Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Bekçi Hakkında Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Bekçi Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Bekçi Hakkında Emsal Karar

Hakkında dolandırıcılık suçundan ötürü soruşturma bulunan müvekkilin güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilişiği kesilerek ataması iptal edilmiş, yürütmeyi durdurma istemli açılan idari işlemin iptali davas

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Bekçi Hakkında Emsal Karar

İçindekiler

Dolandırıcılık Suçundan Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hakkında Emsal Karar

Hakkında dolandırıcılık suçundan ötürü soruşturma bulunan müvekkilin güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilişiği kesilerek ataması iptal edilmiş, yürütmeyi durdurma istemli açılan idari işlemin iptali davasında ilk derece mahkemesince yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

T.C. KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ


ESAS NO                                                        :2019/...


YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)                                        :...


VEKİLİ                                                            : AV. BİLGEHAN UTKU (E-tebligat adresi mevcuttur.)


KARŞI TARAFLAR (DAVALI)                        : KOCAELİ VALİLİĞİ
VEKİLİ                                                             :

İSTEMİN ÖZETİ                                              : Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavı kazanan ve Kocaeli İline ataması planlanan 200 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi adayı arasında yer alan davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğundan bahisle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dosyasının işlemden kaldırılmasına dair Kocaeli Valiliğinin ...tarih ve ...sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, davacının çarşı ve mahalle bekçiliği için gerekli aşamaları tamamladığı, ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle işlemlerinin sonlandırıldığı, hakkında yürütülen adli soruşturmanın güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açmış olabileceği, ancak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının davacı hakkında dolandırıcılık suçundan yaptığı soruşturmada ...tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, anılan kararın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ibraz edildiği, fakat davacının dosyasının ... tarihinde kapandığı ve kurulun bir daha toplanmayacağının davacıya bildirildiği, davacının adaylarda aranan nitelikleri taşıdığı iddialarıyla iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

KOCAELİ VALİLİĞİ SAVUNMASININ ÖZETİ :Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, dolandırıcılık suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı yetkisizlik kararı ile dosyanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı dosyasında gönderildiği ve dosyanın derdest olduğunun tespit edildiği, bu nedenle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması Degerlendirme Kurulunun ... tarih ve ... nolu kararı ile davacının çarşı ve mahalle bekçisi olamayacağına karar verildiği, değerlendirme kurulu kararının ...2019 tarihinde vali tarafından onaylandığı, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğunun ... tarihinde tebliğ edildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Dava; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavı kazanan ve Kocaeli İline ataması planlanan 200 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi adayı arasında yer alan davacının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğundan bahisle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dosyasının işlemden kaldırılmasına dair Kocaeli Valiliğinin...2019 tarihinde teblig edilen ...2019 tarih ve ...sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." hükmüne yer verilmiştir.
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. maddesinde; "Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır.
A)    Türk vatandaşı olmak,
B)    İlkokulu bitirmiş olmak,
C)    Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,
D)    Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engelliliği bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
E)    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
F)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
G)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak," hükmüne, 7. maddesinde; "Bekçiliğe giriş sınavla olur. Sınav şekil ve usulleri İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir." hükmüne, 8. maddesinde; " Çarşı ve mahalle bekçileri il ve ilçe merkezlerindeki en büyük mesleki amirinin inhası ile vali ve kaymakamlarca aday olarak atanırlar." hükmene yer verilmiştir.
02/03/2018 tarih ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği nin "Adaylarda aranılan şartlar" başlıklı 5. maddesinde; " Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:
d)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
e)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
f)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahküm bulunmamak,
g)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
&) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
h)    Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
m)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak..." düzenlemesine, aynı Yönetmelik'in "Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı" başlılı 18. maddesinde; "(1) Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; adayın yazılı sınav puanının 9625'i, fiziki yeterlilik sınav puanının “o 25'i ve sözlü sınav puanının “o 50'sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(2)    Giriş puanına göre asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurulur. Duyuruda, asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde planlandığı ile başvurmaları gerektiği belirtilir.
(3)    Sınav evrakları sınavın yapıldığı ilde bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir." düzenlemesine, "Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının atamaları" başlıklı 19. maddesinde; "İllerdeki ilgili emniyet birimleri tarafından kendi iline planlanan asıl adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılarak, sonucu olumlu olanlar tebligat üzerine en geç altmış gün içerisinde, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre alacakları sağlık kurul raporlarını, planlandığı ildeki eğitim şube müdürlüğüne teslim ederler..." düzenlemesine, "Yedek aday çağırma" başlıklı
20.    maddesinde; " (1) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların yerine planlama yapılan ildeki eğitim şube müdürlüğü tarafından sırası ile yedek aday çağrılır. Ancak çarşı ve mahalle bekçiliği giriş niteliklerini kaybettiği anlaşılanların aday memurluğa tayinleri yapılamaz ve bu gibilerin sırası atlanarak sonra gelene geçilir. İstifa eden aday memurun geri dönme isteği kabul edilmez.
(2)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan, aday memurluğu kabul etmeyen, aday memurluktan istifa eden veya vefat edenlerin dosyaları planlaması yapılan ildeki Vali onayı ile işlemden kaldırılır..." düzenlemesine yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavı kazanarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna ataması planlanan 200 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi adayı arasında 4. yedek aday olduğu, davacı hakkında Muş Hürriyet Polis Merkezi Amirliğince ... tarihinde " dolandırıcılık" suçundan şüpheli olarak yapılan adli işlemle ilgili olarak Muş Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı yetkisizlik kararı ile dosyanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı dosyasına gönderildiği ve dosyanın derdest olduğunun bildirildiği, bu kapsamda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması Degerlendirme Kurulunun ... tarih ve ... nolu kararı ile davacının da arasında olduğu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kaydı olduğu görülen 24 adaydan 10'unun çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamayacağına karar verildiği, Kocaeli Valiliğinin ... tarih ve ... sayılı işlemiyle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz oldugundan bahisle (o dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilmesi üzerine anılan işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, davacı hakkında dolandırıcılık suçu işlediğinden bahisle yürütülen adli soruşturma nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olarak sonuçlandırıldığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olması nedeniyle de dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmakta ise de; davacı hakkındaki adli soruşturmanın davacının satın aldığı bir aracın borcunu ödemediği iddiasından kaynaklandığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının ... tarih ve Sor. No:..., Karar No:... sayılı kararı ile "anlaşmazlığın hukuki nitelikte olduğu ve suç bulunmadığından şüpheli (davacı) hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildiği ve karara ... tarihi itibariyle itirazda bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı hakkında dolandırıcılık suçundan yürütülen adli soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile neticelenmesi ve ortada davacı hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olarak neticelenmesini gerektiren başkaca bir neden bulunmaması nedeniyle davacının dosyasının işlemden kaldırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan, dava konusu işlemin icrası ile 200 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi alımı kapsamında 4. yedek sırada olan davacının çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapması güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle engellendiğinden davacının telafisi güç zararlara uğrayacağı tabiidir.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere ...2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Etiketler:
1