet kararı bulunan kişinin işlemiş olduğu bu suç affa uğrmış olsa bile ya da TCK 53'üncü maddede yer alan süreler geçse de kişinin memuriyete alınması mümkün olmayacaktır. Ancak başkaca seçenek yaptırımların 48'inci maddede düzenlenmemesi sebebiyle hakkında hırsızlık suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişi memur olabilecektir. Aksi bir durum Anayasamızın 10'uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırlık teşkil edecek, evrensel karine olan masumiyet karinesinin çiğnenmesine yol açacaktır. 

İlgili Etiketler:
1